18
Babilonia tiaca catetanujiniji pohuatasano
Naa Pueyaso seru niquitiniu nuhuaji janiyatej, janiyari socua tamonu Pueyaso seru niquirii jiyocuacaanuji roseyanoni. Jiyanohua cumaacaracaari quiriquiaa. Na shacantuuca cumaacaari jiya cuhuatariquiaa. Jiyocuacaanuji na rupaa paaretaree jiyanohuari. Seetanujuanaa miishocoriquiano na sequesano quiniuucua, nojuajaari juhua tariucua miishano na nacatariquiaa:
—¡Tari saniitiosaaree Babilonia tiaca! ¡Juhua niyarequetasaareeri cuno puereetuuca tiaca! Samaruhua quiquiora jatanishaaree quiarijia saniniuurijia. Naaquiya quiquiora quiniutianiyajaariuhuaj, puetunu pueya soosano pueresano jaacuatujuaca casaajanaa quiquioranio. Puetunu jiyacajinijiniojuanaa pueyari sapojonuusaaquiaari Babilonia tiacajinijinio niishitiojosanota, juhuajaniya sacuaraatia miijiaca nojori quiniuriajuhuaj, juhua mashaaseca. Naajuhuaj, jiyaca jiyaniijianucuaari Babilonia tiacajinia sacuaraatia miijiosano miijioquiaajuhuaj, cuno paanatu shiniujiuniuucua nojori. Babilonia tiacajinia quiniaa pueyari puetunu na panishano casamijianaa masejoquiaa puetunu jiyacajinijijianaa, saaja tama nojori cuaqueyajaaja nojori shuquiritiniuria. Naacuajitij, cumaneecara na casami niquitiojonuujuaca pueyari jiyanohua cumaneecaraca pueya.
Na nuhuaji, janiyari tamonu rupaa tojirii jiyocuacaanujini. Babilonia tiacajinia quiniaa Pueyaso pueya sequereeri:
—¡Cua muerasunaa, cuno tiacajiniji nia quiojore, niaa mariqui sesa miijiacara quiriohuari, cuno sesa miijiaca nia cojiniuucua! Nojorijiniji nia carajere, niaa mariqui puetunu nojoritiajanaa cojiritiasaare naquiya miiniuuri. Nojoricuajaari quera saniitioshiya. Cuno tiacajinia sacuaraatia miishanoori puera jiyanohua caneyaree. Juhua tuhuananuuri maashiyaree jiyocuacaanura. Pueyasocuajaari sacuaraatia nojori miijiosano niishiya. Majaari socua tari na naata rejeretanu. Babilonia cuaara namishaaria taa naquiya na miijioquiaa tamasacacuaani. ¡Nojuaja cuaara saniitionu caminiujiushaaria saniniuujia, sesa na miiniuucua tamasaca! Babiloniaari juhua pueya raatejoquiaari sacuaraatia na niishishano, sesa miijiaca nojori quiniuria juhua nojuajuhuaj. Cunora, nojuaja cuaara puetunu Pueyaso juaaquiacajanaa raatesaaria, tama na suhuocojiniajaaja mishinishanoni. Naatej, taa tama na cuaqueyajaaja na shuquiritiquiaa sacuaraatia na miishacaricuaani, saniniuujia cuaara naa jiyanohua miitiasaariajuhuaj. ¡Jiyanohua tama na cuaqueyajaaja timitiaja na quiniuucuajuhuaj, cuaara saniitiosaaria! Nojuajaari tama sequequiaajaacujua: “Janiyari niya cajiya shuquiriaatiani, cumaacaraca maaji, pueya tojishano jiyaniijia. Janiyari maja mashiquioni. Majaari quenaaja cua taraajenu quiniutianiya”. Cunora, niquiriyatu juucajiniaja, cuno Paanatuuri jiyanohua taraatia miitiasaanutaniya. Jiyacaritij, cusonuunuuri quiniutianiya, naquiya miiniu, miaajenujuhuaj. Jiyacari catijiatasaanutaniyajaariuhuaj. Jiyanohua cumaacaraca Jiyaniijia Pueyaso quiniuucua, nojuajaari naa saniitionutaniya cuno Paanatu.
