2
Jesu rasacari
(Mt 1.18-25)
Tiuquinijiona Juan rasaanu nuhuaji, jiyaca jiyaniijiajanaa César Augustoori Roma tiacajiniji sequequiaari puetunu na jiitiasano pueyapuejanaa cuaara serojosaaria puetunu nojori jiyacajiniajanaa. Pueya jaara coteenujuanaa serojosaaquiaari, Cirenio jiyanishano pueyanoori jiyacari Siria jiyajinia jiyaniijia quiquiaari. Nojuajaari jiyaniijiara César Augusto jiyatesano quiquiaari. Puetunu pueyajanaari sequesaaquiaari nojori cuaara quiojohuara na raja tiacajinia, na sesaca naajiotasaanura tii.
Joseeri jiyacari Nazaret tiacajinia quiriquiaa, Galilea jiyajinia. Na raja cutaraari quiquiaari Belén tiacajinia, Judea jiyajinia, tee na supuetana David rasaaquiaaricuaani. Naaratej, Joseeri Belén tiacajinia quiaquiaariuhua. Maríari tari sequesaaquiaari nojuaja Joseeta caminiutianiya. Naaratej, Maríari nata quiaquiaarijiuhua Belén tiacajinia, nojori sesaca naajiotasaanura tii. José niquiocuaranoori tariucua manajaraca quiriquiaa. Belén tiacajinia nojori quishacari, jiyacari tari quiquiaari María ranu juuca. Tii jiyapueratereeri. Conaaja jiuniocoquiaari toqueraacuacajiniaari. Na nucuaari na niaquiaari juyaca miaquejajinia. Maríari naa raquiaari cuniqui maja quiquio quishacari nojoriria rucoonaa tiuquijia tiajinia.
Pueyaso seya muetasacari borrego cojuanaa pueyacua
Belén tiaca shuriucua cuno niucuaja, borregohua cojuanaari suteriquiaa cuhuariquiajinia, na seya nojori cojuasacari. Canashiyaquiji Pueyaso seruuri nojoriicua muetaquiaari. Jiyaniijia Pueyaso shacantuuca cumaacaari nojori cuhuataquiaari. ¡Nojoriiri jiyanohua shiriiquitiurii! 10 Pueyaso seruuri nojori sequeree:
—¡Maja nia puerenu! Niaacua nimiaanijia, jiyanohua maninia casaa cua pohuatanura niajaniya. Cunora, puetunu pueyajanaari shuquiriniutianiya. 11 ¡Niaacuaji Tacunaari tari rasaaree supuetana David tiacajinia! Nojuajaari Pueyaso Jiyarosano, pa Jiyaniijia Cristotuhuaj. 12 Niaa jaara nocua quiaare, niaari conaaja riuriatanutaniya toqueraacuacajinia jiuniocosano, juyaca miaquejajinia maano. Naacuajitij, niaari niishiniutianiya, seetanujuanaari cua pohuatasano niajaniya.
13 Jiyacaritij, narta Pueyaso seyari na cojishii. Jiyanohua queraatia quiriquiaari. Nojoriiri naa maniniuhuaqueetariquiaa Pueyaso:
14 —¡Jiyanohua maninia pa Pueyaso, jiyocuacaanu Quijia! ¡Nojuajaari jiyanohua pa shuquiritiasano, na jiyaronuucua jiyacua quiniaa Jiyanoonia! Naacuajitij, cana Pueyaso shuquiritiaani, nojoriiri jiyanootioonutaniya narta pueyata.
15 Pueyaso seya jaara tacataquiaariuhua jiyocuacaanu na quiquiojiniohua, borregohua cojuanaari tama sequetooquiaarijiaaja:
—¡Belén tiacajinia pa quiaarequij! ¡Pa niquishii cuno, casaajiniji pa Jiyaniijia numooteree pajaniyacuajani!
16 Nojoriiri ritia quiojoquiaari. Conaaja riuriatatuseeri, María, Josénio. Conaajaari juyaca miaquejajinia niasano mariquiaa. 17 Nojori niquishacari conaaja, nojoriiri ritia tii quiniaa pueya caminiujiurii conaajajiniji Pueyaso seru pohuatasano nojori. 18 Puetunu pueyajanaa, cante nojori pohuatasano tojiriquiaani, nojoriiri jiuujiateree. 19 Majaari María niyajetanu quiquiaari puetunu nojori pohuatasanojuanaa. Noojiajinia na niishiriojoriquiaa pueyaracaanuuri. 20 Borregohua cojuanaari quiojoquiaariuhua. Nojoriiri Pueyaso maniniuhuaqueetariquiaa nojori tojishanojiniji, nojori niquishanojinijinio. Puetunujuanaari naa quiquiaari taa cuno niucua Pueyaso seru pohuataree nojoricuajani.
