3
Tiuquinijiona Juan pohuatasacari Pueyaso rupaa cariiquia jiyajinia
(Mt 3.1-12; Mr 1.1-8; Jn 1.19-28)
Na nuhuaji, Tiuquinijiona Juanri Pueyaso rupaa pohuatanu coteequiaari. Jiyacaritij, quince marijiaari tari shocojoquiaari César Tiberio, jiyaniijiajanaa na quishacari Roma tiacajinia, puetunu jiyaca pueyapuejanaa camarnu na quishacari. Jiyacaritij, Poncio Pilatoori jiyaniijia quiriquiaa Judea jiyajinia. Herodesri saniniuujia jiyaniijia quiriquiaa Galilea jiyajinia. Tarajanu Felipeeri jiyaniijia quiriquiaajuhua Iturea jiyajinia, Traconite jiyajinianio. Lisaniasri jiyaniijia quiriquiaa Abilinia jiyajinia. Puetunu cuno jiyaniijianucuajanaani, nojoriiri jiyaniijianucuara César Tiberio jiyatesano quiquiaari cuno jiyacajinia. Jiyacaritij, Anásri Caifásta Judiocuacaacuara secojonaa jiyaniijianucua quiriquiaa. Jiyacaritij, Zacarías niyanu Juanri cariiquia jiyajinia quiriquiaa. Tii na quishacari, Pueyasoori na rupaa na niishitiquiaari. Naaratej, Juanri puetunu Jordán moo shuriuquioco jiyacajanaa tajiquiaari na poojotasacari Pueyaso rupaa pueya niquiara. Nojuajaari naa pohuataquiaaritij:
—¡Nioojia nia tacatore maja socua sesa nia miiniuria, moojinia cua tiuquinijionura niajaniya, Pueyaso jiyanooniuria niajaniya sesa nia miishanojiniji!
Naacuajitij, supuetana Isaías naajiotasanoori tohuateequiaari. Pueyaso sequenu panishano caminiujiunia na quiniuucua, nojuajaari naa miriqui naajiotaquiaari supueriquiano Juanjiniji:
“Pueyano rupaari tojishiya cariiquia jiyajinia nacaano. Sequeyari: ‘¡Jiyaniijia nuura nia jeenucuare! ¡Puetunu maniniajanaa nia nuunure, maja shuutiuniu na quiniuria! ¡Puetunu tacocuajanaa cuaara mishiquiojosaaria maninia jamatunu na nuu quiniuria! ¡Puetunu tuhuananuhuajanaa cuaara jiuurioosaaria jacananu na nuu quiniuria! ¡Shuyorocotunu nuu cuaara poocuareesaaria! ¡Puetunu surocoshiquiajanaa cuaara mishiquiojosaaria jacananu na nuu quiniuria! Naacuajitij, puetunu jiyacajinia pueyajanaari Pueyaso Jiyarosano niishiniutianiya, Pueyaso jiyanootiriquiano pueyani’ ”.
Naa miriqui Isaías naajiotasanoni, cunoori pueya numooteriquiaa juhuacarijia nojori jeenucuanura noojiaca, Jiyaniijia Jesu tojitiajaca nojori quiniuria.
Pueya jaara quiojoquiaari na tiacajiniji Tiuquinijiona Juancua, Juan tiuquinijionura nojori, Juanri naa nojori juaaquiaari:
—¡Niaacuajaari juhua sacocua! ¿Cante nia numooteree nia mashiniuria jiyanohua Pueyaso saniitionu panishacari niajaniyani? ¡Maninia miijiara nia quiri, canaa niishiniuria niaari seetanujuanaa nioojiaca tacatoree sesa nia miiniujiniji! ¡Majaari najuhuana tama nia cuaqueyajaaja nia sequenu: “Pueyaso pueyanonijia, supuetana Abrahamjinijinio cua supuenuucua”! ¡Nia niishiri, Pueyaso jaara paniri, nojuajaari na naata nio saijiniji shipininiu Abraham niquiohuarajuhuaj! ¡Pueyaso cajiiri tari mataa naana pajama, sesa naana nuujutajara! Naana jaara sesa jajau muetujua quiri, nushiyari catijiasocoriquiano. Naajuhuaj, niajaniyari juhua sesa muetuna naana, maninia miyashijia nia quishacari. ¡Niaari quera saniitioshiyacuaja!
10 Naaratej, pueyari Tiuquinijiona Juan nequesotaree:
—¿Taa canaa miyarinitioj?