Mijiria jiyaniijianucuaari sacuaraatia miiniuria cojiquiaa cuno Paanatucuaja, tama nojori cuaqueyajaaja nojori shuquiritiniuria. Cunora, nojoriiri jiyanohua nujuquetunutaniya cuno Paanatu jaara saniitiosaare. Nojori niquishacari najaca tacaano jiya cajiniocua, Babilonia tiaca catesacari, nojoriiri nocua sapiyonuunutaniya. 10 Nojoriiri na puerenuta na shootianutaniya tucuacaanuji, nojori mariqui saniitiosaarejaariuhuaj. Nojoriiri jiyacari naa sequenutaniya Babilonia tiaca:
—¡Juhuej! ¡Quiaa taraatia miishiya tiaca maniniuniaa! ¡Quiaari jiyanohua cumaacaraca quijia juucua Babilonianaa! ¡Quiaari canashiyaquiji saniitiosaaree!
11 Puetunu jiyacajiniajanaa, cumaneecara na casami niquitiojonaa pueyari Babilonia tiacaacua nujuquetunutaniya. Nojoriiri jiyanohua taraatia quiniutianiya nojori niishishacari, nojoritiucua tee na casami niquitiojore na cumaneecarani. 12 Tucuacaanuji Babilonia tiacajiniara nojori nitiasano casami quijiaari nio: oro, plata, jiyanohua panishano saijiuhuaj, noturu shipinijiosano sainio. Nitiasaaquiaajaariuhua maniniuqui toqueya linojiniji, sedajiniji toqueya, shaaruque toqueyajuhuaj, juhua jiyaniijia cushishano, naatuque toqueyanio. Nitiasaaquiaajaariuhua puetunu tamaatia shanohua jaanujua juhuana raquiquia, elefante quiajajiniji shipinijiosano casamijiuhuaj, shanohua naanajiniji shipinijiosano casaminio. Nitiasaaquiaajaariuhua broncejiniji shipinijiosano casami, cumueeca casaajiniji shipinijiosano casamijiuhuaj, shanohua mármol saajiajiniji shipinijiosano casaminio. 13 Naajuhuaj, nio shanohua jaanujua casami: canela, muesu nunacuhua, catijiasocoriquiano shanohua jaanujua casaa, mirrajuhuaj, cuaqueyacua shuquiujiutiasano shanohua jaanutajanio. Nitiasaaquiaajaariuhua jereeca uva caaca, shiyocua, maninia cashojuajuhuaj, trigo jajaunio. Nitiasaaquiaajaariuhua casami niyotesano seya, borregohua, caballohua, caballohua jayotasocoriquiano shipinijiosano casaanio, cumaneecara niquitiojosocoriquiano pueyajuhuaj seya nojori quiniuria. 14 Jiyacaritij, Babilonia tiacaari naa sequesaanutaniya:
—¡Majaari socua quia mioonu quiniutianiya jiyanohua quia maniniucuasano naana jajau, jiyanohua quioojia jiaatiasano nocuani! ¡Puetunu quia timitiasano casaajanaari maja tari na quiniu quiniutianiya quiara, shanohua niquishano casami, jiyanohua cumaneecata quia masesano casaminio!
15 Puetunu cuno casami niquitiojonaa pueyajanaari jiyanohua casamiriaca quiya Babilonia tiacajinia quiniaa masejonuucua nojori casami. Maja nojori saniitiosaanurajuhuaj, cuno pojoriiri tucuacaanuji na puerenuta nocua nujuquetunutaniya. Nojoriiri na sapuenuta naa na sohuarejotanutaniya:
16 —¡Juhuej! ¡Babiloniaari tiaca maniniu quijia juucua! Jiyanohua shanohua niquishano quijiaari, taa casamiriaca maajicuaani, na cushishacari na maniniushitiaja casaa. Naa shanohua niquishiyari juhua maaji linojiniji cohuajaque toqueya cushitishano, shaaruque toqueya, naatuque toqueyanio juhua jiyaniijia cushishano, orojiniji shipinishano casaata na maniniushishacarijiuhuaj, noturu shipinijiosano saitiajuhuaj, shanohua niquishano saitianio. 17 ¡Jiyanohua queraatia puetunu na jiitiasano casamijianaari canashiyaquiji catijiasaaree juhua sohuanatuu!
