10
Jesu jiyaramiquishacari setenta y dos na pueyajinijinio, Pueyaso rupaa nojori pohuatanura
Nio nuhuaji, Jesuuri socua setenta y dos pueya saquiriojoquiaari, nojori puetanura nojuaja, puetunu Israel pueya tiacajiniajanaa Pueyaso rupaa nojori pohuatanura. Jesuuri nojori nuhuaji tii quianu paniriquiaajuhuaj. Puetunu nojorijianaa jiyaramiquiriiri caapiqui, caapiqui. Nojori nuhuajiria, Jesuuri nojori rootaree nio miriqui sequesano:
—Queraatia Pueyaso muerasuranoori quiya, juhua senoosocoriquiano. Saniniuujia, secaja na senoonaari quiya. Cunora, cuhuariquia camaru nia secojore, socua senoonaa na jiyaramiquiniuria puetunujuanaa na senoosaanura. Nia quiojiyare pueyanaa. Nia niishiri, janiyari nia jiyaramiquiya juhua borrego niquiohuani puereeta sareya tajinia. Pueyaso paraari juhua puereeta sareya. Nia quiojosacari, majaari nia caashoque nia patanu, nia cumaneeca quiquiojuhuaj, nia sapatunio. Majaari nucuaco nia tarishiniu pueya nia saruhuatasacari. Tamonu tiajinia nia tiuquishacari, coteenu nia saruhuatare na camaru nio sequesanota: “Juhuajaniya nia quiri, nio tiajinia quiniaanaa”. Cuno tiajinia quiniaa pueya jaara jiyanoojiaca quiri, naa nia sequesacaritij, Pueyasoori nojori miiniutianiya maninia. Nojori jaara juaajiaca quiri saniniuujia, Pueyasoori nojori shuquiritiyaquiniutianiya. Tee nia masesaareni, cuno tiajinia nia jiyojere. Nia miaquere, nia rature nojori niquitiosano niajaniya. Nia pohuatanuucua Pueyaso rupaa nojori niquiara, niajaniya cuaara niquitiosaaria nia panishano. Majaari tamasaca tiajinia nia pacunujunu tii nia miaquenura. Nia tiuquiijiosacari tamonu tiacajinia, pueyano jaara nia masuure na tiajinia nia quiniuria, niocua niaara nojori rupojosano miaquere. Majaari na soonu. Cusosuhua nia naatanijiore cuno tiacajinia. Pueya niquiara nia sequere: “Pueyasoori quiarijia nia jiyatenu paniya na muerasu nia quiniuria”. 10 Nia tiuquishacari tamonu tiacajinia, pueya jaara tii nia tojiniu paniyaquiri, niocua cuno tiaca nuucuajinia naa nacare pueya niquiara: 11 “Nia tiacajinijinio jaaquiani, canaari canaa niohuacaacuaji na majiriuutiaani. Cunoori nia niishiniuria, Pueyaso jaara nia saniitiore, majaari canaacua na tiuutiasaanu quiniutianiya. Pueyasocuajaari nia jiyanooniu paniriquiaa juucua, na muerasu nia quiniuria”. 12 Seetanujuanaa nia sequeyanijia pueyanaa, Pueyaso saniitionu juuca jaara quiri, cuno tiacajinia quiniaari socua jiyanohua saniitiosaanutaniya Sodoma tiacajinia quiniaa pueyajiniji.
Jesu piriyojosacari Pueyaso tojitiaashijiaca pueya
(Mt 11.20-24)
13 ’¡Corazín tiacajinia quiniaa pueyanaa, mariyata Betsaida tiacajinia quiniaa pueyanaa! Cua tojiri. ¡Niaari jiyanohua saniitiosaanutaniya! ¡Niaari socua Pueyaso tojiyashijiaca quiya cuno tariucuacaanu Tiro tiacajinia quiniaa pueyajiniji, Sidón tiacajinia quiniaa pueyajinijinio! Cuno pueya jaara Pueyaso cumaacata miishano niquiquiaari, taa cua miiquianu nia tiacajiniacuaani, nojori maara ritia noojia tacatoquiaari cutara, sesa nojori miishanojiniji. Cuno tiacajinijinio pueya maara cocuaque toqueya cushiyonuuquiaari, nojori taraajesacari sesa nojori miiniuucua. Naajuhuaj, nojori maara juaca niojoquiaari nojori nacaacua quera nojori macaashacari, sesa miijiaca nojori quiniuucua. 14 Niaa cutaraari cua cumaacata cua miijiosano niquijiaca. Naajaa, majaari nioojia nia tacatonu quiquianu Pueyasoocua. Naaratej, Pueyaso saniitionu juucajinia, ¡niaari socua jiyanohua saniitiosaanutaniya Tiro tiaca pueyajiniji, Sidón tiaca pueyajinijinio! 15 Niajaniyarijiataj, Capernaum tiacajinia quiniaa pueyanaa, ¿niaateeri jiyaniya niaari jiyocuacaanu quiniaara jiyatesaanutaniya? ¡Maja! ¡Niaari puequeetuuju raama quejoosaanutaniya saniya!
