2
Éfeso tiacajinia quiniaa Pueyaso pueya maanuucuara naajionee
Juhuacatecara naa cua sequereeri:
—Éfeso tiacajinia quijia cua seruucuara quia naajiore, Pueyaso pueya maanu jiitianani. Naa quia sequere nojuaja: “Nojuaja, cante siete riya cacaa na miaquetajatacuajani, cante siete samaritiu nujuatacojua tajinia rucuanejojuacuajani, nojuajaari naa quia sequeya: ‘Janiyari puetunu quia miishanojuanaa niishiyani. Quiaari jiyanohua poonijioquiaa quiria. Naajuhuaj, quiaari puetunu casaajanaa rejeretaquiaa juhuajaniya. Janiyari niishiyajuhuaj, majaari quia shanacunu quiquiaa sesa miijiaca nia tajinia. Naajuhuaj, quiaari cuno sapojonuujuaca nequesoreecanu, noo pojori canapuete tama sequeriquiaajaajani: “Canaari Jesu jiyaramiquishanoni”. Naa quia nequesoreesacari nojoritij, quiaari niishiquianu nojoriiri sapojonuujuaca seetanujuanaa. Quiaari puetunujuanaa taraatia quia miiniu rejeretaquiaa, cucua tiuujia quia quiniuucua. Quiaari pueyaracaanu quiria poonijiojua maninia. Quia samareesacari, naajaa, majaari quia tarinitianu quiquiaa. Puetunu naa quia miishanojuanaani, cunoori maninia. Saniniuujia, cua sequesano quia tojiri. Majaari panijia quia quiniu tari, juhua coteenujua. Majaari cuno cua maniniucuanu cutara. Cunora, quia niishiri taa jiyanohua cua panijia quia quiquiaarini. Quioojia quia tacatorohua cucua, maninia miijia quia quiniuhuara, taa quia quiquiaari coteenucuajani. Quiaa jaara quioojia tacatoyaquiri, janiyari quiocua niniutianiyani, Éfeso tiacajiniji cua patanura quia samaritiu nujuataja. Quiaari maniniajuhuaj, sacuaraatia casaa Nicolás niishitiojosano tojijiaca miishano soojea quia quiniuucua. Janiyari cuno pojori miishano soyajuhuaj. Nio cua sequesano quiajaniyani, cunoori puetunu cua pueyarajanaa. Cante numaaracani, nojori cuaara tojiiria Pueyaso Sohuanu sequesano Pueyaso pueya maapuera. Pueyaso quishaqui, samiitianijia naanaari nujuataa. Cante puetunu sesa casaajanaa nujuataja cumaatiani, janiyari nojori jiyatenutaniya cuno naanajiniji mioojuarani, pueyaracaanu rishijiaca nojori quiniuria’ ”.
Esmirna tiacajinia quiniaa Pueyaso pueya maanuucuara naajionee
Jiyaniijia Jesucristoori naa cua sequereejuhuaj:
—Esmirna tiacajinia quijia cua seruucuara quia naajiore, Pueyaso pueya maanu jiitianani. Naa quia sequere nojuaja: “Naa sequeyari cante puetunu casaajanaa coteetenacuajani, na tucuatajanio. Nojuacuajaari cusoquiaari, na nuhuaji samiitiaquiaariuhuari. Janiyacuajaari nojuajani. ‘Janiyacuajaari niishiyani, quiaari naquiya miishaaquiaa. Quiaari casamiijiujiuhuaj. Naajaa, quiaari jiyanohua casamiriacacuaja niya cua shuriucuani. Janiyari niishiyajuhuaj, cuno Judiocuacaari quia sesacaquiaa. Nojoriiri tama sequequiaajaacujua nojoriniaari Pueyaso pueya cutara, Judiocuaca nojori quiniuucua. Maja naatej. Nojori cutaraari Satanás pueya maanu. Satanáscuajaari samaruhua jiyaniijia. 10 Quiaari naquiya miishaanutaniya. Naajaa, majaari puerenu. Satanásri noojiaqueya niajaniyajinijinio nujuatejotenutaniya nujuatejojuajinia nia sanishaanura, niaate cucua tiuujiaca seetanujuanaa. Naajaa, niaari saaja rupaquijia miishaanutaniya naquiya. Quia rejeretariquia saaja. Cua tojijia quia quiriquia pueyaracaanu, quiaa cuaara shaajeyarejaatijia. Quiaa jaara naa miiritij, janiyari quia jiyatenutaniya jiyanohua shuquiriaatia quijia quia quiniuria pueyaracaanuni. Nio cua sequesano quiajaniyani, cunoori puetunu cua pueyarajanaa. 11 Cante numaaracani, nojori cuaara tojiiria Pueyaso Sohuanu sequesano Pueyaso pueya maapuera. Cante cucua na tiuuniuucua naquiya na miishaanu rejeretaja pueyaracaanuni, nojuaja cutaraari maja quenaaja naquiya na miishaanu quiniutianiya Pueyaso saniitiosacari na ruuretajaca. Na ruuretajaca cutaraari quejoosaanutaniya mani noshijia caminiajinia’ ”.