Puetunu pueyajanaa, canapuete shoniniacu caminiajinia poonijionaa na cumaneecaracuajani, nojoriiri tucuacaanuji shootiariquiaa Babilonia tiaca catetasacari. Naa shootiaturiquiaajaariuhua casami jaqueroojuaca tamaquiicua tiaca tacatajajiniaqueya, rucoonaa pueya, buquejinia poonijionaa pueyajuhuaj, nojori camarucuanio. Puetunu cuno pojorijianaari tucuacaanuji shootiariquiaa Babilonia tiaca catetasacari. 18 Nojori niquishacari najaca nujuaano jiya cajiniocuara, nojoriiri naa sariyocuaturee:
—¿Socua tamonu tiacateeri quiya juhua cuno Babilonia tiacajuhuaj? ¡Shaaqui!
19 Jiyanohua nojori taraajenuta, nojoriiri jiyojua nanooree na nacaacua. Nojori nujuquenuta, nojoriiri naa sariyocuaturee:
—¡Juhuej! ¡Babiloniaari tiaca maniniu quijia juucua! ¡Puetunu shoniniacu caminiajinia buque jiitianaajanaari jiyanohua casamiriaca quiya, jiyanohua casamiriaca Babilonia quiniuucua! ¡Quiarijia saniniuujia, canashiyaquiji puetunujuanaari shaajasaaree!
20 Jiyacaritij, Pueyaso seruuri naa nacaree:
—¡Nia shuquiriri, jiyocuacaanu quijiacanaa! ¡Babilonia saniitiosaanuucua nia timiquiore, Pueyaso saquiriojosano pueyanaa, Jiyaniijia Jesu jiyaramiquishano pueyajuhuaj, Pueyaso sequesano caminiujiuniaanio! ¡Pueyasocuajaari niaacua namirii Babilonia!
21 Jiyacaritij, cumueeca Pueyaso seruuri jiyanohua puereetuuca saajia paree, juhua trigo jajau jacanojotaja saajia. Shoniniacu caminiajinia na jatasacari, naa sequereeri:
—¡Taa cua jatasano saajia shaajemaa shoniniacu caminia queronijiniacuaani, quiaari naa shaajasaanutaniya canashiyaquijijiuhuaj, Babilonia tiacanaa! ¡Majaari socua quia niquishaanu quiniutianiya! 22 ¡Quia nuucuaari tojetaarucuajanaa sanaaca quiniutianiya! ¡Majaari arpa taquiniojonu tojishaanu quiniutianiya socua, turequenaco jonenenuunujuhuaj, trompeta jonenenuununio! ¡Puetunu tamaatia poonijiosano niishijiaca juaashiquiaraca pueyajanaari shaajasaanutaniyajuhuaj! ¡Majaari quenaaja niquiriyatu cureenu quiniutianiya quia quishaqui! ¡Naajuhuaj, majaari socua riiquiniuuniu tojishaanu quiniutianiya! 23 ¡Majaari quenaaja niquiriyatu samaritiu niquishaanu quiniutianiya noshiyano quia quishaqui! ¡Naajuhuaj, majaari camishacari queranacunuunu cojuatunenu tojishaanu quiniutianiya socua! ¡Quiaari naa saniitiosaareequij, jiyanohua cumaacaraca quia casami niquitiojonaa pueya quiniuucua puetunu jiyacajiniajanaa! ¡Naajuhuaj, quiaari puetunu jiyacajinia quijiaca pueyajanaa shimiojona, sapojosano nojori quiniuria puetunu sacuaraatia casaa quia miijiosanotajanaa! 24 ¡Quiarijia saniniuujia, quiocua tiuutiashiyari pueyara Pueyaso sequesano caminiujiuniaa puecoosaanu, Pueyaso saquiriojosano pueya puecoosaanujuhuaj, puetunu jiyacajiniajanaa pueya puecoosaanunio!