11
Caapiqui Pueyaso sequesano caminiujiuniaa miishanojiniji pohuatasano
Na nuhuaji, janiyari tia shanacujutaja naajua niquitiosaareeni, juhua nataca niquishano. Janiyari naa sequesaareeni:
—Quiarijia cutara quia quiaare Jerusalén tiacajinia. Tii nujuataja Pueyaso Secojojua tia quia shanacujusee quia shanacujutajata, orojiniji shipinishano shanohua jaanutaja catijiajanio. Quia serojorejuhuaj puetunu Pueyaso secojonuujuacajanaa tii. Maja cutaraari quia shanacujunu Secojojua tia carijiniacuma. Cunocuajaari taucuaca niquitiosaarucuaa tari. Pueyaso soojeaca taucuacaari Pueyaso saquiriojosano na tiacarano jiitianutaniya pueyaracaanu, cuarenta y dos raca cuaara na shocojorejaatijia. Janiyari caapiqui cua saquiriojosano pueya jiyaronutaniyani, janiyajiniji nojori pohuatanura pueya niquiara. Nojoriiri janiyajiniji pohuatanutaniya cuaara shocojorejaatijia mil dosciento sesenta juuca. Nojoriiri cocuaque toqueya cushiniutianiya taa pueya cushiyoquiaacuajani nojori taraajesacari.
Cuno caapiqui janiyajiniji pohuatanaani, nojoriiri cuno caapiqui olivo naana, tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia pohuatashiyacuajani. Naajuhuaj, nojoriiri cuno caapiqui samari nujuatacojua, Jiyaniijiajanaa tacoji nujuatacojuani. Cuno, nojori Jiyaniijiani, nojuajaari jiya Jiyaniijiajuhuaj. Tamonu jaara sesa miiniu paniri cuno caapiqui pueya, nojoriiri na paraa catijianutaniya nojori rupaamaji mueranacujua manitia, nojori na puecoonura. Nojoriiri saaja naa cusojuanutaniya noo pojori, canapuete nojori miiniu paniya sesa juucuacuajani. Nojori, janiyajiniji pohuatanaani, nojoriiri cumaaca jiitianutaniya maja na nitiniuria maru pueyaracaanu mijiria nojori pohuatasacari Pueyaso rupaa. Naajuhuaj, nojoriiri cumaaca jiitianutaniya mohuaca na jataniniuria nanacara. Nojoriiri cumaaca jiitianutaniyajuhuaj nojori sesonura jiya puetunu puereeta tamaatia casaatajanaa. Nojoriiri pueyaracaanu naa miijionutaniya nojori panishacari. Nojori jaara janiyajiniji pohuatanu tucuatare, jiyacaritij, puequeetuuju raamaji tohuatariquiano pueresano sacuaraatia Casaani, cunoori nojori paracaaniutianiya. Nojori shocotanutaniyari. Naacuajitij, nojori puecoonutaniya socuaari. Nojori queteeri cuno puereetuuca niishishano tiaca nuucuajinia pojoconutaniya, tee nojori Jiyaniijia mosaaquiaari niyacutesanojinia teetesanocuajani. Cuno tiacaari miriqui jiyaniquishiya Sodomata, Egiptotanio. Naacuajitij, jiuujianaraca juuca, socua niquiriyatu juuca cajiniocuanio, queraatia tamaatiuucua pueyari nojori quete shootianutaniya. Naa nojori queteya shootianutaniyari queraatia tiquiyocua tiacajinijinio pueya, tamaatiuucua rupaaca pocuajaca pueyajuhuaj, queraatia tamonu jiyacajinijinio pueyanio. Nojori paraari maja na shanacunu quiniutianiya nojori jamojosaanura. 10 Puetunu mijiria quiniaajanaari shuquiritiuniutianiya, macunucua cuno caapiqui Pueyaso sequesano caminiujiuniaa quishacari. Pueyari jiyanohua timiquionutaniya, naquiya nojori miitiajaca puecoosaanuucua. Naaratej, mijiria quijiacaari tama na casamijinijijiaaja nareja niquitiojotoonutaniya nojori shuquiriniutia.