11 Juanri nojori riucuaree:
—Cante querajaqueya toqueracani, nojuaja cuaara niquitioora taque cante toqueejuni. Naajuhuaj, cante miaquesanoracani, nojuaja cuaara niquitioora miaquesanoojunucua.
12 Roma tiacajinia quijia jiyaniijiajanaa Césarra cumaneeca masejonaari Tiuquinijiona Juancua nijioquiaarijiuhuaj. Nojoriiri tiuquinijiosano quiniu paniriquiaajuhuaj. Naaratej, nojoriiri Juan nequesotaree:
—Niishitiojonanaa, ¿canaarijiataj, casaa canaa miyarinijia?
13 Juanri nojori riucuaree:
—Maja puera cumaneeca nia masenu pueyajiniji. Saaja nia jiyaniijia sequesano nia masejore.
14 Naajuhuaj, soldadohuari Tiuquinijiona Juan nequesotaree:
—¿Canaarijiataj? ¿Casaa canaa miiniutianiyarinijia?
Juanri nojori riucuaree:
—Niaacuajaari puecootajaraca. Naajaa, majaari pueya casami nia jaariuutianu, nojori nia miananajonuta, nojoriicuara nia tonujusacarijiuhua nia sapojonuta. Juhuajaniya nia quiri saaja nia jiyaniijia niquitiosano cumaneecata.
15 Pueyari jiyanohua niishiriojoriquiaa Tiuquinijiona Juanjiniji. Nojoriiri Pueyaso sequesano na Jiyarosocoriquiano niquiniuucua jiaatiaja. Naaratej, nojoriiri jiyaniriquiaa Tiuquinijiona Juan naasucua Cristo, tariucuacaanu Pueyaso sequesano na Jiyarosocoriquianotej. 16 Nocuaji, Tiuquinijiona Juanri puetunu pueyajanaa sequeree:
—Janiya nareja nia tiuquinijiya moojiniani, juhua jeequejosano nia quiniuria sesa nia miishanojiniji. Tamonu cutaraari cua nuhuaji niniutianiya. ¡Nojuajaari Pueyaso Sohuanu tiuquinijionutaniya nioojiajinia, na cumaaca nia jiitianura, seetanujuanaa maninia miijia nia quiniuria! ¡Nojuajaari juhua manitia nia saniniujiuniutianiyajuhuaj, maninia jiuujiaraca nia quiniuria! ¡Nojuajaari socua jiyanohua cumaacaraca janiyajiniji! Janiya maara shuquiriaatia quirini, nojuaja jaara cua sequere cua naacutanura nojuaja juhua na seru, quenaaja na sapatu neyocua cua saacatanura. 17 Niaari niishiyacuaja taa pueyano miiquiaa na trigoni paratu panura na cocua, na sucuanio, saniniuujia na jajau na racatasocoriquiano tiajiniaaco. Naajuhuaj, cuno pueyanoori tari niya quiya na pueya na saquiriojonura na tojiyashijiaca pueya tajiniji, na rijiosocoriquiano nata nojori quiniuria. ¡Sesa pueyari juhua trigo sucua catijiasaanutaniya saniniuujia! ¡Nojoriiri jatasaanutaniya manijinia! ¡Cuno maniiri maja na maquesanu quiniutianiya!
18 Tiuquinijiona Juanri naa pohuataquiaari Pueyaso rupaa pueya niquiara. Maninia rupaari, na tojitiajaca pueya quiniuria shuquiriaatia. Socua queraatia quiquiaariiri na pohuatasano na numootenura pueya. 19 Jiyaniijia Herodesri jiyacari tarajanu Felipe niquiocua jiitiariquiaa necocuara. Cuno maaji sesa quiquiaari Herodías. Tiuquinijiona Juanri jiyaniijia Herodes piriyojoquiaari sesa na miishanojiniji. Herodesri maja na tojiniu quiquiaari saaja. Jiyaniijia Herodesri socua queraatia sesa casaa miijia quiquiaari. 20 Na nuhuaji, jiyaniijia Herodesri socua sesa miiquiaari: Tiuquinijiona Juan nujuatequiaari nujuatejojuajiniaari.
