7
Pueyaso saquiriojosano pueyajiniji pohuatasano, Israel niquiohuacuajinio supueno pueyajinijinio
Naa cua niquiniu nuhuajitij, janiyari socua cuatro Pueyaso seya niquirii nio jiya shocua nujuatiuyano tuhuaquini, pananu muetasamaji, na tiuquishocora, na muetasamaji na muenecara, na miaquetajaranio. Nojoriiri na nujuatusaquiji paratu tenujuriquiaa maja na piyarojonura jiya, shoniniacu caminia, nacuhuanio. Jiyacarijiuhuaj, janiyari socua tamonu Pueyaso seru niquirii jiya pajamaji niyanoni. Pueyaso naajio jiriataja casaa cacariquiaari. Nojuajaari narta cuatro Pueyaso seyacua nacaree jiyanohua, noo pojoriicua canapuete cumaacaraca quiriquiaacuajani nojori sesonura jiya, shoniniacu caminianio. Naa nojori sequereeri:
—¡Cuaara! ¡Maja juhuanojuaja jiya nia sesonu, shoniniacu caminia, nacuhuanio, canaa niojiyaquishacarijia Pueyaso sesa, na pueya jiniji, na niishishaanura nojoriiri Pueyaso pueya!
Janiyari jiyacari tojiriini taa pueyate na jiniji jirioosaareeni. Puetunu supuetana Israel doce niquiohuacuajinio supueno pueyapuejinijinioori ciento cuarenta y cuatro mil pueya jirioosaaree. Naacuajitij, supuetana Judá niquiohuacuajinio supueno pueyajinijinioni, doce mil pueyari jirioosaaree. Supuetana Rubén niquiohuacuajinio supueno pueyajinijinio, doce miljuhuaj. Supuetana Gad niquiohuacuajinio supueno pueyajinijinio, doce miljuhuaj. Supuetana Aser niquiohuacuajinio supueno pueyajinijinio, doce miljuhuaj. Supuetana Neftalí niquiohuacuajinio supueno pueyajinijinio, doce miljuhuaj. Supuetana Manasés niquiohuacuajinio supueno pueyajinijinio, doce miljuhuaj. Supuetana Simeón niquiohuacuajinio supueno pueyajinijinio, doce miljuhuaj. Supuetana Leví niquiohuacuajinio supueno pueyajinijinio, doce miljuhuaj. Supuetana Isacar niquiohuacuajinio supueno pueyajinijinio, doce miljuhuaj. Supuetana Zabulón niquiohuacuajinio supueno pueyajinijinio, doce miljuhuaj. Supuetana José niquiohuacuajinio supueno pueyajinijinio, doce miljuhuaj. Supuetana Benjamín niquiohuacuajinio supueno pueyajinijinio, doce miljuhuaj. Puetunu nio pojorijianaari na jiniji jirioosaaree.
Cohuajaque toqueya cushitishano pueya maanu
Naa cua niquitishaanu nuhuajitij, janiyari jiyanohua queraatia pueya niquirii maanoni juhua tereya. Nojoriiri puetunu nio tiquiyocua jiyacajinijiniojuanaa pueya quiriquiaa, puetunu tamaatiuucua pueyapuejinijiniojuanaanio. Quiriquiaajaariuhua puetunu tamaatia rupaaca pocuajacajinijiniojuanaa, puetunu tiquiyocua tiacajinijiniojuanaanio. Naa tojetaarucuajanaa jiyanohua queraatia nojori quiniuucuatej, majaari na naata serojosaanu quiriquiaa. Nojoriiri Pueyaso shacantuuca cajitiu tacoji nujuaturiquiaa, Borrego Niquiojua tacojinio. Puetunu nojorijianaari tucuaqueya cohuajaque toqueyaraca quiriquiaa. Shuquiriaatia nojori quiniuucua, nojoriiri juhua teruhuanajaquera niquishano mueetacoriquiaa. 10 Puetunu nojorijianaari naa mariyata sequeriquiaa na nacanuta:
—¡Jiyanohua maniniaari pa Que Pueyaso, na shacantuuca cajitiujinia cajiyani, Borrego Niquiojuajuhuaj. Nojoricuajaari pa jiyanooquiaari, tojetaarucuajanaa quiariniora jatanishano pa quiniuria!
11 Naajuhuaj, puetunu Pueyaso seyajanaa, canapuete shacantuuca cajitiu shocua nujuaturiquiaacuajani, niishijiaca jiyaniijianucua shocuajuhuaj, cuno cuatro saminio casaa shocuanio, nojoriiri Pueyasoocuara jacamaturee nojori timitianura nojuaja. 12 Pueyaso na timitiatusacari, naa sequetureeri:
—¡Taaquiriirinij, seetanujuanaacuaj! ¡Canaari pueyaracaanu quia maniniuhuaqueetanutaniyani! ¡Quiaacuajaari canaa timitiasano! ¡Saaja quiajaniyari seetanujuanaa niishijia cutara! ¡Paacarasho, canaa Pueyasonaa! ¡Quiaa cuaara tojishaaria pueyaracaanu! ¡Quiaari canaa Jiyaniijiajanaa pueyaracaanura! ¡Quiaari puetunu cumaacaracajanaa maninia quia jiitianura quia shipinishano! ¡Cuaara naa quiiria pueyaracaanu, pueyaracaanutej!
13 Jiyacaritij, tamonu cuno veinticuatro niishijiaca jiyaniijianucuajinijinioori cua nequesotaree:
—¿Canapuete cuno pojorini, cohuajaque toqueyaracani? ¿Tejenote nojorini?
14 Janiyari na riucuaree saajani:
—Quiaa cutara na niishiya, jiyaniijianaa.
Cua sequereeri:
—Nojoricuajaari jiyajinijinio pueya. Jiyajinia nojori quishacarijia, nojoriiri cuno jiyanohua naquiya miishacari rejeretajaca quiquiaari. Nojori tiuuniuucua Borrego Niquiojuaacua, nojoriiri puetunu sesa nojori miishanojiniji juhua nojori toqueya jeequejoquiaari Borrego Niquiojua nanacajinia. Naacuajitij, nojoriiri cohuajaqueya toqueya cushiyonuya. 15 Naa Pueyaso jiyanooshano pueya nojori quiniuucuatej, nojoriiri Pueyaso cajishaqui tacoji quijiaca. Nojoriiri pueyaracaanu tii Pueyaso Secojojua tiajinia miiquiaa Pueyaso panishano, juuca, niucuanio, nojori timitiasacari nojuaja. Na shacantuuca cumaacajinia cajijiani, nojuajaari na cumaaca teetenutaniya nojori caco, jatiqui na quiniuria nojoritia pueyaracaanu. 16 Naacuajitij, majaari socua nojori miaajenu quiniutianiya, jiyamuenunio. Pananuuri maja socua nojori na catijianu quiniutianiya. Naajuhuaj, majaari socua nasaatia pananu jartanu nojori niishiniu quiniutianiya. 17 Borrego Niquiojuacuajani, Jiyaniijiajanaa cajitiu jiuujiajinia cajijiani, nojuajanaari nojori jiitianutaniya juhua tama na borregohuajaaja. Nojuajaari nojori rucuanejotanutaniya, nojori na raatenura pueya samiitianijia mohuaca pacartajajiniji, pueyaracaanu shuquiriaatia quijiaca nojori quiniuria. Pueyasojuanaacuajaari nojori namijiaaca tujuunutaniya nojori namijiajiniji.