11
Jesu niishitiojosacari na pueya nojori secojonura Pueyaso
(Mt 6.9-15; 7.7-11)
Tamacari, Jesuuri Pueyaso secojoriquiaa tamaqui. Na puecasacari secojonu, tamonu na pueyajinijinioori na sequeree:
—Jiyaniijianaa, canaa quia niishitiojore canaa secojonura Pueyaso, taa Tiuquinijiona Juan niishitiojoquiaari na pueyacuaani.
Jesuuri nojori sequeree:
—Pueyaso nia secojosacari, naa nia sequere:
“Jiyocuacaanu quijia canaa Quenaa, puetunu pueyajanaa cuaara niishiiria quiaari tojetaarucuajanaa sesa miyashijia. Pueya cuaara seetanujuanaa quia jiyateera nojori jiyaniijia quia quiniuria. Quia panishano cuaara miishiiria mijiria, taa jiyocuacaanu miishiyacuaani. Canaa quia niquitioriquia canaa miaquesocoriquiano canaa panishano puetunu juucajanaa. Canaa quia jiyanoori sesa canaa miishanojiniji, taa canaa jiyanooquiaacuaa sesa canaa miiniaani. Naajuhuaj, canaa quia cojuare, maja sesa canaa miitishaanura”.
Jesuuri naa sequereejuhuaj, socua nojori na niishitiojonura:
—Niaa jaara nia rupuenaacua quiaare shiyaqueya, casaa nia masenura nojuajiniji, ¿nojuajatucua taa quia sequereni?, quiaa jaara na sequere: “Cua rupuenanaa, cua niquitiore jiuujianaraca pan. Tamonu cua cojiniaari shusha tiuquiriohua tucuacaanuji, miaajeyari. Shaaquiiri cua sumatuu cua miaquetesocoriquiano nojuaja”. ¿Quiaatucua taa miirini quia rupuena jaara na tiajiniacumaji quia riucuare?: “Maja cua taajetenu. Cua tia tiootiu tioree tarinijia. Tari cua mueya mataa maquetujinianijia. Maja cua naata sanenu cua niquitionura quia panishano”. Jaara naa sequeretej, niaa jaara na tia tiootiu piquiniu tarinitiaaquiri, janiyari seetanujuanaa nia sequeyani, nojuajaari sanenutaniya na niquitionura niajaniya puetunu nia panishanojuanaa. Majaari na sanenu quiniutianiya saaja nia rupuena na quiniuucua. Sanenutaniyari pueyaracaanu taajeta nia piquishacari na tia tiootiu. Naajuhuaj, maja nia tarinitianu Pueyaso nia secojonu. Nojuajaari nia panishano nia niquitionutaniya. Cunora, nia panishano nia pajeriquia. Niocua na riuriatare. Tiootiu nia piquiriquia. Niaara riatasaanutaniyari. 10 Naaratej, cante Pueyaso secojoquiaani, nojuajaari na panishano masenutaniya. Cante na pajejani, na panishano riuriatanutaniyari. Cante tiootiu piquiquiaani, nera riatasaanutaniyari.
11 ’¿Niaatucua nia niyanu niquitiore saajia, neecaruu na masesacari niajaniya? Maja. ¿Niaatucua soconu niquitiore nia niyanu, sapitiaaja na masesacari niajaniya? Maja. 12 ¿Niaatucua turucuaniiniu niquitiore nia niyanu, caacaraja riuriuquiu na masesacari niajaniya? Maja. 13 Puetunu niajaniyajanaari sesa miiniu niishijiaca. Naajaa, niaari maninia casaa niquitionu niishiya nia niquiohua. ¿Taatucuaa socua jiyocuacaanu Quijia nia Que Pueyasoni, tojetaarucuajanaa sesa miyashijiani? Seetanujuanaa capora na quishacari, nojuacuajaari na Sohuanu niquitionu niishijia na muerasu, canapuete na masequiaacuajani.
