4
Samaruhua jiyaniijia saniniujiushacari Jesu
(Mt 4.1-11; Mr 1.12-13)
Jesu quiasacariuhua Jordán moojiniji, Pueyaso Sohuanuuri noojiajinia quiriquiaa puetunu na cumaacajanaa na jiitianura. Pueyaso Sohuanuuri na jiyatequiaari pueya jiyaqui cariiquia jiyajiniara. Tii camueenujuquiaariiri cuarenta juuca. Sesaacaari tii na saniniujiuriquiaa. Majaari quenaaja casaa na miaquenu quiquiaari tii na quishacari. Na nuhuaji miaajequiaariiri. Jiyacaritij, Sesaacaari na sequeree:
—Quiaa jaara seetanujuanaa Pueyaso Niyanu quiri, nio saajia quia jataniri neecaruura na quiniuria.
Jesuuri saaja na riucuaree:
—Pueyaso Rupaajiniacuajaari naa naajiotasano quiya:
“Pueyanoori maja saminio na quiniu saa miaquesanotaja. Seetanujuanaa saminio quiyari na tojishacari puetunu Pueyaso Rupaajanaa”.
Na nuhuaji, Sesaacaari Jesu jiyataaree jiyanohua jiyaconaja tuhuananuucua. Sesaacaari ritia niquitirii Jesu puetunu mijiria jiyacajanaa. Jesu sequereeri:
—Janiya quia niquitionutaniya puetunu nio jiyaca jiyaniijianucua cumaacajanaani, maninia jiyaniijiajanaa quia quiniuria mijiria. Janiyari puetunu nio jiyacajanaa niquitiosaaquiaarini. Naacuajitij, janiyari cumaaca niquitioquiaani cana cua niquitionu paniyacuajani, jiyaniijiara na quiniuria. Puetunujuanaari quiara quiniutianiya, quiaa jaara cucuara mojoquetare quia shuquiritianura janiya.
Jesuuri saaja na sequeree:
—Pueyaso Rupaajiniacuajaari naa naajiotasano quiya:
“¡Quia Jiyaniijia Pueyaso quia shuquiritiare! ¡Saaja nojuaja quia tojiri!”
Na nuhuaji, Sesaacaari Jesu jiyataaree Jerusalén tiacajinia. Na tacaniriiri Pueyaso Secojojua tia cacojiria, jiyocuacaanu. Jesu sequereeri:
—Niiquiji quia jaataare jiyocua, quiaa jaara seetanujuanaa Pueyaso Niyanu quiri. 10 Pueyaso Rupaajiniacuajaari naa naajiotasano quiya:
“Pueyasoori na seya sequenutaniya na cojuanura quiajaniya. 11 Nojoriiri quia quianutaniya, saajiaacua quia jiriataaquiniuucuaji”.
12 Jesuuri na riucuaree saaja:
—Naa naajiotasano quiyajaariuhua Pueyaso Rupaajinia:
“Maja quia Jiyaniijia Pueyaso quia saniniujiuniu”.
13 Sesaacaari naa Jesu saniniujiuniu puecaquiaari puetunujuanaa. Majaari quenaaja na naata quiriquiaa sesa na miitiniuria. Naaratej, rupaquijia na tarinitiaquiaari tamacaririaari.
Jesu coteesacari na poonijiosano miiniu Galilea jiyajinia
(Mt 4.12-17; Mr 1.14-15)
14 Na nuhuaji, Jesuuri tacatequiaariuhua Galilea jiyajinia puetunu Pueyaso Sohuanu cumaacatajanaa. Puetunu cuno jiyajiniajanaa pueyari Jesujiniji caminiujiutiooquiaari. 15 Jesuuri Pueyaso secojojua tiajiniaqueya niishitiojoquiaari puetunu tiacajiniajanaa cuno jiyajinia. Puetunu pueyajanaari na timitiaja.
