6
Jiuniocosano naajioneecua seis rupanacujutasano rupareetasacari
Na nuhuaji, cua shootiasacari, Borrego Niquiojuaari coteenujuanaa cuno naajioneejinia rupanacutasano rupartaree. Naa miiriiri cua niquitishaanura taa mijiria quiniaa miishaanutaniya jiyanohua naquiyani, quera nio jiya puequesacari. Jiyacaritij, janiyari tamonu cuno cuatro saminio casaajinijinio tojirii sequeyanoni: “¡Miji!”. Na pocuanuuri juhua miacana majanu tojishano quiriquiaa. Naa na sequesacaritij, janiyari cohuajohuana caballo niquirii nocua canujiyanoni. Na nijinia cajiniaari balista cacariquiaa. Jiyacaritij, jiyaniijiara shipinishano nacaque cushitishaareeri. Na nuhuaji, na caballoori na netetaaree jiyocua na quianura, tii na miaquejonura Pueyaso paraa. Majaari quenaaja na nujuatasaanu quiniutianiya.
Na nuhuaji, Borrego Niquiojuaari segundo rupanacutasano rupartaree. Janiyari jiyacari segundo saminio casaajinijinio tojirii sequeyanoni: “¡Miji!” Naa na sequesacaritij, naatuhuana caballoori nocua canujumaa. Na nijinia cajiniaari cumaaca niquitiosaare. Naacuajitij, nojuajaari mijiria quijiaca tojetenutaniya tama nojori miaquetoojonurajaaja. Cunora, nojuajaari puereetunee nijiniaquetucuaja mueruu niquitiosaaree.
Na nuhuaji, Borrego Niquiojuaari tercero rupanacutasano rupartaree. Janiyari jiyacari tercero cuno saminio casaajinijinio tojirii sequeyanoni: “¡Miji!” Jiyacaritij, janiyari mueruhuana caballo niquirii nocua canujiyanoni. Na nijinia cajiniaari niiquia shanacujutaja jaasutetariquiaa, mijiria quiniaara miajajau shanacujusaanura nojori serotasaanura. Jiyacaritij, janiyari cuno cuatro saminio casaa tajiniji rupaa tojirii naa sequeyanoni:
—Niquiriyatu juuca poonijionu sami, cuaara niquitiosaaria saaja niquiriyatu kilo trigo jajau. Jaara trigo jajau paniyaquiri, cuaara niquitiosaaria tres kilo cebada jajau. Saniniuujia, majaari shiyocua shanacujunu cutara, vinonio. Cunocuajaari queraatia quiniutianiya cutara.
Na nuhuaji, Borrego Niquiojuaari cuarto rupanacutasano rupartaree. Jiyacaritij, janiyari cuarto saminio casaa tojirii naa sequeyanoni: “¡Miji!” Janiyari jiyacari tiiriuhuana caballo niquirii nocua canujiyanoni. Na nijinia cajinia sesaari quiriquiaa “Cusojuana”. Macunucua Quiquioori na neteyotariquiaa, Cusojuana puecoosano na rijionura na miitiasocoriquiano. Nojoriiri cumaaca niquitiosaaree jiyanohua queraatia pueya na cusojuanura. Naacuajitij, jiyanohua queraatia pueyari puecoosaanutaniya miaquetoojosacari. Tamasacaari cusonuunutaniya jiyanohua miaajesacari. Tamasacaari paaqueja cusonu cusonuutanutaniya. Naajuhuaj, tamasacaari sareya sootesaanutaniya. Sacocua satejosaanutaniyajaariuhuaj. Naacuajitij, jiyanohua jiyanohua queraatia pueyari cusojuasaanutaniya. Na nuhuaji, puetunu macunucuajanaa jaara serojosaare, puetunu nojorijianaari na cajiniocua quiniutianiya puetunu mijiria quijiaca pueya cajiniocuajinijiniojuanaa.
Na nuhuaji, Borrego Niquiojuaari quinto rupanacutasano rupartaree. Jiyacaritij, janiyari Pueyasoocuara catijiasaqui juhuacutu cariquiaco niquirii Pueyaso pueya sohuanuhuani, noo pojori canapuete puecoosaaquiaaricuajani Pueyaso Rupaa tojijiaca nojori quiniuucua, Jesucristojiniji nojori pohuatanuucuajuhuaj. 10 Jiyacaritij, nojoriiri naa jiyanohua nacaree:
—¡Jiyaniijianaa! ¡Quiaari saa maniniaja! Quiaari quia sequesano miijia seetanujuanaa. ¿Taa quia tarishiniutianiyajaara canaa puecoonaa quia nequesoreenurani, nojori quia naminiuria canaacua saniniuujia?
11 Jiyacaritij, puetunu nojorijianaari cohuajaque toqueya niquitiojosaaree. Nojoriiri naa sequesaaree:
—Socua rupaquijia nia samaaterejaara, Pueyaso saquiriojosano niarta Pueyaso pueyajinijinio cuaara puecoosaaria nia shiriajaatijia, taa nia puecoosaaquiaaricuaani.
12 Na nuhuaji, Borrego Niquiojuaari sexto rupanacutasano rupartaree. Jiyacaritij, rijiaari jiya jiuuquiujiutiaree jiyanohua. Janiyari na niquiriquiaani. Pananuuri mueruucara quiquii juhua mueruque toque. Racaari naatuucara quiquii juhua nanaca. 13 Riyari jiya cajiniocuaji toteree jiyocua, taa satuna totequiaa jiyanohua paratucaricuaani. 14 Jiya cajiniocuaari shaajequeejuhuaj, juhua tucuanee naajioneeri jiuniocosaaree. Shoniniacu caminiajinia, puetunu jiya tucuaatiajajanaa, puetunu tuhuananuhuajuhuaj, puetunu cunojuanaari jiyajeetaquee na nujuatusaquiji. 15 Nojori puerenuta, mijiria jiyaniijianucuaari raacajinia jamaatiushii, sai tajinia tuhuananuhuajiniajuhuaj. Naa jamaatiushiijiaariuhua noo pojori: pueyacua paaretajaca na cumaacatej, soldadohua jiyaniijianucua, jiyanohua casamiriaca pueya, pueya tojishano pueya, poonitijiosano pueyajuhuaj, puetunu narta pueyajanaanio. Puetunu pueyajanaari naa mashiriquiaa juucua. 16 Nojoriiri tuhuananuhua sequeriquiaa, sainio:
—¡Canaacua nia tiyare canaa nia jamonura cunoocuaji, na cajitiujinia cajiya na shacantuuca cumaacajiniani! ¡Canaa nia jamojore maja na niquiara canaa quiniuria, naajuhuaj, maja Borrego Niquiojua saniitionura canaa, jiyanohua na juaashacari! 17 Quiarijiacuajaari Pueyaso saniitionu juuca. Jiyanohua puereeta. ¿Cante na naata na nujuatanuni? Shaaqui.