Pueya sequesacari Jesu, samaru cumaacaracana
(Mt 12.22-30; Mr 3.20-27)
14 Tamacari, Jesuuri samaru tohuataniriquiaa tamonu pueyanojiniji. Cuno pueyanoori tiquia quiquiaari samaru na jiitiasacari. Samaru jaara tohuataquiaari cuno pueyanojiniji, pocuajara quiriohuari. Pueya niquishacari naatej, nocuaji jiuujiatereeri. 15 Tamasaca pueyari saa sequequiaarijia:
—Cuno pueyanoori samaruhua tohuatanijiya samaruhua jiyaniijia Satanás cumaacata.
16 Tamasaca pueyari Jesu saniniujiuniu paniriquiaa. Naaratej, nojoriiri na sequeturee na cumaacata na miiniuria casaa, na niquitiniuria nojori, nojori niishiniuria nojuajaari seetanujuanaa Pueyasojinijinio. 17 Jesuuri nojori niishiriojosano niishiriquiaa. Nocuaji nojori sequereeri:
—Tamonu jiyajinia, cuno pueya jaara miaquetoojiya tama nojori pueyatajaaja, nojoriiri maja na naata na paraa nujuatanu, na paraa jaara nocua tiuquitiare raquiritiano nojori quishacari. Naajuhuaj, niquiriyatu tiajinia quiniaa jaara tama nojorijiaaja juayonuujutaquiaa, nojoriiri maja na naata jatiqui quiniu. 18 Naajuhuaj, niaari cua sequeriquiaa, janiyana samaruhua tohuatanijiya Satanás cumaacatani. Jaara naa quiritij, ¿Satanástucua taa pueyaracaanu quiri jiyaniijiani, nojuaja jaara tama na samaruhuajaaja tohuatanijiya tama na cumaacatajaaja? 19 Naajuhuaj, janiya jaara samaruhua tohuatanijiya Satanás cumaacatani, taa nia sequeyacuajani, ¿nia niishitiojosano pueyariuhuaj, cana cumaacata nojori tohuatanijioquiaa samaruhuani? ¿Taa nia sequeyani? ¿Satanás cumaacatatee? Majaruhua. Naacuajitij, tama niajaniyajaaja nia niishiri, niaari jiyajeneya. 20 Naa Pueyaso cumaacata cua tohuatanijiosacari samaruhuatej, naacuajiti nia niishiri, Pueyasoori tari nia masuya seetanujuanaa na muerasu nia quiniuria.
21 ’Niojinia nia niishiriojorejuhuaj: cumueeca pueyano jaara na tia cojuaa queraatia na miaquejotaja casaata, majaari tamonu naata na jiitiasano casami jaariuutianu. 22 Saniniuujia, socua cumueeca pueyano jaara nocua tiuquiri, na miaquejotaja casaa jaariuutiaari, cuno, nocua na tiuushano juucuani. Na nuhuaji, na jaariuutiasano casami paari, na pueya na serotasocoriquiano. Naajuhuaj, janiyari Satanás jiitiasano jaariuutiajani.
23 ’Cante cua jiyano quiyaquiyani, nojuajaari cua paraca. Cante cua naacutaaquiya pueya rerecojonura Pueyasorani, nojoriiri saaja pueya cocuataa Pueyasoocuaji. Naaratej, jacaria nia niishiriojore casaa nia niishiriojiya janiyajinijini.
Samaruhuari riujiuujia na quiquiojiniohua
(Mt 12.43-45)
24 ’Samaru jaara tohuatare pueyanojiniji, joojuashiquio rucuanejiyari na samaatejara na pajenura. Jaara na riuriataaquiri, niishiriojiyari: “Cua quiquiojinia riujiuyarohuaraqui teje cua tohuatacanucuajani”. 25 Samaru tiuquishacariuhua cuno pueyanoocua, na riuriatasuhuari shaaco, juhua maninia netoonujusano tia, maninia jeenucuasanojuhuaj. 26 Naaratej, cuno samaruuri socua sesa miijiaca nojuajiniji siete narta samaruhua riquiohua nata na quiniuria. Puetunu nojorijianaari cuno pueyanojinia tiuquitiasuhua. Naacuajitij, cuno pueyanoori socua sesara jiyacateja, tarijia na quiniujiniji.
