10
Idoꞌ gomuꞌ louꞌ gamaziloꞌ eꞌmeti ize ato atoꞌ ngibili Oꞌmoso lehizi-dikevo neꞌmi gihileꞌve initeꞌ lamineꞌ sotoꞌ o ngemaaꞌ neineꞌ nene alingeꞌ initeꞌ lamineꞌ lelita sotoꞌ o lemelineꞌ nene initeꞌ gihile neꞌmine engita nene ma sotoꞌ o ngemesaꞌmineꞌ ve. Asi mo alingeꞌ sotoꞌ o-ledelineꞌ initeꞌ neti avazaha neꞌminevoꞌ nene sotoꞌ o ngemaaꞌ neineꞌ nenako ingine nene kilisimasiloꞌ kilisimasiloꞌ lihimete apase-ledavo lisiheꞌ lamineꞌ mineloningumuꞌ ve li ize ato atoꞌ di igi ngibili Oꞌmoso lehizi-dikaꞌ lehizi-dikaꞌ igi minaaꞌ naniꞌ neꞌmo ngelo do lisiheꞌ lamineꞌ gehepeve o-ngedesaꞌmineꞌ nenako nemuꞌ nene aꞌmine initeꞌ nene Oꞌmoso lehizi-dikaꞌ lehizi-dikaꞌ igivoꞌ minaaꞌ nave. Ee, neꞌmine igaꞌ naniꞌ neꞌmo lihimeꞌine apase-ngedo mudise do lisiheꞌ gehepeve o-ngididiniko aꞌmine initeꞌ Oꞌmoso imi gubiꞌ izi imaaꞌ nave ingine nene lihimete nomineꞌ minelesune li ize ngibili Oꞌmoso lehizi-dikaꞌ lehizi-dikaꞌ naniꞌ nene huli alamadine. 3-4 Ne neiha vemohoꞌ bulumakaꞌ neti vanisesi memeꞌ ize neti vanisesi neꞌmo nene eveneliti lihimeꞌine nene apase osuꞌ lo-ngedamilidoꞌ nenako kilisimasiloꞌ kilisimasiloꞌ ingine neꞌmine initeꞌ ngibili vaniseꞌine nene Oꞌmoso lehizi-daaꞌ naniꞌ neꞌmo lihime daniꞌ mamuꞌ nene gohi gili okoꞌnidoꞌ gilaaꞌ nave.
Nemuꞌ nene Kilisitoꞌ misubouko mene lemelesa noogo monoꞌ godolouꞌ melehine lo imineꞌ gamazi ma tiꞌ li gizi nizaniꞌ ma neive:
Gaza eveneꞌ isaaꞌ neve li ize ato atoꞌ bili gimi idoꞌ
initeꞌ gohi ato atoꞌ nene gimikaꞌ gimikaꞌ igi minilizave lo gelamo
neniꞌ nene gelekeleꞌ o-gedelongumuꞌ ve lo
okoꞌne nene do vaꞌvaꞌ ogo molo-nedane.
Ee, ize ma bili olokuꞌ giziꞌ voti gimi idoꞌ
lihime apase-ngedelive li ize ngibili
vaniseꞌine gimaaꞌ naniꞌ nemuꞌ nene laniteꞌ gelesaꞌmanivosamuꞌ
tiꞌ lo lo-gimuvoniꞌ ve: Oꞌmosoo, gelezo.
Naza monoꞌ godolouꞌ nenikumuꞌ louꞌ gamazi gizi nizaniꞌ maloꞌ
nene eꞌmeto geiꞌ lukaloꞌ do molo gelekeleꞌ o-gedelesa uvoniꞌ ve.
