21
Quiarinio jiya cajiniocuajiniji pohuatasano, quiarinio jiyajinijinio
Na nuhuaji, janiyari quiarinio jiya cajiniocua niquiriini, quiarinio jiyanio. Coteenujuanaa jiya cajiniocuaari tari shaajasano quiriquiaa, jiyanio. Naajuhuaj, majaari shoniniacu caminia quiniu quiriquiaa tari. Janiyari jiyacari quiarinio Jerusalén tiaca niquirii Pueyaso Quishaquiji roseyanoni. Tojetaarucuajanaa shanohua maniniushitishano quiriquiaari, juhua neyacarano camishocoriquiano niyacoo. Naajuhuaj, janiyari Jiyaniijiajanaa cajitiujiniji tojirii jiyanohua nacanuni. Naa sequeriquiaari:
—¡Pueyaso Quiquioori pueya tajinia quiya tari! ¡Nojuajanaari nojoritia quiniutianiya! ¡Nojoriiri na pueya quiniutianiyajuhuaj! ¡Nojuajaari nojori cojiniutianiya, nojori Jiyaniijiajanaa na quiniuria, maninia na jiitianura nojori! ¡Nojuajaari puetunu nojori namijiaacajanaa tuujunutaniya! ¡Jiyacaritij, majaari pueya niishiniu quiniutianiya shaajenu, sapuenu, taraajenu, nootunenunio! ¡Puetunu cuno taraatia miiniucuajaari tari shaajasano quiriquiaa!
Na nuhuaji, Jiyaniijiajanaa cajitiujinia cajiniaari naa sequeree:
—¡Cua tojiri! ¡Janiyari quiariniora miijia puetunu casaajanaani!
Cua sequereejaariuhuaj:
—Cua sequesano quia naajiotare. Seetanujuanaari cua sequesano. Janiyacuajaari cua sequesano tohuateequiaa pueyaracaanuni.
Cua sequerohuariuhuaj:
—Cua sequesano cua miishocoriquianoni, janiyari tari na tucuataree miiniuni. Janiyari quijiajuhuanani. Janiyari pueyaracaanu quiriquianojuhuaj. Janiyari puetunu casaajanaa coretanijiani, na shaajajajuhuaj. Cante jiyamueyani, janiyari pueyaracaanu pacartaja samo nacajiniji na raatenutaniyani, na naatanuhuara. Cuno samiitianijia mohuacani, cunoori cua Sohuanucuaja. Janiyari nareja na niquitioquiaani. Majaari na sami cua masenu quiquiaa na ratuna. Cante puetunu casaajanaa rejeretaja quijiani, cua tojijia na quiniuucua, nojuajaari puetunu cua jiitiasanojuanaa jiitiana quiniutianiya. Nera, janiyari na Pueyaso quiniutianiyani. Nojuajaari quiyanu quiniutianiyacujua. Sesa pueya saniniuujia, nojoriiri puetunu quejoosaariquianojuanaa azufreta noshiyano mani caminiajinia. Naa quejoosaanutaniyari nio pojori: Pueyaso tojitiaashijiaca pueya, puerejaca nojori quiniuucua, Pueyaso Rupaacua tiuyashijiaca, soosano pueya tama sesa nojori miiniuucuajaaja seseno, pueya moojuaca, na camishoo maajipohua numuetucunuujuaca, shimiacuri, shipinijiosano casaacuara jacamatujuaca juhua Pueyasoocuara, puetunu cuaracashijionuujuaca pueyajanaanio. Puetunu cuno pojorijianaa jaara nequesoreesaare, nojoriiri puetunu taanuusaanutaniyajanaa Pueyaso shuriucuaji. Nojoriiri mani noshiyano caminiajinia quejoosaanutaniya, pueyaracaanu naquiya nojori miishaanura tii. Cunocuajaari sequeshiya, “pueya pacutesacariuhua cusonu”.
