13
Caapiqui puereeta niquishano Casaajiniji pohuatasano
Na nuhuaji, janiyari puereeta niquishano Casaa niquirii shoniniacu caminiajiniji tacaanoni. Siete nacacaraca quiriquiaari, diez nacajaaracanio. Puetunu na diez nacajaacua jiitiariquiaa jiyaniijianucuara shipinijiosano nacaqueyari. Puetunu na nacacaacuajanaa, sesacaari nocua naajiotasano quiriquiaa. Na nacacaacua naajiotasano sesacani, cunoori Pueyaso rerequeteriquiaa, juhua Pueyaso shocotaja na quiniuucua. Janiyara, cuno cua niquishano puereeta niquishano Casaani, cunoori juhua marucuatuque sare niquishano quiriquiaa. Na niohuacaari juhua oso niohuaca niquishano quiriquiaa, tucuacocua juaashococuaraca. Na rupaari juhua juurunu sare rupaa quiriquiaajuhuaj. Cuno tari cua pohuatasano naatuhuana juhua cohuaniquia niquishano Naaqueruuri na cumaaca na niquitioree. Tama na cajitiujiniajaaja na cajitiriiri jiyaniijiajanaa na quiniuria jiyacua. Cuno puereeta niquishano Casaa siete nacacaracani, niquiriyatu na nacacajinijinioori pishano quiriquiaa na mosaanura juucua. ¡Cuno puereetuuca piyashi na nacaacua quiriquiaani, saaja cushiriiquiiri! Puetunu mijiria quiniaa pueyajanaari jiuujiateree na cushiriishacariuhua. Cunora, puetunu nojorijianaari cuno puereeta Casaa tojijiacara quirii. Jiyacaritij, mijiria quiniaa pueyari cuno naatuhuana Naaqueruucuara jacamaturee juhua Pueyasoocuara, cuno puereeta niquishano Casaa na jiyatenuucua nojori jiyaniijiajanaa na quiniuria. Pueyari cuno siete nacacaraca puereeta niquishano Casaacuara jacamatureejuhuaj. Nojoriiri naa sequetooree tamajaaja:
—Maja socua tamonu jiyaniijia quiniu juhua nio pa jiyaniijia. ¿Tamonu jiyaniijiateeri cumaacaraca, nata na miaquetoojonura? Shaaqui.
Jiyacaritij, cuno naatuhuana Naaqueruuri cuno siete nacacaraca puereeta niquishano Casaa niishitiojoree sacuaraatia na rimiaaquenura Pueyasoocuara, Pueyaso na rerequetenurajuhuaj. Naa miiriiri na jiyanishacari nojuajaari socua maninia quijia Pueyasojiniji. Naajaa, nojuajaari jiyaniijiara jiyatesaaree saaja cuarenta y dos racara. Naacuajitij, cuno puereeta niquishano Casaari Pueyaso rerequetenu coteeree. Pueyasoocuara rimiaaquereeri. Jesuucua tiuujiaca pueya sesacareejaariuhuaj, jiyocuacaanu Pueyaso quiquionio. Mijiria quijiaca Pueyaso saquiriojosano pueya paracaatishaareejaariuhuaj. Cumaquishaareejaariuhuaj Pueyaso pueya na shocotanura. Cumaaca niquitiosaareejaariuhuaj jiyaniijiajanaa na quiniuria, puetunu tamaatiuucua pueyapuejanaa na jiitianura, puetunu tiquiyocua tiacajinijinio pueyajanaa, puetunu tamaatia rupaaca pocuajaca pueyajuhuaj, puetunu tamonu jiyacajiniajanaa quijiacanio. Naacuajitij, puetunu mijiria quijiaca pueyajanaari cuno puereeta niquishano Casaacuara jacamaturee na shuquiritianura nojuaja, nojori pueyaso na quiniuucua. Cuno pojoriiri maja Pueyaso saquiriojosano pueya. Naaratej, jiya shipinishaanujiniji, nojori sesacaari maja na naajiotasaanu quiquiaari Borrego Niquiojua jiitiasano naajioneejinia, cante pocuara mosaaquiaaricuajani. Pueyaso muerasu sesaca cutaraari cuno naajioneejinia naajiotasaaquiaari jiya shipinishaacarijiyojua, pueyaracaanu rishijiaca pa quiniuria.
