2
Jesucristora poonijiojua quia quiri quia puereyaquiniutia
Quiajaniya saniniuujia quiyanunaa, quioojia quia cumaquiriquia Jesucristo niquitiosano cumaacata. Nocua tiuushano pueya quiarta Pueyaso pueyajinijinio quia niishitiojore Pueyaso rupaa, nojori niishitiojonura tamasaca saniniuujia. Cuno maninia pueya quia niishitiojore puetunu Pueyaso rupaajanaa, taa quia tojiquiaari queraatia pueya niquiara cua pohuatasacaricuajani.
Juhuajaniya naquiya miiniu rejeretaja quia quiriquia juhua pa Jiyaniijia Jesucristo soldado, puereyashijia. Pueyano jaara soldadora saquiriojosaare, cuno pueyanoori maja na naata tama na panishanojuaaja miiniu socua. Nojuajaari pueyaracaanu na camarnu tojijia, na camarnu timitianura nojuaja. Naa pa Jiyaniijia tojijia quia quiriquiajuhuaj Timoteonaa. Naajuhuaj, pueya tacuarishijiosacari, nojori cuaara quiiria tacuarishijionu camarnu tojijiaca. Tamonu jaara shocotare na tojiyaquiniutia camarnu, cuno na shocotanuuri najuhuanaj. Naacuajitij, majaari na niquitiosaanu casaa, sesa na miiniutia na shocotasacari. Nio quia niishirijiuhuaj: cante cuhuariquia cuhuatajani, nojuaja cuaara coteenu na senoosanojiniji racataara na panishano. Na nuhuaji cutara, nojuaja na naata tamasaca niquitiojonu na senoosanojiniji. Nio miriqui cua sequesanoocua quia niishiriojore. Pa Jiyaniijiacuajaari quia niishitiniutianiya puetunujuanaa.
Majaari nio niyajetanu: Jesucristoori macujiniji samiitianishaaquiaariuhua, Pueyaso Niyanu na quiniuucua. Pueyano quiquiaarijiaariuhuaj. Nojuacuajaari pa supuetanaa jiyaniijia David niquiohuacuajinio supueno pueyano quiquiaari. Naacuajitij, nojuajaari Pueyaso Jiyarosano quiquiaari mijiria quinia pueya niti na mosaanura. Cunocuajaari cua pohuatasano Pueyaso Rupaa. Naa cua poojotanuucuatej, janiyari naquiya miyani. Janiyari cumayocuata moronucua quiyajaaniuhuaj, juhua sesa miijia. Naajaa, Pueyaso rupaa cutaraari maja na naata sanaajasaanu. 10 Cunora, janiyari puetunu naquiya miiniujianaa rejeretaquiaani, Pueyaso saquiriojosano pueya tojiniuria Jesucristojiniji. Naacuajitij, nojoriiri na naata nocua tiuuniu, Pueyaso pueyara nojori jiyatesaanurajuhuaj, taa na jatanishano pueya pa quiyacuaani. Naacuajitij, paari mariyata shacantuuca quijiacara jatanishaanutaniyani, Jesucristota pa quiniuria pueyaracaanu.
11 Nio sequesanoori seetanujuanaa:
Jesucristoocua pa tiuushacari, Pueyasoori Neyanu mosaanu jiyateya pa niti na quiniuria sesa pa miishanojiniji. Naacuajitij, Jesucristo mosaanu jaara pocuara quiquiaari, na samiitianuhuari pajaniyara quiyajuhuaj, pueyaracaanu rishiriquiano pa quiniuria. 12 Naajuhuaj, paa jaara naquiya miitiasaariquia nocua pa tiuuniuucuani, nojuajaari camarucuara pa jiyatenutaniya narta jiyaniijianucua pa quiniuria. Saniniuujia, pa jaara pa Jiyaniijia tamacariquia Pueyaso niishiyashijiaca pueya niquiarani, nojuajaari pa tamacanutaniyajuhuaj. 13 Paa jaara na sequesano tojiyashijiaca quiriquiani, naajaa, nojuajaari pueyaracaanu na sequesano miijia. Pueyasoori na sequesano jataniyashijia cutara.