Jesu tiuquinishacari moojinia
(Mt 3.13-17; Mr 1.9-11)
21 Tiuquinijiona Juan jaara puetunu pueyajanaa tiuquinijioriquiaajaa, nojuajaari Jesu tiuquiniquiaarijiuhuaj. Jesu tohuatasacari moojiniji, na que Pueyaso secojoriquiaari. Jiyacaritij, jiya cajiniocuaari riatequee. 22 Pueyaso Sohuanuuri Jesuucua roseyaree juhua mococoonu niquishano. Jiyocuacaanuji, Pueyaso rupaari tojishaaree sequeyano:
—¡Quiaacuajaari cua panishano quiyanuniyojua! ¡Jiyanohua quia shuquiritiaanijia!
Jesu supuetanaa sesaca
(Mt 1.1-17)
23 Treinta marijia jaara na shoconujuquiaari, Jesuuri na Que Pueyasora poonijionu coteequiaari. Pueyari jiyaniquiaari José naasucua seetanujuanaa na que quiquiaari. Joseeri Elí niyanu quiquiaari. 24 Eliiri Matat niyanu quiquiaari. Matatri Leví niyanu quiquiaari. Leviiri Melqui niyanu quiquiaari. Melquiiri Jana niyanu quiquiaari. Janaari José niyanu quiquiaari. 25 Joseeri Matatías niyanu quiquiaari. Matatíasri Amós niyanu quiquiaari. Amósri Nahúm niyanu quiquiaari. Nahúmri Esli niyanu quiquiaari. Esliiri Nagai niyanu quiquiaari. 26 Nagairi Maat niyanu quiquiaari. Maatri Matatías niyanu quiquiaari. Matatíasri Semei niyanu quiquiaari. Semeiri Josec niyanu quiquiaari. Josecri Judá niyanu quiquiaari. 27 Judaari Joanán niyanu quiquiaari. Joanánri Resa niyanu quiquiaari. Resaari Zorobabel niyanu quiquiaari. Zorobabelri Salatiel niyanu quiquiaari. Salatielri Neri niyanu quiquiaari. 28 Neriiri Melqui niyanu quiquiaari. Melquiiri Adi niyanu quiquiaari. Adiiri Cosam niyanu quiquiaari. Cosamri Elmadam niyanu quiquiaari. Elmadamri Er niyanu quiquiaari. 29 Erri Jesús niyanu quiquiaari. Jesúsri Eliezer niyanu quiquiaari. Eliezerri Jorim niyanu quiquiaari. Jorimri Matat niyanu quiquiaari. 30 Matatri Leví niyanu quiquiaari. Leviiri Simeón niyanu quiquiaari. Simeónri Judá niyanu quiquiaari. Judaari José niyanu quiquiaari. Joseeri Jonam niyanu quiquiaari. Jonamri Eliaquim niyanu quiquiaari. 31 Eliaquimri Melea niyanu quiquiaari. Meleari Mena niyanu quiquiaari. Menaari Matata niyanu quiquiaari. Matataari Natán niyanu quiquiaari. 32 Natánri David niyanu quiquiaari. Davidri Isaí niyanu quiquiaari. Isaiiri Obed niyanu quiquiaari. Obedri Booz niyanu quiquiaari. Boozri Sala niyanu quiquiaari. Salaari Naasón niyanu quiquiaari. 33 Naasónri Aminadab niyanu quiquiaari. Aminadabri Admin niyanu quiquiaari. Adminri Arni niyanu quiquiaari. Arniiri Esrom niyanu quiquiaari. Esromri Fares niyanu quiquiaari. Faresri Judá niyanu quiquiaari. 34 Judaari Jacobo niyanu quiquiaari. Jacoboori Isaac niyanu quiquiaari. Isaacri Abraham niyanu quiquiaari. Abrahamri Taré niyanu quiquiaari. Tareeri Nacor niyanu quiquiaari. 35 Nacorri Serug niyanu quiquiaari. Serugri Ragau niyanu quiquiaari. Ragauri Peleg niyanu quiquiaari. Pelegri Heber niyanu quiquiaari. Heberri Sala niyanu quiquiaari. 36 Salaari Cainán niyanu quiquiaari. Cainánri Arfaxad niyanu quiquiaari. Arfaxadri Sem niyanu quiquiaari. Semri Noé niyanu quiquiaari. Noeeri Lamec niyanu quiquiaari. 37 Lamecri Matusalén niyanu quiquiaari. Matusalénri Enoc niyanu quiquiaari. Enocri Jared niyanu quiquiaari. Jaredri Mahalaleel niyanu quiquiaari. Mahalaleelri Cainán niyanu quiquiaari. 38 Cainánri Enós niyanu quiquiaari. Enósri Set niyanu quiquiaari. Setri Adán niyanu quiquiaari. Adánri Pueyaso niyanu quiquiaari.