20
Mil marijiara Satanás morosaanujiniji pohuatasano
Na nuhuaji, janiyari tamonu Pueyaso seru niquirii jiyocuacaanuji roseyanoni. Puequeetuuju raa riatataja patariquiaari, puereetiuyocua cumayocua shipinishano casaanio, Pueyaso Paraca na morotajara. Pueyaso seruuri cuno naatuhuana Naaqueru juhua cohuaniquia niquishano quiasee. Na morojoreeri mil marijiara. Nojuacuajaari cuno tariucuacaanu Soconu, samaruhua jiyaniijiajanaatuhuaj. Na sesaari “Satanás”. Maninia na morojonu nuhuaji, Pueyaso seruuri puequeetuuju raama na jartaree. Raa tiootiu mishiquiorohuari. Tiootiu rupanacureeri, maja na riatasaanura. Sesaacaari naa mishiquiosaareequij mijiria quijiaca pueya na sapojiyaquiniuucuaji cuaara na shocojorejaatijia mil marijia. Cuno mil marijia jaara na shocojore, rupaquijiara cartesaanutaniuhuari na saniitiosaanuhuarajanaa cutara.
Janiyari jiyacari queraatia pueya niquirii jiyaniijia cajitiucuajinia cajitiuyanoni. Nojoriiri nequesoreenaara Pueyaso jiyatesano pueya quiriquiaa, mijiria quijiaca nojori jiitianura. Janiyari noo pojori sohuanuhua niquiriijiaaniuhuaj, canapuete nacareesaaquiaaricuajani nojori poojotanuucua pa Jiyaniijia Jesujiniji, Pueyaso rupaa tojitiajaca nojori quiniuucuajuhuaj. Nojori cutaraari cuno na naca pishano cushiriiniohua Casaacuara jacamatiuyaquiquiaari tojetaarucuajanaa, juhua nojuaja niquishano shipinishano Casaacuarajuhuaj. Naajuhuaj, majaari nojori shanacunu quiquiaari cuno puereeta niquishano Casaa sesa naajiotasaanura nojoriicua. ¡Cua niquishacari, nojoriiri cua niquiara samiitiacoquee, jiyaniijianucuara nojori jiyatesaanura! Mil marijiaari nojori shocojoree, jiyaniijianucua nojori quishacari pa Jiyaniijiata. Saniniuujia, narta macunucuaari maja na samiitianijiosaanu quiriquiaa cuno mil marijia cuaara shocojorejaatijia. Nio macunucua samiitianijiosacari cua niquishanoni, cunoori coteenujuanaa Pueyaso samiitianijiosacari pueya. Shuquiriaatia quijiaca cutaraari noo pojori, canapue Pueyaso samiitianijionutaniya coteenujuanaacuajani. Nojoriiri jiyacari tojetaarucuajanaa maninia quijiacara jatanishaanutaniya pueyaracaanu rishijiaca nojori quiniuria. Naacuajitij, Pueyaso ruuretajaca pueya jaara puetunu shaajasaarejanaa, jiyacari majaari Pueyaso pueya pacutenu quiniutianiuhua cusonu. Saniniuujia, nojoriiri pueyaracaanu shamaatia timitianutaniya Pueyaso, Cristonio. Naajuhuaj, nojoriiri jiyaniijianucua quiniutianiya Cristota, mijiria quijiaca nojori jiitiasacari cuno mil marijiara.
Sesaaca saniitiosacarijianaa cutara
Cuno mil marijia shocojonu nuhuaji, Satanásri tohuatesaanutaniuhua na nujuatesaquiji. Nojuaja jaara tohuatesaare, quianutaniyari puetunu jiyacajinia quijiaca pueyajanaa na sapojonura, Gog pueya, Magog pueyanio. Nojori na sapojonuta, nojuajaari puetunu jiyaca jiyaniijianucuajanaa rerejotenutaniya, puetunu nojori soldadohuatajanaa, nojori miaquetoojonura pa Jiyaniijiata, puetunu na pueyatajanaanio. Nojori soldadohuari jiyanohua queraatia pueya quiniutianiya, juhua shoniniacu caminia shuriuquioco paajia jaaquia. Majaari na naata serojosaanu.
Cua niquishacari, tojetaarucuajanaa jiyanohua queraatia pueyari nijioriquiaa. Jiya pueturiquiaa puetunujuanaari, juhua tereya nojori quiniuucua. Nojoriiri Pueyaso panishano tiaca cosejoree, cuno tiaca shocua quijiaca Pueyaso pueyanio. Jiyacaritij, maniiri jiyocuacaanuji tinishaare nojoriicua. Puetunu cuno pueyajanaari catijiasaaree tojetaarucuajanaa. 10 Satanás, cante puetunu cuno pueyajanaa sapojoreecuajani, nojuajaari caminiajinia jatasaaree tee cuniqui mani noshiya azufretacuajani. Tariucuacaanu tii jaqueroosaaquiaaricuajaari na naca pishano cushiriiniohua Casaa, narta puereeta niquishano Casaanio. Cunocuajaari mijiria quijiaca pueya sapojoquiaaricuaja, na naca cushiriiniohua Casaacuara jacamatujuaca nojori quiniuria. Nojoriiri tii miitiasaanutaniya tojetaarucuajanaa pueyaracaanura, juuca, niucuanio.
Macunucua nequesoreesacari cohuaja cajitiu tacoji
11 Na nuhuaji, janiyari Jiyaniijiajanaa cohuaja puereetuuca cajitiu niquiriini, tii cajinianio. Na niquiara, jiyari puetunu shaajequeejanaa, jiya cajiniocuanio. Majaari socua na niquishaanu quiriohua. 12 Jiyacaritij, janiyari puetunu macunucuajanaa niquirii nujuatiuyano cuno cohuaja cajitiu tacojini; jiyaniijianucua, tojishoo quijiaca pueyanio. Jiyacaritij, na cohuaja cajitiujinia cajiniaari na nequesoreetuneeca riataqueree, socua tamonu nequesoreetuneenio. Cuno nequesoreetuneejinia naajiotasano quiyacuajaari Pueyaso saquiriojosano pueya sesaca, pueyaracaanu rishijiaca nojori quiniuria. Puetunu cuno tariucuacaanu macunucuajanaari nequesoreesaaree puetunu nojori miishanojinijijianaa, taa cuno nequesoreetuneecajinia na naajiotasaaquiaaricuajani. 13 Cua niquiara, macunucua quiquiojinia racatasano puetunu cusonuuno sohuanuhuajanaari na cuaqueya rupuetesaarohua, shoniniacu caminiajinia moquecono, jiyacua moquecononio. Puetunu nojorijianaari nequesoreesaaree taa miijiaca nojori quiquiaaricuajani. 14 Na nuhuaji, Cusojuana, macunucua Quiquiojuhuaj, nojoriiri mani noshiyano caminiajinia jaqueroosaaree. Canapuete cuno mani noshiyano caminiajinia quejoosocoriquiano pueyacuajani, nojoriiri cusonuunu pacuteriquianocuaja. 15 Naacuajitij, canapuete Pueyaso samiitianijiosocoriquianohua nequesoreetuneejinia naajiotasoo quiriquiaani, nojoriiri mani noshiyano caminiajinia quejoosaaree pueyaracaanura.