6
Tamonu samaatenu juuca, Jesuuri trigo cuhuariquiajiniaaco quiojoriquiaa na pueyata. Na pueyari trigo carojotariquiaa. Nojoriiri na juaashiquiajinia na shuuquiojoriquiaa na corequetanura. Na nuhuaji, na jajau miojonuuriquiaari. Fariseocuacaari na niquitiariquiaa. Nojoriiri Jesu pueya juaarii:
—¿Casaara nia tojitiaaquiya Moisés Rootasanoni, taa na sequequiaaricuajani maja pa poonijionura samaatenu juuca?
Jesuuri nojori riucuaree:
—¿Majateeri nia serojonu quiquiaacuaja casaa supuetana David miiquiaari na miaajesacarini, mariyata na cojiniaa miaajesacarijiuhuaj? Nojuajaari Pueyaso Secojojua tiajinia tiuquiquiaari. Pueyasora niojosano pan pooquiaariiri. Na sareeri. Mariyata nata quiniaa niquitiojoreeri nojori sanurajuhuaj. Cuno panri sequesaaquiaari saaja pueyacuara secojonaa sasocoriquiano. Naajaa, Davidri na saquiaari. Majaari Pueyaso juaaniu quiquiaari naa David miiniuucua.
Jesuuri socua cuno Fariseocuaca sequequiaari:
—Janiyacuajaari Pueyaso Jiyarosanoni. Jiyaniijiara jiyatesaaquiaarinijia cua sequenura casaate samaatenu juuca miishiyani, Pueyaso pa shuquiritiniuria.
Jesu jeecasacari pueyano juaashiquia, cuseetucojuara joojequetano
(Mt 12.9-14; Mr 3.1-6)
Tamonu samaatenu juuca, Jesuuri Pueyaso Secojojua tiajinia tiuquiquiaari. Tii niishitiojoriquiaari. Quiniqui quiriquiaari pueyano, cuseetucojuara joojequetano na juaashiquia miaquetajara. Moisés Rootasanojiniji niishitiojonaa, mariyata Fariseocuacaari Jesu shanacutariquiaa. Nocuara tonujunu paniriquiaari Jesu jaara cuseetucojuara joojequetano juaashiquiaraca pueyano jeecare samaatenu juuca. Jesuuri tari niishiriquiaa taa nojori niishiriojoriquiaani. Jesuuri cuno rimiajatucojua pueyano sequeree:
—¡Quia sanere! ¡Niya quia nujuasee pueya tajinia!
Pueyanoori sanequee. Nujuaseeri tee Jesu sequequiaari na nujuanuracuajani. Jesuuri nocuara tonujunu panijiaca pueya sequeree:
—Nia nequesotareeraj. Cua sequere, ¿taa pa niishitiojosaaquiaari Moisés Rootasanojinijini? ¿Paate maninia miya samaatenu juucani? ¿Paate sesa miya soj? ¿Cusosuhuate naatanijioshiya, puetushiyajanaa monu soj? ¿Taa nia sequeyani?
10 Jesuuri puetunu na shocuaqueya quiniaajanaa niquinijioree. Na nuhuaji cusosu sequereeri:
—¡Quia juaashiquia quia shiitiore!
Pueyanoori na juaashiquia shiitioree. ¡Na juaashiquiaari ritia jeequequee! 11 Cuno pueyari jiyanohua juaaquioree naa Jesu miishacaritij. Nojoriiri naa pocoojoquiaari tamajaaja: “¿Taa pa miiniutianiya socua cuno Jesuurini?”
Jesu saquiriojosacari doce pueya na jiyaramiquishocoriquiano
(Mt 10.1-4; Mr 3.13-19)
12 Jiyacaritij, Jesuuri tamonu tuhuananuucua quiaquiaari, Pueyaso na secojonura. Puetunu niucuajanaa secojoriquiaa Pueyasoori. 13 Jaara juhuaquequiaari, Jesuuri na tojitiajaca pueya sequequiaari nocua nojori nijionura. Puetunu nojorijinijiniojuanaa, Jesuuri nareja doce pueya saquiriojoquiaari. Nojori sesojoreeri, “cua jiyaramiquishocoriquiano pueya”. 14-15 Nioori Jesu saquiriojosano pueya sesaca: Simón. Jesuuri na sesojoquiaarijiuhua “Pedro”. Simón tarajanu Andrésri saquiriojosaaquiaarijiuhuaj, mariyata Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Alfeo niyanu Santiago, socua tamonu Simónnio. Nojuajaari Celote maanujiniji pueyano quiquiaari. 16 Santiago niyanu Judasri saquiriojosaaquiaarijiuhuaj, Judas Iscariotenio. Nojuajaari quiquiaari Jesu quiateriquiano mosocoriquiano.
