8
Séptimo rupanacutasanojiniji pohuatasano, shanohua jaanutaja patajajinijinio
Borrego Niquiojua jaara séptimo rupanacutasano rupartaree, cuno naajionee saacatanura puetunujuanaa, tojetaarucuajanaa sanaacara quiquiiri jiyocuacaanu pueyaracaanura. Maja cua niishiniu, media horaruhua. Na nuhuaji, Pueyaso tacoji, janiyari siete Pueyaso seya niquirii nujuatiuyanoni. Nojoriiri jiyacari siete trompeta niquitiojosaaree. Na nuhuaji, socua tamonu Pueyaso seruuri shanohua jaanutaja pataja pamaa, orojiniji shipinishano. Orojiniji shipinishano Pueyasoocuara catijiaja casaa tacoji nujuaseeri, Jiyaniijiajanaa cajitiu tacoji. Queraatia shanohua jaanutaja niquitiosaareeri Pueyasoocuara na catijianura. Jaanutajaari catijiasaariquiano puetunu Pueyaso pueya secojonuusanotajanaa, Pueyasoocuara na jaanujunura cuno catijiaja casaajiniji. Naacuajitij, Pueyaso seruuri Pueyaso pueya secojosano tacanirii Pueyasoocuara, shanohua jaanujua najacata. Na nuhuaji, cuno Pueyaso seruuri catijiaja casaajiniji na shanohua jaanutaja pataja mishinirii nishiyata. Jiyanohua na majiriataree nio jiyacuaari. Miacanaari ritia nunujuquee. Jiyanohua majacureeri. Jiyanohua cojuatunereeri. Rijiaari jiuquiujiutiareejuhuaj.
Trompetaa jonenejosacari
Cuno siete Pueyaso seya, trompetaa cacariquiaani, nojoriiri jeecanecoree na trompetaa na jonenenura. Jiyacaritij, niquiriyatu cuno Pueyaso serujinijinioori na trompeta jonenenu coteeree. Jiyacaritij, miacanajaa shiniitiujiaacaari, mariyata mani cojitishano nanacata jiyocua jartasaaree. Jiyari quera na cajiniocua cateree, puetunu na nacuhuatajanaa, na jiyasocuatanio.
Segundo Pueyaso seruuri na trompeta joneneree. Jiyacaritij, casaa juhua puereetuuca tuhuananu noshiyanoori shoniniacu caminiajinia jatasaaree. Quera shoniniacu caminia cajiniocuaari nanacara quiquii. Puetunu shoniniacu caminiajinia quijiaca casaajanaari, quera na cajiniocua cusonuuree. Naajuhuaj, shoniniacu caminiajinia ruhuanetasano puereetuuca buqueyajinijinioori, quera puetunu na cajiniocuajanaa sesosaaree.
10 Tercero Pueyaso seruuri na trompeta joneneree. Jiyacaritij, puereetuuca rijiaari jiyocuacaanuji tiquii, jiyanohua nishitiuucua juhua shucuenaja jaamasu noshitishano. Tiyareeri quera na cajiniocua nio jiyacua moocuajinia, mijiria cuariyajiniajuhuaj. 11 Cuno rijia sesaari quiriquiaa “Piiquia”. Cunora, tee cuno rijia tiyareeni, puetunu cuno mohuacajanaari piiquiara quiquii. Pueya ratusacari cuno mohuaca, queraatia pueyari saaja cusonuuree.
12 Cuarto Pueyaso seruuri na trompeta joneneree. Jiyacaritij, casaari pananuucua pitiaree, racaacua, quera na cajiniocua riyacuanio. Cunora, puetunu mijiria cuhuatajaca casaajanaari quera na cajiniocua sesosano quiquii. Quera na cajiniocuaari ninishiqui quiriquiaa. Cunora, pananuuri maja na cuhuatanu quiriquiaa quera juuca cajiniocua. Naajuhuaj, riya, racanio, majaari na cuhuatanu quiriquiaa quera niucua cajiniocuajuhuaj.
13 Na nuhuaji, janiyari juhua puereetuuca surohua miooru niquirii jiya cajiniocuani. Na jaasacari naa nacariquiaa jiyanohuari:
—¡Puereeta, puereeta, puereeta! Seetanujuanaa jiyanohua puereeta quiniutianiyari jiyacua quijiaca pueyara, jiuujianaraca cureecono Pueyaso seya jaara jonenere, canapuete joneneyaquiyajaa juhuanojuajacuajani.