5
Sapitiaajara jaquerootanaa shiriiquitiushacari
(Mt 4.18-22; Mr 1.16-20)
Tamacari, Jesuuri caminia casaqueyaji quiriquiaa na pueyata. Jesuuri Pueyaso rupaa pohuatariquiaa. Puera jiyanohua pueyari nocua catecanoquiaari catecaji na tojitianura nojuaja. Nojoriiri Jesu tanuujuriquiaa puera. Jesuuri caapiqui bote niquirii caminia casaqueyaji. Shaama quiriquiaari. Na camaruhuari na shuriucua jeequejonuuriquiaa na shiyaruhua. Jesuuri Simón botejinia tacaquiaari. Simón sequereeri cuaara bote juaariocotaara caminia jiuujiajinia naata. Na nuhuaji, Jesuuri cajirii. Quiniquiji pueya niishitiojonu coteequiaariiri. Jesu jaara niishitiojonu puecaquiaari, Simón sequereeri:
—Queronijinia pa jaaretaare. Niocua tii jartasee nia shiyaruhua sapitiaajara.
Simónri na riucuaree:
—Niishitiojonanaa, canaacuajaari tari jaquerootariquiaa najuhuanani. Canaari naajaa nocua juhuaquemaani. ¡Saa shaa quiriquiaanojua! Naajaa, quiaacuaja na sequeya, socua canaa jaquerootarohuacuaraquij.
Nojori jaara socua na shiyaruhua jartaquiaariuhua, ¡jiyanohua queraatia sapitiaaja ritiatureeri! Shiyaruhuari sureequetanu coteequiaari. Nojoriiri jatiqui nata poonijionaa piinioree bote tarajanujinia quiyano, nojori niniuria na naacutanura. Nojoriiri ritia nimiaa. Cuno caapiqui bote mishinijioturee sapitiaajataari. ¡Quera tiuquitiariquiaari queraatia sapitiaajata! Simón Pedro niquishacari naa Jesu miishano nojoririatej, Jesuucuara mojoquetareeri. Jesu sequereeri:
—¡Jiyaniijianaa, maja cua rupuenu socua! Janiya puera sesa pueyanoni quia rupuena cua quiniuria.
Simónri shiriiquirii, jiyanohua queraatia sapitiaaja nojori quiasacari. Nata quiniaa pueyari shiriiquitiuriijiuhuaj. 10 Cuno pojoritia quiriquiaajaariuhua Zebedeo niquiohua, Santiago, Juannio. Nojoriiri Simón cojiniaa quiquiaari. Jesuuri Simón sequeree miriqui:
—Maja puerenu. Quiaari saniniuujia pueya quioojua quiniutianiya juhua sapitiaaja.
11 Nojori shiitiasacari, nojoriiri puetunu na casaajanaa tiujiaquiaari Jesuta nojori quiojonura.
Jesu naatanishacari lepraraca cusosu
(Mt 8.1-4; Mr 1.40-45)
12 Tamonu tiacajinia Jesu quishacari, lepraraca cusosu pueyanoori tii quiquiaari. Na niquishacari Jesu, nocuara jacamareeri. Jesu sequereeri:
—Jiyaniijianaa, quiaa jaara paniri, quia naata cua naataniniu cua cusonujiniji.
13 Jesuuri na quiaree. Na sequereeri:
—Taaquiriirinij. Quia naataniniu paniyanijia. Quia cuaqueya cuaara jeequehuara.
Naa na sequesacaritij, na lepraari shaajequee na cuaqueyajiniji. 14 Jesuuri na rootaree maja na pohuatanura na miishano tamasaca niquiara. Na sequereeri:
—Saaja pueyacuara secojonaa jiyaniijia quia niquitishii quia cuaqueya, na cartenuhuara quiajaniya, pueya tajinia quia rucuanejonuhuara juhuajaniya. Naajuhuaj, quia seru quia niquitiosee Pueyasoocuara catijiasocoriquiano. Naa quia miiri taa Moisés rootaquiaaricuajani, puetunu pueyajanaa niishiniuria quiaa tari jeequerohua quia cusonujiniji.