Quiarinio Jerusalén tiacajiniji pohuatasano
Janiyacuajaari tari nia pohuataree cuno siete Pueyaso seyajinijini, canapuete siete miacojua patootanaa quiquiaaricuajani, mishaja Pueyaso saniitiotajata. Niquiriyatu nojorijinijinioori cucua nimiaa. Nojuajaari cua sequesee:
—Miji. Quia niquitiriiria Borrego Niquiojua niquiorano. Nojuacuajaari pa Jiyaniijia pueya, na quiquiojaariuhuaj.
10 Jiyacaritij, nojuajaari cua sohuanu jiyataaree jiyanohua puereetuuca jiyaconaja tuhuananuucua. Tiji cua niquitirii cuno puereetuuca quiarinio Jerusalén tiacaari, Pueyaso shuriucuaji roseyano. Tojetaarucuajanaa shanohua maniniushitishano quiriquiaari. 11 Nenecuariquiaari Pueyaso shacantuuca cumaacata. Na nenecuanuuri juhua jiyanohua panishano saajia nenecuanu quiriquiaa, juhua jaspe saajia. Maatia niquishiyari na tamajiria, juhua cohuaja motiiquio. 12 Cuno tiaca shocua matacaari jiyanohua puereetuuca quiriquiaa, jiyaconajajuhuaj. Tiaca shocua matacaari doce tiootiuhuaraca quiriquiaa. Niquiriyatu Pueyaso seruuri puetunu cuno tiootiujinijijianaa nujuaturiquiaa. Naajuhuaj, supuetana Israel doce niquiohuacuajinio supueno doce pueyapue sesacaari puetunu cuno tiootiuhuacuajanaa naajiotasano quiriquiaa. 13 Jiuujianaraca tiootiuhuari pananu muetasamajiria quiriquiaa, cuno tiaca matacaacua. Socua jiuujianaraca tiootiuhuari quiriquiaa pananu muetasamaji miaquetajara. Naajuhuaj, socua jiuujianaraca tiootiuhuari pananu muetasamaji muenecara quiriquiaa. Socua jiuujianaraca tiootiuhuari quiriquiaa pananu tiuquishocora. 14 Cuno tiaca matacaari doce puereetujuaaca saicua nujuatariquiaa. Borrego Niquiojua doce jiyaramiquishano pueya sesacaari cuno doce saicua naajiotasano quiriquiaa.
15 Cuno Pueyaso seru cuata pocoojoriquiaani, nojuajaari orojiniji shipinishano shanacujutaja maca mueturiquiaa. Na mueturiquiaari nata na shanacujunura cuno tiaca, na tiootiuhua, tiaca shocua matacanio. 16 Cuno tiacaari jiyanohua tucuhuana quiriquiaa. Na cajiniocuaari mariyata juhua na tucuhuana quiriquiaajuhuaj. Maninia tiasano quiriquiaari, maja rimiajata. Pueyaso seru shanacujunu nuhuaji puetunu cuno tiacajanaa, mariyata dos mil dosciento kilómetro quiriquiaari na tucuhuana, na jiyaconaja, na cajiniocuanio. 17 Na nuhuaji, tiaca mataca shanacujureejaariuhuaj. Setenta y cinco metro jiitiariquiaari. Pueyaso seru shanacujutaja tucuaneeri mariyata juhua mijiria pueyano shanacujutaja quiriquiaa. 18 Cuno tiaca matacaari puetunu jaspe saijinijijianaa shipinishano quiriquiaa. Tiacaari saniniuujia saaja orojiniji shipinishano quiriquiaa, maja quenaaja tamonu casaata cojitishano. Naacuajitij, cuno oroori juhua cohuaja motiiquio quiriquiaa. Maatia niquishiyari na tamajiria. 