16
Saniitionujiniji pohuatasano
Jiyacaritij, janiyari tamonu rupaa tojirii Pueyaso Quishaquiji nacaanoni. Naa cuno siete Pueyaso seya sequereeri:
—¡Nia siete miacojuajiniji Pueyaso juaaquiaca nia taroosee jiyocua!
Niquiriyatu Pueyaso seruuri juhuacatecara coteeree. Quiaareeri. Na miacojuajiniji jaapuesee jiyocuaari. Jiyacaritij, jiyanohua nootuuca sapueyari pueyacua supueree. Noo pueyacua supuereeri, canapuete nocua naajiotasano jiitiariquiaa na naca pishano cushiriiniohua puereeta niquishano Casaa sesacuajani. Sapueyaraca pueyari cuno puereeta niquishano shipinishano Casaacuara jacamatujuaca quiriquiaajuhuaj. Jiyanohua nootujuaaca sapueyari quiriquiaa.
Segundo Pueyaso seruuri na miacojuajiniji Pueyaso juaaquiaca jaapuesee puereetuuca shoniniacu caminiajinia. Mohuacaari puetunu nanacara quiquiijianaa, juhua shusha mosano pueyano nanaca. Cunora, puetunu shoniniacu caminiajinia quijia casaajanaari cusonuuree.
Tercero Pueyaso seruuri miacojuajiniji Pueyaso juaaquiaca jaapuesee puetunu moocuajiniajanaa, puetunu samocua nacaca pacartacojuacajiniajanaanio. Jiyacaritij, nanacara jataquee puetunujuanaari. Cuno nuhuaji, janiyari mohuaca camaru Pueyaso seru tojirii naa Pueyaso sequeyanoni:
—Pueyasonaa, quiaari quijiajuhuanajaj. Majaari quia supuenu quiquiaari. Quiaari tojetaarucuajanaa maninia. Naa quia miitiasacari quia tojitiaashijiacatej, quiaari seetanujuanaa maninia namirii nojori. Nojoricuajaari quia saquiriojosano pueyajinijinio nanaca shootejoquiaari pueyaracaanu, quia sequesano caminiujiuniaa nanacanio. Quiarijia saniniuujia, naa miijiaca nojori quiniuucuatej, quiaari nojori raatejoree nanaca. ¡Maniniacuaja Jiyaniijianaa!
Jiyacaritij, janiyari Pueyasoocuara catijiaja casaa tojirii juhua pueyano pocuaanoni. Naa sequeriquiaa Pueyasoori:
—Taaquiriirini Jiyaniijianaa, puetunu cumaacaracajanaa Pueyasonaa. Quiaacuajaari maninia saniitioree quia tojiyashijiaca, taa quia sequequiaari tariucuacaanu nojoricuajani, quiaari quia tojiyashijiaca saniitionutaniya. Quiaari seetanujuanaa sequequiaari quia miishocoriquiano. Quiaari puetunu sesa nojori miishanojuanaa niishijia.
Na nuhuaji, cuarto Pueyaso seruuri miacojuajiniji Pueyaso juaaquiaca jaapuesee pananuucua. Naacuajitij, pananuuri socua jiyanohua naseecara quiquii, pueya na catijianura juhua mani. Naa pananu januucua jiyanohua nasaatiatej, pueyari jiyanohua cateree. Nojoriiri Pueyaso sesacaree saaja, cumaacaraca na quiniuucua, naa nojori na saniitionuucuatej. Majaari quenaaja nojori pishiniu quirii sesa nojori miiniujiniji, nojori tacatonuhuara noojia Pueyasoocua, nojori jiyaniijiara nojori jiyatenura Pueyaso. Pueyaso rerequeteturee saajaari.
10 Na nuhuaji, quinto Pueyaso seruuri miacojuajiniji Pueyaso juaaquiaca jaapuesee. Na naca pishano cushiriiniohua puereeta niquishano Casaa cajishaqui na jaapueseeri, tee cuniqui juhua jiyaniijiajanaa na cajiriquiaacuajani. ¡Jiyacaritij, puetunu na jiitiasano jiyacajanaari ninishiquiria quiquii! Cunora, na pueyari na niti saaquioriquiaa jiyanohua nooeta naquiya na miiquiosacari. 11 Naa Pueyaso saniitiosacari nojoritij, naajaa, majaari nojori pishiniu quiriquiaa sesa nojori miiniujiniji. Nojori nootunenuucua, nojoriiri jiyocuacaanu quijia Pueyaso sesacaree saaja, nootujuaaca sapueyaraca nojori quiniuucuajuhuaj.
