4
Quiaacuajaari niishiya, Jesucristo tiuquishacariuhua mijiria, Jiyaniijiajanaa na quiniuria, nojuajaari puetunu na tojitiajacajanaa nequesoreenutaniya mijiria pa miishanojiniji, saminiucua, macunucuanio. Cunora, janiyari na niquiara, pa Que Pueyaso niquiara quia sequeya seetanujuanaani. Cua tojiri. Majaari pueya niquiara Pueyaso rupaa pohuatanu quia tarinitianu. Pueyaracaanu quia pohuatariquia, naajaa, quia jiyanishacari jiyacari naasucuaari maja maninia quia pohuatanura. Pueyaso rupaata quia niishitiri sesa miijiaca nojori miishanoori sesa Pueyasora. Pueyaso rupaa tojiyashijiaca quia nacasuriquia. Pueya quia shiniujiuriquia Pueyaso rupaacua nojori tiuuniuria seetanujuanaa. Puetunu cunojuanaa quia miiriquia jacaria quia pocuanuta, maja juaaniutia. Naa quia poojotariquia pueya niquiara, nojori tojiniu panishacarijia Pueyaso rupaa. Na nuhuaji, pueyari seetanu rupaajiniji niishitiojosano tojiniu paniyaquiniutianiya. Saaja na ruuretanutaniyajaariuhuaj. Naa Pueyaso rupaa nojori tojiniu paniyaquishacaritij, nojoriiri queraatia tamaatia niishitiojonuujuaca rerejotenutaniya, cuno pojori shuquiritiniuria nojori najuhuana pohuatasanota. Nojoriiri seetanu Pueyaso rupaajanaa tarinitianutaniya, najuhuana sapojonuusano tojitiajaca nojori quiniuria saniniuujia. Quiajaniya saniniuujia, maninia niishiriojojua quia quiriquia, maja quia sapojosaanurajuhuaj. Naquiya miiniu rejeretaja quia quiriquia. Pueyaso rupaa Jesucristojiniji pohuatanuucua cojeja quia quiriquia, pueya tiuuniuria Jesucristoocua. Puetunu quia poonijiosanojuanaa Pueyasora quia tucuatare maninia, taa pa Jiyaniijia sequequiaari quiajaniyacuajani.
Janiya saniniuujia, janiyari quera quianutaniya jiyocuacaanu cua quiniuria pa Jiyaniijiatani. Cua nanaca jaara shootesaare, janiyara, cunoori juhua Pueyasora cua niquitiosano quiniutianiya. Majaari cua taajenu quijia, pueyaracaanu cua poonijiosacari cua Jiyaniijiara. Janiyari tari tucuatacanu miiniu puetunu na sequesanojuanaani. Pueyaracaanu cua poojotasacari Pueyaso rupaa, majaari cua jataniniu quiquiaari quenaaja. Naacuajitij, shanohua tuhuajaari quiriano jiyocuacaanu racatasano quiya tari, maninia miijia cua quiniuucua. Cua Jiyaniijiaari cuno tuhuaja cua niquitionutaniya na samiitianishacariuhua janiya. Pa Jiyaniijiaari jiyanohua maninia. Na jiyanooshano pueya pa quiniuucua, majaari socua na saneenu quiniutianiya sesa pa miishano. Majaari saaja janiya na niquitionu quiniutianiya cuno tuhuaja. Puetunu noo pojorijianaa niquitionutaniyajaariuhuaj, canapuete nojuaja na paniniutia sashiyajaani, cuaara tiuquiuhuara shacantuuca na cumaacatajaatijia.
Pablo sequesano Timoteo miishocoriquiano
Majaari puera tarishiniu. Quia secoore, cucua quia tiuquiniuria ritia. 10 Demasri cua tiujiaarucuaani. Tesalónica tiacajinia quiaarucuaari. Nojuacuajaari tama na panishanojuaaja miiniu panijiara jatarohuacuaa. Crecenteeri saniniuujia Galacia jiyajinia quiaarucuaa. Titoori Dalmacia jiyajinia quiaarucuaajaacuhuaj. 11 Saaja Lucasri niya cuata quiya. Quiaa jaara cumaji niyare, quiocua Marco rupoyare quiocua. Nojuajaari na naata cua naacunu niya, pa Jiyaniijiara cua poonijiosacari. 12 Janiyari saniniuujia Tíquico jiyarorucuaa Éfeso tiacajiniani. 13 Taa cua sequeya quiajaniyacuajani, quiaa jaara cumaji niyare, quiocua cua tucuaque toque paare quiria, Carpo tiajinia cua tiujiasano, Troas tiacajinia. Quiocua quiria patootaare cua nequesoreetuneecajuhuaj. Janiyari socua noo paniya quia patootanurani, shoqueecua naajionuutasano Pueyaso Rupaatej.
14 Noo Alejandro, cumueeca casaajiniji shipinijiojua casamitij, nojuajaari jiyanohua cua paracaajiara quiquianu. Naajaa, pa Jiyaniijiacuajaari saniniuujia cucua na naminiutianiyacujua, naa na miiniuucua janiyatej. 15 Tama quia cuaqueyajaaja quia cojuare maja na miiniuria sesa quiajaniyajuhuaj. Nojuajaari pa pohuatasano cuaracashitiya saaja, Pueyaso rupaa ruuretaja na quiniuucua.
16 Janiya jaara shushajanaa nujuatesaacanu jiyaniijianucua tacojitij, nojori nequesoreenura janiya, majaari quenaaja tamonu Pueyaso pueyajinijinio quiniu quiriquiaa tii, cucuaji na tacunura quenaaja. Puetunu cua cojiniaajanaari cua cartecanu tamajaaja. Naa nojori tarinitianuucua tamajaaja janiyatej, Pueyaso cuaara jiyanooria nojori. 17 Naajaa, pa Jiyaniijiaari cua cojiquianuni. Cua cumaquiquianujaariuhuaj, nojuajiniji cua pohuatanura puetunu cuniqui quiniaa Pueyaso niishiyashijiaca pueyajanaa. Pa Jiyaniijiaari cocuaatia cua miiniujiniji juhua nojori juaashiquiajiniji cua jaaquianu, maja nojori monura janiya. 18 Janiyari nocua tiuyani, nojuajaari cua mashiquiniutianiya puetunu sesa casaacuajijianaa. Cua cojuanutaniyajaariuhuaj, pueyaracaanu rishijia cua quiniuria na shuriucua jiyocuacaanu, Jiyaniijiajanaa na quishacari. ¡Jiyanohua maniniaari pa Jiyaniijia! ¡Nojuaja cuaara shuquiritiasaaria pueyaracaanu! Cuaara naa quiiriatej.
Pablo sequesano na naajionee na tucuatasacari
19 Quiria quia saruhuatare Prisca, neyaca Aquilanio, puetunu Onesíforo pueyajanaajuhuaj, na tiajinia quiniaani. 20 Erastoori Corinto tiacajinia jateecanu. Janiyari saniniuujia Trófimo tiujiacanu Mileto tiacajiniani, cusosu na quiniuucua. 21 Cucua quia niniuria quia secoore, shuniya coteyaquishacarijia quia tiuquiniuria cucua. Niya cuata quiniaa parta Pueyaso pueyari cua sequereeni, nojoriria cua saruhuatanura quiajaniya. Nojoriiri Eubulo, Pudente, Lino, Claudianio, puetunu parta Pueyaso pueya maanujuanaanio.
22 Pa Jiyaniijia cuaara quioojiajinia quijia quiiria pueyaracaanu. Pueyaso cuaara cumaquiiria puetunu niajaniyajanaa.