17
Miriqui pohuatasano Roma tiacajiniji, juhua paanatu
Na nuhuaji, cucua nimiaari niquiriyatu cuno siete Pueyaso seyajinijinio, canapuete siete miacojua patootariquiaacuajani. Cua sequeseeri:
—Miji quia nimia. Janiya quia niquitiniutianiyani taa Pueyaso saniitionutaniya cuno Paanatuni, puetunu jiyajinia mohuacaacuajanaa cajiyani. Mijiria jiyaniijianucuaari cuno Maaji numuetucujujuaca. Sacuaraatia cuno Paanatu niishitiojosanota, nojuajaari juhua mashaasequetejojua puetunu jiyacua quiniaa pueyajanaa. Naacuajitij, nojoriiri sacuaraatia miijiacara quiquiaari, juhua nojuajuhuaj.
Pueyaso seru niquitiniuria janiya na niquitiniu panishano, nojuajaari cua sohuanu jiyataare cariiquia jiyajinia. Janiyari tii niquishii Maajini, naatuhuana puereeta niquishano Casaa nijinia cajiyano. Queraatia sesacaari cuno naatuhuana Casaa cuaqueyacua quiriquiaa, Pueyaso rerequeteja sesaca, juhua Pueyasora na jiyatesacari tama na cuaqueyajaaja. Siete nacacaracaari quiriquiaa, diez tuhuajaaracanio. Cuno Maajiiri shanohua toqueya cushiriquiaa, naatuque, shaaruquejuhuaj, juhua jiyaniijianucua cushishano. Queraatia shanohua maniniushitiaja casaa cushitiariquiaari: orojiniji shipinijiosano casaa, shanohua saijiniji shipinijiosano tiujiaujuhuaj, noturu shipinijiosano saijiniji tiujiaunio. Orojiniji shipinishano miacojua mueetariquiaari. Mishaja quiriquiaari puetunu sacuaraatia na miijiosano casaatajanaa, numuetucujusaanu porocua na quiniuucua. Na sesaari miriqui naajiotasano quiriquiaa na jiniji. Naa naajiotasano quiriquiaari: “Janiyari puereetuuca Babilonia tiacani. Janiyari paanatujuri nucuani, puetunu mijiria sacuaraatia miishanojuanaa coretanijiojua nucuanio”. Maninia cua niquishacari, cuno Paanatuuri juhua mashaaseca quiriquiaa na puecootesano Pueyaso pueya nanacata. Nojuajaari jiyanohua timijia, Jesujiniji pohuatanaa puecoonu porocua na quiniuucua.
Naa cua niquishacari nojuajatej, janiyari jiyanohua jiuujiatereeni. Pueyaso seruuri jiyacari cua sequeree:
—¿Casaara quia jiuujiateya nocuajini? Quiarijia quia pohuatareera quia niquishanojiniji. Cuno puereeta niquishano Casaa, siete nacacaracani, diez nacajaaracanio, Maaji cajitiya na nijiniani, puetunu cunojuanaari miriqui. Cuno puereeta Casaa quia niquishanoni, cunoori tariucuacaanujiniji quijia quiquiaari. Quiarijia saniniuujia, majaari tari na quiniu. Naajaa, quera tacanutaniuhua cuno puequeetuuju raamajiiri, seetanujuanaa puetunujuanaa na shaajasaanuhuara cutara. Pueyaso ruuretajaca pueyari jiyanohua shiriiquitiuniutianiya nojori jaara cuno puereeta niquishano Casaa niquiri tacatehuano, teyanote tariucuacaanu quijia quiquiaaricuajani, quiarijia saniniuujia majaari na quiniu. Jiya shipiniyaquishacarijia, cuno pueya sesacacuajaari Pueyaso saquiriojosano pueya sesaca naajiotasaqui naajiotasoo quiquiaari.
’Cante niishijiani, nojuaja cuaara niishiiria cua pohuatasano. Cuno puereeta niquishano Casaa, na siete nacacani, cunoori siete jiyaca jiyaniijianucua, mariyata siete tuhuananuhua, teyanoocua cuno Paanatu cajiyacuajani. 10 Cuno siete jiyaniijianucuajinijinioni, cinco nojorijinijinioori tari shaajasaaquiaari. Cuno caapiqui cureenojinijini, niquiriyatuuri jiyaniijia quiya quiarijia. Tamonuuri supueyojua. Nojuaja jaara supuere, saaja rupaquijia rishiniutianiyari jiyaniijia na quishacari. 11 Cuno puereeta niquishano Casaa, teyanote tariucuacaanu quijia quiquiaaricuajani, nojuajaari cuno cinco shaajasano jiyaniijianucuajinijinio quiquiaaricuaja. Majaari quiarijia na quiniu. Na nuhuaji supuenutaniuhuari octavo jiyaniijia na quiniuria rupaquijia. Na nuhuaji shaajasaanutaniya cutaraari.
12 ’Cuno diez nacajaa quia niquishanojaniuhuaj, cunoori diez jiyaniijianucuaranocuaja. Nojoriiri cumaaca niquitiosaanutaniya saaja niquiriyatu hora jiyaniijianucua nojori quiniuria cuno puereeta niquishano Casaata. 13 Cuno diez jiyaniijianucuaari mariyata niishiriojonutaniya nojori cumaquiniuria cuno puereeta niquishano Casaa puetunu nojori cumaacatajanaa, jiyaniijiajanaa cuno puereeta niquishano Casaa quiniuria. 14 Nojoriiri Borrego Niquiojuata miaquetoojonutaniya. Borrego Niquiojuaari nojori shocotanutaniya saaja, seetanujuanaa Jiyaniijiajanaa na quiniuucua. ¡Nojuajaari puetunu jiyaniijianucuajanaa Jiyaniijia! Nata quiniaa pueyari Pueyaso saquiriojosano pueya, Neyanu tojitiajacatuhuaj.
15 Pueyaso seruuri socua cua sequeree:
—Quiaacuajaari cuno Paanatu niquirii puetunu mohuacaacuajanaa cajiyano. Cuno mohuacacuajaari queraatia tiaca, tamaatiuucua pueyapue, tamaatia rupaaca pocuajacajuhuaj, tamaatia jiyacajinia quijiaca pueyanio. 16 Cuno puereeta niquishano Casaa quia niquishanoni, na diez nacajaanio, nojoriiri cuno Paanatu niquiniu paniyaquiniutianiya tojetaarucuajanaa. Na cartetunutaniyari. Tojetaarucuajanaa juhuasu na tiujiatunutaniyari. Nojoriiri cuno Paanatu miaquenutaniya. Na nuhuaji, na nucuhua catijiatunutaniyari. 17 Pueyasojuanaacuajaari cuno Paanatu paraa niishitiniutianiya naa nojori miiniuria cuno Paanatutej, taa Pueyaso paniya na miishaanuracuajani. Naajuhuaj, Pueyasoori cuno diez jiyaniijianucua niishiriojotenutaniya jatiqui. Naacuajitij, cuno jiyaniijianucuaari roojotoonutaniya nojori cuaara cumaquiiria cuno puereeta niquishano Casaa puetunu nojori cumaacatajanaa. Naacuajitij, Pueyaso panishanoori tohuateesaanutaniya taa na sequequiaaricuajani. 18 Naajuhuaj, cuno Paanatu quia niquishanoni, nojuajaari cuno puereetuuca Roma tiacacuaja, miriqui sequeshiya Babiloniatani. Nojuajaari puetunu mijiria jiyaniijianucuajanaa tojitiquiaa nojuaja.