Jesu niishitiojosacari queraatia pueya
(Mt 4.23-25)
17 Na nuhuaji, Jesuuri tuhuananujiniji rosetaquiaariuhua na saquiriojosano pueyata, jamatujiniara. Cuno jamatujinia, queraatia na nuhuajiniaa pueyari tari nocuaji quiriquiaa. Mariyata jiyanohua queraatia pueyari tii quiriquiaa puetunu Judea jiyajinijinio, Jerusalén tiacajinijiniojuhuaj, shoniniacu caminia shuriuquiumia quijiacajinijinio pueyanio. Saaja nio pojoriiri quiquiaari Tiro tiacajinijinio, mariyata Sidón tiacajiniji pueyanio. Puetunu cuno pueyajanaari cuniquiria nijioquiaari nojori tojiniuria Jesu, na cusonujiniji nojori naatanijiosaanurajuhuaj. Jesuuri nojori naatanijioree. 18 Naajuhuaj, taraatia samaruhua miishano pueyari naatanijiosaaquiaarijiuhuaj. 19 Puetunu cusosuhuajanaari Jesu quianu paniriquiaa, naatanijiosano nojori quiniuria. Jesu cumaacaari jiyanohua poonijioriquiaa. Naaratej, puetunu pueyajanaari naatanijiosaariquiaa, saaja nojori quiasacari nojuaja.
Jesu pohuatasano shuquiriaatia quijiajiniji, taraatia quijiajinijinio
(Mt 5.1-12)
20 Na nuhuaji, Jesuuri na pueya niquirii na pocuanura. Naa sequereeri:
—Niaari Pueyaso shuquiritiasano, niaa jaara niishiriquia nioojia saaja sesa miijia. Niaa jaara niishiri nioojia naa quiyatej, niaari Pueyaso jiitiasano pueya quiniutianiya.
21 ’Niaari Pueyaso shuquiritiasano, niaa jaara maninia miijia quiniuucua jiaatiaa, taa miaajeyano pueyano miaquesanoocua jiaatiaacuaani. Niaa jaara naa quiniuucua jiaatiaa, Pueyasocuajaari nia jataniniutianiya maninia quijiara nia quiniuria.
’Niaari Pueyaso shuquiritiasano, niaa jaara sesa nia miiniu nuhuaji taraajequiaa. Niaari na nuhuaji saroojonutaniya nia shuquiriniutia, niaa jaara jiyanooshaarohua.
22 ’Niaari Pueyaso shuquiritiasano, pueya jaara nia niquiniu paniyaquiri, pueya jaara nia taanuure, pueya jaara nia macaatiri, pueya jaara nia soore cua tojijiaca nia quishacari. 23 Niaa jaara naa miishaaretej, jiyanohua nia timiri. Nia jaacuatare nia shuquiriniutia. Niaa jaara naa nia miishacari rejeretajaca quiri, Pueyasoori nia niishishoo casaa racatasano jiitiaa jiyocuacaanu, na niquitiosocoriquiano niajaniya. Nia paraa supuetanaari naa taraatia miiquiaari tariucuacaanu Pueyaso sequenu panishano caminiujiuniaa pueyajuhuaj.
24 ’Niaari saniniuujia taraatia quijiaca quiniutianiya, jamuejaca casamiriaca pueyanaa. Niaacuajaari tari shuquiriaatia quiquianu, puetunu nia panishanojuanaa nia jiitiasacari.
