3
Sardis tiacajinia quiniaa Pueyaso pueya maanuucuara naajionee
Jiyaniijia Jesucristoori socua cua sequeree:
—Sardis tiacajinia quijia cua seruucuara quia naajiorejuhuaj, Pueyaso pueya maanu jiitianani. Naa quia sequere nojuaja: “Naa sequeyari cante Pueyaso Sohuanu jiyaramiquiquiaa cuno siete Pueyaso pueya maapueecuacuajani, nojori jiuujiajinia na poonijionura. Nojuacuajaari cuno siete Pueyaso pueya maapue jiitianaa Jiitianajanaa. Janiyacuajaari cunoni. ‘Janiyari puetunu quia miishanojuanaa niishiyani. Pueyari quia jiyaniya quiaari saminio. Janiya cutaraari niishiyani quiaari juhua macu. ¡Quia maquenu quia jatare! ¡Suteja quia quiri! Quia cumaquiri noo pojori canapuete jatarinitiaja rishiyajaani. Quera cusonuyari. Janiyari Pueyasora quia miishano niquiquiaani. Majaari maninia na quiniu cua Pueyasora. Quiaacuajaari maninia niishitiojosaaquiaari Pueyaso rupaa. Taa quia niishitiojosaaquiaaricuajani, cuno quia niishiriohua. Quioojia quia tacatorohua Pueyasoocua, seetanujuanaa na rupaa tojijia quia quiniuria. Quiaa jaara suteja quiniu paniyaquiri, janiyari canashiyaquiji quiocua niniutianiya juhua nohuasejojuani, quia jiyanishacari maja naasucua juhuanojuaja cua tiuquiniu quiniutianiuhua. Quia jiitiasano pueyajinijinio cuniqui Sardis tiacajiniani, secaja nojorijinijinioori sesa miiniu ruuretajaca saaja. Naa sesa miiniuria nojori na cojiyaquiniuucuatej, nojoriiri juhua curuushojiyaquishano janiyara. Naaratej, janiyari nojori cushiyotenutaniya cohuajaqueya toqueni, cuata nojori rucuanejonura, cua rupuenaa nojori quiniuucua. Cunoori seetanujuanaa sesa miiniu ruuretajaca nojori quiniuucua, cucua tiuujiaca nojori quishacari. Canapuete naa sesa miiniu ruuretajacani cua tojitiajaca nojori quiniuucua, nojoriiri naa cohuajaqueya toqueya cushiyotesocoriquianojuhuaj. Cunoori quiniutianiya tojetaarucuajanaa sesa miyashijiacara cua jiyatesacari nojori. Naajuhuaj, majaari cua tuujunu quiniutianiya nojori sesaca cua naajioneejiniji, tee cuniqui pueyaracaanu rishijiacarano cua saquiriojosano pueya sesaca naajiotasano quiyacuajani. Naajuhuaj, janiyari nojori jaatianutaniya cua Queecuani, na seya tacojirianio, cua sequenura nojoriiri cua timitiasano pueyaniyojua. Cunora, cante numaaracani, nojuaja cuaara tojiiria Pueyaso Sohuanu sequesano Pueyaso pueya maapuera’ ”.
Filadelfia tiacajinia quiniaa Pueyaso pueya maanuucuara naajionee
Jiyaniijia Jesucristoori socua cua sequeree:
—Filadelfia tiacajinia quijia cua seruucuara quia naajiorejuhuaj, Pueyaso pueya maanu jiitianani. Naa quia sequere nojuaja: “Cua tojiri. Janiyacuajaari tojetaarucuajanaa maninia miijiani, cua Que tojijia cua quiniuucua. Puetunu cua sequesanojuanaari seetanujuanaa. Jiyaniijiajanaa cua quiniuucua cua supuetana David niti, janiyari cua Que tiootiu riatataja jiitianani, cua saquiriojosano pueya cua tiuquinitianura cua Queecua. Janiya jaara cuno tiootiu riatareni, tamonuuri maja na naata na tionuhua. Janiya jaara na tioreni, majaari quenaaja tamonu na naata na riatanuhua. Janiyari puetunu quia miishanojuanaa niishiyani. Naajuhuaj, janiyacuajaari juhua tiootiu riatarucuaa quiocuajini, cua rupaa quia poojotanura. Naacuajitij, tamasacaari maja na naata tenujunu quiajaniya. Quiaacuajaari saaja secaja cumaacaraca. Naajaa, quiaari cua rootasano tojijiacuaja. Naajuhuaj, majaari cua soojeaca pueya niquiara quia tamacanu quiquianu janiya. Naa maninia quia miiniuucua janiyaracuaatej, janiyari naa maninia miiniutianiya quiarajuhuaj. Janiyari noojiaqueya Satanás pueya maanujinijinio mojoquetanijionutaniya quiocuarani. Cuno pojoriiri tama na cuaqueyajaaja sequeja, nojoriniaari seetanujuanaa Pueyaso pueya, Judiocuaca nojori quiniuucua. Naa nojori sequesacaritij, nojoriiri sapojonuya. Nojoriiri maja Pueyaso pueya. Nojori cutaraari niishiniutianiya janiyari quia panijia cutarani. Quiaacuajaari Pueyaso pueyano, cucua tiuujia quia quiniuucua. 