16 ’Cua pueyanaa, cante nia tojitiajacani, nojoriiri cua tojitiajacajuhuaj. Naajuhuaj, cante nia ruuretaa cua rupaa nia pohuatasacarini, nojoriiri cua ruuretaajuhuaj. Cante cua ruuretaani, nojoriiri cua Jiyarona ruuretaajuhuaj.
Jesu jiyaramiquishano setenta y dos pueya tiuquiijiosacariuhua nocua
17 Jesu jiyaramiquishano setenta y dos pueyari Jesuucua tiuquiijioquiaariuhua. Nojoriiri jiyanohua shuquiriaatia quiriquiaa. Jesu sequetureeri:
—¡Jiyaniijianaa, samaruhuari canaa tojitiacanuni canaa tohuatanijiosacari nojori, canaa jiyaniquishacari quia sesa!
18 Jesuuri nojori sequeree:
—Taaquiriirinij. Janiyari Sesaaca niquiquianuni juhua niaco tiyano jiyocuacaanuji. 19 Janiyacuajaari cua cumaaca nia niquitiocanuni, juhuajaniya nia rucuanenura sacocua caco, turucuaniiniu caconio. Cua cumaacata, niaari puetunu Sesaaca cumaacajanaa shocotanutaniya, juhuajaniya panaatia nia rucuanejonura, cua rupaa nia pohuatanura. Majaari quenaaja tamonu casaa miiniu quiniutianiya naquiya niajaniya. 20 Naajaa, majaari saaja shuquiriaatia nia quiniu samaruhua tojitianuucua niajaniya. Shuquiriaatia nia quiri cutara nia sesaca naajiotasano quishacari jiyocuacaanu, Pueyaso muerasu sesaca naajiotasaqui.
Jesu shuquirishacari
(Mt 11.25-27; 13.16-17)
21 Jiyacaritij, Pueyaso Sohuanuuri Jesu shuquiritirii jiyanohua. Cunora, Jesuuri na Que Pueyaso sequeree:
—¡Quia shuquiritiaanijia cua Quenaa! ¡Quiaacuajaari Jiyaniijiajanaa quiya jiyocuacaanu, mijirianio! ¡Quiaari maninia miirii! Cua pueyari juhua naatujoori, maja puera niishijiaca. Naajaa, quiaari quiarijia nojori niishitirii quia niishishano, quia jamosano mijiria niishijiacaacuaji. Jaa, cua Quenaa, quiaacuajaari naa nojori panitiaja.
22 ’Cua Queeri tari cua niquitioquiaari puetunu na jiitiasanojuanaa, Jiyaniijiarano cua quishacari. Majaari tamonu niishiniu quenaaja cante Pueyaso Niyanuni, saaja cua Que cutaraari cua niishiya. Naajuhuaj, majaari tamonu niishiniu cutara cante cua Queni. Saaja janiya cutaraari na niishiyani. Naajuhuaj, noo pueyari na niishiya, canapue cua niishitiniu paniya cua Quecuajani.
23 Na nuhuaji, Jesuuri na pueyacua tacateree. Saaja nojori sequereeri:
—Shuquiriaatia quijiaca cutaraari niajaniya, nia niquiniuucua puetunu nia niquishanojuanaa nia rupuenuucua janiya. 24 Seetanujuanaa nia sequeyanijia, queraatia tariucuacaanu Pueyaso sequesano caminiujiuniaa pueya, mariyata jiyaca jiyaniijianucuanio, nojoriiri nia niquishano niquiniuucua jiaatiaquiaari juucua. Majaari na niquitiuniu quiquiaari. Nojoriiri cuata nia quishacari nia tojishano tojitianuucua jiaatiaquiaari juucuajuhuaj. Majaari na tojitiuniu quiquiaari.
Samaria jiyajinijinio maninia miijiajiniji pohuatasano
25 Na nuhuaji, Moisés Rootasanojiniji niishitiojona pueyanoori Jesuucua niquiaari nata na pocoojonura. Jesu na pocuatenura sesa juucua, naa na nequesotareeri:
—Niishitiojonanaa, ¿taa cua miiniutianiya pueyaracaanu rishijia cua quiniuriani?
26 Jesuuri na riucuaree:
—¿Taate Moisés Rootasanojinia naajiotasanoni? ¿Taa quia niishiriojoquiaani, quiaa jaara na serojoquiaa?