25 ’Taraatia quijiacaari niajaniya, cante sequejani: “Janiyacuaja maninia pueyanoni. ¿Janiyatucua casaara paniri Pueyaso jiyanooniuria janiyani?” Naa sequejaca pueyanaa, na nuhuaji, niaari niishiniutianiya niaari saaja sesoriquia pueya seque.
’Taraatia quijiacaari niajaniyajuhuaj, jeya nia quiyaquishacari Pueyasora, saaja tamajaaja shuquiriaatia nia quiniuria nia cojesacari pueyaracaanu. Niaari na nuhuaji sapuenutaniya Pueyasooju nia quishacari pueyaracaanu.
26 ’Taraatia quijiacaari niajaniya, puetunu pueyajanaa jaara maninia pohuataquiaa niajaniyajiniji, maninia nia cojiniuucua cuno pueya, Pueyaso tojiyashijiaca pueyani. Cuno pojori supuetanaacuajaari naa shuquiritiaquiaari cuno sapojonuujuaca, canapuete maja seetanujuanaa Pueyaso sequesano caminiujiuniaa quiquiaaricuajani.
Pa paraa panijiaca pa quirij
(Mt 5.38-48; 7.12)
27 ’Niajaniya, cante niya cua tojitiaacuajani, cua tojitiuri. ¡Nia paraa nia paniri! Maninia nia miiri nia niquiniu paniyashijia pueya. 28 Saaja maninia nia riucuare nia juayano pueyano. Sesa nia miijiaca pueyacuara nia secojore Pueyaso. 29 Pueyano jaara quia maseca piri, quia jiyanoori nojuaja. Jaara taquijiria pirijiuhuaj, socua quia jiyanoori. Majaari na naminiu. Pueyano jaara shiniquiaacuaji quia cushishano toque jaariutiare, quia cacojoqui quia niquitiorejuhuaj. 30 Pueyano jaara quia sequere quia casamijiniji quia niquitionura nojuaja, quia niquitiore nareja. Pueyano jaara quia casaa jaariutiare, majaari na sequenu: “Cua niquitiorohua”. 31 Maninia nia miiri tamasaca, taa nia paniquiaa tamasaca miiniuria niajaniyacuaani.
32 ’Niaa jaara saaja nia panijiaca paniriquia, majaari nia jiyaniniu Pueyasoori nia shuquiritiaa naa nia miishacari. Sesa miijiaca pueyari naa paniquiaa nojori panijiacajuhuaj. 33 Maja puera maninia miijia niajaniya, niaa jaara maninia miiquiaa saaja noo pojori, canapuete maninia miiquiaa niajaniyacuaani. Sesa miijiaca pueyari naa maninia miiniu niishiquiaajuhuaj, noo pojori canapuete maninia miiquiaa nojoricuaani. 34 Maja puera maninia miijia niajaniya, niaa jaara nia masena niquitioquiaa na panishano, nia niishishacari nojuaja ritia niquitionutaniuhua niajaniyajiniji na masesano casaa. Sesa miijiaca pueyari na casaa rupaquijiara niquitioquiaa narta sesa miijia pueyajuhuaj, na niishishacari nojori ritia niquitionutaniuhua nojori masesano casaa rupaquijiara. 35 Nia paniri nia paraa. Maninia nia miiri nojori. Nia casami nia niquitiore nareja, pueya jaara na paniya rupaquijiara. Majaari nia taraajenu cuno pueyano jaara nia niquitioyaquiriohua nia casaa. Naa nia miishacaritij, niaari seetanujuanaa Jiyocuacaanu Quijia muerasu. Pueyasoori socua jiyanohua queraatia nia niquitionutaniya tamasaca nia niquitiosanojiniji. Naaratej, capora nia quiri, taa nia Que Pueyasocuaani. Nojuajaari nareja niquitiojoquiaa sesa miijiaca pueya, mariyata canapuete na sequeyashijiacani “paacarasho”. 36 Naaratej, jiyanootio nia quiri, taa nia Que Pueyasocuaani, jiyanoojia.