Jesu quishacari Nazaret tiacajinia
(Mt 13.53-58; Mr 6.1-6)
16 Jiyacaritij, Jesuuri quiaquiaari Nazaret tiacajinia, tee na canashitishaaquiaaricuajani. Samaatenu juuca, Jesuuri Pueyaso secojojua tiajinia tiuquiquiaari taa na jiitiquiaari miiniucuajani. Nojuajaari nujuaquiaari Pueyaso Rupaa serojonura pueya niquiara. 17 Pueyari na niquitioree tariucuacaanu Pueyaso sequesano caminiujiunia Isaías naajionee jiuniocosano, pueya niquiara na serojosocoriquiano. Jesuuri na saacartaree. Serojonu coteereeri tee nio naajiotasano quiyacuajani:
18 “Pueyaso Sohuanuuri coojiajinia quiyani, na cumaaca cua jiitianura. Naacuajitij, Pueyasoori cua seeratarucuaa maninia rupaa cua pohuatanura casamiijiuniucua pueya niquiara. Cua jiyaroreejaariuhua Sesaaca quioosano pueya cua pohuatanura maninia rupaa Pueyasojiniji. Naacuajitij, nojoriiri cartesano quiriohua Sesaaca sapojosanojiniji. Cua jiyaroreejaariuhua cariyojuarujuri pueya namijiaa cua jeecanura, maninia niquijiara nojori quiniuhuara. Cua jiyaroreejaariuhua taraatia miitiasusano pueya cua jiyatenura shuquiriaatia quijiacara. 19 Cua jiyaroreejaariuhua cua pohuatanura pueya niquiara, quiarijiaari Jiyaniijia Pueyaso jiyanooshacari pueya”.
20 Na serojonu nuhuaji, Jesuuri naajionee jiuniocorohua. Na niquitiorohua na cojuanaari. Jesuuri cajiriohua. Puetunu pueyajanaari tacuriitia na shootiaturiquiaa. 21 Jesuuri juhuacatecara pocuarohua. Naa sequereeri:
—Quiarijiani, Pueyaso Rupaajinia nio naajiotasanoori tari tohuateeree nia niquiara.
22 Puetunu pueyajanaari jiuujiateree shanohua Jesu pohuatasano nojori tojishacari. Naaratej, nojoriiri maninia pocoojoriquiaa Jesujiniji. Tama nojorijiaarijia nequesoreetooriquiaa:
—¿Majate nio pueyano José niyanucuaja, niya pa tiacajinia maashiniotej?
23 Jesuuri nojori sequeree:
—Niaa jiyoteeri cua sequenu paniya nio tariucuacaanu sequesano: “Naarajonanaa, tama quia cuaqueyajaaja quia naarajore”. Niaari naa cua sequenu paniya jiyajeneta casaa cua miiniuria cua cumaacata niya tama cua tiacajiniajaajani, taa nia tojiquianucuaja cua miishanojiniji Capernaum tiacajiniacuaani.
24 Jesuuri socua sequeree:
—Seetanujuanaa nia sequeyanijia, puetunu Pueyaso sequenu panishano caminiujiuniaajanaari tojishoo quijia, tama nojori tiacajiniajaaja. 25 Supuetana Elías quishacari, queraatia mashiquiopueeri quiquiaari Israel jiyajinia. Jiyanohua miaajesacari quiquiaariiri maru niyaquishacari pueyaracaanu. Jiuujianaraca marijiaari shocojoquiaari socua seis racanio, maru niyaquishacari. 26 Naajaa, majaari Pueyaso jiyaronu quiquiaari Elías narta Israel jiyajinia quiniaa mashiquioocua. Pueyaso cutaraari na jiyaroquiaari taatu mashiquioocua Sarepta tiacajinia, Sidón tiaca shuriucua. Naacuajitij, cuno taatu mashiquioori miaquesano jiitiaquiaari pueyaracaanu cutara, Elías na mianuutesacari miaajenu quishacari pueyaracaanu. Elías quiniuucua Pueyasoocua tiuujia, cuno taatu miaquesanoori maja na pueetanu quiquiaari nojoriria. 27 Naajuhuaj, supuetana Eliseo quishacari, queraatia leprata cusosuhuari quiquiaari Israel jiyajinia. Majaari quenaaja tamonu nojorijinijinio naatanishaanu quiquiaari Eliseo jiitiasano Pueyaso cumaacata. Saaja cuno tahue Naamánri naatanishaaquiaari cutara, Siria jiyajinijinio pueyanoni.
28 Pueyaso secojojua tiajinia quiniaa pueya tojishacari naa Jesu pohuatasanotej, puetunu nojorijianaari jiyanohua juaaquioree. 29 Nojoriiri saneecuatuquee. Jesu caponeeturee nojori tiacajinijiiri. Nojoriiri Jesu jaatucuquiaari socua jiyocuacaanu nojori quijia tuhuananujinijiria, teyanoocua nojori tiaca tiasano quiquiaaricuajani. Nojoriiri na capotunu paniriquiaa juucua tacojiyaji naa na monura. 30 Jesuuri saaja nojori tajiniaaco canujuquiaari juhuajaniya. Quiniquiji tamocora quiaareeri.
