PABLO NAAJIONEE TITOOCUARA
1
Pablo naajiosacari Titoocuara
Janiyari Pabloni, Pueyaso seru. Jesucristoori cua jiyaroquiaari na Que Pueyaso saquiriojosano pueya cua tiuutiniuria Jesuucua, Pueyaso pueya nojori quiniuria. Cua jiyaroquiaarijiaariuhua Jesuucua tiuuniaa cua niishitiniuria seetanu rupaajanaa Pueyasojiniji, nojori jatanishaanura maninia quijiacara. Nojori tojishacari cuno rupaa, nojoriiri niishiquiaa nojori cutaraari samiitianishaanutaniuhua Pueyaso muerasu nojori quiniuucua, pueyaracaanu quijiaca nojori quiniuria Pueyasota. Cunocuajaari tariucuacaanu Pueyaso sequesano, jiyanohua tarijiatej, jiya shipinishaacarijiyojua. Nojuajaari maja na naata sapojonu. Quiari naataja, Pueyasoori na rupaa niishitiniu paniquiaari pueya, taa na paniquiaari jiyasohuaja tariucuacaanucuajani. Naaratej, pa Jiyanoojia Pueyasoori cua jiyatequiaari na rupaa pohuatanarani, pueya cua tiuutiniuria nocua. Quiarijiani, quiocuara naajiyanijia Titonaa, juhua cua niyanuniyojua quia quishacari. Quiaari Pueyaso pueyanora quiquiaari quia tiuushacari Cristojiniji cua pohuatasanoocua, taa cua tiuuquiaaricuaani. Naacuajitij, paari mariyata nocua tiuujiacani. Pa Que Pueyaso, pocuaji Tacuna Jesucristonio, nojori cuaara cumaquiiria quiajaniya. Nojori cuaara jiitiaara quioojia maninia, shuquiriaatia quia quiniuria pueyaracaanu.
Titora Pablo sequesano, Creta jiya tucuaatiajajinia na miishocoriquiano
Janiyari quia tiujiaquiaari Creta jiya tucuaatiajajiniani, quia tucuatanura cua poonijiosano cureeno. Naaratej, quia sequecanunijia quia jiyatenura jiyaniijianucua, Pueyaso muerasu maapue jiitianaa quiniuria puetunu cuno jiya tiacajiniajanaa, taa cua sequequiaari quiajaniyacuajani. Pueyaso pueya jiitiariquiano cuaara quiiria maninia pueyano, sesa miyashijia, maja pueya pocuanura sesa nojuajiniji. Cuaara jiitiaara niquiriyatujua niquiocua. Necohua cuaara quiiria Pueyaso muerasujuhuaj, maja sesa miijiaca, maja tojiyashijiacajuhuaj. Cante Pueyaso muerasu jiitianani, nojuajaari Pueyasora poonijiojua. Naaratej, nojuaja cuaara quiiria maninia quijia, sesacasoo, maja tojiyashijia. Cuaara quiyaquiiria ritia juaajia, mashaasequejojua, piyojotaja. Cuaara quiyaquiiria cumaneeca panijia sesa na miishanota na masenura. Naajuhuaj, Pueyaso pueya jiitiana cuaara quiiria rucoonaacua taraajeja. Cuaara quiiria maninia miijia, maninia niishiriojojua. Cuaara quiiriajuhua seetanujuanaa Pueyaso rootasano tojijia, maja rimiajata maninia miijia. Cuaara quiiriajuhua Pueyaso panijia cutara, tama na cuaqueyajaaja jiitiaja maninia, maja sacuaraatia casaa porocua. Cuaara quiiria Pueyaso rupaa tojijia cutara, taa na niishitiojosaaquiaaricuajani. Naacuajitij, nojuaja na naata pueya cumaquiniu, maninia na niishitiojosanota Pueyaso Rupaajiniji. Naacuajijiuhuaj, nojuaja na naata pueya tacatonuhua Pueyasoocua sesa nojori niishishanojiniji, noo pojori canapuete Pueyaso Rupaa ruuretajaca quiyacuajani.
10 Naa quia sequereenijia, queraatia tojiyashijiaca pueya quiniuucua, canapuete juhua niishiyashijia niishitiojoquiaa najuhuana niishitiojosanocuajani. Nojoriiri Pueyaso muerasu sapojiya. Queraatia cuno pojoriiri cuarta Judiocuaca. Nojoriiri pueya niishitiojiya pueya cararaatiuuquia co miatesaanura, taa Moisés niishitiojoquiaari tarijiacuajani, seetanujuanaa Pueyaso muerasu nojori quiniuria juucua. 11 Nojoriiri queraatia niquiohuaraca pueya jiyajeneteya sesa na niishitiojosanota, puetunu tapueyocuacatajanaa nojori juayonuujutanura. Cuno niishitiojonaa cuaara sanaajasaaria. Nojoriiri niishitiojoquiaa saaja cumaneeca nojori masenura sesa na niishitiojonuunujiniji.
12 Creta jiya tucuaatiaja pueyajinijinio tamonu shimiacuuri tama na pueyajinijijiaaja naa sequequiaaritij: “Creta pueyari pueyaracaanu saaja sapojonuujuaca. Nojoriiri jiyanohua juaajiaca juhua sayoru. Nojoriiri puera miaquenuujuaca. Nojoriiri taajecorijiuhuaj”. 13 Seetanujuanaari cuno shimiacu sequesano. Nocuaji, jiyanohua quia nacasure nojori, nojori cuaara Pueyaso tojijiaca quiiria, maninia quijiaca nojori quiniuria. 14 Quia rootare nojori maja na tojitianura Judiocuaca nareja najuhuana pohuatasano, naajuhuaj, maja nojori tojiniuria pueya rootasano, canapuete Pueyaso seetanu rupaajanaa tojiyashijiaca quiyacuajani.
15 Pueyano jaara maninia jiuujiaraca quiri, puetunu casaajanaari maninia quiya nera. Saniniuujia, pueyano jaara sesa jiuujiaraca quiri Pueyaso rupaacua tiuyashijia na quiniuucua, majaari quenaaja niquiriyatu casaa maninia quiniu nera. Na niishitiajaari juhua curuutuuca, noojianio. 16 Nojoriiri tama na cuaqueyajaaja sequeya: “Pueyaso niishiyanijia”. Naa nojori sequesacaritij, najuhuana sequeyari. Nojori miishanojiniji, paari niishiyani nojori maja seetanujuanaa Pueyaso muerasu. Nojoriiri jiyanohua soosano pueya, puera sesa na quiniuucua. Nojoriiri jiyanohua sesa, tojiyashijiacajuhuaj. Majaari na naata quenaaja maninia miiniu.