Idoꞌ Moseꞌ louꞌ gamaziꞌmo lidoꞌ eꞌmeti igaꞌ naniꞌ initekumuꞌ Kilisitoꞌ aza Oꞌmosomuꞌ lineꞌ nene ize ato atoꞌ bili gimi idoꞌ ato atoꞌ initeꞌ nesi isaaꞌ neve li gimi idoꞌ lihime apase-ngedelive li ize bili giziꞌ voti gimaaꞌ naniꞌ nene laniteꞌ gelamosa nimikaꞌ nimikaꞌ igi minilizave lo gelesaꞌmane loosa nelotiꞌ nene geiꞌ lukaloꞌ do molo gelekeleꞌ o-gedelesa uvoniꞌ ve lo Izesuꞌ lidiꞌmo lihimetemuꞌ ize belo Oꞌmoso emaaꞌ monovomuꞌ nene ganaꞌ lineꞌ gamazi nene do hulo Oꞌmosoꞌmi luloloꞌ do molo gelekeleꞌ o-daaꞌ monovomuꞌ alingeꞌ lineꞌ gamazi nene do otineꞌ ve. 10 Idoꞌ Kilisitoꞌ aza Oꞌmosoꞌmi luloloꞌ eꞌmeto leliꞌ mukikumuꞌ nene gamene hamokovoꞌ okoꞌno hulo helo Oꞌmoso imineꞌ neꞌmo lute do lisiheꞌ o-ledo Oꞌmoso gelekeleꞌ o-do mineloneꞌ evenele loloꞌ o-ledave.
11 Idoꞌ evenetoꞌ medeli mini Oꞌmoso initeꞌ lehizi-daaꞌ ave mukiꞌ ingine nene goꞌ laneme goꞌ laneme monoꞌ gonoꞌine nene di mini ize ato atoꞌ ngibili gamene gamene hamoꞌ initekovoꞌ igi Oꞌmoso imiꞌmi vi minaaꞌ naniꞌza eveneliti lihimete nene apase-ledelidoꞌ lisiheꞌ amineꞌ initekovoꞌ imaaꞌ nave. 12 Ingine neꞌmine igaꞌ naniꞌza Kilisitoꞌ aza gamene hamokovoꞌ okoꞌno hulo helo Oꞌmoso imineꞌ neꞌmo eveneliti lihimete nene mudise apase-ledelidoꞌ vo daavosa Oꞌmosolatiꞌ lemo minive eiꞌ moꞌmosiꞌve Oꞌmosoꞌmo ana hulaaꞌ ida neidoꞌ aꞌmida vo neive. 13-14 Ee, eze okoꞌno hulo helo mo gamene hamokovoꞌ Oꞌmoso imineꞌ neꞌmo Oꞌmoso gelekeleꞌ o-do mineloneꞌ evenele nene mo mudise do lisiheꞌ lamineꞌ gehepeve o-lidineꞌ nenako nemuꞌ nene okoꞌnoꞌve gohi gohi hulo helo Oꞌmoso emamo vo Oꞌmosoꞌmo ana hulaaꞌ ida eiꞌ moꞌmosiꞌveloꞌ mino nelotiꞌ nene eiꞌ Kilisitoꞌni biluvaꞌ i-daaꞌ ave nene gelekeleꞌ i-dilizave lo Oꞌmosoꞌmo gizeneuko doꞌmo leme-ngedelingumuꞌ nene gizebo o neive.
15 Idoꞌ aꞌmine luvoniꞌ gamazi nene Oꞌmosoꞌmi Sikalahuꞌ neꞌmosi hize eleꞌ ogave. Aꞌmine Sikalahuliꞌmo eiꞌ gamaziꞌve lo-limineꞌ monoꞌ godolouꞌ tiꞌ li gizi nizaniꞌ ma neive:
16 Guvelesi veꞌmo tiꞌ lo lineꞌ:
Gamene muluvoniꞌ nene ogavo alingeꞌ eveneꞌ mukilite gili dalizaniꞌ
gamazi gosohoꞌ gohi ma lo huko do sotoꞌ o-ngedeloniꞌ gamazi nene
neꞌmino neive: Naza lo huko do sotoꞌ o-ngedeloniꞌ gamazi nene
luꞌninguꞌ molo-ngedo idoꞌ gaꞌninguꞌ nene luhuvo neꞌmine gize-ngedekuvo
mineleseive.
17 Idoꞌ neꞌmine lo nelotiꞌ alingeꞌ gamazi gohi ma tiꞌ lo lineꞌ:
Idoꞌ eveneꞌ engita lihime minineꞌ mamuꞌ nesi idoꞌ
louꞌ gamazi avutoꞌ igaꞌ naniꞌ mamukisi nene
gohi gaꞌne gelamolosuve.
18 Idoꞌ Oꞌmosoꞌmo lihimete mukiꞌ nene apaso osuꞌ lo-ledavo ma nene lihimete apase-ledelive lo lihimetemuꞌ ize ato atoliꞌmine belo olokuꞌ gize emaaꞌ uneꞌ ma nene gohi ma amolosune.