Pérgamo tiacajinia quiniaa Pueyaso pueya maanuucuara naajionee
12 Jiyaniijia Jesucristoori socua cua sequeree:
—Pérgamo tiacajinia quijia cua seruucuara quia naajiorejuhuaj, Pueyaso pueya maanu jiitianani. Naa quia sequere nojuaja: “Nijiniaquetucuaja mueruu jiitianaari naa sequeya: 13 ‘Janiyari niishiyani, cuno tiaca quiaa tii quiyani, cunoori Satanás quiquiojuhuaj. Naajaa, quiaari cua tojijia quiquiaa. Majaari cucua quia tiuuniujiniji quia seetanu quiquiaa. Cua seru Antipas cutaraari mosaaquiaari janiyajiniji pohuatanu na tarinitiaaquiniuucua, cuniqui nia tajinia Satanás quishaquini. Naajaa, majaari quenaaja jiyacari quia seetanu quiquiaari cucuaji. Puetunu naa quia miishanojuanaari jiyanohua maninia. 14 Saniniuujia, maja cutaraari nio cua maniniucuanu: tamasaca niajaniyajinijinioori maja na tarinitianu paniniu sesa na miijionu. Nojoriiri supuetana Balaam niishitiojosano tojijiaca quiyajaa. Balaamcuajaari Israel pueya paraca Balac niishitiojoquiaari na pueya cuaara shiniujiuuria Israel pueya, jaarajaaja Israel pueya miiniuria sesa nojoritia. Naaratej, Balac pueyari Israel pueya mianuutequiaari noo shu, teyanote juaashiquiata shipinijiosano casaacuara puecoosano quiquiaaricuajani juhua Pueyasoocuara. Naa sacuaraatia nojori queranacujusacari nojori paraatatej, Israel pueyari cuniquijia cuno taatujuri numuetucujuquiaarijiuhuaj. 15 Naajuhuaj, majaari nio cua maniniucuanu: noojiaqueya niajaniyajinijinioori maja na tarinitianu paniniu jiyanohua sacuaraatia casaa Nicolás niishitiojosano. 16 Quiaari nareja niquiquiaa sacuaraatia nojori miijionu. Cunora, quioojia quia tacatorohua cucua, janiya mariqui quiocua quiaareeri cuno sacuaraatia miijiaca cua miaquejonura cua rupaamaji mueranacujua mueruuta. 17 Cante numaaracani, nojori cuaara tojiiria Pueyaso Sohuanu sequesano Pueyaso pueya maapuera. Cante tama na cuaqueya miiniu panishanojuaaja rejetejani, janiyari na mianuutenutaniya jiyocuacaanu cua racatasano cua pueyarano cua riuriotacajinijini. Janiyari na niquitionutaniya cohuajajau saajiajuhuaj, teyanoocua quiarinio sesa naajiotasano quiniutianiyacuajani. Majaari tamonu niishiniu quiniutianiya cuno sesa. Saaja na camaruuri na niishiniutianiya, cana cua niquitionutaniya cuno saajiacuajani’ ”.