19 Cuno mataca nujuataja doce sairi queraatia tamaatiujiaaca shanohua niquishano saitia maniniushitishano quiriquiaa. Cuno mataca nujuataja doce saijinijinioni, coteenu saajiaari jaspe saitia maniniushitishano quiriquiaa. Jaspe sairi neeruuca cojitishano pocojuanaqueta. Segundo saajiaari zafiro saitia maniniushitishano quiriquiaa. Zafiro sairi nentujuaaca naata. Tercero saajiaari ágata saitia maniniushitishano quiriquiaa. Ágata sairi tejatujuaaca neeruuca. Cuarto saajiaari neeruuca esmeralda saitia maniniushitishano quiriquiaa. 20 Quinto saajiaari ónice saitia maniniushitishano quiriquiaa. Ónice sairi pocojuanaque naatuuca cojitishano. Sexto saajiaari naatuuca cornalina saitia maniniushitishano quiriquiaa. Séptimo saajiaari crisólito saitia maniniushitishano quiriquiaa. Crisólito sairi tiijiaaca. Octavo saajiaari berilo saitia maniniushitishano quiriquiaa. Berilo sairi neerujuaaca juhua naashi. Noveno saajiaari topacio saitia maniniushitishano quiriquiaa. Topacio sairi jiyanohua pocojuanaque. Décimo saajiaari crisoprasa saitia maniniushitishano quiriquiaa. Crisoprasa sairi jiyanohua neerujuaaca. Undécimo saajiaari jacinto saitia maniniushitishano quiriquiaa. Jacinto sairi jariya naata naatuuca. Duodécimo saajiaari jiyanohua nentuuca amatista saitia maniniushitishano quiriquiaa. Puetunu cuno saijianaari jiyanohua shanohua sai, shacantujuaaca. 21 Tiaca shocua mataca doce tiootiuhuari noturu shipinijiosano saijiniji shipinijiosano quiriquiaa. Niquiriyatu tiootiuuri niquiriyatu noturu saajiajiniji shipinishano quiriquiaa. Naa shipinijiosano quiriquiaari puetunu cuno doce tiootiuhuajanaa. Tiaca nuucuacaari tojetaarucuajanaa orojiniji shipinishano quiriquiaa. Jiyanohua maninia cuno oro quiniuucua, Pueyaso shacantuucaari na tohuariquiiriquiaa, juhua motiiquio cohuajaco na quiniuucua.
22 Cuno tiacajinia, majaari cua niquiniu quirii Pueyaso Quishaqui, tii pa rupuenura nojuaja. Cuniqui, majaari socua Pueyaso Secojojua tia panishaanu. Puetunu cumaacaracajanaa Pueyasojuanaari tii quiyacuaja, Borrego Niquiojuajuhuaj. Puetunu cuno tiacajanaari nojori quishaquicuaja, pueyaracaanu nojori rupuesano pa quiniuria. 23 Cuno tiacaari maja na paniniu pananu na cuhuatariquiano, racajuhuaj. Pueyaso shacantuuca cumaacacuajaari na cuhuataa. Borrego Niquiojuacuajaari na cuhuatana. 24 Puetunu jiyacajinia quijiaca pueyajanaari cuno tiaca caaniuji quijiaca quiniutianiya. Puetunu jiyaca jiyaniijianucuajanaari socua nojori panishano casami patootanutaniya nojori cuhuatana tiacajiniara, Jiyaniijiajanaa nojori niquitiosocoriquiano. 25 Cuno tiaca tiootiuhuari pueyaracaanu riataquesano quiniutianiya, juuca na quiniuucua pueyaracaanu. Cuniqui, majaari quenaaja niucua niishishaanu quiniutianiya. 26 Jiyajinia quijiaca pueyari socua na panishano casami patootanutaniya cuno tiacajiniara. Cuno tiacaari jiyanohua nojori timitiasano quiniutianiya. 27 Saniniuujia, maja cutaraari sesa casaa tiuquinishaanu quiniutianiya cuno tiacajinia. Naajuhuaj, majaari sesa miijiaca tiuquiniu quiniutianiya tii, sapojonuujuacanio. Saaja noo pojori cutaraari tii tiuquitianutaniya canapue sesacate pueyaracaanu rishijiacarano Borrego Niquiojua naajioneejinia naajiotasano quiyacuajani.