Laza Oꞌmosoꞌmo Lihime Lemelihe Lebelelihe Lo Golise Gelamo Ezela Vo Giꞌmizelone Lo Lo-ngimineꞌ
19 Nemuꞌ nene neze zuho lingine Izesuꞌ vanise lepo helo Oꞌmoso imineꞌ neꞌmo lihimete nene mudise apase-lidineꞌ nenako nemuꞌ nene golise gelamo Oꞌmosoꞌmi kekeize atoliꞌmine lo minineꞌ numuno lulouꞌ nene ha vo dizelonidoꞌ o neive. 20 Ee, Izesuꞌ eze okoꞌno hulo hilineꞌ neꞌmo Oꞌmosoꞌmi kekeize atoliꞌmine lo minineꞌ numuno lulouꞌ nene eveneꞌ dizikelizave li monoꞌ numuno nabauꞌ lavolavodunuꞌ akate hizi tili-limikaniꞌ nene mudise bele ngoloꞌ lo-ledo Oꞌmososi bizo mineloneꞌ aka gosohoꞌ eleꞌvoleꞌ ogo minevoꞌ minevoꞌ ilineꞌ nene vele-ledave. 21 Idoꞌ lelitoꞌ medelo mino Oꞌmoso initeꞌ lehize-daaꞌ ivete nene aza eveneꞌ naba mino Oꞌmosoꞌmi evenele zuho leliꞌ nene gizebo o-lede neive. 22 Nemuꞌ nene evenetoꞌ medeli mini Oꞌmoso initeꞌ lehizi-daaꞌ ave ngeleꞌmize milalizangumuꞌ aꞌmine ve nene di lamineꞌ i-ngidi okoꞌnidoꞌ nene vanisedunuꞌ hibiꞌ izi huli-ngidi idoꞌ nosoꞌ izi-ngidaaꞌ aniꞌ neꞌmino aza leliꞌ lute nene eiꞌ vaniseꞌvedunuꞌ hibiꞌ izo hulo-ledo aꞌminguꞌ monovo goloso minineꞌ nene do hulo-ledo idoꞌ okode nene noso laminedunuꞌ noso ize-lidineꞌ gelavo mino lute lisiheꞌ lamineꞌ minidiꞌmo Oꞌmoso golo izamo idoꞌ gate setaꞌ gelamo ezemuꞌ gele eleꞌvoleꞌ goloso ogo Oꞌmosola ogo ezesi bizo minukeꞌzo. 23 Idoꞌ Oꞌmosoꞌmo initeꞌ mukiꞌ ha olosuve lineꞌ initeꞌ nene mo laminetoꞌ oloseive lo mo gele noneꞌ ma nenako laza gele eleꞌvoleꞌ ogo Oꞌmosoꞌmo lemelove lo lo neineꞌ initekumuꞌ gizebo ogo minaaꞌ noningumuꞌ lo sotoꞌ ogaꞌ nouneꞌ nemuꞌ nene golise gelo hulamo do giliꞌ lo do minelone. 24 Neꞌmine ogo lute ngemo nasahiliꞌ o-ngedaaꞌ monovo idoꞌ nevoꞌmine gono lamineꞌ ato atoꞌ daaꞌ monovo lamineꞌ nene lelita amuzo molo minelive lo ge luka do ote-gede ne luꞌne do ote-nede loloneꞌ akamuꞌ nene viseꞌ ogo ningo ogo molo minelone. 25 Idoꞌ eveneꞌ malite monokumuꞌ do geseꞌ ogaꞌ monovo hulaaꞌ naniꞌ neꞌmine igi lingine hulami monokumuꞌ di geseꞌ iꞌmi vi mini monokuꞌ ge hize eleꞌ o-nede ne hize eleꞌ o-gede li minilo. Gamene naba mo avitoꞌ navo lingine mo ningi gili nizaniꞌ nenaze. Nemuꞌ nene lingine mo ge hize eleꞌ o-nede ne hize eleꞌ o-gede liviꞌ liviꞌ igivoꞌ minilo.