Maja sesa nia niishiriojonu niarta pueyanoocuara
(Mt 7.1-5)
37 ’Maja nia rimiaaquenu tamasacaacuara, Pueyaso mariqui saniniuujia nia jiyanoyaquiriiri. Niaa jaara tamasacaacuara tonujiyashijia quiri, naajuhuaj, Pueyasoori maja na saneenu quiniutianiya sesa nia miishanojuhuaj. Niaa jaara jiyanootio quiri, Pueyasoori nia jiyanooniutianiyajaacuhuaj. 38 Niaa jaara tamasaca niquitioquiaa na panishano, Pueyasoori naa nia niquitionutaniya nia panishanojuhuaj, maninia shanacusano, jiuuquiutiasano, maninia quianujusano, mishaja quera niitiyano. Pueyasoori mariyata juhua nia shanacutajajiniaja niquitionutaniya niajaniya, taamueca shanacutajajinia nia niquitioquiaa pueyacuaani.
39 Jesuuri socua niishitiojoquiaari pueya, nio miriqui sequesanota:
—¿Cariyojuarute na naata narta cariyojuaru jaatucunu? Naa na jaatucusacari narta cariyojuarutej, nojoriiri mariyata totenutaniya raama. 40 Pueyanoori maja socua niishijia na niishitiojonajiniji. Jaara puetunu maninia niishitiojosaarejanaa, saaja jiyacariti niishijia quiniutianiyajaariuhuaj, juhua na niishitiojonaja.
41 ’¿Casaara nia niquiya rucucua maano quia tarajanu namijiajiniani, niaa jaara puereetuuca maca jiitiaa tama nia namijiajiniajaaja? 42 Niaa jaara puereetuuca maca shanacuya tama nia namijiajiniajaaja, ¿niaatucua casaara sequere quiarta pueyanoni: “Cua tarajanunaa, cuno rucucua pa taquiri quia namijiajiniji”? Sesa jiuujiaracanaa, tama nia namijiajinijijiaaja nia pare coteenu cuno maca. Na nuhuaji cutara nia naata maninia niquiniu, cuno rucucua nia taquiniuria nia tarajanu namijiajiniji. Naaratej, majaari nia rimiaaquenu niarta pueyanoocuara.
Naanaari niishishano na jajaujiniji
(Mt 7.17-20; 12.34-35)
43 ’Maninia naanaari maja na naata piiquia jajau muetunu. Saniniuujia, sesa naanaari maja na naata shoqueeca jajau muetunu. 44 Puetunu naanajanaari maninia niishishano na muetusanojiniji. Majaari pa naata satuna carojonu shuuniajiniji. Naajuhuaj, majaari pa naata tuhuaracona carojotanu saarianajiniji. 45 Naajuhuaj, maninia pueyanoori maninia pocuaa cutara, maninia jiuujiaraca na quishacari. Sesa pueyanoori saniniuujia sacuaraatia rimiaaqueja, sesa jiuujiaraca na quishacari. Casaa pa niishiriojoquiaa poojiajiniani, paari cuno pocuaani.
Miriqui Jesu pohuatasano cumueeca jiyajiniji, sasaca jiyajinijinio
(Mt 7.24-27)
46 ¿Casaara nia sequequiaa janiyani, “Cua jiyaniijianaa, cua jiyaniijianaa”, niaa jaara cua rootasano tojitiaaquiquiaa? 47-48 Cua tojiri. Cante cua rupuenara quirii cua rootasano tojijia na quiniuriani, nojuajaari juhua tamonu pueyano cante maninia tiaquiaarini. Cuno pueyanoori coteenu tucuaara jiuutiaquiaari cumueeca jiyajinia na morijiuucuaji. Na nuhuaji, moo jaara pajaashiquiaari, pajaacaari jiyanohua cajiquiaari cuno tiaacua. Naajaa, majaari na mueecurujutanu quiquiaari, maninia nujuatejosano na morijiucua quishacari cumueeca jiyajinia. 49 Saniniuujia, cante najuhuana cua niishitiojosano tojiyaquiquiaani, na miyaquishacari cua sequesano, cuno pueyanoori juhua tianu niishiyashijia. Cuno pueyanoori sesa tiaquiaari sasaca jiyajinia. Na nuhuaji, moo pajaashishacari, pajaacaari jiyanohua cajiquiaari cuno tiaacua. Cuno tia pojoretaquiaariiri. Pajaari cuno tia niyartaquiaari puetunujuanaa.