Samaruraca pueyanojiniji pohuatasano
(Mr 1.21-28)
31 Jesuuri Capernaum tiacajinia quiaquiaari, Galilea jiyajinia tiaca. Samaatenu juuca, Jesuuri pueya niishitiojoriquiaa. 32 Nojoriiri jiuujiateree na niishitiojosano nojori tojishacari. Na niishitiojosanoori seetanujuanaa cumaacaraca quiquiaari juhua jiyaniijia niishitiojosano, maja juhua nareja rootasano caminiujiunia.
33 Pueyaso secojojua tiajinia, samaruraca pueyanoori jiyacari tii quiriquiaa. Na niquishacari Jesu, naa jiyanohua nacareeri:
34 —¡Nazaret tiacajinijinio Jesunaa! ¿Taa quia miiniu paniya canaani? ¡Canaa quia niquiri nareja! ¿Quiaate tari niyaree canaa saniitionuucua? ¡Quia niishiyacuajanijia, cante quiajaniyani! ¡Quiaacuajaari sesa miyashijia Pueyaso Niyanu!
35 Jesuuri samaru sequeree:
—¡Quia sanaajere! ¡Quia tohuatare nio pueyanojiniji!
Samaruuri pueyano pojotequee puetunu pueya niquiarajanaa. Pueyanojiniji tohuataqueeri. Majaari na nuhuajiria sesa na miiniu quirii pueyano. 36 Puetunu pueyajanaari shiriiquitiurii. Tama Jesujiniji sequetooreejaarijia:
—¡Nia tojiri! ¿Taamueca rupaatucuaanojoni? ¡Nio pueyanoori samaruhua jiyaronu niishiya juhua jiyaniijia! ¡Na rupaari jiyanohua cumaacaraca! ¡Cunora samaruhua tohuataniriiri!
37 Puetunu cuno jiyajiniajanaa, Jesu miishanojinijiiri caminiujiushaaquiaari pueya niquiara.
Jesu naatanishacari Simón Pedro reyarucua
(Mt 8.14-15; Mr 1.29-31)
38 Jesuuri Pueyaso secojojua tiajiniji tohuareetaquiaari na pueyata. Quiojiyareeri. Simón tiajinia tiuquitiushiiri. Simón reyarucuaari jiyacari jiyanohua naseeca matariquiaa. Pueyari Jesu sequeree na naataniniuria. 39 Jesuuri cusosu caco nujuasee. Jesuuri na naseeca cusonu jiyaroree. ¡Na naseecaari ritia shinitiaquee! Tariucua jiyotuucaari jiyacari sanemaa, na tiajinia quiniaa pueya na mianuutenura.
Jesu naatanijiosacari queraatia cusosuhua
(Mt 8.16-17; Mr 1.32-34)
40 Pananu tiuquishacari, puetunu pueyajanaa, cante cusosuhua jiitiaquiaarini, nojoriiri na jiyataquiaari Jesuucua. Jesuuri na juaashiquia niaquiaari puetunu cusosuhuacuajanaa. Nojoriiri queraatia tamaatia cusonu jiitiaquiaari. Jiyacari na naatanijioree puetunujuanaari. 41 Naajuhuaj, queraatia samaruhuari tohuareetaquiaari cusosuhuajiniji. Samaruhuari naa nacaquiaari Jesuucua:
—¡Quiaacuaja Pueyaso Niyanu!
Jesuuri nojori juaarii. Majaari na shanacunu quirii nojori pocuanura, nojori mariqui pueya niquiara pohuatareeri, nojuajaari Pueyaso Jiyarosano.
Jesu pohuatasacari Pueyaso rupaa Pueyaso secojonuujua tiajiniaqueya
(Mr 1.35-39)
42 Tariquiicuaji, Jesuuri tiacajiniji quiaquiaari tamaquiicua tamajaaja. Pueyari na pajequiaari. Nojoriiri socua nocua tiuquiijioquiaari na pajenuusacari. Majaari nojori cartenu paniniu quiquiaari Jesu quianura cuniquiji. 43 Jesuuri nojori sequeree saaja:
—Janiyari jiyarosaaquiaarini pueyapue niquiara cua pohuatanura quiarinio Pueyaso Rupaa. Quiarijiani, Pueyasoori pueya jiyanooniu paniya, nojori quiniuria na pueya, nojori tiuushacari nocua. Naaratej, janiyari na rupaa pohuatanura quianu paniya tamonu tiacajiniajaniuhuaj. Janiyacuajaari cunora jiyarosaaquiaarini.
44 Naacuajitij, Jesuuri puetunu Judiocuaca jiyajiniajanaa rucuanejoquiaari Pueyaso rupaa pohuatanura puetunu Pueyaso secojonuujua tiajiniaqueyajanaa.