14
Borrego Niquiojua cojiniaajiniji pohuatasano
Na nuhuaji, janiyari Borrego Niquiojua niquiriini, Sión tuhuananuucua nujuaano. Ciento cuarenta y cuatro mil pueyari na cojiriquiaa. Borrego Niquiojua sesaari naajiotasano quiriquiaa puetunu nojori jinijijianaa, na Que Pueyaso sesajuhuaj. Na nuhuaji, janiyari casaa tojirii juhua sararojua cojuatuneyano jiyocuacaanujini, juhua miacana majacuyano, juhua queraatia pueya arpa taquinionuyanojuhuaj. Cua tojishanoori quiarinio jaaquequejosano quiriquiaa. Jaaquequenuunaari Pueyaso cajitiu tacoji jaaquequenuuriquiaa, cuno cuatro saminio casaa tacojijiuhuaj, cuno veinticuatro niishijiaca jiyaniijianucua tacojinio. Majaari quenaaja tamonu naata quiriquiaa cuno jaaquequejosano niishiniu nojori jaaquequejonurajuhuaj. Saaja cuno ciento cuarenta y cuatro mil pueya cutaraari cuno jaaquequejosano niishiriquiaa. Cuno pojoricuajaari mijiria quiniaajinijinio saquiriojosaaquiaari Pueyaso pueya nojori quiniuria. Nojoriiri tojetaarucuajanaa maaji numuetuqueyashijiaca quiquiaari, saaja pocuaji Tacunaacua jiaatiajaca nojori quiniuucua. Naaratej, tiquiyocua Borrego Niquiojua rucuanejosacari, nojoriiri pueyaracaanu na cojiquiaa. Nojoriiri saquiriojosaaquiaari mijiria quiniaa pueyajinijinio, saaja Pueyasora nojori quiniuria, Borrego Niquiojuara nojori quiniuriajuhuaj. Nojoriiri socua Pueyaso timitiasano pueya puetunu Pueyaso saquiriojosano pueyajinijiniojuanaa, taa pa shuquiritiaa shushajanaa pa carojosano pa nataujinijicuaani. Nojoriiri tojetaarucuajanaa sapojonu niishiyashijiaca quiquiaari, tojetaarucuajanaa sesa miyashijiaca nojori quiniuucua.
Jiuujianaraca Pueyaso seya pohuatasano
Na nuhuaji, janiyari tamonu Pueyaso seru niquirii jiya cajiniocua jaanoni. Jaariquiaari mijiria quijiaca pueya niquiara na pohuatanura Pueyaso Rupaa, puetunu jiyacajinia quiniaa pueyarajanaa, puetunu tamaatiuucua pueyapuerajanaa, puetunu tamaatia rupaaca pocuajaca pueyarajanaajuhuaj, puetunu tiquiyocua tiacajinia quijiaca pueyarajanaanio. Na pohuatasanoori seetanu rupaajanaa pueyaracaanura. Pueyaso seruuri mijiria quiniaa pueyacua nacariquiaa naatej:
—¡Pueyaso puerejaca nia quiriquia! ¡Nojuaja nia maniniuhuaqueetare! ¡Quiarijiaari na nequesoreesacari pueya! ¡Nocuara nia mojoquetacore nia shuquiritianura nojuaja! ¡Nojuacuajaari jiyocuacaanu shipininia, nio jiya, puereetuuca shoniniacu caminiajuhuaj, puetunu samocua nacaca pacartacojuacajanaanio!
Jiyacaritij, tamonu Pueyaso seruuri narta Pueyaso seru nuhuajimiaajuhuaj. Naa miriqui sequeriquiaa Roma tiacajinijiiri:
—¡Babilonia tiaca tari saniitioshiya! ¡Cuno puereetuuca tiaca tari saniitioshiya! Babilonia tiacaari puetunu jiyacajinia pueyajanaa niishitiojojua, sacuaraatia nojori miiniuria juhua nojuajuhuaj. Babilonia tiacani, nojuajaari puetunu sesa casaa na miijiosanotajanaa juhua mashaasequetejoquiaari puetunu mijiria quijiacajanaa. Naacuajitij, puetunu pueyajanaari tama na cuaqueya miiniu panishanojuaaja miijiacara quiquiaari, jiyanohua nojori jiaatianuta sacuaraatia casaa na miiniuria, taa Babilonia tiacajinia quiniaa miijioquiaacuaani.
