TANEE PABLO NAAJIONEE TIMOTEOCUARA
1
Pablo saruhuatasacari Timoteo
Janiyari Pabloni, Jesucristo jiyaramiquishano, taa Pueyaso paniquiaaricuajani. Naacuajitij, janiyari Jesucristojiniji pohuatanara jiyatesaaquiaarini, pueya niishiniuria seetanujuanaa, nojoriiri pueyaracaanu rishijiacara jiyatesaanutaniya Jesucristoocua nojori tiuushacari. Naaratej quiyanu Timoteonaa, janiyari nio naajiya quiarani. Janiyari quia panitiaani pa Que Pueyaso, pa Jiyaniijia Jesucristojuhuaj, nojori cuaara cumaquiiria quiajaniya. Naajuhuaj, nojori cuaara taraajeera quiocua, nojori cuaara pueyaracaanu quioojia cajitiiriajuhuaj shuquiriaatia quia quiniuria.
Jesucristojiniji quia pohuatariquia tamasaca
Pueyaso cua secojosacari pueyaracaanu, juuca, niucuanio, janiyari quiocuara secojoquiaani. Cua niishiriojosacari quiajaniya, maninia Pueyaso tojijia quia quiniuucua, janiyari Pueyaso sequequiaani, “paacarasho”. Janiyari nera shitimia poonijioquiaa coojia najiquitishooni, taa pa supuetanaa tojitiaquiaari Pueyasocuaani. Majaari cua niyajetanu quiquiaa quia nujuquenu cucua, janiya jaara quia shuriucuaji quiaquiaarini. Janiyari cunora jiyanohua jiaatiaa cua niquiniuria quiajaniyani, shuquiriaatia cua quiniuria quia shuriucua. Janiyacuajaari niishiyani quiaari seetanujuanaa pa Jiyaniijiaacua tiuujiacuaja. Quia ji Loida, quia nucua Eunicenio, nojoriiri coteenujuanaa quiocuaji Pueyasoocua tiuujiaca quiquiaari. Majaari cua taacanuunu quiaari seetanujuanaa Jesucristoocua tiuujia quiquiaajuhuaj, taa nojori quiquiaaricuaani.
Pueyasocuajaari na cumaaca niquitioquiaari quiajaniya, cua secojosacari quiocuara, cua juaashiquia cua niasacari quiocua. Naacuajitij, quiaacuajaari Pueyaso Sohuanu cumaacaraca quioojiajinia. Naaratej, Pueyaso Sohuanu quia shanacure quiocua, na cumaaca na poonijiotenura socua quioojiajinia. Pueyasoori maja na niquitionu quiquiaari na Sohuanu, puereja pa quiniuria. Na Sohuanu niquitioquiaari pajaniya cutaraari, cumaacaraca pa quiniuria, panijiaca pa quiniuriajuhuaj, maninia niishiriojojuacaranio. Naacuajitij, majaari quia caririquiniu pa Jiyaniijia Jesucristojiniji quia poojotanura. Naajuhuaj, majaari cua naaqui quia caririquiniu, nujuatejojuajinia cua nujuatesaanuucua Jesucristojiniji cua pohuatanuucua. Pueyaso cumaquishacari quiajaniya, juhuajaniya quia rejeretare, quiaa jaara naquiya miishaariquiajuhuaj, Jesucristojiniji quia pohuatasacari. Pueyasocuajaari pa jiyatequiaari na pueyara. Nojuajaari pa saquiriojoquiaari saa neraja pa quiniuria. Na jiyanooniu pajaniyani, majaari na quiniu quiquiaari maninia miijiaca pa quiniuucua juucua. Maja. Nojuacuajaari naa pa jiyanooquiaari saaja naa na miiniu paniniuucua, jiyanoojia na quiniuucuajuhuaj. Jiya shipiniyaquishacarijia, Pueyasoori jiyacari niishiriojoquiaari taa na jiyanooniutianiya pajaniyani, Jesucristo cusosacari pa niti. 10 Quiari naataja pocuaji Tacuna Jesucristo niniuucua, Pueyasoori pa niishitiquiaari taate na naata jiyanooniu pajaniyani. Cunora, Jesucristoori pa niti cusoquiaari. Na samiitiasacariuhua, nojuajaari cusonu shocotaquiaari. Naacuajitij, nocua pa tiuushacari, paari pueyaracaanu rishijiara jiyatesaanutaniyani.
11 Pueya niishiniuria nio rupaa, Pueyasoori cunora na jiyaramiquishano pueyanora cua jiyatequiaari, pueya cua niishitiojonura Jesucristojiniji. 12 Naacuajitij, janiyari niya naquiya miya nujuatejojuajiniani. Naajaa, majaari cua caririquiniu. Janiyacuajaari niishiyani canaacua cua tiuuquiaarini. Nojuacuajaari pocuaji Tacuna Jesucristo. Cunora, janiyari seetanujuanaa niishiyani, nojuajaari cumaacaraca na cojuanura janiya, nojuaja cuaara tiuquiriohuajaatijia. Naajuhuaj, nojuacuajaari cumaacaraca na jataniniuria pajaniya, tojetaarucuajanaa quiarinio pueya pa quiniuria na tiuquishacariuhua pocua.
13 Timoteonaa, maninia niishitiojosano tojijia quia quiriquia taa cua niishitiojoquiaari quiajaniyacuajani. Naa quia miiriquia Pueyaso rupaacua tiuujia quia quishacari, pueya panijia quia quiniuucuajuhuaj, Jesucristo rupuesano pa quiniuucua. 14 Pueyasocuajaari quia niishitiquiaari seetanu rupaajanaa. Pueyaso Sohuanu quiniuucua poojiajinia na cumaquiniuria pajaniya, cuno niishitiojosano quia jiitiare maninia, maja tamaatiara na jatanishaanura.
15 Quiaacuajaari tari niishiya, puetunu Asia jiyajinijinio parta Pueyaso pueyari cua tiujiatuquiaari tamajaaja. Majaari na naacutunu paniniu quiquianu janiya. Nojorijinijinioori quiquianujuhua Figelo, Hermógenesnio. 16-17 Saniniuujia, Onesíforo cutaraari cucua tiuquitiasucanu. Cunora, pa Jiyaniijia cuaara nocua taraajeera, puetunu na tiajinia quijiacaacuajuhuaj. Nojuaja jaara Roma tiacajinia tiuquiquianu, nojuajaari ritia coteecanu na pajenura janiya, cuaara cua riuriatarejaatijia. Jaara cua riuriatacanu, nojuajaari coojia cajitiquianu. Nojuajaari pueyaracaanu cucua tiuquiijiocanu niya nujuatejojuajinia, na naacunura janiya. Majaari cucuaji na caririquiniu quiquianu nujuatesano cua quishacari. 18 Quiaacuajaari niishiyajuhuaj taa nojuaja naacuquiaari pajaniyacuajani, Éfeso tiacajinia pa quishacari. Naa maninia na miiniuucua pajaniyacuaatej, pa Jiyaniijia tiuquishacariuhua pocua, nojuaja cuaara maninia miiria Onesíforo saniniuujia.