19
Naa cua tojiniu nuhuajitij, janiyari jiyocuacaanu tojirii queraatia rupaacani. Naa sequeturiquiaa jiyanohuari:
—¡Jiyanohua maninia pa Pueyaso! ¡Nojuaja pa shuquiritiare! ¡Nojuacuajaari pa Jiyanoojia! ¡Nojuajaari jiyanohua shacantuuca, tojetaarucuajanaa maninia miijia na quiniuucua! ¡Puetunu cumaacaracajaariuhuaj! ¡Maninia na niishiniuucua puetunu cuno Paanatu miishano sacuaraatiajanaa, nojuajaari maninia na saniitioree! ¡Cuno Paanatuuri jiyacua quijiaca pueya sesoquiaari tojetaarucuajanaa, sacuaraatia na miijiosano na niishitiojosanota! ¡Pueyasoori cunora na saniitioree! ¡Naajuhuaj, Babilonia puecoonuucua Pueyaso tojitiajaca pueya, Pueyasoori na namiriijiuhuaj!
Jiyocuacaanuji rupaaca cua tojishanoni, nojoriiri naa sequerohuacuhuaj:
—¡Jiyanohua maninia pa Pueyaso! ¡Nojuaja pa timitiariquia pueyaracaanu! ¡Pueyaracaanu cuno Paanatu saniitiosacari, majaari na najaca turetanu quiniutianiya quenaaja!
Cuno veinticuatro niishijiaca jiyaniijianucua, cuno cuatro saminio casaajuhuaj, nojoriiri jiyacari jiyocuara jacamaturee Pueyasoocuara. Nojoriiri naa timitiaree Pueyaso, cante na shacantuuca cumaacajinia cajiriquiaacuajani. Nojoriiri naa na sequeturiquiaa:
—¡Cuaara naa quiiriatej! ¡Pa Jiyaniijia cuaara timitiasaaria pueyaracaanu!
Jiyacaritij, tamonu rupaari tojishaaree Pueyaso cajishaquijijianaa. Naa sequeriquiaari:
—¡Pa Pueyaso nia timitiariquia, puetunu na tojitiajaca pueyanaa! ¡Nojuaja nia shuquiritiare, tojishano pueyanaa, niajaniyajuhuaj, tojishoo pueyanaa!
Borrego Niquiojua camishocoriquiano maaji maniniushishacari
Jiyacaritij, janiyari queraatia pueya tojirii jiyanohua nacaanoni, juhua puereetuuca sararojua, juhua miacana majacunujuhuaj. Puetunu nojorijianaari naa sequeriquiaa:
—¡Jiyanohua maninia pa Jiyaniijia Pueyaso! ¡Nojuaja pa timitiariquia pueyaracaanu! ¡Nojuacuajaari Jiyaniijiajanaa! ¡Puetunu cumaacaracajanaajuhuaj! ¡Pa shuquiriri! ¡Pa timiri! ¡Quiarijiacuajaari Borrego Niquiojua caminiu juuca, pueyaracaanu na saquiriojosano pueya rupuenura nojuaja! ¡Cunora, nojuaja pa timitiare jiyanohua! Necoranoori tari maniniushirii na caminiuria. Maniniuqui lino toque cushitishaareeri, cohuajaque shacantuque. Necoranoni, nojoricuajaari puetunu nocua tiuujiaca pueyajanaa. Naajuhuaj, cuno cohuajaque na toqueni, cunocuajaari puetunu maninia nojori miijiosanojuanaa.
Pueyaso seruuri jiyacari cua sequeree:
—Quia naajiotare nio: “Shuquiriaatia quijiaca cutaraari noo pojori, canapuete Borrego Niquiojua camishacari queranacujuajiniara masuusanoni”.
Naa cua sequeree socuaari:
—Cua sequesanoni, cunoori seetanu Pueyaso rupaajanaa.
10 Jiyacaritij, janiyari Pueyaso seruucuara mojoquetareeni, juhua Pueyasoocuara, nojuaja cua timitianura juucua. Cua sequequee saajaari:
—¡Maja pueyanonaa! ¡Maja naa quia miiniu! Janiyari nareja Pueyaso seruni taa quiajaniyacuaani, juhua quia tapueyocuacajuhuaj, noo pojori canapuete pa Jiyaniijia Jesujiniji pohuatanu tarinitiaashijiacani. ¡Pueyasoocuara quia mojoquetare cutara, quia timitianura nojuaja! Puetunu Jesujiniji pohuatasanojuanaani, cunoori Pueyaso Sohuanu niishitishano na pohuatanaa, janiya, niajaniyajuhuaj.