15 Maninia Jesu miishanojinijiiri jiyanohua socua tamaquiicua caminiujiushaaquiaari pueya niquiara. Naaratej, jiyanohua queraatia pueyari nocua nijioquiaari na tojiniuria, mariyata Jesu naatanijionura nojori, nojori cusonujiniji. 16 Jesuuri saaja pueya quiyaquishaqui quiaquiaari na Que Pueyaso na secojonura. Nojuajaari naa pueyaracaanu miiquiaari.
Jesu naatanishacari cumatacuruhuana cusosu
(Mt 9.1-8; Mr 2.1-12)
17 Tamonu juuca, Jesuuri pueya niquiara niishitiojoriquiaa. Na tojitianaa tajinia cajitiuriquiaajaariuhua Fariseocuaca, Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaanio. Nojoriiri nijioquiaari puetunu Galilea jiya tiacajinijijianaa, Judea jiya tiacajiniji, Jerusalén tiacajinijinio. Jesuuri jiyanohua Pueyaso cumaaca jiitiariquiaa cusosuhua na naatanijionura. 18 Jiyacaritij, socua pueyari tiuquiijioquiaari. Nojoriiri cumatacuruhuana cusosu patariquiaa na matujinia. Nojoriiri juucua na tiuquitianu paniriquiaa tiajiniaaco Jesuucua. 19 Puera queraatia pueya rerejosacari tohuateyaji, majaari na naata cusosu tiuquinitiasaanu quiquiaari. Nocuaji, nojoriiri tia cacojiria tacanitiaquiaari cusosu. Cuno pueya tiaca tucuruuri quiquiaari marauneeca majeetejosano. Nojoriiri tia nijinia papataquiaari. Na nuhuaji, nojoriiri cusosu roshinitiaree cuhuocojiniji na matujinia, Jesu nujuasaqui pueya tajinia. 20 Jesu niquishacari taa nojori tiuuriquiaa nocuani, cunora Jesuuri cusosu sequeree:
—Pueyanonaa, quiaacuaja tari jiyanooshaaree sesa quia miishanojiniji.
21 Naa Jesu sequesacaritij, Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaa, mariyata Fariseocuacaari naa niishiriojonuuriquiaa: “¿Cantejaara cuno pueyanoni? ¡Nojuajaari tama na cuaqueyajaaja jiyateya juhua Pueyaso na quiniuria! ¡Pueyanoori maja na naata tamonu pueyano jiyanooniu sesa na miishanojiniji! ¡Saaja Pueyaso cutaraari na naata pa jiyanooniu!”
22 Jesuuri naa nojori niishiriojosano niishiriquiaa. Cunora, nojori sequereeri:
—¿Casaara naa nia niishiriojiyani? ¿Niaateeri cucuaji taacanuyajaa? 23 Janiyara, maja jiyajeneta cua sequenura: “Quiaari tari jiyanooshaaree sesa quia miishanojiniji”. ¿Jiyajenetatejaariuhua sequenura: “Quia sanere. Quia rucuanere”? 24 Cunora, janiyari quiarijia nia niishitiniutianiyani, janiyari mijiria jiyarosaaquiaarini pueya cua jiyanooniuria sesa nojori miishanojiniji.
Naacuajitij, Jesuuri cumatacuruhuana pueyano sequeree:
—Cua tojiri. ¡Quia sanere! ¡Quia matu quia pataarohua quia tiajinia!
25 Jiyacaritij, pueyanoori sanequee nojori niquiara. Na tiajinia pataarohua na matuuri. Shuquiriaatia quiariquiohua na tiajiniohuari Pueyaso na maniniuhuaqueetanuta. 26 Puetunu pueyajanaari shiriiquitiurii. Nojoriiri Pueyaso maniniuhuaqueetariquiaa cuno maninia casaa nojori niquiniuucua. Nojoriiri na puerenuta naa sequetuquiaarijiuhuaj:
—¡Paari quiarijia jiyanohua maninia miishano niquiriini! ¡Nocuaji jiuujiatesano!
Jesu sequesacari Leví, na pueyano na quiniuria
(Mt 9.9-13; Mr 2.13-17)
27 Nio nuhuaji, Jesuuri tohuataquiaari. Tamonu pueyano niquiriiri jiyaniijiajanaa Césarra cumaneeca masejosaqui cajiyano. Na sesa quiquiaari Leví. Jesuuri na sequeree:
—¡Cua nuhuajiri, cua pueyano quia quiniuria!