Seetanujuanaa shuquiriaatia quiniu cutara
27 Jesu pohuatasacari nio, tamonu maajiiri jiyacari pueya tajiniji naa nacaree:
—¡Shuquiriaatia quijia cutaraari cuno maaji cante quia raquiaarini, cante quia canashitiquiaarini!
28 Jesuuri saaja na riucuaree:
—Socua shuquiriaatia quijia saniya sajara cante Pueyaso rupaa tojijiani, cante Pueyaso panishano miiquiaajaaniuhuaj.
Sesa pueyari saaja Pueyaso cumaacata miishano niquiniu panijiaca
(Mt 12.38-42; Mr 8.12)
29 Socua queraatia pueyari Jesuucua rerejoriquiaa puetunu na shocuaqueyajanaa. Jesuuri juhuacatecara naa pohuataree nojori niquiara:
—Nio pa quishacari pueyari sesa miijiaca. Nojoriiri cua sequequiaa, jiyajeneta casaa cua miiniuria Pueyaso cumaacata, nojori niishiniuria janiyari Pueyaso Jiyarosanoni. Seetanujuanaa majaari socua cua niquitiniu quiniutianiya nojori, cua cumaacata cua miishano. Nojoriiri saaja niquiniutianiya cutara taa cua miishaanutaniyani, naatej taa supuetana Jonás miishaaquiaaricuaani. 30 Jonás miishaanuuri nocuaji jiuujiatesano quiquiaari cutara. Naacuajitij, Nínive tiacajinia quiniaa pueyari niishiquiaari Jonásri Pueyaso jiyarosano quiquiaari. Janiyari naa miishaanutaniyajaaniuhuaj, nio pa quishacari pueya niishiniuria janiyari Pueyaso Jiyarosanoni. 31 Cua supuetana Salomón jaara Israel pueya jiyaniijia quiquiaari, jiyacari tamonu maajiiri pananu shuucuaji jiyajinia jiyaniijia quiquiaari. Nojuajaari jiyanohua tucuacaanuji niquiaari narta jiyaniijia Salomón tojiniuucua, jiyanohua niishijia Salomón quishacari. Jiya puequesacari Pueyaso saniniujiushacari pueya, cuno maajiiri jiyacari sanenutaniya nio pa quishacari pueyacuara na tonujunura, nojori ruuretanuucua socua Niishijiajanaa cutara Salomónjiniji. Cuno Niishijiaari niya nia tajinia quiyacuaja. Janiyacuajaari nojuajani. 32 Naajuhuaj, cuno tariucuacaanu Nínive tiacajinia quiniaa pueyari saneecuatunutaniya Pueyaso nequesoreesacari nio pa quishacari pueya. Nojoriiri nio pa quishacari pueyacuara tonujunutaniyajuhuaj, nojori tacatoyaquiniuucua nojori jiuujia sesa nojori miishanojiniji, Pueyaso rupaa nojori tojiyaquiniuucua. Nínive pueya cutaraari noojia tacatoquiaari sesa nojori miishanojiniji, Pueyaso sequenu panishano caminiujiunia Jonás jaara Pueyaso rupaa pohuataquiaari nojori niquiara. Pueyaso sequenu panishano caminiujiunia quiarijia nia tajinia quiyani, nojuajaari socua cutara Jonásjiniji. Janiyacuajaari nojuajani.