Cohuajohuana caballo nijinia cajiniajiniji pohuatasano
11 Na nuhuaji, janiyari jiyocuacaanu Pueyaso quiquio niquirii tariucua riatasanoni. Janiyari tii niquirii cohuajohuana caballoni. Na nijinia cajiniaari caapiqui sesacaraca quiriquiaa. Nioori na sesaca: “Na sequesano miijia”, “Seetanu sequejajanaa”. Naari na sesaca. Tojetaarucuajanaa maninia miijia na quiniuucua, puetunu niishijiajanaajuhuaj, nojuajaari seetanujuanaa maninia saniitiojua sesa miijiaca. Naajuhuaj, majaari najuhuana na miaquetoojonu na paraata. 12 Puetunu casaajanaa niquijia na quiniuucua, na namijiaari juhua mani rimianacuyano niquishaariquiaa. Jiyaniijianucuarano shipinijiosano nacaqueya pasacoriquiaa na nacaacuaari. Cunoori seetanujuanaa Jiyaniijiajanaa na quiniuucua. Tamonu na sesaari naajiotasano quiriquiaajuhuaj. Cuno sesaari tama na niishishanojuaaja cutara. 13 Na toqueeri nanacatuque quiriquiaa. Nojuajaari tariucuacaanu nio sesaraca quijiacuaja, “Pueyaso Rupaa”. 14 Jiyocuacaanu nata quiniaa na soldadohuari na nuhuaji sacuariquiaa. Puetunu nojorijianaari cohuajohuanaca caballohua nijinia cajitiuriquiaa. Naajuhuaj, nojoriiri linojiniji cohuajaquijiasano toqueyaraca quiriquiaa, jiyanohua cohuajaqueya tojetaarucuajanaa. 15 Nojori Jiyaniijiajanaa rupaamaji, nijiniaquetucuaja mueruuri puereeta mueranacuriquiaa. Cunoori puetunu mijiria jiyacajiniajanaa na tojitiaashijiaca na puetujutajara. Nojuajaari jiyacari nojori Jiyaniijiajanaa quiniutianiya, nojori na jiitianura jiyanohua na cumaacata. Puetunu cumaacaracajanaa Pueyaso juaaquiacata nojori saniitionutaniyari, naatej, taa uva rapijioshiya na caaca shoonuracuaani. 16 Na tucuaque toqueecua, na ruhuajacuucuajuhuaj, naa naajiotasanoori quiriquiaa: “Jiyaniijianucua Jiyaniijiajanaa”, “Camarucua Camarnujuanaa”.
17 Na nuhuaji, janiyari tamonu Pueyaso seru niquirii pananuucua nujuaanoni. Nojuajaari puetunu jiya cajiniocua jaacuatujuaca casaajanaa jiiquioonuuriquiaa jiyanohua, teyano jaacuatujuacate shu miojonuujuacacuajani. Naa cuno jaacuatujuaca casaa sequeriquiaari:
—¡Miji, niya nia rerejosee! ¡Pueyasoori nia queranacutenutaniya! 18 ¡Nojuajaari queraatia shu nia mianuutenutaniya! ¡Cuno shuuri jiyaca jiyaniijianucua shu, soldadohua camarucua shu, jiyanohua cumueeca puereyaquijiaca shu, caballohua shu, na nijinia cajitiuniaa pueya shujiuhuaj! ¡Camarucuaaju pueya shuuri quiniutianiyajuhuaj, poonijiotesano pueya shu, tojishoo pueya shujiuhuaj, tojishano pueya shunio!
19 Jiyacaritij, janiyari cuno puereeta niquishano Casaa niquiriini, mijiria jiyaca jiyaniijianucuanio, puetunu nojori soldadohuatajanaa. Puetunu nojorijianaari tariucua rerejonu quiriquiaa na miaquetoojonura cohuajohuana caballo nijinia cajiyanota, nata quiniaa na soldadohuatanio. 20 Cuno na naca pishano cushiriiniohua puereeta niquishano Casaari jiyacari quiasaaree, narta puereeta niquishano Casaanio. Nojuajaari cumaacaraca quiriquiaacuaja mijiria quijiaca pueya na sapojonura na cumaacata na miishanota, nojori na tiuutiniuria na naca pishano cushiriiniohua Casaacua. Naa na sapojonuucua mijiria quijiaca pueyatej, nojoriiri nojori cuaqueya tarinitiaquiaari na naca pishano cushiriiniohua Casaa sesa naajiotasaanura nojoriicua. Naajuhuaj, nojoriiri juhua cuno puereeta niquishano shipinishano Casaacuara mojoquetacojua quiquiaari juhua Pueyasoocuara. Jiyacaritij, cuno caapiqui puereeta niquishano Casaari azufreta noshiyano mani quiquiojinia quejoosaaree saminiucuaja. Nojoriiri tii pueyaracaanu naquiya miishaanutaniya. 21 Puetunu nojoritia quiniaajanaari saniniuujia puecoosaaree nijiniaquetucuaja mueruuta, teyanote cohuajohuana caballo nijinia cajiyano rupaamaji mueranacuriquiaacuajani. Puetunu jiya cajiniocua jaacuatujuaca casaajanaari nojori shu tooquioree jiyanohua.