28 Jiyacaritij, Leviiri ritia sanequiaari. Puetunu na jiitiasanojuanaa tiujiaqueeri. Jesuta quiaqueeri.
29 Na nuhuaji, Leviiri jiyanohua queraatia sumatuquiaari na tiajinia, Jesu na queranacutanura. Queraatia narta cumaneeca masejonaari tii quiriquiaajaacuhuaj. Nojoritia miaquejajinia cajitiuriquiaari, socua tamasaca pueyanio. 30 Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaa, mariyata narta Fariseocuacaari juhuacatecara Jesu pueyacuara rimiaaquenu coteequiaari. Nojoriiri naa Jesu pueya sequeturee:
—¿Casaara cuno sesa pueyata nia miaqueyani, nia ratuyani, tama parta pueya tacartajacatajaajanio? Nojoriiri pa paraa sequera cumaneeca masejonaa.
31 Jesuuri nojori riucuaree:
—Cante na cuaqueya jiyaniyani nojuaja maja cusosu na quiniu, nojuajaari maja naarajona na paniniu. Cusosuhua cutaraari naarajona paniya. 32 Naajuhuaj, majaari mijiria cua niniu quiquiaari maninia miijia pueyacua. Niquiaari cutaranijia sesa miijiaca cua tacatonuhuara Pueyasoocua, maninia miijia nojori quiniuria.
Pueya nequesotasacari Jesu, casaara na pueya carteyaquiya miaquenu quenaajani Pueyaso nojori secojonura
(Mt 9.14-17; Mr 2.18-22)
33 Pueyari Jesu sequeree:
—Tiuquinijiona Juan pueya cutaraari sequeyarucua miaqueyaquiquiaa. Nojoriiri naa Pueyaso secojoquiaa pueyaracaanu. Fariseocuacaari naa miiquiaajuhuaj. Quia pueya saniniuujia, saaja miaquequiaari, ratuquiaari. ¿Casaarateni?
34 Jesuuri nojori riucuaree:
—Pueyano camishacari maaji, majaari masuusano pueya miaajenu, camiriquiano pueyano jaara nojoritia quiyajaa. 35 Tamacari, camiriquiano pueyano jaara jaariutiasaare nojori tajiniji, jiyacariti nojori cutaraari miaqueyaquiniutianiya. Naajuhuaj, janiyari cua pueya tajiniji jaariutiasaanutaniyani. Jiyacariti nojori cutaraari miaqueyaquiniutianiya.
36 Jesuuri socua nojori niquiara pohuataquiaari nio miriqui sequesano:
—Majaari pueyano miatenu quijia na toque quiariquijiniji, na toque mocua cuhuoco na cushipirijiotajara. Saniniuujia, jaara naa miiritij, na toque quiariqui sesoyari. Quiarinio toquerauri sesoshiyajuhuaj, toque mocuajinia na posequesacari. Cua rupaari naajuhuaj, juhua quiarinio toque. 37 Naajuhuaj, majaari na naata quiariniacu uva caaca mishinishaanu shoque tariucuacojinia, tariucuaco shoque mariqui pojuaretareeri, uva caaca jaara jerema vino na quiniuria. Jaara naa miishaaretej, vinoori najuhuana niitiashiya. Shoqueeri najuhuana sesoshiyajuhuaj. 38 Naaratej, maninia cutaraari quiariniacu uva caaca shuujionu shoque quiariquiojinia, maja vino niitiasaanuucuaji, na quiquio shoquenio. Naajuhuaj, nia niishitiojosanoori juhua tariucuaco shoque. 39 Naajuhuaj, pueyano jaara vino tariucuanacu ratujua quiri, majaari na paniniu quiariniacu vino. Sequeyari: “Tariucuanacuuri maniniacuaja”. Naajuhuaj, majaari cua niishitiojosano nia paniniu, quiarinio na quiniuucua.
Jesu pueya carojotasacari trigo samaatenu juuca
(Mt 12.1-8; Mr 2.23-28)