Conaaja Jesu pasacari Pueyaso Secojojua tiajinia, Pueyasora jiyatesocoriquiano
21 María conaaja jaara ocho juuca jiitiaquiaari, na cararaatiuuquia coori miatesaaquiaari, taa Moisés rootaquiaaricuajani. Na miatesaanu nuhuaji, nojuajaari sesojosaaquiaari “Jesu”, taa Pueyaso seru sequequiaari Maríacuajani, na manajeyaquishacarijia.
22 Na nuhuaji, Moisés sequesano juucaari quiquiaari na nucua neyacata cuaara juhua tuteera, jeequesano nojori quiniuria Pueyaso niquiara, mueya rasaanu nuhuaji. Naaratej, nojoriiri conaaja Jesu paquiaari Jerusalén tiacajinia, Pueyasora na jiyatesaanura, Pueyasora na quiniuria. 23 Na queyari naa miiquiaaritij, tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia naajiotasano tojitiajaca nojori quiniuucua. Naajiotasanoori naa quiyatej: “Puetunu nia jiyapueranuhuajanaa cuaara Pueyasora jiyatesaaria”. 24 Naaratej nojoriiri quiaaree na seru mosaanura nojoriicuara Pueyaso Secojojua tiajinia, juhua jeequesano nojori quiniuria Pueyaso niquiara, taa pueya rootasaaquiaari Moisés naajiotasanojinijicuajani. Pueyasoori naa sequequiaari Moisés tarijiatej:
“Cuaara puecoosaaria caapiqui mococoonu. Mococoonu jaara quiyaquiri, cuaara puecoosaaria caapiqui shinijia”.
25 Jiyacaritij, tamonu pueyanoori Jerusalén tiacajinia quijia quiriquiaa. Na sesa quiquiaari Simeón. Nojuajaari maninia miijia quiquiaari Pueyaso niquiara. Pueyaracaanu Pueyaso shuquiritiaja quiquiaariiri. Nojuajaari pueyaracaanu sashijia Pueyaso cuaara jiyaroora Israel pueyacuaji Tacuriquiano. Nojuajaari Pueyaso Sohuanu jiitiaja. 26 Pueyaso Sohuanuuri na niishitiquiaari majaari na shaajenu quiniutianiya nojuaja cuaara niquiri Cristojaatijia, Pueyaso jiyarosaariquiano. 27 Pueyaso Sohuanuuri na jiyatequiaari namitia cuno juuca Pueyaso Secojojua tiajiniara. Naacuajitij, Jesu jaara pasaaquiaari Secojojua tiajinia, nera na miishaanura puetunu tariucuacaanu rootasanojuanaa, Simeónri jiyacari tii na niquirii. 28 Simeónri Jesu paree. Na cacanuureeri. Naa Pueyaso sequeree jiyanohua na shuquiriniutiaari:
29 —¡Cua Jiyaniijianaa, tariucuaja! ¡Quiarijia cutara cua naata cusonu juhuajaniya, shuquiriaatia cua quishacari! Quiaacuajaari tari cua niquitirii tarijia quia sequesano janiya, quia seru cua quiniuucua. 30 Tari niquirii quia Jiyarosanocuajanijia, canaacuaji Tacuriquianoni. 31 Nojuajaari quia niquitiosano puetunu jiyacajinia quiniaa pueyapueecuarajanaa. 32 Nojuajaari puetunu taucuaca jiuujiajanaa cuhuatanutaniya, maninia nojori niishiniuria quiajaniya. Naajuhuaj, quia pueya Israelni, nojoriiri tamasaca pueya shuquiritiasano quiniutianiya na seera.
33 Jesu que, na nucuajuhuaj, nojoriiri jiuujiateree naa Simeón sequesacari conaajajiniji. 34 Na nuhuaji, Simeónri nojoriicua niaree na juaashiquia. Naa sequereeri:
—Pueyaso cuaara jiitiaara maninia niajaniya.
Jesu nucua María sequereejaariuhuaj:
—¡Cua tojiri! ¡Nio conaajaari cutara pueyano quiniutianiya! Queraatia Israel pueyari juhua tiuriiniutianiya nojori ruuretasacari nojuaja. Saniniuujia, queraatia Israel pueyari cumaatia nujuatujuaca quiniutianiya, nocua nojori tiuushacari. Na cumaacata na miiniuucua, pueyari na naata Pueyaso niishiniu maninia. Naajaa, queraatia pueyari na ruuretanutaniya saaja. 35 Naacuajitij, tama pueya niishiriojosano noojiacajiniajaarijia niishishaanutaniya. Quiara saniniuujia, jiyanohua taraatiaari quiniutianiya. Quioojiaari juhua mueruuta tohuariquiitishaanutaniya quia mueyacua quia miishacari.
