15
Siete Pueyaso seya, siete naquiya miitiaja na mueetacosacari
Na nuhuaji, janiyari jiya cajiniocua socua niquitishaareeni, cua niishiniuria taa mijiria quiniaa saniitiosaanu tucuatasaanutaniyani. Cua niquishanoori jiyanohua puereeta quiriquiaa. Janiyari nocuaji jiuujiatereeni. Janiyari siete Pueyaso seya niquiriini. Siete Pueyaso naquiya miitiaja mueetacoriquiaari. Pueyaso jaara cuno siete casaata naquiya miitiri pueya, nojuajaari cunota na juaaniu tucuatanutaniya puetunujuanaa.
Janiyari casaa niquiriijiaaniuhuaj juhua puereetuuca caminia motiiquiojiniji shipinishano. Manitia cojitishanoori quiriquiaa. Pueyari cuno caminia shocua nujuaturiquiaa. Nojoriiri noo pojori quiriquiaacuaja, canapuete na naca pishano cushiriiniohua Casaa shocotaquiaaricuajani, juhua nojuaja niquishano shipinishano Casaajuhuaj. Naajuhuaj, nojoriiri maja na shanacunu quiquiaari cuno Casaa sesa naajiotasaanura nojoriicua. Puetunu nojorijianaari Pueyaso niquitiojosano arpaa taquinionuuriquiaa. Nojoriiri Pueyaso seru Moisés jaaquequejosano jaaquequenuuriquiaa, Borrego Niquiojua jaaquequejosanonio. Nojoriiri naa jaaquequenuuriquiaa:
—Jiyaniijianaa, puetunu quia miishanojuanaari jiyanohua maninia, nocuaji jiuujiatesano. ¡Quiaari seetanujuanaa puetunu cumaacaracajanaa! Casaa quia miishacari, quiaari maninia na miiquiaa. Majaari quenaaja quia jiyajenenu. Quiaacuajaari puetunu jiyacajinia quijiaca pueya Jiyaniijiajanaa. ¡Quiaari pueresano, Jiyaniijianaa! ¡Quiaari tojetaarucuajanaa maniniuhuaqueetasano seetanujuanaa! ¡Saaja quiajaniya cutaraari tojetaarucuajanaa maninia miijia pueyaracaanu! Naaratej, puetunu jiyacajinijinio pueyajanaari quiocua nijionutaniya nojori shuquiritianura quiajaniya, maninia quia saniitiojonuucua quia paraajuhuaj.
Naa cua tojiniu nuhuajitij, janiyari jiyocuacaanu Pueyaso Quishaquijianaa niquirii riateyanoni, tee cuniqui seetanu Pueyaso rupaajanaa racatasano quiyacuajani. Cua niquishacari, cuno siete Pueyaso seyari Pueyaso Quishaquijijianaa tohuareetariquiaa, canapuete cuno siete naquiya miitiaja patootariquiaacuajani. Nojoriiri tojetaarucuajanaa cohuaja linojiniji toqueyaraca quiriquiaa, shacantuqueya. Nojoriiri orojiniji shipinijiosano casaa na jiriquiacajinia camarucuteriquiaa. Jiyacaritij, niquiriyatu cuno cuatro saminio casaajinijinioori miacojua niquitiojoree puetunu cuno siete Pueyaso seyajanaa. Cuno miacojuaari orojiniji shipinijiosano quiriquiaa. Pueyaracaanu rishijia Pueyaso juaaquiacata mishinijiosano quiriquiaari. Jiyacaritij, Pueyaso Quishaquijianaari maatia najacata mishiquiimiaa. Cunora, majaari tamonu na naata Pueyaso Quishaqui tiuquiniu quiriquiaa, cuno siete Pueyaso seya cuaara puecaarajaatijia naquiya nojori miitiajaca pueya. Cuno najacaari Pueyaso shacantuuca cumaacajiniji quiriquiaa, naa na saniitiojosacari na paraa.