9
Me Misubouko Monoꞌ Numuno Adoꞌ Seli Numuno Gele Vineꞌ Gizaniꞌ Nesi Idoꞌ Aꞌminguꞌ Gono Daaꞌ Aniꞌ Nesi Nene Okulumokuꞌ Avazahaloꞌ Igaꞌ Aniꞌ Nemuꞌ Lineꞌ
Idoꞌ aꞌmine gamazi gomuꞌ lo huko-ngidineꞌ nene Oꞌmoso gubiꞌ izi imi opoꞌni laaꞌ idoꞌ initeꞌ olokuꞌ gizi imaaꞌ nemuꞌ nene louꞌ gamaziꞌvesi minivo minineꞌ ve. Idoꞌ aꞌmine lo huko-ngidineꞌ gamazi nemuꞌ nene misubouko mene monoꞌ numuno ma minineꞌ ve. Ee, seli numuno gele vineꞌ monoꞌ numuno nene mo gizi di otaniꞌ ve. Aꞌmine monoꞌ numunguꞌ ganaꞌ lumu izi hukikanguꞌ nene lamu liviꞌ di badaaꞌ aniꞌ zavasi idoꞌ Oꞌmoso lehizi-di veleloꞌ mili-daniꞌ beleti nesi idoꞌ tevoliꞌvesi nene minaaꞌ ineꞌ ve. Aꞌmine izi hukikaniꞌ lumu nene kekeize lo minineꞌ numuno lulo ve laaꞌ aniꞌ ve. Idoꞌ oduvo numuno lulo gohi ma izi hukiki lavolavodunuꞌ izi tilikaniꞌ nemuꞌ nene mo kekeize atoliꞌmine lo minineꞌ numuno lulo ve likevo minaaꞌ ineꞌ ve. Aꞌmine numuno lulouꞌ nene unuvo lamineꞌ ogaꞌ ineꞌ initeꞌ Oꞌmoso gizi imaaꞌ aniꞌ holomo ngolidunuꞌ liliꞌ aniꞌ nesi idoꞌ eveneꞌ gili dalizave lo lo huko-ngidineꞌ gamazi milikaniꞌ bokisi ngolidunuꞌ asabuꞌ izi liliꞌ aniꞌ nesi idoꞌ aꞌminguꞌ goꞌzikaniꞌ initeꞌ nene Okulumokutiꞌ ngimineꞌ nosoꞌ niteꞌ gulive mana minineꞌ somo ngolidunuꞌ liliꞌ aniꞌ nesi idoꞌ Aloniꞌ hatuso sisive hoꞌlineꞌ hatusoꞌve nesi idoꞌ Oꞌmosoꞌmo lo huko-ngidineꞌ gamazi luhuvo gizineꞌ geheni nesi nene minaaꞌ aniꞌ ve. Idoꞌ aꞌmine bokisi veletoꞌ nene initeꞌ sitaꞌ ma eveneꞌ godoꞌine neꞌmino mino holokeꞌneꞌinesi minasineꞌ initeꞌ gulive kelubu avazahaloꞌ liliꞌ aniꞌ initeꞌ nene minaaꞌ asineꞌ. Kelubu ingine hela hela mini holokeꞌneꞌine di pateli di hozi li hiti nizasivo olusoꞌ nene Oꞌmosoꞌmo eveneꞌ lihimeꞌine apase-ngedaaꞌ ineꞌ moꞌmosiꞌve nene minineꞌ. Idoꞌ minineꞌ nenako aꞌmine kelubu minasidoꞌ nene Oꞌmosoꞌmi labanala nene sotoꞌ ogo minaaꞌ ineꞌ ve. Idoꞌ aꞌmine initeꞌ neti monovo nene ato atoꞌ vaiꞌ neineꞌ nenako aꞌminemuꞌ imineꞌ molo gohi ma lo-lengemelodoꞌ nomive.
