22
Na nuhuaji, Pueyaso seruuri cua niquitirii pueya samiitianijiotaja moo, cohuajanacu tojetaarucuajanaa. Nenecuariquiaari. Cuno mohuacaari Jiyaniijia Pueyaso cajitiujiniji pacartariquiaa, tee Borrego Niquiojua cajiyajaaniuhuaj. Samiitianijia naanaari tiaca nuu jiuujiaaco nujuaturiquiaa, cuno moo shuriuquiocojuhuaj, niiquijiria, na taquijirianio. Cuno naanaari puetunu racarajanaa muetujuaca. Naacuajitij, puetunu marijiarajanaa, doce caminiujiya muetunuuri. Na muecacaari maninia, puetunu jiyacajinia quijiaca pueyajanaa naarajotajara. Cuniqui, majaari socua Pueyaso sesacasano casaa quiniu quiniutianiya. Naacuajitij, Pueyasojuanaa, Borrego Niquiojuajuhuaj, nojoricuajaari cuno tiacajinia quijiaca quiniutianiya, Jiyaniijiajanaa cajitiu quiniuucua tii. Nojori tojitiajacaari nojori timitianutaniya pueyaracaanu tii. Nojoriiri Pueyaso jiquioco shootiajaca quiniutianiya. Na sesaari nojori jiniji naajiotasano quiniutianiya. Cuniqui, majaari niucua niishishaanu quiniutianiya. Tii quijiaca pueyari maja na paniniu quiniutianiya samaritiu, pananunio. Jiyaniijia Pueyasojuanaacuajaari nojori cuhuatanutaniya. Nojoriiri jiyaniijianucua quiniutianiyajuhuaj, puetunu Pueyaso shipinishanojuanaa nojori jiitianura pueyaracaanura.
Jesucristo quera tiuquiuhua
Na nuhuaji, Pueyaso seruuri cua sequeree:
—Cua niquitishano quiajaniyani, cua sequesanojuhuaj, puetunu cunojuanaari seetanujuanaa. Puetunujuanaari tohuateeriquiano. Pueyasoori na Sohuanuta niishitiquiaa na sequesano caminiujiuniaa pueya, nojori pohuatanura pueya niquiara na niishitiniu panishano. Naajuhuaj, nojuacuajaari quiarijia na seru jiyaroree, na tojitiajaca na niishitiniuria taa quiari naataja nojuaja tucuatanutaniya puetunu na sequesanojuanaani. Pa Jiyaniijiacuajaari naa sequeya: “Janiya quera tiuquiuhua niaacuani”. Shuquiriaatia quijiaca cutaraari noo pojori, canapuete nio naajioneejinia Pueyasojiniji niishitishano tojijiacani.
Janiyajanaacuajaari nio cua naajiotasano niquiniani, na tojiniajuhuaj. Janiya Juanni. Naa cua niquiniu nuhuajitij, cua tojiniu nuhuajijiuhuaj, janiyari Pueyaso seru pajama mojoquetareeni. Janiyari naa mojoquetaree nojuaja cua timitianura juucuani, juhua Pueyaso. Nojuajaari cua sequequee saaja:
—¡Maja naa miiniu pueyanonaa! Janiyari Pueyaso serujuhuaj, juhua quiajaniyajuhuaj, juhua puetunu quiarta Pueyaso sequesano caminiujiuniaa pueyajuhuaj. Naajuhuaj, nio naajioneejinia naajiotasano tojijiaca pueyani, nojoriiri cuarta Pueyaso seyajuhuaj. ¡Pueyasojuanaa quia timitiare cutara!
10 Cua sequereejaariuhuaj:
—Pueyaso niishitishano nio naajioneejinia quia naajiotasanoni, cunoori maja saa quiaraja. Puetunu pueyajanaa cuaara na niishiirianoj. Puetunu niya naajiotasanocuajaari quera tohuateya. 11 Naacuajitij, canapuete sesa na miiniu tarinitianu paniyaquiyani, sacuaraatia miijiojuacajuhuaj, cuaara na tarinitiaaquiiriaqui. Saniniuujia, canapuete maninia miijiojuaca cutarani, saaja Pueyasora poonijionuujuacajuhuaj, nojori cuaara tarinitiaaquiiria maninia nojori miiniujiuhuaj.