Na nuhuaji, socua tamonu Pueyaso seruuri narta caapiqui na puetanaa Pueyaso seya nuhuajimiaajuhuaj. Mijiria quiniaa pueyacua nacaree naari:
—¡Jiyanohua puereeta quiniutianiyari noo pojoriria, canapuete cuno puereeta niquishano na naca pishano cushiriiniohua Casaacuara mojoquetacojua juhua Pueyasoocuarani! ¡Jiyanohua puereeta quiniutianiyari noo pojoririajuhuaj, canapuete juhua na naca cushiriiniohua niquishano shipinishano Casaacuara jacamatujuacani! ¡Naajuhuaj, puereeta quiniutianiyari noo pojoriria, canapuete na cuaqueya tarinitiajacani, cuno puereeta niquishano Casaa sesa naajiotasaanura nojori jinijini, nojori juaashiquiaacua soj! 10 ¡Pueyasoori puetunu cuno pueyajanaa saniitionutaniya jiyanohua na juaaniutia! ¡Majaari quenaaja Pueyaso jiuujiaaniu quiniutianiya nojori! ¡Pueyaso seya niquiara, Borrego Niquiojua niquiarajuhuaj, nojoriiri pueyaracaanu naquiya miishaanutaniya manitia, azufretanio! 11 ¡Naa Pueyaso miitiasacari nojoritij, najacaari pueyaracaanu nojonutaniya! ¡Majaari quenaaja nojori samaraatasaanu quiniutianiya juuca, niucuanio! ¡Naquiya miiniuuri naa nojori miitianutaniya pueyaracaanu! ¡Naa miishaanutaniyari cuno pojori, canapuete na naca pishano cushiriiniohua puereeta niquishano Casaacuara jacamatujuaca juhua Pueyasoocuarani, juhua nojuaja niquishano shipinishano Casaacuarajuhuaj! ¡Naa miishaanutaniyajaariuhuaj noo pojori, canapuete cuno puereeta niquishano Casaa sesa naajiotaniniutianiya tama nocuajaajani!
12 Cunora, Pueyaso saquiriojosano pueyani, canapuete na rootasano tojitiajacani, Jesuucua tiuuniu tarinitiaashijiacajuhuaj, nojori cuaara juhuajaniya rejeretaara naquiya nojori miishacari.
13 Jiyacaritij, janiyari rupaa tojirii jiyocuacaanuji naa cua sequeyanoni:
—Nio quia naajiotare: “¡Quiarijiani, jiyanohua shuquiriaatia quijiaca cutaraari cuno macunucua, canapuete tariucua Jiyaniijia Jesucristoocua tiuujiaca cusonuunutaniyani!” Pueyaso Sohuanuuri naa sequeyajuhuaj: “¡Taaquiriirinij! Nojoriiri samaateya, pueyaracaanu na Jiyaniijiara na poonijionuunu nuhuaji. Maninia nojori miishanocuajaari niyajetaaquishaanutaniya. Cunora, nojoriiri maninia miishaanutaniya”.
Pueyaso seya senoosacari pueya juhua nataacuaca nio jiyajiniji
14 Na nuhuaji, janiyari cohuaja najaca niquiriini. Cuno cohuaja najaca caco cajiniaari juhua Pueyaso Niyanu niquishano quiriquiaa. Jiyaniijiara shipinishano nacaque cushitiariquiaari, orojiniji shipinishano. Nataacuaca na senootajara shamatucuaja jacatunee mueruu mueturiquiaari. 15 Jiyacaritij, tamonu Pueyaso seruuri Pueyaso Quishaquiji tohuatamaa. Cohuaja najaca caco cajiyanoocua nacaree jiyanohuari. Naa na sequereeri:
—¡Quia mueruuta quia canuujure, nataacuaca quia senoonura! ¡Jiyajinia nataacuacacuajaari tari noshuriujua! ¡Cuaara quiarijia senoosaaria!
16 Jiyacaritij, cohuaja najaca caco cajiyanoori na jacatunee mueruuta canuujuree jiya caco. Nataacuaca senooreeri. Cuno nataacuacaari Pueyaso pueyacuaja. Nojoriiri naa rijiosaanutaniya jiyocuacaanu.
17 Jiyacaritij, socua tamonu Pueyaso seruuri tohuatamaa jiyocuacaanu Pueyaso Quishaquiji. Nojuajaari shamatucuaja jacatunee mueruu mueturiquiaajuhuaj. 18 Na nuhuaji, socua tamonu Pueyaso seruuri tohuatamaa Pueyasoocuara catijiaja casaajiniji. Nojuajaari mani camaru. Nojuajaari narta Pueyaso seruucua nacaree, shamatucuaja mueruu muetuyanoocua. Na sequereeri:
—¡Quia shamatucuaja mueruuta uva quia carojotare, jiyajinia moritiaconuni! ¡Tari noshuriujuacuaja!
19 Jiyacaritij, Pueyaso seruuri uva carojotaree na mueruuta, puetunu nio jiyajinia cuhuariquiacajinijijianaa. Uva jaapuejoree saajiajinia quejasano puereetuuca surocohuamaari. Pueyasoori tii na rapijiotenutaniya jiyanohua na juaaniutia. Cuno uvani, nojoriiri Pueyaso ruuretajaca pueyacuaja. 20 Cuno uvaari rapijiosaaree tucuacaanu naata tiacajiniji. Uva rapijiosaquiji, nanacaari tojetaarucuajanaa jaateriquiaa juhua mohuaca. Jiyanohua nanaca quiniuucua, cabollohua rupaacuma puecariquiaari. Pueyaso tojiyashijiaca pueya nanacaari jiyanohua tucuacaanu jaateree juhua moo. Tresciento kilómetro jaatereeri.