Idoꞌ aꞌmine initeꞌ nene di vaꞌvaꞌ igi osuꞌ likevo evenetoꞌ medeli mini Oꞌmoso initeꞌ lehizi-daaꞌ ave ingine monoꞌ gonoꞌine nene nidi aꞌmine monoꞌ numunguꞌ ganaꞌ izi hukikaniꞌ numuno lulouꞌ nene gamene gamene dizaaꞌ naha aꞌmidotiꞌ numuno lulo gohi ma izi hukikanguꞌ nene evenetoꞌ medelo mino Oꞌmoso initeꞌ lehize-daaꞌ ive naba neꞌmovoꞌ nene kilisimasiloꞌ kilisimasiloꞌ gamene hamokovoꞌ dizaaꞌ neive. Idoꞌ dizeli gamene nene eiꞌ lihimeꞌvesi eveneliti lihimeꞌinesi nene Oꞌmosoꞌmo apase-ledelingumuꞌ ve lo ato atoꞌ izeliti vanisesi nene damo dizo vaaꞌ ineꞌ nevoba ha do-dosavoꞌ nene aꞌminguꞌ dizo vaaꞌ ineꞌ ve. Neꞌmine ogaꞌ ineꞌ nenako nelotiꞌ nene tiꞌ lo gelelesune: Ganaꞌ izi hukaniꞌ numuno lulo nene vo goloso amo hazavoꞌ neivo ma numuno lulo gohi ma Oꞌmosoꞌmi kekeize atoliꞌmine lo minineꞌ numuno lulo ve li izi hukikavo akaloꞌ tile minineꞌ lavolavo nesi nene ha minelineꞌ nenako Oꞌmoso neida voloneꞌ akate nene olihe do sotoꞌ o-ledamive lo Oꞌmosoꞌmi Sikalahuꞌ neꞌmo lelebizavo gelelesune. Idoꞌ monoꞌ numuno adoꞌ seli numuno gele vineꞌ nesi idoꞌ aꞌminguꞌ igi mili di sotoꞌ aniꞌ initeꞌ nene idise gameneuꞌ igi mili igaꞌ naniꞌ initeꞌ neti avazahaꞌine do sotoꞌ ogavo neꞌmi monovo tiꞌ lo noningune: Aꞌminguꞌ nene initeꞌ ma Oꞌmoso imi idoꞌ sipisipi nevoꞌmine initeꞌ ngibili lihimete apase-ledelive li olokuꞌ gizi Oꞌmoso imi minaaꞌ naniꞌza neꞌmo neꞌmine igaꞌ aveti luꞌine nene ma do lisiheꞌ lamineꞌ o-ngedesaꞌmive. 10 Idoꞌ luꞌine do lamineꞌ o-ngedesaꞌmineꞌ nene okoꞌinevoꞌ do lamineꞌ o-ngedelineꞌ louꞌ gamazilokovoꞌ nene eꞌmeti minaaꞌ aniꞌ nenako neꞌmo luꞌine nene do lisiheꞌ lamineꞌ o-ngedesaꞌmive. Ee, aꞌmine louꞌ gamazi nene nosoꞌ niteꞌ idoꞌ noso avoso nalizangumuꞌ idoꞌ ato atoꞌ monovomuꞌ nosouꞌ ingi okoꞌine noso izi hulilizangumuꞌ idoꞌ nevoꞌmine initekumukovoꞌ nene gamazi li gizi Kilisitoꞌ monovo gosohoꞌ do sotoꞌ ogo initeꞌ mukiꞌ do lamineꞌ ilidokovoꞌ nene mino osuꞌ loloseive li gizi nizaniꞌ ve.
