3
Ngillatuñmamuaiñ ta iñchiñ
Fey tüfa pu peñi ka lamngen feypiwayiñ, ngillatuñmamuiñ ta iñchiñ. Ngillatumün femngechi ta Ñidol ñi werken dungu doy müchay ñi kom püle puwael ka ñi küme llowngeael, chumngechi ta femngey eymün mew. Fey ka femngechi ngillatulemün iñchiñ taiñ montulniengeael tati wedwedkülechi pu che mew ka rume wesañmangelu mew, itrokom che am mupiltunolu ta Ñidol mew. Welu ta Ñidol manelfali itrokom ñi dungu mew, feymew kisu ta kelluaeymünmew tamün newentuleael, ka montulnieaeymünmew ti weküfü ñi wesake dungu mew. Fey Ñidol mew maneluwküleiñ eymün tamün femkeelchi dungu amuleay tamün küdawyefiel chumngechi ta iñchiñ tamün dew werkükünuleluwfiel. Fey Ñidol kelluaeymünmew tamün nieaetew Ngünechen ñi piwkeyen mew, ka tamün nieael ta Cristo ñi newen tati kutrankawün mew.
Müley taiñ küdawael
Pu peñi ka lamngen, feypiwayiñ taiñ Ñidol Jesucristo ñi werkün dungu mew tamün püntünentuwael tati che mew pinolu ñi küdawael ka pinolu ñi femael iñchiñ taiñ kimeltukeelchi dungu. Fey eymün kimnieymün chumngechi tamün inakintumufiel, femngechi tamün femael kay iñchiñ taiñ inayentufal femün: iñchiñ ta re mülepukelafuiñ eymün mew fey taiñ küdawnon, eymün ta ka feley tamün küdawküleael. Ka iney no rume ta refalta iñmakelafuiñ tañi kofke, fey taiñ wewnoel, welu may, yafüluwün mew küdawpuiñ antü ka pun femngechi taiñ re ilenoael iney mew no rume ta eymün mew. Rüf feyngefuy ñi felefel taiñ ngillatuwafiel chemkün ta eymün ka femngechi tamün kellumuafiel ta iñchiñ, welu küdawkeiñ femngechi tamün eluwafiel ti inayentufal femün, fey tamün inayentuafiel feychi dungu. 10 Feychi mülepulu iñchiñ eymün mew, eluwiyiñ tüfachi norngechi dungu: “tati pinolu ñi küdawael ka ikenolpe.”
11 Welu kimkeiñ ta kiñekentu eymün ñi re feleken fey ñi küdawnon rume, re miyawpüdakey fey ñi chem chumnon rume. 12 Fey tüfachi pu che werküafiyiñ ka ngülamafiyiñ ta Ñidol Jesucristo ñi awtoridad mew tañi küdawael engün femngechi ñi kisu amayewküleael engün. 13 Pu peñi ka lamngen, afeluwkilmün kümeke dungu tamün femael. 14 Fey kiñekentu duamkünunole iñchiñ taiñ feypielchi dungu ta karta mew, ngüneduamfimün ñi ineyngen ta tüfey, fey trawükilmün ta kiñentrür kisu engu mew, femngechi ta kisu ñi yewelkawael. 15 Welu kayñe reke niekenofilmün, welu may ngülamkeafimün kiñe peñi kam lamngen reke.
Tati ngillatuñman afpualu mew
16 Fey tüfachi küme tüngünngechi Ñidol müten fill antü eluaeymünmew ta küme tüngün ta eymün ka itrofill kümeke dungu. Taiñ Ñidol rumel mülepe eymün mew. 17 Iñche, Pablo, wirileluwiyiñ tüfachi lemoria pifalelchi dungu iñche ñi kuwü mew ka ñi wirin letra mew. Fey ta famngechi firmakefiñ kom iñche ñi karta. Fey ta femngechi wiriken. 18 Fey taiñ Ñidol Jesucristo eluaeymünmew kisu ñi piwkeyechen itrokom eymün. Felepe may.*
* 3:18 Kiñeke kuyfi wirin mew ngelay: “Felepe may”.