Tiyatira tiacajinia quiniaa Pueyaso pueya maanuucuara naajionee
18 Jiyaniijia Jesucristoori socua cua pacuterohua sequenuhuaj:
—Tiyatira tiacajinia quijia cua seruucuara quia naajiore, Pueyaso pueya maanu jiitianani. Naa quia sequere nojuaja: “Pueyaso Niyanu, juhua mani rimianacuyano namijiaaracani, juhua bronce mohuaquishano shacantuuca niohuacaracajuhuaj, nojuajaari naa quia sequeya: 19 ‘Janiyari puetunu quia miishanojuanaa niishiyani. Janiyacuajaari niishiyani, quiaari Pueyaso panijia, pueya panijianio. Quiaacuajaari Pueyasoocua tiuujia. Quiaari maninia poonijiona Pueyasora, pueya quia naacunura. Naajuhuaj, quiaari juhuajaniya rejeretaquiaa quiaa jaara taraatia miishaariquia. Janiyari niishiyajuhuaj, puetunujuanaa quia miishano quiria quiarijiani, cunoori socua queraatia coteenu quia miishanojiniji. 20 Saniniuujia, nio cutaraari cua maniniucuaaquishano: cuno Jesabel niaata quiyani, tama na cuaqueyajaaja sequequiaani, nojuajanaari Pueyaso sequesano caminiujiunia pueyara. Quiaari juhuajaniya na shanacuquiaa saaja, sacuaraatia na niishitiojosanota na sapojonura cua pueya. Naa sacuaraatia na niishitiojosanotatej, cuno maajiiri cua pueya shiniujiuquiaa juhuajaniya nojori numuetucujunura na camishoo maajipohua. Cua pueya shiniujiuquiaajaariuhuaj nojori miaquenuunura noo shu, teyanote juaashiquiacata shipinijiosano taucuaca pueyasohuacuara puecoosano quiquiaacuajani. 21 Janiyacuajaari tari cuno maaji sashiquianu juucuani, noojia na tacatonura cucua. Majaari na tarinitianu paniniu paanatu na quiniu. 22 Cunora, cua tojiri. Cua saniitionura nojuaja, janiyari na cusotenutaniyani na maquetujinia na matanura. Naajuhuaj, na numuetucunuujuaca jaara noojia tacatoyaquiri sesa nojori miiniujiniji, janiyari jiyanohua naquiya miiniutianiya nojorini. 23 Noo maajipohuajuhuaj, paanatujuriria quinioni, cuno paanatujuanaa niishitiojonuucua nojori juhua necojorini, janiyari puetunu nojorijianaa puecoonutaniyani. Naacuajitij, puetunu Pueyaso pueya maapuejanaari niishiniutianiya, janiyari puetunu nojori jiuujiajiniajanaa nojori niishiriojosano niishijiani, nojori panishanoocua nojori jiaatianunio. Naacuajitij, janiyari maninia miijiaca niajaniyajinijinio maninia miiniutianiyani. Niajaniyajinijinio sesa miijiaca saniniuujia, nojoriiri saniitiosaanutaniyacujua. 24 Tiyatira tiacajinia quiniaa noojiaqueya niajaniyajinijinio saniniuujia, niaari sacuaraatia cuno maaji niishitiojosano ruuretaquiaa saaja. Naajuhuaj, majaari nia niishiniu paniniu quijia cuno sacuaraatia casaa jiyasohuaja niishishano, sacuaraatia miijiaca jiyaniquishanoni “jiyajeneta casaa, Satanásjiniji niishishano”. Naa nia ruuretanuucua puetunu cuno sesa niishitiojosanojuanaani, cunoori maniniacuaja. Cunora, majaari socua cua nacasunu quiarijia niajaniya. 25 Saaja tama nia cuaqueyajaaja nia cojuare jiyanohua, maja nia tarinitianura maninia nia miiniu taa nia miiquiaacuajani. Naa nia miiriquia pueyaracaanu, janiya jaara niaacua tiuquiriohuajaatijia. 26 Cante cua panishano miiquiaa pueyaracaanuni cuaara shaajeyarejaatijia, janiyari cuno pueyano jiyatenutaniya tamasaca pueyapue jiyaniijia na quiniuriani, taa cua Que jiyatequiaari janiya jiyaniijia cua quiniuriacuaani. 27 Jiyaniijianucuara cua jiyatesano pueyani, nojoriiri cumaacaraca quiniutianiya na jiitiasano pueya na tojitiniuria nojuaja. Na tojitiaashijiaca na saniitiosacari saniniuujia, nojori piyonutaniya jacanauraari, juhua cumamacata pishano conatu. 28 Naajuhuaj, janiyari joojea na niquitionutaniyani, juhuaquetaja rijiani, shacantuuca quijia na quiniuria juhua janiyajuhuaj. 29 Cante numaaracani, nojuaja cuaara tojiiria Pueyaso Sohuanu sequesano puetunu Pueyaso pueya maapuerajanaa’ ”.