11 Idoꞌ Kilisitoꞌ nene evenetoꞌ medelo mino Oꞌmoso initeꞌ lehize-daaꞌ ive naba monoꞌ initeꞌ lamineꞌ idiꞌne Oꞌmosolatiꞌ sotoꞌ oꞌmo novineꞌ nene do sotoꞌ ive loloꞌ ogo mo ogave. Aza nene monoꞌ numuno adoꞌ seli numuno gele vineꞌ nene ivileꞌ ogo lamineꞌ goloso mino idoꞌ eiꞌ gono dalidoꞌ lisiheꞌ gehepeve o minineꞌ monoꞌ numuno nene evenelitesi liliꞌ amaniꞌ asi mo mene misuboukosi ma minamineꞌ monoꞌ numunomuꞌ noluve. Aza aꞌminguꞌ nene dizo gono do 12 memeꞌ ize idoꞌ bulumakaꞌ angale neti vanise nene aꞌmida do vamo eiꞌ vaniseꞌve nene gamene hamokovoꞌ mudise Oꞌmosoꞌmi moꞌmosiꞌve kekeize lo minida do vo minineꞌ ve. Idoꞌ neꞌmine ineꞌ neꞌmo goloso ogo minunidotiꞌ nene mudise do luꞌ izo Oꞌmosola tineꞌ molo vo mineloneꞌ akate vele-lidineꞌ ve. 13 Idoꞌ memeꞌ ize idoꞌ bulumakaꞌ neti vanisemuꞌ luvoniꞌ nene monokumuꞌ kekeize laniꞌ initeꞌ dikevosa monokuꞌ dizilizaniꞌ akatine nene hize tile-lengedo okodida sihononi neꞌmine initeꞌ hitelineꞌ nene gilite-lengedelive li memeꞌ izeliti vanisesi idoꞌ vemohoꞌ bulumakaliti vanisesi idoꞌ alungo bulumakaꞌ giziꞌvotaniꞌ neꞌmi leneheꞌve nesi nene Oꞌmoso imikevosa neꞌmo okodida sihononi neꞌmine hitelineꞌ nene do hulavo lamineꞌ ogaꞌ neineꞌ nenako nemuꞌ nene luvoniꞌ ve. 14 Idoꞌ neve nene initeꞌ ngomoliꞌmo okodida sihononi neꞌmine hitineꞌ nene do lamineꞌ ogaꞌ neineꞌ nenako initeꞌ naba Kilisitoꞌ vaniseꞌve neꞌmo monovotine goloso labuluvo ogaꞌ akauꞌ lengeleꞌmize molaaꞌ neineꞌ neti lihime lutine gatinguꞌ nene gilite hulo-lengedo minevoꞌ minevoꞌ Oꞌmoso gelekeleꞌ i-di gubiꞌ izi imi minilizadoꞌ nene do lisiheꞌ o-lengedelidoꞌ nene mo lisiheꞌ gehepeve o neive. Ee, Oꞌmosoꞌmi minevoꞌ minevoꞌ Sikalahuꞌve neꞌmo Kilisitoꞌni hize eleꞌ o-davo aza okoꞌnoloꞌ lihime hamokisi minamineꞌ mino okoꞌnoꞌve hulo Oꞌmoso imineꞌ nenako neꞌmo nene leliꞌ lute do lamineꞌ o-ledelidoꞌ lisiheꞌ o neive.
15 Idoꞌ Kilisitoꞌ vaniseꞌve neꞌmo lihimete mukiꞌ gilite hulo-ledaaꞌ neineꞌ nenako Izesuꞌ aza nene evenekisi Oꞌmososi kuku holo-ledo gamazi hulo eza ema ogo leliꞌ gele emeloneꞌ gamazi ve lo gosohoꞌ gamazi Oꞌmosoꞌmo lo huko-lidineꞌ nene do ogo limive loloꞌ ogo neive. Idoꞌ neꞌmine ineꞌ nene Oꞌmosoꞌmo izipahala zuho minilizave lo elese molo-ledo leleꞌmize molave leliꞌ nene minevoꞌ minevoꞌ initeꞌ lemelove lo lo huko-ledo salani molo-lidineꞌ initeꞌ daloningumuꞌ ve losa neꞌmine ineꞌ ve. Ee, Oꞌmosoꞌmo gomuꞌ lo huko-lidineꞌ gamazi nene avutoꞌ ogo lihime duningumuꞌ aꞌmidoꞌ golo hizo Izesuꞌ hilineꞌ neꞌmo nene aꞌmine lihime nene apase-lidineꞌ nenako neꞌmo nene aꞌmine salani molo-lidineꞌ initeꞌ daloneꞌ aka nene ngoloꞌ lo neinako ha dalosune. 