26 Idoꞌ laza Kilisitoꞌ gamaziꞌve gihile laminekumuꞌ nene mo gelo eꞌmeto minaaꞌ noolonivete lihime daaꞌ initekumuꞌ nene mo amoloneꞌ initeꞌ neive lamo lihime dosoꞌ neꞌmo Kilisitoꞌ vaniseꞌve lepo helo lihimete apase-ledelineꞌ aka vele-lidingumuꞌ nene oꞌve luneꞌ geleleseive. Idoꞌ laza lihime daaꞌ akaloꞌ gohi voloneꞌ neꞌmo Oꞌmosoꞌmo lihimete apase-ledelineꞌ aka nene Kilisitoꞌ vele-lidingumuꞌ nene oꞌve luneꞌ gelavo aꞌmine lihimetemuꞌ golo hizo Oꞌmoso lehize-deloneꞌ initeꞌ gohi ma minamoloseinako aꞌmine lihimete nene Oꞌmosoꞌmo ha do mineleseive. 27 Idoꞌ aꞌmine lihimeꞌine do minelive nene Oꞌmoso biluvaꞌ i-daaꞌ nanako aza oloꞌ goloso lo neineꞌ olokuꞌ ngimiselavo aꞌminguꞌ vi tolovo ilizaniꞌ nenako laza golise voloneꞌ akate atoꞌ ma nominako nemuꞌ laza lihime daaꞌ akaloꞌ gohi ma voloneꞌ nene lehelele izivo golise goloso gelo Oꞌmosoꞌmo lihime lemo olokuꞌ hulo-ledo neꞌmine o-ledelineꞌ gamenemukovoꞌ nene gizebo ogo minelesune. 28 Idoꞌ Moseꞌ louꞌ gamazi avutoꞌ ave nene mo iseꞌine izisaꞌmaniꞌ ve. Ve malite aꞌmine louꞌ gamazi avutoꞌ aniꞌ nene eveneꞌ sitape sitohamolite he ningi gonikuꞌ li sotoꞌ i-ngidikevo aꞌmine louꞌ gamazi avutoꞌ ave nene lihime ngimi ngibili hilaaꞌ nave. 29 Ee, Moseꞌ louꞌ gamaziꞌve nene mo gili eꞌmeti minaaꞌ niigisa aꞌmine louꞌ nene ma avutoꞌ aniꞌ nene ngibili hilaaꞌ aniꞌ nenako Moseꞌni ivileꞌ ogo minive Oꞌmosoꞌmi gipele aza Oꞌmosoꞌmo lo huko-lidineꞌ gamazi gosohoꞌ nene do amuzo molo idoꞌ engiꞌ luꞌine do lamineꞌ o-ngedo Oꞌmosoꞌmi evenele loloꞌ o-ngedo vaniseꞌve lepo hilingumuꞌ gilikevo haza initeꞌ ogavo eze nene lisi hupiꞌ izi-dii idoꞌ leliꞌ nasahiliꞌ o-ledaaꞌ ive Oꞌmosoꞌmi Sikalahuꞌ nene di uꞌmusupo lizi-dilizave nene Moseꞌ louꞌ gamazi avutoꞌ ikevo lihimeꞌinemuꞌ ngibili hilaaꞌ naniꞌ nene ivileꞌ ivosa lihime nabaloꞌ goloso ngemeleseive. 30 Monoꞌ godolouꞌ gizaniꞌ gamazi ma tiꞌ lo livemuꞌ mo gele none:
Lihime ngemaaꞌ gono nene neniꞌ gono nenako
lihime nene neniꞌ ngemelesuve.
Idoꞌ ma nene:
Guvelesi veꞌmo zasi gono do eze evenele izeꞌ molo-ngedeleseive.
Idoꞌ aꞌmine gamazi live nene Oꞌmosoꞌmo lineꞌ nenako nemuꞌ nene Izesuꞌ monovo danavamuꞌ mo gili minisasi avutoꞌ igaꞌ nave nene lihime ngemo mo ngebeleleseive losa mo gele none. 31 Nemuꞌ nene laza neꞌmino lihime do minelonidotiꞌ lebelaaꞌ amuzoꞌvesi minive minevoꞌ minevoꞌ Oꞌmosoꞌmi anauꞌ aloneꞌ nene lihime atoliꞌmine ogo lemeleseinako agae mo nehelele goloso izo live. Nemuꞌ nene lihime akauꞌ vaalone lo ge hize eleꞌ o-nede ne hize eleꞌ o-gede lovoꞌ lovoꞌ ogovoꞌ minelone.
