9
Quinto trompeta jonenesacari
Na nuhuaji, quinto Pueyaso seruuri na trompeta joneneree. Jiyacaritij, janiyari jiyocuacaanuji jiyocua tinio rijia niquiriini. Cuno rijiaari tiootiu riatataja niquitiosaaree, puequeetuuju raa na riatanura. Na riatasacari, najacaari nojomaa juhua puereetuuca cuhuariquia sesacari. Pananu namijia tiomaari. Jiya cajiniocuaari mueruucara quiquiijiuhuaj. Sequeruuri cuno najacajiniji mueratuumaa. Puetunu nio jiyacuajanaa paaquemaari. Sequeruuri cumaaca niquitiosaaree noojuaraca na quiniuria juhua turucuaniiniu. Sequeruuri rootasaaree maja nojori miaquenura jiyasocua, nacuhua jaamasujuhuaj, puetunu moritiajaca jaamasunio. Sequeru cutaraari jiyaramiquishaare puetunu pueyapuejanaa na sojonura, canapuete na jiniji jirioyaquishoo quiriquiaa Pueyaso sesatacuajani. Sequeruuri rootasaareejuhuaj, maja nojori cusojuanura pueya. Cinco raca cuaara nojori shocojoora cutara, pueyaracaanu sequeru saashi noosacari. Cuno sequeru saashiiri juhua turucuaniiniu saashi noonutaniya.
Naa pueya miishacari naquiya na noonutatej, pueyari cusonu paniniutianiya juucua. Saaja cusoyaquiniutianiyari. Jiyanohua na shaajenu panishacari juucua, nojoriiri saaja rishiniutianiya, jiyanohua naquiya nojori miishacari.
Sequeruuri puereeta niquishano quiriquiaa juhua miaquetoojonura jeenucuasano caballohua. Sequeruuri casaa jiitiariquiaa na nacajinia juhua jiyaniijianucuara orojiniji shipinijiosano nacaqueya. Nojori jiquiocoori juhua pueyano jiquioco niquishano quiriquiaa. Nojoriiri juhua maaji muecacaraca quiriquiaa, tucuamuejarujuri. Juhua juurunu sare quiacaraca quiriquiaajaariuhuaj. Nojori jiriquiaqueeri cumueeca quiriquiaa juhua turtuco. Nojori jaacuatusacari, na nesuhuari jiyanohua cojuatuneriquiaa juhua caballohua jayotasacari queraatia rucuanejotaruhua, miaquetoojonuucua na netecuatusacari. 10 Cuno sequeruuri juhua turucuaniiniu noojuacaraca quiriquiaa. Jiyanohua noonacuracajuhuaj. Jaara nojori saare, cunoori quiquiaari nojori na noonura cinco raca. 11 Cuno sequeruuri jiyaniijiaraca quiriquiaa. Nojuajaari Sesaaca seru. Cuno puereeta puequeetuuju raa camarujaariuhuaj. Hebreo rupaajinia, na sesaari “Abadón”. Griego rupaajinia saniniuujia “Apolión”. Pueyano rupaajinia saniniuujia, nioori sequeya “Pueya Puecoona”.
12 Janiyari naa niquitishaareeni taa coteenujuanaa naquiya miishaanu quiniutianiyani, cuno jiuujianaraca naquiya miishocoriquianojiniji. Socua caapiquiiri cureyajaa na nuhuajiria.
Sexto trompeta jonenesacari
13 Sexto Pueyaso seruuri na trompeta joneneree. Janiyari jiyacari rupaa tojirii pocuaanoni, shanohua jaanutaja catijiaja juhuacutu cuatro tuhuajaa tajiniji, Pueyaso tacoji nujuatajani, orojiniji shipinishanoni. 14 Cua tojishano rupaani, noo sexto Pueyaso seru sequereeri, na trompeta cacariquiaani:
—Cuno cuatro Sesaaca seya quia saacarojore, puereetuuca Eufrates moo shuriucua morojosano quiyani.
15 Jiyacaritij, cuno cuatro Sesaaca seyari samaacarojosaaree jiyanohua queraatia pueya nojori puecoonura, quera na cajiniocua puetunu mijiria quijiaca pueyajinijiniojuanaa. Cuno Sesaaca seyari tariucuacaanu naa morojosano quiquiaari, jeenucuasano nojori quiniuria namitia jiyacari nojori cartesaanura, cuno hora, cuno juuca, cuno racara, cuno marijiara. 16 Janiyari tojiriini cuno cuatro Sesaaca seya soldadohuari, dosciento millones pueya quiriquiaa saa caballohuaracaja.
17 Janiyari cuno caballohua niquitishaaree juhua cua maquenujiniani, na nijinia cajitiuniaanio. Jiyanohua tamaatia niquishano quiriquiaari. Puetunu nojori jiriquiacajanaari turtucojiniji shipinijiosano casaata mishiquiojosano quiriquiaa. Cuno, nojori naatiyaquishaanuucuaji nojori cushiyosano turtuconi, cunoori puereeta niquishano quiriquiaa; naatuuca juhua mani, nentuuca juhua jacinto saajia, pocojuanaque juhua azufrejuhuaj. Puetunu cuno caballohua nacacajanaari juhua juurunu sare nacaca niquishaariquiaa. Maniiri nojori rupaamaji rimianacuriquiaa. Najacaari nojonuucuariquiaajuhuaj, azufrenio. 18 Cuno jiuujianaraca puereeta casaata quera na cajiniocua puetunu pueyajinijiniojuanaari cusojuasaaree. 19 Naacuajitij, caballohuari cumaaca jiitiariquiaa na rupaama, na pitiujiniajuhuaj, nojori puecoonura pueya. Na pitiucuaari juhua sacocua niquishano quiriquiaa. Juhua sacocua nacacaraca quiriquiaajaariuhuaj pueya na sajitiajara.
20 Cureeno pueya, canapuete maja na puecoosaanu quirii cuno jiuujianaraca puereeta casaatani, nojoriiri sesa miiniu tarinitiaaquiriquiaa saaja. Nojoriiri samaruhua secojonu tarinitiaaquiriquiaa. Naajuhuaj, nojoriiri orojiniji shipinijiosano casaa shuquiritiariquiaa Pueyaso niti, platajiniji shipinishano, broncejiniji, saajiajinijijiuhuaj, macajinijinio. Puetunu cunojuanaa, nojori jiyatesano tama na pueyasohuarajaajani, cunoori maja na niquiniu. Majaari na tojiniu. Majaari na rucuanenujuhuaj. 21 Naajuhuaj, majaari pueya tarinitianu quiriquiaa narta pueya monu, shimiojonujuhuaj. Naajuhuaj, majaari nojori tarinitianu quiriquiaa na camishoo maajipohua numuetucujunu, maajishuriu numuetucujunujuhuaj. Nohuasejonu tarinitiatiuyaquiriquiaajaariuhuaj.