LUCAS NAAJIOTASANO JESUCRISTOJINIJI
1
Niya pohuatashiyari casaara Lucas naajiotaquiaari nioni
Queraatia pueyari suraatia naajionu saniniujiuquiaari puetunu canaa tajinia miishanojuanaa. Nojoriiri naajioquiaari taa Jesu jiyaramiquishano pueya pohuataquiaari Jesujiniji pajaniyani. Cuno pojoriiri Jesu niquiniaa quiquiaari, shusha poonijionu na coteesacari. Nojoriiri na nuhuaji na rupaa pohuatanaara jiyatesaaquiaari. Janiyari niishiriojoriquiaani, maniniaruhua quiocuara cua naajionurajuhuaj cua panishano Teófilonaa. Naaratej, janiyari pueyaracaanu jacaria nequesoreeriquiaa puetunu Jesu miishanojuanaani, na coteejajiniji. Naacuajitij, quiocuara naajiyanijia na coteenujiniji, seetanujuanaa quia niishiniuria puetunujuanaa, taa quia niishitiojosaacanucuajani.
Pueyaso seru pohuatasacari Tiuquinijiona Juan rasaanutaniya
Herodes jaara jiyaniijia quiquiaari Judea jiyajinia, Zacaríasri jiyacari pueyacuara secojona quiquiaari. Nojuajaari supuetana Abías niquiohuacuajinio supueno quiquiaari. Necocua sesa quiquiaari Isabel. Cuno maajiiri supuetana Aarón niquiohuacuajinio supueno quiquiaari. Nojori supuetanaari mariyata tariucuacaanu pueyacuara secojonaa quiquiaari. Zacaríasri necocua Isabelta maninia miijiaca quiquiaari Pueyaso niquiara. Nojoriiri puetunu Pueyaso rootasanojuanaa tojitiajaca quiquiaari, taa Pueyasojiniji caminiujiuniaa naajionuutaquiaaricuajani. Nojoriicuara maja na naata sesa casaa tonujusaanu quiquiaari, saaja maninia miijiaca nojori quishacari. Nojoriiri maja na muetunu quijia, niyajaru Isabel quiniuucua. Naajuhuaj, nojoriiri maja tari na naata muetunu quiquiaari, saaquiapue nojori quishacari.
Tamacari, Zacaríasri narta pueyacuara secojonaata poonijioriquiaa Pueyaso Secojojua tiajinia Pueyaso niquiara Jerusalén tiacajinia. Jiyacari saniniuujia nojori poonijiosacariiri quiquiaari. Shanohua jaanutajaari catijiasaaquiaari puetunu juucajanaa Pueyaso Shuriucua Quiquiojinia, Secojojua tiajinia. Pueyacuara secojo naari jiitiquiaari saajia naajiosano jacutanura juhua tacuarishijiosacari, nojori niishiniuria teyano nojorijinijiniote Pueyaso Shuriucua Quiquio tiuquiniutianiyani, shanohua jaanutaja na catijianura tii. Cuno juuca saniniuujia, saajiaari Zacaríascuara tacatequiaari. Naacuajitij Zacaríasri seeratasaaquiaari tii na tiuquiniuria shanohua jaanutaja na catijianura. 10 Na catijiasacari, puetunu pueyajanaari Pueyaso secojonuuriquiaa Secojojua tia carijiniacuma. 11 Jiyacaritij, Pueyaso seruuri Zacaríascua muetaquiaari. Nujuariquiaari shanohua jaanutaja catijiasaqui miaquetajara. 12 Zacaríasri shiriiquirii na niquishacari Pueyaso seru. Jiyanohua na puerereeri. 13 Pueyaso seruuri na sequeree:
—Maja puerenu Zacaríasnaa. Pueyasocuajaari quia secojosano tojiquiaari. Quia niquiocua Isabelri quiara muetunutaniya. Quiocua na sesojore “Juan”. 14 Quiaari shuquiriaatia quiniutianiya. Quiaari quia mueya timitianutaniya. Queraatia pueyari na shuquiritianutaniya na rasacari. 15 Quia niyanuuri cutara pueyano quiniutianiya Pueyaso niquiara. Nojuajaari vino ratuyashijia quiniutianiya, najatunacunio. Pueyaso Sohuanuraca pueyano quiniutianiyari na rasaacarijiyojua. 16 Nojuajaari queraatia Israel pueya tacatonutaniuhua nojori Jiyaniijia Pueyasoocua. 17 Nio Juanri pa Jiyaniijia puetana quiniutianiya. Nojuajaari pueyara Pueyaso sequesano caminiujiunia supuetana Elías sohuanu jiitianutaniya, na cumaacanio. Naacuajitij, pueya jiuujia taraajonutaniyari, nojori jiyanooniuria necohua. Naajuhuaj, nojuajaari tojitiaashijiaca pueya rootanutaniya maninia, Pueyaso tojitiajaca nojori quiniuria. Naacuajitij, pueya jiuujiacaari jeenucuasano quiniutianiya pa Jiyaniijiaacuaji.