11 Naajaa, jiuujianaraca juuca, socua tamonu juuca cajiniocua nuhuaji, Pueyasoori nojori samiitianijiorohua. ¡Nojoriiri na matusaquiji saneecuaturohua! Puetunu nojori niquiniaajanaari jiyanohua shiriiquitiurii. 12 Jiyacaritij, cuno caapiqui Jesucristojiniji pohuatanaari puereetuuca rupaa tojitiurii jiyocuacaanuji pocuaano. Naa nojori sequeriquiaari:
—¡Miji nia tacatama!
¡Jiyacaritij, nojoriiri na paraa niquiara tacataquee cohuajajinia jiyocuacaanura! 13 Na paraa shootiasacari nojori, jiyacaritij, rijiaari jiyanohua jiuuquiujiutiaree. Naa rijia jiuuquiutiasacaritij, Jerusalén tiacajinia queraatia tiacaari niyarequetaquee. Siete mil pueyari tii cusonuuree. Cureeno pueyari jiyanohua jiuujiateree Pueyasoocuaji. Nojoriiri jiyacari niishirii Jiyocuacaanu Quijiaari seetanujuanaa Pueyaso cutara.
14 Janiyari naa segundo naquiya miiniu niquitishaareejaaniuhuaj, taa na nuhuaji na miishaanutaniyacuajani. Tercero naquiya miishacariiri quera ritia cuno nuhuajijia quiniutianiya.
Séptimo trompeta jonenesacari
15 Séptimo Pueyaso seruuri na trompeta joneneree. Jiyacaritij, puereetuuca rupaacaari jiyocuacaanu tojishaaree. Naa sequeturiquiaari:
—¡Quiarijiani, pa Jiyaniijia Pueyasoori tari jiitianutaniya puetunu jiyacua jiyaniijianucua jiitiasanojuanaa! ¡Nojuajaari pa Jiyaniijia Cristota Jiyaniijianucuajanaa quiniutianiya! ¡Nojoricuajaari pueyaracaanu Jiyaniijiajanaa quiriquiano!
16 Jiyacaritij, cuno veinticuatro niishijiaca jiyaniijianucua, shanohua cajitiujinia cajitiuriquiaa Pueyaso tacojini, nojoriiri Pueyasoocuara jacamaturee jiyanohua na shuquiritianuta nojuaja. 17 Naa sequeturee Pueyasoori:
—¡Paacarasho canaa Jiyaniijianaa! ¡Quiaari puetunu cumaacaracajanaa! ¡Quiaari quijiajuhuanajaj! ¡Quiaari pueyaracaanu quijia! ¡Quiaari tari juhuacatecara quia cumaaca poonijioteree, Jiyaniijiajanaa quia quiniuria pueyaracaanu! 18 Cunora, puetunu jiyacua jiyaniijianucuajanaari juaaquioya. Naajaa, quiarijiaari quia juaashacari cutara. Quiarijiaari macunucua quia nequesoreenu juucajuhuaj. Saniniuujia, quiaari pueyara quia sequesano caminiujiuniaa pueya niquitiojonutaniya nojoririano quia riuriotaca, puetunu quia saquiriojosano pueyajanaajuhuaj, puetunu quia timitiajaca pueyajanaanio, jiyaniijianucua, narejaca pueyanio. Naajuhuaj, quiaari jiya sesojuaca pueya shaajanutaniya.
19 Jiyacarijiuhuaj, jiyocuacaanu Pueyaso Secojojua tiaari riatasaaree. Janiyari Pueyaso Quishaquijianaa niquiriini. Tii matariquiaari Pueyaso caaja, seetanujuanaa na Rupaajanaa na racataja. Cuno na Rupaari na pueya na jiyanootiaja, na tojiyashijiaca na saniitiotajajuhuaj. Jiyacaritij, miacanaari nunujuree. ¡Jiyanohua majacureeri! ¡Puereetatej, jiyanohua cojuata! ¡Rijiaari jiyacari jiuuquiutiaree! ¡Jiyanohua queraatia miacanajaa shiniitiujiaacaari juhua maru totereejuhuaj! ¡Jiyanohua puereetaari quiriquiaa!