Pueya jiuujia cuhuatanajiniji pohuatasano
(Mt 5.15; 6.22-23)
33 ’Pueya jaara samaritiu noshitiri, majaari na jamotanu. Majaari na niatanu conatu cariquiaco. Maninia cutaraari jiyocuacaanu na morotanu, tiaco tiuquitianaa cuhuatariquiano. 34 Pa namijiaari juhua pa cuaqueya cuhuatanajuhuaj. Naacuajitij, paa jaara Pueyaso casaacua jiaatiaja quirini, paari cuhuashiqui quiya puetunujuanaani. Saniniuujia, pa namijia jaara sesa casaa niquiniuucua jiaatiaja quiri, paari ninishiqui quiya puetunujuanaani. 35 Tama nia cuaqueyajaaja nia cojuare, niaa mariqui nioojia cuhuatana maquishajareeri. 36 Niaa jaara puetunujuanaa juhua cuhuashiqui quiya, sesa casaacua jiaatiaashijia nia quishacari, niocua maninia niquijiara quiri puetunujuanaa, juhua samaritiu cuhuatasacari niajaniya. Naacuajitij, niocua niishijia quiri, maninia miijia nia quiniuria.
Jesu nacasusacari Fariseocuaca, Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaanio
(Mt 23.1-36; Mr 12.38-40; Lc 20.45-47)
37 Jesu puecasacari pocuanu, tamonu Fariseo pueyanoori na masuuquiaari na tiajinia na miaquenura. Jesuuri na tiajinia quiaquiaari. Na tiuquishacari, miaquejajinia cajishiijianaari. 38 Fariseo pueyanoori jiuujiatequiaari na niquishacari Jesuuri shuquitioo tari cajiriquiaa miaquenura. Judiocuacaari jiyanijia, nojori rucoojosacari tamasaca pueya tajinia, tamasaca sesa miishanoori na naata nojoriicua pacunu. Nocuaji nojoriiri shuquitianu niishijia, tiajinia nojori tiuquishacariuhua. 39 Naa cuno Fariseo pueyano niishiriojosacaritij, Jesuuri saa na sequereejaa:
—Niajaniya Fariseocuacanaa, niaari juhua noo pueya, canapuete saaja na ratujua cuaqueya jeequejoquiaacuajani, saaja na miacojua cuaqueyanio. Majaari na jiniacuma na jeequenu. Niaari naajuhuaj. Niaari sapuenu maninia pueya niquishano. Saniniuujia nioojiacaari jiyanohua sesa quiya, casami nia masejonuucua nia nohuasejonuta, puetunu sesa nia miiniutiajanaajuhuaj. 40 Mosanucuanaa, ¿niaateeri niishiyaquiya, pa cuaqueya Shipininiaari poojia shipiniquiaarijiuhuaj? Naaratej, nioojia nia jeequere cutara, maja saaja nia cuaqueya. 41 Niaa jaara puetunu nioojiajinia nia jiitiasanojuanaa jiyatere Pueyasora na quiniuria, niaa maara juhua jeequesano quiri puetunujuanaa.
42 ’¡Niaari taraatia miishaariquiano, Fariseocuacanaa! Niaari miaquesano jaamasucua serojoquiaa jacaria diez jaamasucua, puetunu cien jaamasucuajinijiniojuanaa, Pueyasora nia niquitiosocoriquiano. Cuno jaamasucuaari culantro, menta, socua tamonu jaamasucuaniyojuanio. Niaari naa maninia miiquiaa taa Moisés niishitiojoquiaaricuajani. Naajaa, Moisésri niishitiojoquiaarijiuhua maninia pa miiniuria parta pueya, Pueyaso pa paniniuriajuhuaj. Majaari cuno na sequesano nia miiniu quiquiaa. Puetunu na sequesanojuanaa tojijiaca nia quiri. Majaari saaja jaamasucua niquitiojojuaca nia quiniu.
