12
Miriqui pohuatasano maajijiniji, puereetuuca Naaquerujinijijiuhuaj, juhua cohuaniquia niquishano
Na nuhuaji, pueya jiuujiatenura, casaari jiya cajiniocua niquishaaree. Maajiiri quiriquiaa cuno, cua niquishanoni. Juhua toqueta pananujinia cuhuajaatiariquiaari. Racaacua nujuariquiaari. Doce riyari na nacaque quiriquiaa. Cuno maajiiri manajaraca quiriquiaa. Nooriquiaari. Cunora na sariyojotariquiaari quera na ranu panishacari. Jiyacaritij, janiyari socua tamonu casaa niquitishaaree jiya cajiniocuani. ¡Puereetuuca Naaqueruuri quiriquiaa, naatuhuana! Juhua cohuaniquia niquishano quiriquiaari. Siete nacacaracaari quiriquiaa, diez tuhuajaaracanio. Jiyaniijianucuara shipinijiosano nacaqueya niquitiacoriquiaari na siete nacacaacua. Cuno naatuhuana Naaqueruuri quera na cajiniocua riyajinijinio nocuara rerecoree jiyocuacaanuji na pitiutia. Nio jiyocua na jacutareeri. Naaqueruuri rariquiano maaji tacoji shanacuriquiaa. ¡Na sashiriquiaari cuaara raara, mueya na mianura jaara rasaare! Maajiiri cayaniyojua raree. Nojuajaari puetunu mijiria quijiaca pueyapuejanaa Jiyaniijiajanaa quiriquiano. Nojuajaari pueyaracaanu na maca mueturiquiano, na tojiyashijiaca na piyotajara. Mueyari na nucua jaariutiasaaree Naaqueruucuaji. Pueyasoori na shuriucuara na ririi, tii na cajitiniuria, Jiyaniijia quiriquianoni. Maajiiri saniniuujia cariiquia jiyajinia mashirii, tee Pueyaso jeenucuaquiaari tari nocuaji na quijiaracuajani, tii na mianuutesaanurajuhuaj, cuaara shocojorejaatijia mil dosciento sesenta juuca.
Na nuhuaji, janiyari Pueyaso seya jiyaniijia Miguel niquirii narta Pueyaso seyatani, cuno naatuhuana Naaquerujuhuaj puetunu na seyatajanaa. Puetunu nojorijianaari puereeta quiaquetooriquiaa jiyocuacaanu. Cuno Naaqueruuri na seyata jiyanohua quiaqueriquiaa Pueyaso seya juucua. Naajaa, majaari nojori naata quiriquiaa Pueyaso seya shocotanu. Pueyaso seya paracaaniuucua jiyanohua nojori, majaari quiquio quiniu quiriquiaa socua nojoriria jiyocuacaanu. Naacuajitij, cuno Naaqueruuri jiyocuacaanuji taanuusaaree. Nojuacuajaari cuno tariucuacaanu Soconu, Eva sapojoquiaarini. Cuno Sesaaca seque sesaari “Satanás”. Nojuajaari puetunu mijiria quiniaajanaa sapojoquiaa. Pueyaso seya shocotanuucua nojuaja, nojuajaari puetunu na seyatajanaa nio jiyacua quejoosaaree.
10 Jiyacaritij, janiyari jiyocuacaanu quijiaca queraatia pueya rupaa tojiriini. Juhua niquiriyatu rupaari tojishaariquiaa jatiqui nojori paaretasacari na rupaa. Naa sequeturiquiaari:
—¡Pueyasoori parta Pueyaso pueyacuara Saquiriojotana jataree tari! Nojuajaari pueyaracaanu Pueyaso saquiriojotaja Pueyaso pueyacuara, juuca, niucuanio. Naa pa Paraca jatasaanuucuatej, Pueyasoori quiarijia tohuateenutaniya puetunu na sequesanojuanaa na jiyanooshano pueyara. ¡Nojuajaari maninia jiitianutaniya pajaniya, jiyanohua na cumaacata! ¡Pa Jiyaniijia Cristoori tari jiyatesaaree Jiyaniijiajanaa na quiniuria! Naa na miishaanuni, cunoori na Que saquiriojosano na quiniuucua. 11 ¡Pueyaso Borrego na quiniuucua, nojuajaari na nanaca shootequiaari, tojetaarucuajanaa jiyanooshano pa quiniuria sesa pa miishanojiniji! Naacuajitij, Satanás saquiriojotasacari parta Pueyaso pueyacuara, nojoriiri na sanaajaquiaari nojori tiuuniuucua Jesucristoocua. Nojoriiri na shocotaquiaarijianaa, nojori pohuatanuucua Jesucristoocua nojori tiuuniujiniji. Nojoriiri maja na puerenu quijia na mosaanura. Nojoriiri seetanujuanaa juhuajaniya tama na cuaqueyajaaja panitiaquiaari nojori mosaanura. 12 ¡Naaratej, jiyocuacaanunaa, shuquiriaatia quia quiri! ¡Naa Sesaaca jatasaanuucuatej, nia timiquiore jiyocuacaanu quijiacanaa! ¡Niajaniya saniniuujia, jiyacua quijiacanaa, shoniniacu caminiajinia quijiacanio, jiyanohua nia taraajere! ¡Sesaaca niishishacari maja puera Pueyaso tarishiniu quiniutianiya na saniitionura nojuaja, nojuajaari niaacua roseyarucuaa jiyanohua na juaaniutia!
13 Cuno puereeta niquishano Naaqueru niishishacari nojuaja tari jatasaaree jiyocua, nojuajaari cuno mueya nucua neteyojotanu coteeree na mianura juucua. 14 Cuno maajiiri querajaa puereetuuca nesu niquitiosaaree saaja, juhua jiyanohua puereetuuca surohua miooru nesu. Cuno nesuta, maajiiri na quiquiojiniara jaaree cariiquia jiyajinia, tucuacaanu cuno Naaqueruucuaji. Tii mianuutesaanutaniya pueyaracaanuuri cuaara na shocojorejaatijia jiuujianaraca marijia, socua seis racanio. 15 Jiyacaritij, Naaqueruuri mohuaca quecaree juhua moo, maaji nuhuaji na saquitiniuria, maaji na jaatinitianura juucua. 16 Jiyari maaji naacutaree. Jiyari juhua na rupaa riataree. Naaqueru rupaamaji pojuaretaano moo raturee saajaari. 17 Naaqueruuri jiyamitia maajiicua macaarii jiyanohua. Quiaareeri maajiicuajinio supueno pueyata miaquetoojonura. Cuno pojoricuajaari Pueyaso rootasano tojitiajaca, canapuete Jesucristoocua nojori tiuuniu seetaashijiacacuajani.
18 Naaqueruuri shoniniacu caminia casaqueyaji nujuasee.