18 Zacaríasri Pueyaso seru nequesotaree:
—¿Taa cua niishiniutianiyarini quia sequesano seetanujuanaa tohuateenutaniya quiria? Janiyari tari saaquianoni. Cua niquiocuaari motajajuhuaj.
19 Pueyaso seruuri na riucuaree:
—Janiyacuajaari Gabrielni, Pueyaso tacoji nujuana, na sequesano cua miiniuria. Nojuajaari cua jiyaroree cua pohuatanura quiajaniya nio maninia casaa Pueyasojiniji. 20 Quiarijia saniniuujia, cua sequesanoocua quia tiuyaquiniuucua, quiaari tiquia quiniutianiya. Majaari quia pocuanu quiniutianiya cuaara rasaarejaatijia quia niyanu. Naajaa, puetunu cua sequesanojuanaari naa quiniutianiya taa Pueyaso paniyacuajani.
21 Jiyacaritij, pueyari Pueyaso quiquio carijiniacuma sashiriquiaa, Zacarías cuaara tohuatohuara. Nojoriiri shiriiquitiurii pueyaracaanu Zacarías tarishishacari Pueyaso Shuriucua Quiquiojinia. 22 Zacaríasri socua tohuatamohua. Majaari na naata pocuanu quiriquiaa. Nareja shishiniojoriquiaari. Naacuajitij, pueyari niishirii Pueyasoqui casaa niquitirii Zacarías, Pueyaso Shuriucua Quiquiojinia na quishacari.
23 Zacarías jaara puecaquiaari puetunu na poonijionu juucajanaa taa na sequesaaquiaaricuajani, na tiajinia quiaarohuari. 24 Na nuhuaji, necocua Isabelri manajeree. Na manaja jamaatiaquiaariiri. Majaari na muetanu quiquiaari na tiajiniji cuaara na shocojoquiaarijiaatijia cinco raca. Nojuajaari tama sequequiaarijiaaja: 25 “Quiarijiani, cua Jiyaniijiaari maninia miirii janiya. Majaari socua pueya rerequetenu quiniutianiya janiya, muetujua cua quishacari tari”.
Pueyaso seru sequesacari Jesu rasaanutaniya
26 Seis raca jaara shocojoquiaari Isabel manajesacaricuaa, Pueyasoori na seru Gabriel jiyaroree Nazaret tiacajinia, Galilea jiyajinia. 27 Tamonu niyacoocua na jiyaroreeri, cante tari sequesaaquiaaricuajani José jiyanishano pueyanota na caminiuria. Na camiriquianoori supuetana jiyaniijia David niquiohuacuajinio supueno pueyano quiquiaari. Niyacoo sesa quiquiaari María. 28 Pueyaso seruuri nocua tiuquimiaa. Na sequereeri:
—Janiyari quiocua jiyarosaareeni, Pueyaso shuquiritiasano niyacoonaa. Jiyaniijia Pueyasoori quiata quiya, socua shuquiriaatia quia quiniuria tamasaca maajipohuajiniji.
29 Maríari jiyanohua tacaaquiaari naa Pueyaso seru sequesacari nojuaja. Nojuajaari tamajaaja niishiriojoriquiaa: “¿Casaara naa na sequeree janiyani?” 30 Na nuhuaji, Pueyaso seruuri na sequeree:
—Maríanaa, maja puerenu. Pueyasoori quia shuquiritiniutianiya. Quiaacuajaari na timitiasano. 31 Quiarijiani, quiaari manajenutaniya. Quiaari cayaniyojua ranutaniya. Quiocua na sesojore “Jesu”. 32 Nojuajaari cutara pueyano quiniutianiya. Sesojosaanutaniyari “Pueyaso Niyanu”, jiyocuacaanu Quijia Niyanu. Pa Jiyaniijia Pueyasoori na jiyatenutaniya Jiyaniijiarajanaa na quiniuria na supuetana David niti. 33 Israel pueya jiyaniijia quiniutianiyari. Pueyaracaanu jiitianutaniya na pueyari. Majaari na shaajenu quiniutianiya Jiyaniijia na quishacari.
34 Maríari Pueyaso seru nequesotaree:
—¿Taa cua manajenutaniyari, niyacaaju cua quishacari?