Taamueca quijiate Pueyaso shuquiritiasano nera poonijionani
14 Parta Pueyaso pueya quia niishitiojorohuarohua maja najuhuana nojori juayonuujutanura tamaatia niishitiojosanoocua. Jiyanohua quia nacasure nojori Pueyaso niquiara, maja naa nojori nacoojonura najuhuana supuetanaa niishitiojosanoocua. Naa tamaatia niishitiojosanoocua juayonuujutanuni, cunoori maja na cumaquiniu na tojiniaa. Socua nojori sesoya cutaraari. 15 Tama quia cuaqueyajaaja quia cojuare, saa maniniaja quia niishitiojonura Pueyasojiniji cuno seetanu rupaajanaa. Naacuajitij, Pueyasoori quia timitianutaniya nera poonijiona maniniu quia quiniuucua. Majaari capa quia niishitiojonu, quiaa mariqui tamajaaja caririquiriiri. 16 Naaratej, majaari najuhuana tama mijiria pueya niishishanojuaaja quia tojiniu. Pueya tojishacari cuno, nojoriiri socua jiyacatenutaniya Pueyaso tojiyashijiaca nojori quiniuria. 17 Cuno najuhuana niishitiojosanoori jiyanohua puereeta. Cunoori Pueyaso pueya tajinia paaqueja, na sesonura puetunu Pueyaso pueya maanujuanaa. Naa nojori tajinia paaqueyari taa pueyano cusojuaja sapueja pueyano cuaqueya moquijiaquiaacuaani, na camaru na cusojuanura. Himeneo, Filetonio, nojoriiri naa miiquioya quiarijia. 18 Nojoriiri seetanu rupaajanaa jataniquianu tamaatiara. Nojoriiri pueya niishitiojiya, paanaari tari tojetaarucuajanaa samiitianishanocuajani. Naacuajitij, majanaari pa cuaqueya jatanishaanu quiniutianiya, shacantuuca cuaqueyaraca pa quiniuria taa pa Jiyaniijiacuaani. Naa nojori niishitiojosacari najuhuanatej, nojoriiri noojiaqueya Pueyaso pueya cushitiojiya, nojori tiuyaquiniuria pa Jiyaniijia sequesanoocua. 19 Naajaa, Pueyasojuanaacuajaari pa niishitiquiaari na rupaari seetanujuanaa. Majaari na naata jatanishaanu. Naa naajiotasano quiyacuajaari:
“Pa Jiyaniijiaari na saquiriojosano pueya niishiyacuaja”.
Naa naajiotasanoori quiyajuhuaj:
“Canapuete pa Jiyaniijia Jesucristoocua tiuujiacani, nojori cuaara sesa na miijionu tarinitiaara”.
20 Sanajanaa, cua tojiri. Jiyanohua queraatia casamiriaca pueyano tiajinia, cuno tiajiniaari maja saaja orojiniji shipinijiosano coshiquia quiniu, miacojuaanio, platajiniji casaanio. Puetunu tamaatia casaajiniji shipinijiosano casamijianaari quijia. Quijiajaariuhua mati, suruhuatu numajiniji quejasano. Quijiajaariuhua maraujiniji panishano patacocua, conaanio. Puetunu cuno casamijinijiniojuanaani, noojiaqueyari racatasano saaja masu miaquetejarano quiya, na raatojotajaranonio. Quiyajaariuhua rucucuaacuaji casaa, rucucua cajitiaja. 21 Paari naajuhuaj. Paa jaara tama pa cuaqueyajaaja cojuariquia tojetaarucuajanaa sesa pa miiniuucuajini, saaja pa Jiyaniijiara pa quiniuriajuhuaj, naacuajitij, pa naata juhua pa Jiyaniijia timitiasano tohuatashiniyojua quiniu. Naacuajitij, pa Jiyaniijia na naata poonijiotenu pajaniya puetunu maninia casaajanaa pa miiniuria.
22 Sanajanaa, quiaacuajaari niishiya, casaa miiniuucua jiaatiajacate mashiquiorini. Puetunu cuno sesa niishiriojosanojuanaa quia tarinitiariquia. Saniniuujia, saaja maninia miijia quia quiriquia. Saaja Pueyaso rupaacua tiuujia quia quiriquia, pueya panijiajuhuaj. Jiyanoojia quia quiriquiajuhuaj. Naa quia quiriquia, taa puetunu Pueyaso jiyatesano sesa miyashijiaca pueyajanaa miiquiaacuaani, pa Jiyaniijiaacua nojori tiuuniuucua. 23 Pueya jaara nacoojoriquia nojori niishiyaquishoo casaajiniji najuhuanaj, nojori quia ruuretare saaja, nojori jaara quia nequesoreetare cuno casaajiniji. Quiaacuajaari niishiya, pueyari jiyano casaacua paracaatioojua. 24 Pueyasora poonijiojua pueyano cuaara quiyaquiiria pueya paracaajia. Saniya cuaara quiiria cutara puetunu pueya panijiajanaa. Cuaara quiiriajuhua maninia niishitiojojua. Cuaara juhuajaniya rejeretaja quiiria, tamasaca jaara na taajetere. 25 Cuaara Pueyaso rupaa tojiyashijiaca nacasuura jacaria, nojori na paniniutia, maja nojori na juaaniutia. Naa quia miishacari, Pueyaso naasucuaari nojori jiuujia tacatonutaniya seetanu rupaajanaa niishijiaca nojori quiniuria. 26 Naacuajitij, nojoriiri maninia niishiriojojuaca quiniutianiya, nojori jaareteenura Sesaacaacuaji, maja Sesaaca miitiniuria nojori taa na paniyacuajani.