12 Cuno nuhuaji, sexto Pueyaso seruuri miacojuajiniji Pueyaso juaaquiaca jaapuesee cuno puereetuuca Eufrates moojinia. Moori joojequetaquee jiya pajamaji niriquiano jiyaniijianucua niuutiajara.
13 Jiyacarijiuhuaj, janiyari jiuujianaraca samaruhua niquiriini, juhua sacarohua niquishano. Cuno samaruhuari tohuareetariquiaa juhua cohuaniquia niquishano naatuhuana Naaqueru rupaamaji. Tohuareetariquiaajaariuhua na naca pishano cushiriiniohua puereeta niquishano Casaa rupaamaji, narta puereeta niquishano Casaa rupaamajinio. Cuno puereeta niquishano Casaari mijiria quiniaa pueya sapojoriquiaacuaja, nojori tojiniuria na naca pishano cushiriiniohua puereeta niquishano Casaa. 14 Cuno jiuujianaraca samaruhuari cumaacaraca quiriquiaa, na cumaacata nojori miiniuria nocuaji jiuujiatesano casaa, pueya tiuuniuria nojori sequesanoocua. Nojoriiri naa miiriquiaatej, puetunu mijiria jiyaniijianucuajanaa nojori rerejotenura. Jiyaniijianucuaari naa rerejotesaaree nojori miaquetoojonura puetunu cumaacaracajanaa quijia Pueyasota. Pueyasocuajaari tariucuacaanu niishiriojoquiaari naa cuno juuca na miaquetoojonura nojoritia. Naa paniquiaaricuajaari na paraa na puecoonura.
15 Jiyacaritij, janiyari pa Jiyaniijiajanaa tojirii naa sequeyanoni:
—Cua tojitiare cua pueyanaa. Janiyari canashiyaquiji tiuquiniutianiuhuani nia niishiyaquishacari. Janiyari naa niaacua tiuquiniutianiuhuani taa nohuasejojua tiuquiquiaa casami nohuasenuucuacuaani, juhuajaniya casami camaru quishacari. Shuquiriaatia quijia cutaraari noo pueyano, cante juhua suteja quiquiaani, pueyaracaanu na secojosacari, na sashishacari janiya. Tojetaarucuajanaa sesa miyaquijia nia quiri, niaa mariqui cua tiuquishacariuhua cararaatia juhua juhuasunucua quiri cua niquiaraari.
16 Cua Jiyaniijia sequesano cua tojiniu nuhuaji, janiyari cuno samaruhua niquirii mijiria jiyaniijianucua rerejoteyanoni. Hebreo rupaajinia, nojori rerejosaqui sesaari, “Armagedón”.
17 Séptimo Pueyaso seruuri miacojuajiniji Pueyaso juaaquiaca jaapuesee paratujinia. Jiyacaritij, jiyocuacaanu Pueyaso Quishaquijianaa Jiyaniijia cajitiujiniji, janiyari rupaa tojirii naa nacaanoni:
—¡Tari miishaaree puetunujuanaacuaja!
18 Jiyacaritij, miacanaari nunujuree. ¡Jiyanohua majacureeri! Cojuataari quiriquiaa puereeta. Rijiaari tojetaarucuajanaa jiyanohua jiuuquiujiutiaree. Pueyano shipinishaanujiniji, majaari naa rijia jiuuquiujiutianu quijia juhua nio rijia. 19 ¡Naa rijia jiuuquiujiutianuucua jiyanohuatej, cuno puereetuuca tiacaari neequeresetaquee! Jiuujianaracara raquitiijiquiiri. Puetunu jiyacajinia tiacajanaari niyarequetaree. Jiyacaritij, Pueyasoori cuno puereetuuca Babilonia tiaca saniitioree, taa tariucuacaanu na niishiriojoquiaari cuno juuca na saniitionuracuajani. ¡Jiyanohua na juaaniutia na saniitioreeri! Niya sequeshiya Babilonia tiacatani, cunoori Roma tiacacuaja. 20 Jiyacarijiuhuaj, puetunu shoniniacu caminiajinia jiya tucuaatiajacajanaari shaajequee, puetunu tuhuananuhuajanaanio. 21 Naajuhuaj, jiyocuacaanuji jiyanohua puereetujuaaca miacanajaa shiniitiujiaacaari toteree pueyacua. ¡Noojiaqueyari jiyanohua niiquia quiriquiaa; cuarenta kilo! Mijiria quiniaa pueyari Pueyaso sesacaree, naa nojoriicua na totinijianuucua shiniitiujiaaca miacanajaatej.