16-17 Ee, Izesuꞌ nene ma helamidiniko Oꞌmosoꞌmo salani molo-lidineꞌ initekisi idoꞌ leliꞌ dalizave lo lo huko-lidineꞌ gamazisi nene gihile izelidoꞌ minamidine. Lingine mo gili nizave. Eveneꞌ malite alingeꞌ hililizangumuꞌ leliꞌ monovoloꞌ eꞌmeti luhuvo tiꞌ li gizi milaaꞌ nave: Laza helekunivo ma mene alevete leliꞌ initete nene dalizave li aꞌmine initeꞌ dalizangumuꞌ li huki-ngidaniꞌ gamazi nene luhuvouꞌ gizi milaaꞌ nave. Idoꞌ aꞌmine initeꞌine dalizangumuꞌ luhuvo gizaniꞌ nene gizave hilikevo neꞌmovoꞌ nene aꞌmine li huki-ngidaniꞌ gamazi nene gihile izelidoꞌ vo lisiheꞌ ilineꞌ nenako nemuꞌ nene luhuvo gizave hilami veꞌinesi ha nizavo ma nene aꞌmine gamazi nene olihe gihile izamo ha minaaꞌ neive. Nemuꞌ nene ve maliꞌmo neꞌmine luhuvo gize molosa mino helavo ma initeꞌve dalizave ingine aꞌmine luhuvo gizive nene mo helanako luhuvo gizidoꞌ eꞌmeto initeꞌve ma nene ha dalosune lilisave. Lilisaha helave lilizaniꞌ gamazi nene mo laminetoꞌ lahe idoꞌ soza lahe nemuꞌ nene gomuꞌ ningi gilikevosavoꞌ nene aꞌmine dalizave lineꞌ initeꞌ nene ha dalisave. Helaaꞌ neꞌmo li hukaaꞌ naniꞌ gamazi nene do amuzo molaaꞌ neive. Nemuꞌ nene Izesuꞌ aza helamidini Oꞌmosoꞌmo salani molo-lidineꞌ initekisiꞌ idoꞌ leliꞌ dalizave lo lo huko-lidineꞌ gamazisi nene gihile izelidoꞌ minamidine. 18 Idoꞌ helaaꞌ neꞌmo li hukaaꞌ naniꞌ gamazi nene do amuzo molaaꞌ neineꞌ nenako nemuꞌ aꞌmineꞌmine ogo Oꞌmosoꞌmo gomuꞌ lo huko-ngidineꞌ gamazi nene haza do amuzo molaniꞌ nevoba helaaꞌ neꞌmovoꞌ nene do amuzo molaniꞌ ve. Do amuzo molaniꞌ nene bulumakaꞌ ngibili hilikevo neti vaniseꞌine neꞌmo aꞌmine gomuꞌ lo huko-ngidineꞌ gamazi nene do amuzo molaniꞌ ve. 19 Ee, aꞌmine louꞌ gamazi miningutiꞌ gamazi godolo godolola nene Moseꞌ lo sotoꞌ ogo eveneꞌ lo-ngemavosa ingine nene bulumakaꞌ ma ngibilikevo Moseꞌ aza vaniseꞌine do nososi do gopo ogo unuvo ogaꞌ ineꞌ za ngomo ma gulive hisopu ve lo minineꞌ neꞌmi aꞌnava ma do aꞌmidoꞌ nene sipisipi zopovo gulehedunuꞌ nene likosa vaniseuꞌ nene lupizoo aꞌmine louꞌ gamaziꞌmi luhuvolokisi idoꞌ aꞌmida eveneꞌ mukitokisi nene hibiꞌ izo nohulo-ngedo 20 gamazi tiꞌ lo lineꞌ: Vanise mene Oꞌmosoꞌmo louꞌ gamazi gili dalizave lo lo huko-lingidineꞌ nene do amuzo molaaꞌ neineꞌ vanise ma neive. Idoꞌ Moseꞌ neꞌmine ineꞌ nenako nemuꞌ Oꞌmosoꞌmo gomuꞌ lo huko-ngidineꞌ gamazi nene vanisedunuꞌ di amuzo mili-daniꞌ ve luvoniꞌ nene mo laminetoꞌ luvoniꞌ ve. 21 Idoꞌ Moseꞌ aza luhuvosi evenekisi vanise hibiꞌ izo hulo-ngidineꞌ neꞌmino monoꞌ numuno adoꞌ seli numuno gele vineꞌ nesi idoꞌ Oꞌmoso opoꞌni li gubiꞌ izi imaaꞌ anguꞌ nene lapese gomise miteꞌ initeꞌ mukiꞌ aꞌminguꞌ milikevo minidoꞌ nesi vanise hibiꞌ izo hulineꞌ ve. 22 Idoꞌ gomuꞌ lo huko lineꞌ louꞌ gamazi neuꞌ nene naza luvoniꞌ evenekisi idoꞌ luvoniꞌ initekisivoꞌ nevoba initeꞌ mukiꞌ gidini neꞌmine ma goloso ilizahe lihime dalizahe ilizaniꞌ nene initeliti vanisedunuꞌ nene do lamineꞌ olosane lo lo hukineꞌ ma neive. Idoꞌ aꞌmine gomuꞌ lo huko lineꞌ gamazi neuꞌ nene ize nevoꞌmine ganaꞌ ma bili vaniseꞌinedunuꞌ nene hibiꞌ izi Oꞌmosoꞌmi holomoꞌveloꞌ hulamaniꞌ nene lihime nene mo kekeꞌ apase-ngedesaꞌmineꞌ ve.
