5
Rupanacujusano naajioneejiniji pohuatasano, Borrego Niquiojuajinijinio
Na nuhuaji, janiyari Jiyaniijiajanaa cajitiujinia cajinia juaashiquiajinia niquirii naajioneeni. Na miaquetajara na cacariquiaari. Cuno tucuanee naajioneeri jiuniocosano quiriquiaa. Naajioori nocua quiriquiaa, na nijinia, na jiniacumanio. Cuno naajioneejinia, siete naajioori tii naajiotasano quiriquiaa. Cuno siete naajio coteejajiniani, juhua roshitia rupanacujutasanoori quiriquiaa. Jiyacaritij, janiyari jiyanohua cumaacaraca Pueyaso seru niquiriini. Naa nequesoreeriquiaari jiyanohua na nacanuta:
—¿Cante seetanujuanaa maninia miijia cutarani? Cuno cuaara rupartaara rupanacutasano, na riatanura cuno naajionee.
Jiyacaritij, majaari quenaaja maninia miijia quiniu quiquiaari jiyocuacaanu, jiyajinia, jiya cariquimianio na riatanura cuno jiuniocosano naajionee. Tojetaarucuajanaa shaaqui quiquiaariiri cuno naajionee serojoriquiano. Naaratej, janiyari jiyanohua nujuqueriquiaani, tojetaarucuajanaa shaaqui maninia miijia quiyaquiniuucua cuno naajio na riatanura, na serojonuranio. Cua nujuquesacari, tamonu cuno veinticuatro niishijiaca jiyaniijianucuajinijinioori cua sequeree:
—Maja nujuquenu. Quia cumantare. Quia niquiri. Pa Jiyaniijiajanaacuajaari jiyanohua cumaacaraca. Tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia, nojuacuajaari miriqui sequeshiya Juurunu sareta, Judá niquiohuacuajinio supueriquiano, Jiyaniijiajanaa na quiniuria na supuetana David niti. Nojuacuajaari pa paraca Satanás shocotana, tojetaarucuajanaa Jiyaniijia Pueyaso tojijia na quiniuucua. Naaratej, nojuaja na naata cuno siete naajio coteeja rupanacujutasano rupareetanu na serojosocoriquiano.
Jiyacaritij, janiyari Borrego Niquiojua niquiriini Jiyaniijiajanaa cajitiu tacoji nujuaano, cuno cuatro saminio casaa tajinianio. Cuno veinticuatro niishijiaca jiyaniijianucuaari na shocua quiriquiaajuhuaj. Borrego Niquiojuaari seetanujuanaa juhua mosano samiitianohua niquishaariquiaa. Nojuajaari siete jiyaniijia tuhuajaaraca quiriquiaa, puetunu cumaacaracajanaa na quiniuucua. Naajuhuaj, siete namijiaaraca quiriquiaari. Cuno na siete namijiaani, cunocuajaari Pueyaso Sohuanu, Pueyaso jiyaramiquishano puetunu mijiriajanaa. Cua niquishacari, Borrego Niquiojuaari Jiyaniijiajanaa cajitiujinia cajiyano juaashiquiajiniji jiuniocosano naajionee masetaree. Nojuaja jaara cuno naajionee cacariquiaa tari, cuno cuatro saminio casaari nocuara mojoquetacoquiaari, cuno veinticuatro niishijiaca jiyaniijianucuanio. Puetunu nojorijianaari taquiniojosano casaa jiitiariquiaa. Naajuhuaj, orojiniji shipinijiosano suhuococua mueetacoriquiaari, mishaja shanohua jaanutajata. Nojori mueetacosano shanohua jaanutajani, cunoori nio jiyajiniji Pueyaso muerasu secojonuusano Pueyaso. Nojoriiri Borrego Niquiojua jaaquequejotariquiaa nio quiarinio jaaquequejosano:
—Saaja quiajaniyari seetanujuanaa maninia miijia. Naaratej, quia naata cuno naajionee patanu quia rupareetanura na rupanacujusano. Quiaari jiyanohua maninia. Naaratej, quiaari jiyajinia quiniaacuara mosaaquiaari. Quiaari quia nanacata pueya masequiaari Pueyasora puetunu tamaatiuucua pueyapuejinijiniojuanaa, puetunu tamaatia rupaa pocuajacajinijiniojuanaa, puetunu tiacajinijiniojuanaajuhuaj, puetunu jiyacajinijiniojuanaanio. 10 Quiaari nojori jiyatequiaari tama quia pueyarajaaja, puetunu nojorijianaa quiniuria jiyaniijianucua, pueyacuara secojonaa, pueyaracaanu nojori maniniuhuaqueetanura pa Pueyaso. Nojoriiri jiyacua jiyaniijianucua quiriquianojuhuaj.
11 Na nuhuaji janiyari tojetaarucuajanaa jiyanohua jiyanohua queraatia Pueyaso seya niquiriini. Jiyaniijiajanaa cajitiu shocua mariquiaari, cuno cuatro saminio casaa shocuajuhuaj, niishijiaca jiyaniijianucua shocuanio. Nojoriiri jiyanohua queraatia quiquiaari, juhua jaaquia, serojiyaquishoo. Janiyari nojori tojirii pa Jiyaniijia Jesu maniniuhuaqueetaanoni. 12 Nojoriiri naa na sequeturiquiaa na nacanuta:
—¡Pa Jiyaniijiaari jiyanohua maninia! Pueyacuara mosaaquiaariiri juhua borrego niquiojua. Naaratej, saaja nojuaja cuaara quiiria Jiyaniijiajanaa pueyaracaanura. Saaja nojuaja cuaara jiitiaara puetunu casamijianaa. Saaja nojuajaari tojetaarucuajanaa niishijia. Nojuajaari puetunu cumaacaracajanaa. Cuaara naa quiiria pueyaracaanutej. Puetunu quijiaca casaajanaa cuaara tojitiaara pa Jiyaniijia. Saaja nojuaja cuaara quiiria jiyanohua timitiasano. Puetunu quijiacajanaa cuaara na maniniuhuaqueetaara.
13 Naajuhuaj, janiyari puetunu Pueyaso shipinishano saminio casaajanaa tojiriini, jiyocuacaanu quijiaca, jiyajinia quijiaca, jiya cariquimia quijiacajuhuaj, shoniniacu caminiajinia quijiacanio. Puetunu nojorijianaari jiyanohua na timiniutia sequeturiquiaa:
—¡Cuno, na shacantuuca cumaacajinia cajiyani, Borrego Niquiojuanio, nojori cuaara maniniuhuaqueetasaaria pueyaracaanu! ¡Puetunu casaajanaa cuaara tojitiaara nojori pueyaracaanu! ¡Nojori cuaara timitiasaariajuhuaj! ¡Saa nojorijia cuaara na cumaaca jiitiaara pueyaracaanura!
14 Jiyacaritij, cuno cuatro saminio casaari nojori riuhuaneriquiaa saniniuujia:
—¡Taaquiriirinij! ¡Cuaara naa quiiriatej!
Cuno veinticuatro niishijiaca jiyaniijianucuaari saniniuujia mojoquetacoqueecujua cuno pueyaracaanu Quijiacaacuara, nojori na shuquiritianura.