JESUCRISTO NIQUITISHANO JUAN
1
Jesucristo niquitishano pajaniyara
Janiyari Pueyaso seru Juanni. Niya naajiotaa Pueyaso niquitishano Jesucristonijia, saniniuujia nojuaja niishitiniuria na tojitiajaca, taa quiari naataja Pueyaso miiniutianiya mijiria quijiacani. Jesucristoori jiyocuacaanuji na seru jiyaroquiaari cucua, na niishitiojonura janiya taa mijiria quijiaca miishaanutaniyani. Janiyari puetunu na niquitishanojuanaa caminiujiya niajaniya seetanujuanaani. Niocuajaari seetanujuanaa Pueyaso rupaa, Jesucristojiniji cua caminiujiushano niaara.
Shuquiriaatia quijiaca cutaraari noo pojori, canapuete nio cua caminiujiushano Pueyasojinijini serojonutaniya Pueyaso pueya maapue niquiarani. Na tojitiajacaari shuquiriaatia quijiaca quiniutianiyajuhuaj, nojori tiuuniuucua nio naajiojinia cua pohuatasanoocua. Nio pohuatasano tohuateenuraari tari catecanoya.
Juan naajiosano siete Pueyaso pueya maapueecuara
Janiyari Juanni. Asia jiyajinia quiniaa siete Pueyaso pueya maapueecuara naajiyanijia. Pueyaso cuaara cumaquiiria niajaniya, cuaara nioojia cajitiiriajuhuaj. Pocua niriquiano pa Que Pueyasoori jiyanohua maninia. Nojuajaari pueyaracaanu quijiacuaja. Quiarijia quiyajaariuhuaj. Na Sohuanuuri juhua siete saminio casaa niquishano, puetunu tiquiyocuajanaa quijia na quiniuucua. Nojoriiri Pueyaso cajishaqui tacoji quitiuya. Pueyaso Niyanu Jesucristoori seetanujuanaa puera caminiujiunia puetunu na Que Pueyaso Rupaajanaa. Nojuajaari quiarinio na cuaqueyata pa coteetaquiaari samiitianuhua macujiniji. Nojuacuajaari puetunu mijiria jiyaniijianucuajanaa Jiyaniijia. Nojuacuajaari pa panijia. Tama na nanacajaaja shootequiaariiri sesa pa miiniujiniji na jayonura pajaniya, tojetaarucuajanaa sesa miyashijiacara na jataniniuria pajaniya. Nojuajaari pa jiyatequiaari jiyaniijianucua pa quiniuria, na Que Pueyaso secojonaa pa quiniuria pueyacuara, nojuaja pa shuquiritianurajuhuaj. ¡Pa Jiyaniijiaari jiyanohua maninia! ¡Pa Jiyaniijia cuaara shuquiritiasaaria pueyaracaanu! ¡Nojuacuajaari puetunu cumaacaracajanaa pueyaracaanura! Cuaara naa quiiriatej.
¡Nia maure! ¡Pa Jiyaniijia Cristoori cohuajajinia tari cunocojiuhua! Puetunu pueyajanaari na niquiniutianiya, noo pojorijiuhuaj, na motenaatej. Puetunu mijiria quijiaca pueyapuejanaari nocuaji nujuquenutaniya nojori martenuta. Taaquiriirinij. Naa quiniutianiyacuaaquiniateja na tiuquishacariuhua.
Pa Jiyaniijia Pueyasoori tama nojuajinijijiaaja sequeya:
“Janiyacuajaari puetunu casaajanaa coteetanani, na shaajariquianojuhuaj. Puetunu cumaacaracajanaanijia. Janiyacuajaari pueyaracaanu quijiani. Majaari cua supuenu quiquiaari. Janiyari niaacua tiuquiriquianohuani”.