Cante numaaracani, nojuaja cuaara tojiiria nio: 10 “Cante Pueyaso jiyatesano quiasocoriquianoni, nojuajaari seetanujuanaa quiasano pueyano quiniutianiya. Naajuhuaj, cante nijiniaquetucuaja mueruuta mosocoriquianoni, seetanujuanaa naa mosaanutaniyari”. Naaratej, Pueyaso pueya cuaara puetunu casaajanaa rejeretajaca quiiria, seetanujuanaa nojori tiuushacari Pueyasoocua.
11 Na nuhuaji, janiyari tamonu puereeta niquishano Casaa niquirii jiyajiniji muetaanoni. Caapiqui nacajaraca quiriquiaari, juhua borrego niquiojua nacajaa niquishano. Juhua cumaacaraca jiyaniijia na rupaa paaretariquiaari. 12 Jiyanohua cumaacaraca quiriquiaari, juhua narta puereeta niquishano Casaa, teyano naca pishanotucuaja cushiriiriohuani. Nojuajaari na naca cushiriiniohua narta puereeta niquishano Casaa naacuriquiaa. Naacuajitij, nojuajaari puetunu mijiria quiniaa pueyajanaa mojoquetanijioree juhua Pueyasoocuara, nojori timitianura na naca pishano cushiriiniohua puereeta niquishano Casaa. 13 Naajuhuaj, nojuajaari na cumaacata miiri jiyajeneta casaa pueya jiuujiatenura nocuaji. Jiyanohua cumaacaraca na quiniuucua, pueya niquiara, nojuajaari mani tinirii jiyocuacaanuji jiyocua. 14 Naa na cumaacata na miiniuucua cuno na naca cushiriiniohua puereeta niquishano Casaa tacojitij, puetunu mijiria quiniaa pueyajanaa sapojoreeri. Naacuajitij, nojuajaari pueya shipinitirii casaa. Juhua cuno siete nacacaraca puereeta niquishano Casaari quiriquiaa, teyanote na nacajinia mueruuta pishano na quishacari samiitiarohua saajacuajani. 15 Jiyacaritij, nojuajaari cumaaca niquitiosaaree pueya shipinishano Casaa na jiyatenura saminiora, pocuajara na quiniuria, nocuara jacamatiuyashijiaca na puecootenurajuhuaj. 16 Naajuhuaj, cuno caapiqui nacajaraca puereeta niquishano Casaari na pueya sequeree nojori naajiotanura puetunu pueyacuajanaa narta puereeta niquishano Casaa sesa. Naajiotasaareeri nojori miaquetaja juaashiquiaacua. Jaara nojori juaashiquiaacua naajiotaaquishaare, nojori jiniji naajiotasaareeri. Naacuajitij, puetunu mijiria quiniaa pueyacuajanaa naa naajiotasaareeri, tojiyaquishoo pueyacua, tojishano pueyacua, casamiriaca pueyacua, casamiijiuniucua pueyacua, tama nojoriria poonijionuujuacajaaja pueyacuajuhuaj, poonijiotesano pueyacuanio. 17 Jiyacaritij, canapuete cuno puereeta niquishano Casaa sesa naajiotasano jiitiaaquiriquiaa na cuaqueyacuani, nojoriiri maja na naata na panishano masenu quiriquiaa na cumaneecata. Naajuhuaj, majaari nojori naata na casami niquitiojonu quiriquiaa na cumaneecara. Pueya jaara cuno puereeta niquishano Casaa sesa jiitiaaquiri naajiotasano na cuaqueyacua, na naata na sesa número jiitianu nocua naajiotasano.
18 Nio niishishaanura maninia, jiyanohua niishitiajaari panishiya cutara. Niishijiaca pueya cuaara serojoora puereeta niquishano Casaa sesa número. Na númeroori pueyano sesa número. Cuno númeroori seisciento sesenta y seis. ¡Cunora pueyanaa, tama nia cuaqueyajaaja nia cojuare maja cuno puereeta niquishano Casaa sesa naajiotasaanura niaacuajuhuaj!