Kilisitoꞌ Nene Okoꞌno Hulo Vaniseꞌve Lepo Oꞌmoso Noemo Hilineꞌ Neꞌmo Lihimete Apase-lidineꞌ Nemuꞌ Lineꞌ
23 Ee, gomuꞌ louꞌ gamazi neꞌmo neꞌmine ilizave lo lo neineꞌ nenako nemuꞌ aꞌmine seli monoꞌ numuno nesi aꞌminguꞌ initeꞌ mukiꞌ nesi nene Okulumokuꞌ minineꞌ avazahaloꞌ liliꞌ aniꞌ initeꞌ nene luvodiꞌmine igi bulumakaꞌ ngibili Oꞌmoso imi vanisedunuꞌ nene hibiꞌ izi-ngidi di kekeize lilisave. Neꞌmine ilisaaha misubouko mene avazaha initeꞌ do lamineꞌ o-ngedelive li bulumakaꞌ ngibili vaniseꞌine hibiꞌ izi hulaaꞌ naniꞌ nene Okulumokuꞌ initeꞌ do lamineꞌ o-ngedelidoꞌ lisiheꞌ o minelineꞌ initeꞌ neꞌmo ngivileꞌ ogo lamineꞌ goloso mineleseive. 24 Idoꞌ nene nanitekumuꞌ luvoniꞌ neve. Kilisitoꞌ aza monoꞌ numunguꞌ dizineꞌ nene evenelite liliꞌ igi di kekeize laniꞌ monoꞌ numuno adoꞌ Okulumokuko minineꞌ neꞌmi avazahaloꞌ minineꞌ monoꞌ numunguꞌ nene dizineꞌ nevoba asi mo Okulumokuꞌ gehepeve nene dizo leliꞌ hize eleꞌ o-ledelesa Oꞌmosoꞌmi veleloꞌ vo neive. 25-26 Idoꞌ dizineꞌ nene Zuda veti evenetoꞌ medelo mino Oꞌmoso initeꞌ lehize-daaꞌ ive naba aza eiꞌ vaniseꞌve do dizamo ize ato atoliti vaniseꞌine nene Oꞌmosoꞌmi kekeize atoliꞌmine lo minineꞌ numuno luloꞌveuꞌ nene kilisimasiloꞌ kilisimasiloꞌ do dizo Oꞌmoso lehize-dekaꞌ lehize-dekaꞌ ogaꞌ ineꞌ neꞌmine nene eiꞌ Kilisitoꞌ ilidoꞌ o minidiniko Oꞌmosoꞌmo misubo do sotoꞌ idotiꞌ apiꞌ ogo gamene mukiꞌ okoꞌno huloꞌmo ogo mulumo gelekaꞌ gelekaꞌ ogovoꞌ minidineꞌza aꞌmine Zuda veti evenetoꞌ medelo mino Oꞌmoso initeꞌ lehize-daaꞌ ive nabaꞌmo ogaꞌ ineꞌ neꞌmine ilidoꞌ minamineꞌ nenako nemuꞌ aza gamene mukiꞌ eze okoꞌno hulo vaniseꞌve lepo Oꞌmoso lehize-dekaꞌ lehize-dekaꞌ ogo minelesa dizineꞌ nevoba asi Oꞌmosoꞌmo molaniꞌ gamene nene osuꞌ lolosa neivo Kilisitoꞌ aza gamene hamokovoꞌ eiꞌ okoꞌno nene hulo vaniseꞌve lepo Oꞌmoso lehize-do lihimete nene mudise hulo-ledelesa sotoꞌ ineꞌ ve. 27 Idoꞌ Oꞌmosoꞌmo lidoꞌ ogo eveneꞌ laza gamene hamokovoꞌ helosa Oꞌmosoꞌmo goniꞌ o-ledelidoꞌ volosunako 28 Kilisitoꞌ aza aꞌmineꞌmine ogo eveneꞌ mukiliti lihime geho okoꞌnoꞌve hulo hilineꞌ nenako alingeꞌ gohi alineꞌ nene lihimetemuꞌ amo eikumuꞌ gizebo nonive nene mudise do luꞌ izo leleꞌmize lamineꞌ olosa aloseive.