12 Pa Jiyaniijiacuajaari naa pa sequeya:
—¡Taaquiriirinij! ¡Quera tiuquiuhuanijia! Janiyari cua tojitiajaca cua niquitiojosocoriquiano casaa tiuquitianutaniuhuani. Janiyari puetunu nojorijianaa nareja niquitiojonutaniyani, maninia nojori miiniuucua quiria, nojori miishano jaara maninia quiri. 13 Pueyaso Rupaa cua quiniuucua, janiyari puetunu Pueyaso sequenu panishanojuanaa caminiujiuniani. Janiyari quijiajuhuanani. Majaari cua supuenu quiquiaari. Janiyari puetunu casaajanaa coretanijiani, na shaajariquianojuhuaj.
14 ’Shuquiriaatia quijiaca cutaraari noo pojori, canapuete juhuacarijia nojori jiuujia jeequecanu Borrego Niquiojua nanacatani. Nojoriiri juhua cohuajaque toqueyaraca quiniutianiya cua niquiara. Naacuajitij, nojoriiri tiuquitianishaanutaniya Pueyaso quijia tiacajinia, nojori mioonura pueyaracaanu pueya rishitijia naanajiniji. 15 Saniniuujia, nio pojoriiri Pueyaso tiaca mataca tamajiria jateenutaniya: sacuaraatia casaa miijiaca, shimiacuri, na camishoo maajipohua numuetucunuujuaca, narta pueya puecoojuaca, shipinijiosano casaacuara jacamatujuaca juhua Pueyasoocuara, cuaracashijionu porocua pueyanio.
16 ’Janiyacuajaari cua seru jiyarorucuaa quiocuani, na niishitiniuria quiajaniya puetunu niya quia naajiotasanojuanaa, saniniuujia Pueyaso pueya maapue niquiara na caminiujiushaanura. Janiyacuajaari Jesuni, supuetana David niquiohuacuajinio caneno pueyajinijinio supueno, Jiyaniijiajanaa cua quiniuria David niti. Naajuhuaj, Pueyaso Niyanu cua quiniuucua, janiyari noo rijiani, joojeatej, taa janiyajiniji naajiotasano quiya tariucuacaanu Pueyaso Rupaajiniacuajani.
17 Pueyaso Sohuanuuri Borrego Niquiojua niquioranota naa sequetiuya: “¡Miji Jiyaniijianaa!” Canapuete naa nio naajioneejinia naajiotasano tojiyani, nojori cuaara naa sequeerajuhuaj: “¡Miji!” Cante jiyamueyani, nojori cuaara niiria, Pueyaso samiitianijiotaja mohuacajiniji nojori ratunura. Na ratunaa pueyari, maja na ratunu sami na cumaneeca mashiniquishaanu.
18 Cante nio naajioneejinia juhuacarijia Pueyaso niishitishano tojiriini, taa Pueyaso miiniutianiyani, janiyajanaari nia numooteyani, majaari quenaaja na pohuatasano nia jataniniu. Cante niya pohuatasano maateya socuani, Pueyasoori na saniitionutaniya nio naajioneejinia na pohuatasano naquiya na miitiaja casaata. 19 Naajuhuaj, cante nio naajioneejinia pohuatasano cuaracashitijiani, Pueyasoori cuno pueyano taanuunutaniya, maja na quijia tiacajinia na tiuquiniuria. Naacuajitij, majaari nojori mioonu quiniutianiya cuno tiacajinia naana jajau, pueyaracaanu rishijiaca nojori quiniuria, taa nio naajioneejinia na pohuatashiyacuajani.
20 Cante nio sequeyacuajani, nojuajaari naa sequeya: “Taaquiriirinij, quera tiuquiuhuanijia”.
Jaa, Jiyaniijia Jesunaa. ¡Naacuaaquiniatejaj! ¡Ritia quia nimiohua canaacua!
21 Pa Jiyaniijia Jesu cuaara puetunu niajaniyajanaa cumaquiiria na Sohuanuta.