10
Pueyaso seru mueetasano tucuanee naajioneeniyojuajiniji pohuatasano
Na nuhuaji, janiyari socua tamonu jiyanohua cumaacaraca Pueyaso seru niquirii jiyocuacaanuji roseyanoni. Cohuaja najacajinia cuhuajaatiariquiaari. Na nacaacua camarucuteriquiaa naashiiri. Na jiquiocoori jiyanohua shacantuuca quiriquiaa juhua pananu. Na cashacucuaari juhua mani niquishano quiriquiaa, naatej, taa mani nujuaa na noshishacaritij. Na miaquetajara mueetariquiaa shiitianiyojua naajioneeri, tariucua riatasano. Nio jiyacua nujuaseeri. Na miaquetajara na niohuaca niaree shoniniacu caminiaacuaari. Tacujua niaree nio jiyacua saniniuurijia. Nocua na nujuasacari, jiyanohua nacareeri juhua juurunu sare sariyocuanu. Na nacasacari, siete miacanaari jiyacari majacuree, juhua pueyano pocuanu. Cuno siete miacana pocuanu nuhuaji, janiyari na sequesano naajiotanu paniriquiaa tari juucuani. Jiyacaritij, janiyari tamonu rupaa tojirii jiyocuacaanuji naa cua sequeyano saajani:
—¡Maja pueya niishitiniu cuno siete miacana sequesano! ¡Maja na naajiotanu! Tama quioojiajiniajaaja quia racatare.
Jiyacaritij, Pueyaso seru cua niquishano shoniniacu caminiaacua nujuaanoni, nio jiyacuajuhuaj, nojuajaari na miaquetajara na juaashiquia shiitioree jiyocuacaanu, seetanujuanaa na sequenura. Naa sequereeri:
—Cuno, pueyaracaanu Quijiani, nojuajaari jiya cajiniocua shipininia, jiya shipininia, shoniniacu caminia shipininiajuhuaj, puetunu tii quijiaca casaajanaa shipininianio. Nojuajaari seetanujuanaa naa cua pohuataniya: “Majaari tari na tarishiniu quiniutianiya. Séptimo Pueyaso seru coteesacari jonenenu na trompeta, cuno juucaja, puetunu jiyasohuaja Pueyaso miiniu panishanojuanaari tari tohuateesano quiniutianiya. Naa quiniutianiyari taa na pohuataquiaari na sequenu panishano caminiujiuniaa pueyacuajani”.
Cua tojishano rupaa jiyocuacaanuji pocuaanoni, socua cua pacuterohua naa sequenuuri:
—Pueyaso seruucua quia quiaare, cuno, shoniniacu caminiaacua nujuaani, jiyacuanio. Nojuaja quia masetasee cuno riatasano naajioneeniyojua, na mueetaani.
Janiyari Pueyaso seruucua quiaareeni. Janiyari na sequeseeni na naajioneeniyojua na niquitionura janiya. Cua riucuareeri:
—Jajaa, quia patare. Quia miaquerenoj. Shoqueeca quiniutianiya quia rupaamaari juhua samiyatu. Quia seecojinia jatanutaniya piiquiara saniniuurijia. Cunoori, pueya na saniitiotaja rupaa na quiniuucua.
10 Janiyari jiyacari cuno naajioneeniyojua pataree Pueyaso seru juaashiquiajinijini. Janiyari na miaquereeni. Seetanujuanaa shoqueeca quiriquiaari juhua samiyatu. Cua miasacari, cua seecojinia jatasee piiquiaraari. 11 Jiyacaritij, janiyari naa sequesaareeni:
—Quiocua Pueyaso sequesano caminiujiuriohua pohuatanu queraatia pueyapue niquiara, queraatia tamaatia jiyacajinia quiniaa niquiara, queraatia tamaatia rupaaca pocuajaca niquiarajuhuaj, queraatia jiyaniijianucua niquiaranio.