35 Pueyaso seruuri na sequeree:
—Pueyaso Sohuanuuri quiocua niniutianiya. Na cumaaca naaquiiri quiocua pacunutaniya. Naacuajitij, quia niyanuranoni, cunoori Pueyaso Niyanu quiniutianiya. Nojuajaari seetanujuanaa Pueyaso tojijia quiniutianiya. 36 Naajuhuaj, quia supuetanajinijinio motaja Isabelri neyanu ranutaniyajuhuaj. Cuno maajiiri sequesaaquiaari “niyajaru maajitia”. Naajaa, seis racaari tari na shocojiya na manajesacari. 37 Pueyasora, majaari jiyajeneta casaa quiniu. Nojuajaari cumaacaraca na miiniuria puetunu na panishanojuanaa.
38 Maríari sequeree:
—Maniniacuajaqui. Janiyacuajaari cua Jiyaniijia Pueyaso seruni. Pueyaso cuaara miiria janiya taa quia sequereecuajani.
Na nuhuaji, Pueyaso seruuri quiacuhua.
María quiasacari Isabel niquiniuucua
39 Maríari jiyacari quiaquiaari na secoonuta Judea jiyajinia, Zacarías tiajiniara tamonu tiacajinia. Cuno jiyari tuhuananuhuaraca. 40 Zacarías tiajinia María tiuquishacari, Isabel sequereeri. 41 Isabel tojishacari María sequesano nojuaja, ¡conaajaari na jiniacuma nujuanequequee! Pueyaso Sohuanuuri Isabelcua tiuquiquii na cumaaca na jiitianura. 42 Naacuajitij, Isabelri jiyacari na rupaa paaretaree. Naa María sequereeri:
—¡Pueyasocuajaari socua maninia miiriucuaa quiajaniya tamasaca maajipohuajiniji! ¡Maninia miiniutianiya quia niyanujaariuhuaj! 43 ¿Janiyateeri pueya tojishano maajini, cua Jiyaniijia nucua tiuquiniuria cua tiajinia, na niquiniuria janiya? ¡Maja! Naajaa, ¡jiyanohua timiyanijia! 44 Shusha cua tojishacari quiajaniya cua sequeyano, cua mueyari cua jiniacuma nujuanequequee na shuquiriniutia. 45 Shuquiriaatia quia quiri, quia tiuuniuucua Pueyaso sequesanoocua quiajaniya.
46 Maríari sequeree:
—¡Coojia jiyanohua shuquiritiaa cua Jiyaniijia Pueyaso! 47 ¡Cua sohuanuuri cua Jiyanoonia Pueyaso timitiaani! 48 Juhua najuhuana quijianijia. Naajaa, Pueyasoori cua jiyanoorii. Cua saquiriojorucuaari na tojijia cua quishacari. Quiarijiani, pueyari pueyaracaanu cua sequenutaniya: “Pueyaso shuquiritiasano María”. 49 ¡Pueyasoori jiyanohua maninia miirii janiya! Nojuajaari puetunu cumaacaracajanaa. Nojuajaari tojetaarucuajanaa maninia quijia. 50 Nojuajaari pueyaracaanu jiyanooquiaa na tojitianaa, canapuete na rerequeteyaquijiacacuajani. 51 ¡Nojuajaari jiyanohua maninia miiquiaa na cumaacata! Nojuajaari niishijiaca pueya shocotequiaari, canapuete tama na cuaqueyajaaja jiyatequiaari juhua niishijiacaracuajani. 52 Nojuajaari cutara jiyaniijianucua jataree, cuno pojori jiyanishano niishiyashijiaca pueya jiyatesaanura jiyaniijiara nojori niti saniniuujia. 53 Miaajeejunucua tootijioreeri maninia sumatuuta. Puera casamiriaca pueya taanuuquiaariiri, casaaju nojori quiojonura. 54 Na pueya Israel naacureeri. Majaari na niyajetanu quiquiaari nojoriicua na taraajenu. 55 Naa miiquiaariiri taa na sequequiaari pa supuetanaacuajani. Pueyasoori naa pa supuetana Abraham sequequiaari: “Seetanujuanaa quiocua taraajenutaniyanijia, quiocuajinio supueriquiano pueyacuanio”.
56 Na nuhuaji, Maríari queraatia tarishiquiaari Isabel tiajinia. Jiuujianaraca raca nuhuaji, Maríari tacatequiaariuhua na tiajiniohua.
Tiuquinijiona Juan rasacari
57 Na nuhuaji, Isabel rasacari quiquiaari. Jiyapueratereeri. 58 Na shuriucua quiniaa, mariyata na jiyasoocuajinio supueno pueyajuhuaj, nojoriiri jiyanohua shuquiriquiaari nojori tojishacari taa Pueyaso jiyanohua taraajequiaari Isabelcuani, na shuquiritiniuria neyanuta. Nojoriiri Isabelta shuquiriquiaarijiuhuaj. 59 Nojoriiri Zacarías tiajinia rerejoquiaari conaaja jiitiasacari ocho juuca, na cararaatiuuquia co miatesaanura, taa Moisés rootaquiaaricuajani. Nojoriiri na sesojonu paniriquiaa juucua Zacarías, na que sesaanucua na quiniuria. 60 Na nucuaari saaja sequeree:
—¡Maja! Sesojosaanutaniyano “Juan”.
