4
Juan niquishacari Jiyocuacaanu Quijiaari maniniuhuaqueetasaariquiaa
Na nuhuaji, janiyari mauquiaarini. Janiyari saaja jiya cajiniocua tiootiu niquiquiaari riatasanoni. Shushajanaa cua tojishano rupaa juhua trompeta jonenenuni, cuno rupaajaari cua pacutequiaariuhua sequenu. Naa cua sequereeri:
—Miji quia tacama. Janiyari quia niquitiniutianiyani taa nio pa quishacari nuhuaji mijiria quiniaa miishaanutaniyani.
Jiyacaritij, Pueyaso Sohuanuuri cucua niquiaari. Cua sohuanu tacaniquiaari jiyocuacaanuuri. Janiyari jiyacari Jiyaniijiajanaa cajitiu niquiriini. Pueyanoori tii cajiriquiaa. Nojuajaari shanohua niquishano quiriquiaa, jiyanohua shacantuuca juhua jaspe saajia, jiyanohua naatuucajuhuaj, juhua cornalina saajia. Naashiiri na cajitiu caco nujuariquiaa. Jiyanohua shacantuuca quiriquiaari neeruuca, pocojuanaque juhua esmeralda saajia. Janiyari socua veinticuatro cajitiucua niquirii Jiyaniijiajanaa cajitiu shocuani. Tii cajitiuriquiaari veinticuatro niishijiaca jiyaniijianucua. Cohuajaque toqueya cushiyonuuriquiaari, orojiniji shipinijiosano nacaqueyanio. Jiyaniijiajanaa cajitiujiniji, miacanaari nunujuriquiaa. Jiyanohua majacuriquiaajaariuhuaj. Jiyaniijiajanaa cajitiu tacoji, tii noshiquioriquiaari siete samari. Cunocuajaari siete Pueyaso Sohuanu, puetunu tiquiyocuajanaa quijia na quiniuucua. Jiyaniijiajanaa cajitiu tacoji, juhua jiyanohua puereetuuca caminiaari quiriquiaajuhuaj, juhua cohuaja motiiquio maatia niquishiyari na tamajiria.
Jiyaniijiajanaa cajishaqui, cuatro saminio casaari quiriquiaajuhuaj, puetunu na shocuajanaa. Nojoriiri jiyanohua queraatia namijiaaraca quiriquiaa, na jiriquiaacumaji, na nijiniaacumajinio. Cuno cuatro saminiucua casaari tamaatia niquishano quiriquiaa tamonujiniji. Niquiriyatuuri juhua juurunu sare niquishano quiriquiaa. Tamonuuri juhua seru juunu caya niquishano quiriquiaa. Tamonu casaa jiquiocoori juhua pueyano jiquioco niquishano quiriquiaa. Tamonuuri juhua surohua miooru jaano niquishaariquiaacujua. Puetunu cuno cuatro saminio casaajanaari seis nesuhuaraca quiriquiaa. Puetunu nojori cuaqueyacumajanaa quiriquiaari na namijiaa, nocuaji na niquitiaja, na nijiniara na niquitiajanio. Nojoriiri pueyaracaanu Pueyaso maniniuhuaqueetariquiaa, juuca, niucuanio. Majaari nojori tarinitianu quiriquiaa naa na sequetunu:
—¡Jiyaniijiajanaanaa, quiaari saa maniniaja, jiyanohua maninia, tojetaarucuajanaa maninia miijia! Quiaacuajaari Pueyaso, puetunu cumaacaracajanaa. Quiaari quijiajuhuanajaj. Majaari quia supuenu quiquiaari. Quiaari quia pueyacua tacateriquianohua.
Cuno cuatro saminio casaari naa pueyaracaanu maniniuhuaqueetariquiaa Jiyaniijiajanaa, na cajitiujinia cajiyano, pueyaracaanu Jiyaniijiajanaa quiriquiano na quiniuucua. 10 Naa pueyaracaanu cuno cuatro saminio casaa timitiasacari Jiyaniijiajanaacuaatej, cuno veinticuatro niishijiaca jiyaniijianucuaari jaarajaaja mojoquetacoqueequiaa Jiyaniijiajanaacuara. Nojoriiri na tuhuajaa jartaqueequiaa Jiyaniijiajanaa cajitiu pajama, naa na sequenuta:
11 —Nioori quiara, Jiyaniijianaa. Quiaa cutaraari Jiyaniijiajanaa, maja canaa. Quiaacuajaari canaa Pueyaso. Quiaa cuaara timitiasaaria pueyaracaanu, jiyanohua maninia shacantuuca quijia quia quiniuucua, puetunu cumaacaracajanaa quia quiniuucuajuhuaj. Quiaacuajaari puetunu casaajanaa shipiniquiaari. Tama quia paniniuucuajaaja, quiaari na shipiniquiaari.