Juan niquishacari Cristo puereeta na shacantuuca cumaacajinia quiyano
Janiyari niarta Pueyaso pueyano Juanni. Pa Jiyaniijia Jesuucua tiuujia cua quiniuucuajuhuaj, janiyari jaarajaaja niaata cojiritiashiya naquiya miiniuni. Naaratej, paari mariyata jiyaniijianucuara jiyatesocoriquianoni. Cunora, paari juhuajaniya naquiya miiniu rejeretaquiaani Jesucristo cumaquishacari pajaniya. Pueyaso rupaa Jesucristojiniji cua poojotanuucua, janiyari shoniniacu caminia jiuujiajinia jatasano quiyani jiya tucuaatiajaacua. Nio jiya tucuaatiaja sesaari Patmos. 10 Tamonu juuca, pa Jiyaniijia samiitianuhua pa niishiniu juucani, Pueyaso Sohuanuuri cucua niquianu jiyanohua na cumaacata. Janiyari jiyacari rupaa tojirii nacaano cua nijiniarani, juhua trompeta jonenenu. 11 Cua sequeriquiaari:
—Casaa cua niquitiniutianiya quiajaniyani, cuno quia naajiotare nequesoreetuneerano. Quiocua na nuhuaji na jiyarore Asia jiyajinia nio siete cua saquiriojosano pueya maapueecua. Nojoriiri Éfeso tiacajinia quiniaa, Esmirna tiacajinia, Pérgamo tiacajinia, Tiyatira tiacajinia, Sardis tiacajinia, Filadelfia tiacajinia, Laodicea tiacajinianio.
12 Janiyari cua nijiniara tacatequeeni cua niquiniuria cante cucua pocuariquiaani. Cua tacatesacari, janiyari siete samari nujuatacojua niquiriini, orojiniji shipinijiosano. 13 Cuno samari nujuatacojua tajiniani, janiyari pueyano niquiriini, juhua Pueyaso Niyanu niquishano. Tucuaque toque cushiriquiaari. Na niohuacaacuma puecariquiaari. Na jiriquiajinia camarucuteriquiaa orojiniji shipinishano casaari. 14 Pueyaracaanu quijia na quiniuucua, na muecacaari tojetaarucuajanaa jiyanohua cohuaja quiriquiaa juhua sohuanatuu. Maatia pueya jiuujia niquijia na quiniuucua, na namijiaari juhua mani rimianacuriquiaa. 15 Na niohuacaari nenecuariquiaa juhua jiyanohua naseeca casaajinia mohuaquishano bronce. Naa shacantuuca niquishano quiriquiaari puetunu sesa casaajanaa paracaajia na quiniuucua. Cumaacaraca Jiyaniijia na quiniuucua, na pocuasacari, jiyanohua tojishaariquiaari juhua sararojua, jiyocuacaanuji mohuaca tijia. 16 Na miaquetajata siete riya muetujuriquiaari. Naajuhuaj, nijiniaquetucuaja mueruuri na rupaamaji mueranacuriquiaa, na rupaa ruuretajaca na puecoonura. Na jiquiocoori jiyanohua shacantuuca quiriquiaa juhua jiyanohua pananu jasacari panacari.
17 Cua niquishacari nojuaja, janiyari cua puerenuta na pajama pojiyaree juhua macuni. Nojuajaari saaja na miaquetaja niaree cucua. Cua sequereeri:
—Maja puerenu. Janiyacuaja Jesuni. Janiyari puetunu casaajanaa coteetejani, na shaajariquianojuhuaj. 18 Janiyari pueyaracaanu quijiani. Macu quiquiaarinijia. Naajaa, janiyari samiitiaquiaariuhuani pueyaracaanu saminio cua quiniuria. Janiyari macunucua quiquio riatataja camaruni. Naacuajitij, janiyari cumaacaracani cua tojiyashijiaca cua quejoonura macunucua quiquiojinia. 19 Pueya niishishocoriquiano, quia niquishano quia naajiotare Juannaa, taa na quiyacuajani, naajuhuaj taa mijiria quijiaca miishaanutaniya na nuhuajini. 20 Quiarijia quia pohuatareera maatia quia niishiniuria cua niquitishano quiajaniya. Cuno siete riya quia niquishano cua miaquetajata cua muetujusanoni, cunoori siete cua seya. Nojoriiri siete cua saquiriojosano pueya maapue jiitianaa. Cuno siete samari nujuatacojua orojiniji shipinijiosano quia niquishanojaniuhuaj, cunoori siete cua saquiriojosano pueya maapue.