3
Taa quijiaca mijiria quiniaa quiniutianiya quera jiya puequesacarini
Quia niishirijiuhua Timoteonaa, jiya puequenu panishacari, pueyari socua jiyacatenutaniya sesa miijiacara. Pueyari saa tama nerajaaja niishiriojojuaca quiniutianiya. Majaari tamonura na niishiriojonu quiniutianiya. Pueyari queraatia cumaneeca jiitianuucua jiaatiajaca quiniutianiyajuhuaj. Naajuhuaj, pueyari najuhuana narta pueya niquiara pocuajaca quiniutianiya, na jiyanishacari nojori cutara socua niishijiaca narta pueyajiniji, socua shanohua niquishano tamasacajinijinio. Pueyari Pueyaso sesacajaca quiniutianiya, narta pueya sesacajacajuhuaj. Pueyari na queya tojiyashijiaca quiniutianiya. Majaari quenaaja pueya timitianu quiniutianiya maninia na miijiaca. Pueyari maninia miyashijiaca quiniutianiya, Pueyasojiniji maninia casaa rerequetejaca nojori quiniuucua. Naajuhuaj, majaari quenaaja na queya panijiaca pueya quiniu quiniutianiya, tapueyocuaca, tama necohuajaajanio. Pueyari tojetaarucuajanaa jiyanoyashijiaca quiniutianiya. Sacuaraatia rimiaacatujuri quiniutianiyajaariuhuaj. Naajuhuaj, majaari quenaaja tama nojori cuaqueya panishanojuaaja rejetejaca pueya quiniu quiniutianiya. Pueyari naquiya narta pueya miijiaca quiniutianiya, nojoriicua na taraajeyaquiniutia. Pueyari puetunu maninia miijiacajanaa soojeaca quiniutianiyajuhuaj. Pueyari tama na cojiniaajaaja tacartajaca quiniutianiya. Pueyari cocuaatia casaa miijiaca quiniutianiya, mosanucua nojori quiniuucua. Pueyari juhuajaniya quijiaca quiniutianiya, tama nojori cuaqueyajaaja shuquiritiajaca nojori quishacari. Shuquiriaatia pueya miishacari tama na panishanojuaaja pueyaracaanu, majaari jeya nojori quiniu quiniutianiya nojori shuquiritianura Pueyaso. Pueyari sapuenu juhua Pueyaso pueya niquishaanutaniya. Naajaa, nojori miishanojiniji, maatia niishishaanutaniyari, nojoriiri Pueyaso cumaaca maseyaquiquiaari seetanujuanaa jatanishano pueya nojori quiniuria. Cunora cua tojiri Timoteonaa. Majaari jiyano pueya quia rupuenutej.
Tamasaca cuno pueyajinijinioni, nojoriiri tiaco tiuquitiajaca, noo maajipohua na sapojonura, najuhuana pueya pohuatasanoocua ritia tiuujiacatej. Cuno maajipohuari tama na cuaqueya miiniu panishanojuaaja rejeteyashijiaca. Naa sesa miijiaca nojori quiniuucuatej, nojoriiri najuhuana tacaaquioquiaa. Cunora, nojoriiri cuno sapojonuujuaca tojitiaquiaa. Cuno maajipohuari najuhuana pueyaracaanu tojitiaquiaa cuno sapojonuujuaca niishitiojosano. Saniniuujia, majaari Jesucristojiniji seetanu rupaajanaa niishijiacara nojori quiniu quiquiaa, Pueyaso jiyanooniuria nojori. Cuno sapuenu juhua Pueyaso rupaa niishitiojonaari seetanu rupaajanaa ruuretaquiaa, taa nio shimiacuri, Janes, Jambres ruuretaquiaari supuetana Moiséscuaani. Naacuajitij, nojori niishitiajaari juhua ninishiqui, sesa nojori miishano timitiajaca nojori quiniuucua. Seetanu rupaajanaa nojori tojiyaquiniuucua, pueya cuaara tojiyaquiiria nojori saniniuujia. Nojoricuajaari Jesucristoocua tiuyashijiaca. Naajaa, majaari queraatia pueya tiuuniu quiniutianiya nojoriicua. Ritia niishishaanutaniyacuajaari, nojoriiri seetanujuanaa niishiyashijiaca, taa pa supuetanaa niishiquiaaricuaani cuno shimiacuriiri sapojonuujuaca.
Pablo tucuatasacari naajionu, socua rootaa Timoteori
10 Timoteonaa, quiaacuajaari pueyaracaanu cua cojiquiaari maninia quia niishiniuria puetunu cua niishitiojosanojuanaa. Quiaacuajaari niishiya taa miijia cua quiquiaarini, pa Jiyaniijia cua shuquiritiniuria. Quiaari niishiyajuhuaj taa seetanujuanaa pa Jiyaniijiaacua tiuujia cua quiquiaarini, jacaria pocuajajuhuaj, pueya panijianio. Quiaari niishiyajuhuaj, majaari coojia cua najiquitiniu quijiani, pueya miishacari naquiya janiya. 11 Quiaari niishiyajuhuaj taa cua miitiasaaquiaari Antioquiya tiacajiniani, Iconio tiacajiniajuhuaj, Listra tiacajinianio. Seetanujuanaa, janiyari naquiya miishaaquiaarini. Naajaa, pa Jiyaniijiaari cucua taraajequiaari maninia na rishitiniuria janiya. 12 Seetanujuanaa naquiya miishaanutaniyari puetunu noo pueyajanaa, tama na cuaqueyajaaja jiyatejaca saaja Jesucristo tojijiaca nojori quiniuriatej. 13 Saniniuujia, sesa miijiaca pueya, sapojonuujuacanio, nojoriiri socua sesa miiniuria jiyacatenutaniya. Nojori sapojonuusacari tamasaca, nojoriiri naa tama na cuaqueyajaaja sapojonutaniyajaacujua.
14 Quiajaniya saniniuujia Timoteonaa, majaari quia cartenu puetunu maninia niishitiojosanojuanaa, taa quia niishitiojosaaquiaaricuajani. Quiaacuajaari niishiya, cuno niishitiojosanoori seetanu rupaajanaa. Quiaari niishiyajaacuhuaj canapuete quia niishitiojoquiaarini. 15 Quiaacuajaari quia naatujuajiniji tariucuacaanu Pueyaso Rupaa niishijia. Cunoori quia niishitiquiaari Jesucristoocua quia tiuuniuria, Pueyaso jiyanooshano pueyano quia quiniuria. 16 Puetunu Pueyaso Rupaajanaacuajaari Pueyaso naajiotanishano na pueya. Cunora, puetunu cuno rupaajanaari maninia pajaniyara. Cuno rupaari cumaacaraca na niishitiojonura pajaniya, na niishitiniuria pajaniyajuhuaj pa miishanoori sesa, na nacasunura pajaniya maninia miijiaca pa quiniuhuara. Pa rootaajaariuhuaj tojetaarucuajanaa maninia miijiaca pa quiniuria. 17 Naacuajitij, Pueyaso Rupaari Pueyasora poonijionaa pueya jeenucuaja tojetaarucuajanaa, puetunu maninia casaa miijiacajanaa nojori quiniuria.