61 Pueyari saaja sequeree:
—¿Casaarateni? ¡Majaari quenaaja tamonu quia pueyajinijinio cuno sesaraca na quiniu quiquiaari! ¿Casaara naa quia sesojonu paniyarini?
62 Cunora, pueyari na que Zacarías shishinioree na nequesotanura taa na sesojonu paniriquiaa neyanuni. 63 Zacaríasri naajiooju casaa maseree na naajionura tii neyanu sesarano. Naajioreeri: “Na sesa, Juan”. ¡Pueyari jiuujiatequee! 64 Jiyacaritij, Zacarías nitiiri sasaquitiacuhua. Juhuacatecara pocuarohuari. Pueyaso miishano pohuataree pueya niquiaraari, na shuquiritiasacari Pueyaso. 65 Cunora, na tia shuriucua quiniaa pueyari jiuujiateree. Puetunu niojuanaari caminiujiushaaquiaari puetunujuanaa cuno Judea tuhuananuhuacua quijiaca pueyara. 66 Puetunu nio tojitianaa pueyajanaari niishiriojonuuquiaari. Tama nojorijiaarijia nequesoreetooquiaari:
—¿Casaaquitijia cuno mueya quiniutianiya na nuhuajitijiaj?
Pueyari niishiquiaari Pueyasoori seetanujuanaa cuno mueyata quiriquiaa, na cumaquiniuria.
Zacarías sequesano na shuquiritiasacari Pueyaso
67 Na que Zacarías jiuujiaari jiyanohua mishaja quiriquiaa Pueyaso Sohuanuta. Pueyaso Sohuanuuri na pohuateree. Naaratej, Zacaríasri naa sequequiaari:
68 —¡Jiyanohua maninia pa Jiyaniijia Pueyaso, pa supuetana Israel Jiyaniijia! ¡Cuaara jiyanohua shuquiritiasaaria mijiria na niniuucua na pueyacua, pocuaji na tacunura! 69 Pocua jiyaroree cumaacaraca pocuaji Tacuriquianoori. Pa Jiyaniijiaranoori Pueyaso seru David niquiohuacuajinio rasaanutaniya, taa Pueyaso sequequiaari tariucuacaanucuajani. 70-71 Tariucuacaanu na sequenu panishano caminiujiuniaacuajaari naa pohuataquiaari pa supuetanaa niquiaratej, taa pa paraa na ritianutaniya pocuajini, pa niquiniu paniyaquijia pueyanio. 72 Nojuajaari sequequiaarijiuhuaj, majaari na niyajetanu quiniutianiya na sequesano pa supuetanaa, pocua na taraajenura. 73-74 Pueyasoori pa supuetana Abraham sequequiaari seetanujuanaa, nojuajanaari pocuaji ritianutaniya pa paraa, pa puereyaquiniutia nera pa poonijionura shitimia. 75 Nojuajaari Abraham sequequiaarijiuhuaj maninia quijiara pa jataniniutianiyaquiniaari, saaja nera pa quiniuria pueyaracaanu. 76 Quiajaniya saniniuujia, quiyanuniyojuanaa, quiaari sesojosaanutaniya Jiyocuacaanu Quinia sequenu panishano caminiujiunia. ¡Quiaari pa Jiyaniijiaranojuanaa puetanutaniya, juhua na nuu jeenucuariquiano! 77 Quiocua Pueyaso saquiriojosano pueya niishitiojore, nojoriiri na naata jiyanooshano quiniu sesa nojori miishanojiniji Pueyaso pueya nojori quiniuria. 78 ¡Pa Pueyasoori jiyanohua jiyanoojia! Pocua taraajeja. Na jiyarosacari poojia Cuhuatariquiano, nojuajaari pa cuhuatanutaniya, maja ninishiqui pa quiniuria socua. 79 Maninia pa cuhuatanutaniyari, maninia pa rucuanejonura Pueyaso niquiara, panaatia poojiacata. Naacuajitij, majaari socua pa cajitiuniu quiniutianiya taraatia ninishiqui, juhua pa jamaca shuriucua.
80 Conaajaari maashiquiaari. Nojuajaari tama na cuaqueyajaaja cumaquiquiaari socua seetanujuanaa Pueyasoocua tiuujia na quiniuria. Nojuajaari pueyaracaanu cariiquia jiyajinia quijia quiquiaari nojuaja jaara Pueyaso sequenu panishano caminiujiuniu coteequiaarijiaatijia narta Israel pueya niquiara.