10 Janiyari quia sequequiaarini maja quia tarinitianura quiria poonijionu, quiaa jaara naquiya miishaariquia. Quiaari seetanujuanaa naa miiquianu. Naaratej, Pueyaso saniniujiushacari puetunu mijiria quiniaajanaa puereeta naquiya na miiniutia nojori, janiyacuajaari jiyacari nia cojuanutaniyani. 11 Quia niishiri: janiyari quera tiuquiuhuani. Majaari quia tarinitianu cua rupaa tojiniu, quiaa mariqui sapojosaareeri cucuaji quia rupatenura. Naacuajitij, quiaa jaara cucuaji catere, majaari Pueyaso niquitionu quiniutianiya quiarano na racatasano. 12 Cante sesa miiniu samiritiaja saajani, cua rupaa tojijia na quiniuucua, janiyari jiyocuacaanu Pueyaso Secojojua tiajinia na nujuatenutaniya juhua morijiuni Pueyaso quishaquijianaa, tii cua Que Pueyaso na shuquiritianura pueyaracaanu. Majaari socua cuniquiji na pootiosaanu quiniutianiya. Naajuhuaj, janiyari cuno pueyanoocua naajiotanutaniya cua Que Pueyaso sesani, quiarinio cua sesajuhuaj, cua Que Pueyaso tiaca sesanio. Cuno tiacacuajaari quiarinio Jerusalén tiaca, jiyocuacaanuji roshinitiasaariquiano. 13 Cante numaaracani, nojuaja cuaara tojiiria Pueyaso Sohuanu sequesano Pueyaso pueya maapuera”.
Laodicea tiacajinia quiniaa Pueyaso pueya maanuucuara naajionee
14 Jiyaniijia Jesucristoori socua naa cua sequeree:
—Laodicea tiacajinia quijia cua seruucuara quia naajiorejuhuaj, Pueyaso pueya maanu jiitianani. Naa quia sequere nojuaja: “Cua tojiri. Naa sequeyari noo pueyano cana sequesanote seetanu rupaajanaacuajani. Puetunu na caminiujiushanojuanaa Pueyasojiniji quiarani, cunoori seetanujuanaa. Pueyasoori na shipinitiquiaari puetunu na shipinishano casaajanaa. Cunocuajaari janiya. Cunora, cua tojiri. 15 ‘Janiyari puetunu quia miishanojuanaa niishiyani. Quiaari najuhuana quijia, quia miyaquiniuucua cua sequesano. Seetanujuanaa cua tojiyaquiniu panijia quia quishacari, maara socua maninia quiquiaari cutara maja quia niishiniuria janiya. 16 Quiaa jaara cua niishiyashijia quiriquia, janiya maara quiocua taraajereni. Saniniuujia, quiaa jaara seetanujuanaa cua tojijia quiriquia, janiya maara quia timitiareni. Saniniuujia, najuhuana cua pueyano quia quiniuucua, janiyari quia soyani. Naa quia quiniuucuatej, janiyari quera quia saniitioyani. 17 Quiaari tama sequequiaajaacujua: ‘Janiyari casamiriacani. Janiyari puetunu cua panishanojuanaa jiitiaani maninia miijia cua quiniuucua’. Maja cutaraari quia niishiniu quioojiaari cusosu. Janiyara, quiaari tojetaarucuajanaa casamiijiu, cariyojuaru, juhuasunio. Quiaa jaara na niishiriquia, quiaa maara tama quia cuaqueyajaaja taraajetaja quiriquia. 18 Cunora, janiyari quia numooteyani moseeca pueyanonaa, cua rupaa tojijia quia quiri, seetanujuanaa casamiriaca quia quiniuria. Naajuhuaj, maninia miijia quia quiriquia cua cushitiniuria quiajaniya cohuajaque toque, maja cararaatia quia quiniuria juhuasu. Naajuhuaj, cua niishitiaja quia masere cutara, quioojia namijia riatenura, seetanujuanaa maninia niquijia quia quiniuria. 19 Janiyari puetunu cua panishano pueyajanaa nacasujuani, nojori saniitiojuajuhuaj. Cunora, quioojia quia tacatore cucua. Tama quioojiajaaja quia shiniujiurijiuhuaj shamaatia cua tojijia quia quiniuria. 20 Cua tojiri. Janiyari quioojia tiootiujiniji jiiquioonuujiyani. Cante cua tojiyani, nojuaja cuaara na tiootiu riataara cucuaji. Janiyacua nocua tiuquiumiani, nata cua miaquenura, shuquiriaatia cua pocoojonura nata. 21 Janiyari cua Paraca shocotaquiaarini cua Que tojijia cua quiniuucua. Naaratej, cua Queeri cua cajitiquiaari na shuriucua, Jiyaniijiajanaa cajitiujinia. Naajuhuaj, janiyari Sesaaca shocotajaca cajitijionutaniya cua shuriucuani, jiyaniijianucua nojori quiniuriajuhuaj. 22 Cante numaaracani, nojuaja cuaara tojiiria Pueyaso Sohuanu sequesano Pueyaso pueya maapuera’ ”.