27 Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaari Jesu riucuaree:
—Naa sequeyano:
“Quia Jiyaniijia Pueyaso quia paniri puetunu quioojiatajanaa, puetunu quia sohuanutajanaa, puetunu quia cumaacatajanaa, puetunu quia niishitiajatajanaanio. Naajuhuaj, quiarta pueyano quia paniri taa quia paniyacuaa tama quia cuaqueyajaajani”.
28 Jesuuri na sequeree:
—Quiaacuajaari maninia riucuaree. Naa quia miishacaritij, quiaari pueyaracaanu rishijia quiniutianiya.
29 Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaari tama nocuaji tacunu paniriquiaajaaja, maninia quijia na quiniuria Pueyaso niquiara. Naaratej, naa nequesotarohua Jesuuri:
—¿Canteeri cuarta pueyanoni?
30 Jesuuri nio pohuatasano na pohuataree na niishitiojonura nojuaja. Naa coteereeri:
—Tamonu parta Judio pueyanoori Jericó tiacajiniara quiariquiaa juucua, Jerusalén tiacajiniji. Nohuasenuujuaca pueyari na quiaree. Puetunu na jiitiasanojuanaa na jaariuutiatureeri, na cushishano toquenio. Na piquitiuriiri. Quera macu na tiujiatuqueeri. 31 Na nuhuaji, pueyacuara secojonaari cuno nucuaco quiariquiaajaacuhuaj. Na niquishacari piquishano narta Judio pueyano mataano nuu shuriuquiocora, na shocortamaa saajaari. 32 Na nuhuaji, Levita pueyanoori cuno nucuaco quiariquiaajuhuaj. Na niquishacari narta Judio piquishano pueyano, nojuajaari saaja na shocortamaajuhuaj. 33 Na nuhuaji, Samaria jiyajinijinio tahueri cuno nucuaco quiariquiaajuhuaj. Na niquishacari parta Judio pueyano mataano, Samaria jiyajinijinio tahueri nocua taraajeree. 34 Na cacataseeri. Nohuasenuujuaca piquiyashiquia matejoree shiyocuataari, vinotanio. Na nuhuaji, na piquiyashiquia morojoreeri. Na nuhuaji, na niataree tama na seru nijiniajaarijia. Ritia na jiyataaree rucoojojuaca tiuquiijiojua tiajiniaraari. Cuniqui na cojuatareeri. 35 Tariqui, cuno tahue quianu panishacariuhua, nojuajaari caapiqui cumaneeca pueraree. Rucoonaa tia camaru na niquitioreeri. Na sequereeri: “Cucua quia jiyanoori. Nio pueyano quia cojuatare quiria. Quiaa jaara socua quia cumaneeca nocua puecare, janiyacua saniniuujia quia niquitiorohuanijia cua tacatesacariuhua”.
36 Nio pohuatanu nuhuaji, Jesuuri cuno pueyano nequesotaree:
—Quiarijiani, ¿taa quia sequeyani? Cuno jiuujianaraca rucoonaa pueyajinijinioni, ¿teyano cuno pojorijinijiniote narta pueyanoocua taraajeja cutarani?
37 Moisés Rootasanojiniji niishitiojona pueyanoori Jesu riucuaree:
—Cuno Samaria jiyajinijinio tahuecuajani, nocua taraajequiaarini.
Jesuuri na sequeree:
—Taaquiriirinij. Quia quiaarohua. Naa pueyacua taraajeja quia quirijiuhuaj, taa cuno tahue taraajequiaaricuaani.
Jesu quishacari Marta, María tiajinia
38 Socua na rucuanesacari, Jesuuri tamonu tiacajinia tiuquiquiaari na pueyata. Cuno tiacajinia na quishacari, tamonu maajiiri na masuuquiaari. Naaratej, na tiajinia na tiuquinitiareeri. Cuno maaji sesa quiquiaari Marta. 39 Martaari tarajanu jiitiaja. Na sesaari quiquiaari María. Maríari Jesu niohuaca shuriuquiumia cajiriquiaa, na tojiniuria Jesu pohuatasano. 40 Marta cutaraari poonijioriquiaa queraatia na miishocoriquiano na jiitiasacari. Cunora, Martaari Jesuucua catecanoree. Na sequereeri:
—Jiyaniijianaa, ¿majate cucua quia taraajenu? Cua tarajanuuri cua tarinitiaquee niquiriyatujua, puetunu nio poonijiosanotajanaa. ¡Quia sequere na naacutanura janiya!
41 Jesuuri saaja na sequeree:
—Martanaa, quioojia quia cajitiri sanaunaa. Quiaari puera quia miishano tacaatiaa. 42 Saaja niquiriyatu casaa cutaraari jiyanohua panishano. María cutaraari cuno socua panishano casaa saquiriojoree. Tamonuuri maja na naata na tojishano jaariutianu noojiajiniji.