36 Cuniquijia, Pueyaso Secojojua tiajiniani, tamonu motajaari tii quiriquiaajuhuaj. Cuno motajaari Pueyaso sequesano caminiujiunia quiquiaari. Na sesa quiquiaari Ana, Fanuel niyatu. Nojuajaari supuetana Israel niyanu Aser niquiohuacuajinio supueno maaji quiquiaari. Jiyanohua motaja quiquiaariiri. Shusha niyacoo na quishacari, nojuajaari camiquiaari. Na nuhuaji, siete marijiaari na shocojoquiaari neyacata na quishacari. 37 Neyaca cusonu nuhuaji, socua ochenta y cuatro marijia na shocojoquiaari mashiquio na quishacari. Nojuajaari pueyaracaanu quiquiaari Pueyaso Secojojua tiajinia, Pueyaso na shuquiritiasacari juuca, niucuanio. Nojuajaari sequeyarucua miaqueyaquiquiaari Pueyaso na secojosacari pueyaracaanu. 38 Simeón pocuasacarijia, jiyacaritij, Anaari nocua nimiaa. Na niquishacari conaaja Jesu, Anaari noojiajinia niishiquiaari cante nojuajani. Cunora, Pueyaso sequeree na shuquiriniutiaari: “¡Paacarasho!” Na nuhuaji, nojuajaari juhuacatecara Jesujiniji pohuataree Pueyaso Jiyarosocoriquiano sashijiaca pueya niquiara. Nojori sequereeri:
—¡Niocuajaari pa sashishano pa pueyacuaji Tacuriquiano!
Na queya tacartasacariuhua conaaja Nazaret tiacajiniohua
39 Jesu queyari puetunu Moisés naajioneejinia Pueyaso rootasanojuanaa tucuataquiaari na conaajara. Na nuhuaji, nojoriiri Galilea jiyajiniara tacatequiaariuhua tama nojori tiacajiniohuajaaja, Nazaret tiacajinia. 40 Naatujua Jesuuri maashiquiaari. Socua cumueecara quiquiaariiri, maninia niishijiaranio. Pueyasoori jiyanohua na naacujua.
Mashajaniyojua Jesu quishacari Pueyaso Secojojua tiajinia
41 Puetunu marijiarajanaa, Jesu queyari quiojoquiaari Nazaret tiacajiniji, Jerusalén tiacajiniara, Pascua juucajinia nojori queranacunura. 42 Doce marijia jaara Jesu shocojoquiaari tari, Jesuuri nojoritia jiyacari quiaquiaari shushajanaa, taa nojori quianu jiitiquiaaricuajani puetunu marijiarajanaa. 43 Queranacunuunu jaara puequequiaari, Jesu queyari quiojoriquiohua juhuajaniya. Jesuuri jiyacari Jerusalén tiacajinia jiyojequiaari. Majaari na queya niishiniu quiriquiaa. 44 Nojoriiri jiyaniquiaari Jesu naasucua narta quiojonaa tajinia quiariquiohuajuhuaj. Naacuajitij, nojoriiri juhuajaniya rucuaneree puetunu cuno juucajanaa. Cuno niucuaja, nojoriiri Jesu pajequiaari nojori pueya tajinia, nojori niishishano pueya tajinianio. 45 Shaaqui quiriquiaari. Cunora, nojoriiri Jerusalén tiacajinia tacatequiaariuhua, tii na pajenuhuara.
46 Jiuujianaraca juuca nuhuaji, nojoriiri socua Jesu riuriataquiaari Pueyaso Secojojua tiajinia, Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaa pueya tajinia cajiyano. Nojori tojiriquiaari. Nojori nequesoreetariquiaajaariuhuaj. 47 Puetunu pueyajanaa, canapuete na tojitiariquiaani, nojoriiri jiuujiatequiaari niishijia Jesu quishacari. Jesuuri maninia nojori riuhuaneriquiaa saaja, nojori jaara na nequesoreeriquiaa. 48 Na queya jaara na niquiquiaari, nojoriiri shiriiquitiuquiaari. Na nucuaari na sequeree:
—Quiyanunaa, ¿casaara naa quia miirii canaani? ¡Janiyari quia queta quia pajeriquiaani jiyanohua canaa tacaaniutia quiocua!
49 Jesuuri na riucuaree:
—¿Casaara nia pajeriquiaa janiyani? ¿Majateeri nia niishiniu, janiyari cua Que Secojojua tiajinia quiniuucua jiaatiaani?
50 Majaari nojori niishiniu quiquiaari Jesu sequesano.
51 Jesuuri na queyata quiaarohua nojori tiajiniohua Nazaret tiacajinia. Na queya tojijia quiquiaariiri. Na nucuaari pueyaracaanu noojiajinia racataja puetunu na niishishanojuanaa neyanu Jesujiniji. 52 Jesuuri socua maashiquiaari, socua niishijiara quiquiaarijiaariuhuaj. Pueyaso shuquiritiasano quiquiaariiri. Puetunu pueyajanaari na shuquiritiaquiaarijiuhuaj.