32 Gomuꞌ gameneuꞌ lingine minaniꞌ monovomuꞌ gatine molalize. Aꞌminemuꞌ gohi gili minilo. Aꞌmine gameneuꞌ nene Izesuꞌnimuꞌ gilikevo neꞌmo lutinguꞌ hize labanaꞌ elavo minaniꞌ neꞌmo goboni malaꞌ malaꞌ i-lingidi nizavo mulumo alumo giliꞌmi vi minisasi Izesuꞌ monoꞌve nene hulami amuzo mili di minaniꞌ. 33 Ee, gamene ma nene eveneꞌ mukiliti veꞌnidoꞌ di oti-lingidi gamazi goloso li-lingidi di goloso i-lingidaaꞌ aniꞌ ve. Idoꞌ gamene ma nene lingine zuhola aꞌmine suno nene sotoꞌ noo-ngidivo linginesi aꞌminguꞌ vi makatoꞌ aꞌmine geni nene gihaaꞌ aniꞌ ve. 34 Neꞌmine noluvoniꞌ nene Izesuꞌni biluvaꞌ i-daaꞌ avelite henenitine initeꞌ matatine ipeꞌ igi di vikevo lingine nene laza aꞌmine heneni nene ivileꞌ ogo minineꞌ luteꞌmi minevoꞌ minevoꞌ ilineꞌ heneni nene ha molo none li gili longolize izi ningi mati-ngimikavo dii vaaꞌ aniꞌ ve. Idoꞌ lingine zuho Izesuꞌ evenele linge nalaꞌ numunguꞌ minaniꞌ nene mulumoꞌine gili nasahiliꞌ i-ngidaaꞌ aniꞌ nemuꞌ nene noluve. 35-36 Ee, lingine gomuꞌ nene lengita geni initeꞌ ato atoꞌ mukiꞌ sotoꞌ ivo aꞌminguꞌ amuzo mili gili eleꞌvoleꞌ igi minaniꞌ nenako neꞌmi gihileꞌve dalizangisi idise lengehelele izavo aꞌmine gili eleꞌvoleꞌ aniꞌ nene hulikelizaze. Ha gili eleꞌvoleꞌ igi di minilo. Oꞌmosoꞌmo lemelove lo salani molo-lidineꞌ initeꞌ nene dalone li ma aꞌmine geni initeꞌ sotoꞌ o-lengemelingutiꞌ nene olovoꞌ igi limi ingami amuzo mili gili eleꞌvoleꞌ igivoꞌ minilizaniꞌ nenako nemuꞌ nene aꞌmine gili eleꞌvoleꞌ ilizaniꞌ monovotine nene hulami di giliꞌ li di minilo. Amuzo mili gili eleꞌvoleꞌ igi minilizaniꞌ nene Oꞌmosoꞌmo menitine naba lengemeleseive.
37 Idoꞌ geni lengebelelinguꞌ nene olovoꞌ ami ha amuzovoꞌ mili gili eleꞌvoleꞌ igi minilizaniꞌ nene monoꞌ godolouꞌ Izesuꞌ geto alingumuꞌ tiꞌ li gizi nizaniꞌ nenako nemuꞌ neꞌmine ilizave:
Aꞌmine aloseive lave nene gamene haꞌna neꞌmine minosa alivoba
alineꞌ gameneꞌve nene mo liꞌnibe o neive.
38 Idoꞌ Oꞌmosoꞌmo tiꞌ lo lineꞌ:
Neꞌmine o neiha neze eveneꞌne zuho luꞌine lisihekisi minaniꞌ nete
nenikumuꞌ gili eleꞌvoleꞌ igivoꞌ minilizaniꞌ neꞌmo
hazavoꞌ eleꞌvoleꞌ igi veꞌinesi mini-di vii minilisaniꞌza
gili eleꞌvoleꞌ igi mini-di vilizangutiꞌ
ve ma ingine olovoꞌ igi velepeꞌ izi vilizaniꞌ nene
naza mo luꞌneuꞌ goloso gehepeve gelelesuve.
39 Neꞌmine lo lineꞌza laza nene eveneꞌ ma ingine gili eleꞌvoleꞌ igi mini di vangutiꞌ olovoꞌ igi velepeꞌ izi vii vi tolovo igaꞌ nave neꞌmine eveneꞌ minamo laza nene gele eleꞌvoleꞌ ogo mino mine do dizo minaaꞌ lemeni dameni do minelonive nene none.