43 ’¡Niaari taraatia miishaariquiano, Fariseocuacanaa! Niaari jiyaniijianucua shuriucua cajiniuucua jiaatiaquiaa, Pueyaso secojojua tiajinia nia quishacari, juhua cutara pueya nia quiniuria pueya niquiara. Naajuhuaj, niaari pueya paniquiaa nojori saruhuatanura niajaniya juhua jiyaniijianucua, nia rucuanejosacari tiacajinia.
44 ’¡Niaari taraatia miishaariquiano! Niaacuajaari juhua niquishoo jamaca. Pueyari juhuajaniya na caco rucooquiaa na niishiyaquishacari. Naajuhuaj, pueyari juhuajaniya nia rupuequiaa, nojori niishiyaquishacari nioojiaari jiyanohua sesa, juhua pueyano mocua jamajinia.
45 Jiyacaritij, tamonu Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaari Jesu sequeree:
—¡Niishitiojonanaa, naa quia sequesacari Fariseocuacatej, quiaari canaa sequeyajuhuaj!
46 Jesuuri na riucuaree:
—Taaquiriirinij. ¡Niaari taraatia miishaariquianojuhuaj, Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaanaa! Puetunu nia rootasanojuanaari juhua jiyanohua niiquia casaa nitiasocoriquiano. Majaari nia tojitiajaca pueya nia naacunu quiquiaa quenaaja nia juaashiquia sacasaruta, cuno niiquia casaa nitiasaanura. Naacuajitij, pueyari maja na naata rejeretanu nia niishitiojosano.
47 ’¡Niaari taraatia miishaariquiano! Niaari macunucua niojotajara shipinijioquiaa shanohuara, tariucuacaanu pueyara Pueyaso sequesano caminiujiuniaa nucuhuacuaji, teyano nia supuetanaa puecooquiaaricuajani. 48 Naacuajitij, canaari niishiyani, niaari nia supuetanaa miishano shuquiritiaa, nia cojuasacari nojori puecoosano nucuhua.
49 ’Naacuajitij, Pueyasoori na niishiniutia sequequiaari:
“Janiyari cua sequenu panishano caminiujiuniaa jiyaramiquiniutianiya Israel pueyacuani, cua rupaa niishitiojonaanio. Israel pueyari noojiaqueya puecoonutaniya. Tamasacaari naquiya miishaanutaniyajuhuaj”.
50 Cunora, Pueyasoori nio pa quishacari pueya naminiutianiya puetunu na sequenu panishano caminiujiuniaa nanacaacuajanaa, canapuete nio jiya coteejajiniji puecoosaaquiaaricuajani. 51 Coteenujuanaa mosaaquiaariiri Abel. Na nuhuaji, queraatia Pueyaso sequesano caminiujiuniaari puecoosaaquiaari. Na nuhuaji, Zacaríasri socua jaatesaaquiaari monujuhuaj. Nia supuetanaari na moquiaari Pueyaso Secojojua tiajinia, Pueyaso Shuriucua Quiquio tacoji, Pueyasoocuara catijiasaqui shuriucua. Seetanujuanaa nia sequeyanijia, nio pa quishacari pueyari namishaanutaniya puetunu nojori puecoosaanuucuajanaa.
52 ’¡Niaari taraatia miishaariquiano, Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaanaa! Niaari najuhuana Pueyaso Rupaa jiitiaa. Majaari nia tojiniu paniniu, Pueyaso jiyanooshano pueya nia quiniuria. Saniniuujia, tamasaca jaara Pueyaso Rupaa niishiniu paniri, Pueyaso muerasu nojori quiniuria, majaari nojori nia niishitiojonu paniniu quiquiaa.
53 Jesu jaara nio sequequiaari, Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaa, mariyata Fariseocuacaari jiyanohua juaaquioree. Jiyanohua nojori juaaquiosacari, nojoriiri Jesu nequesoreenu coteeree queraatia. Nojoriiri Jesu pocuatenu paniriquiaa sesa juucua. 54 Nojoriiri nocuara tonujunu paniriquiaa juucua, jaara sesa quiri na sequesano.