13
Barnaba Eq Sholuq, Hkyin Nhang Kat Huî É Hkyô
Ahkuî, Antioku wà mó mâ é noqkuq hpúng má, myiqhtoî pé eq sará pé le lom nyi akô. Haú bang gi, Barnaba, Niger* gâ é Simeon, Kuruni byù Luki, (Herut zau hpó eq zum kô lò sû) Manaen eq Sholuq pé nghut akô. Yhangmoq gi, zoshuq gám luî Yhumsîng lé noqkuq dojaú nyi é hkûn, Chyoiyúng Woi-nyí gi, "Ngá é mû wùn waq râ matú ji tô é Barnaba eq Sholuq nhik lé, hkyin to keq." ga taî ri. Haû mù luî, yhangmoq gi, zoshuq gám luî kyûdung mù, yhangnhik ahtoq má loq ke byi kô é htâng, yhangnhik lé nhang htoq kat akô nghut ri.
Kupru Zinlóng Má Dut É Hkyô
Haû mù, yhangnhik gi, Chyoiyúng Woi-nyí èq nhang kat é eq rajung za, Seluki wà shut gyó ló mù, haû mâ é lhaî ji luî, Kupru zinlóng má jé ló luî, Salami wà mó má nyi nyi é hkûn, Yudaq byu pê é tarajong pé má, Garai Gasâng é mungdang hko kyô akô. Markuq gâ é Yohan le yhangnhik lé htuqluq htuqbang kut nyi ri.
Yhangmoq gi, haû zinlóng mai laî byit e ló mù Pahpu wà mó jé ló kô é hkûn, myiqhtoi pyoq nghut sû Bara-Yesuq gâ é Yudaq byù myoqheq sará rayuq eq htûng hui akô. Haú yuq gi, Sergi Poluq gâ é, myit hpaqchyî kûng é ginwáng zau hpó é byù rayuq nghut lhê. Minggyì hpó haû gi, Garai Gasâng é mungdang gyô yù naù mù, Barnaba eq Sholuq nhik lé ji yu ri. Haú hkûn, myoqheq sará gâ é lichyúm dông myhîng é Eluma le gâ é Bara-Yesuq kúm gi, ginwáng zau hpó lé haû lumjíng hkyô má a jau ló nhâng nau é nghut mù luî, yhangnhik lé lhom he tang pyâm ri. Haú hkûn, Poluq le gâ é Sholuq gi, Chyoiyúng Woi-nyí byíng mù, yhang lé wú tsuq to luî, 10 "Myit goí é hkyô eq hpuq lô lhik é hkyô banshoq byíng tô é, nat é yhangzo nghut sû, tengmán hkyô hkangmó é gyè hpó ê, Yhumsing é tengmán hkyô lé a lhoq hpyoq é a wó nyî lhú? 11 Ahkuî, wú aq, Yhumsing é loq gi, náng chyáng jé mù, nàng gi, rayoq zo builoq a wó myang é za, myoqjit byuq râ nghut lhê." ga taî ri.
Haú hkûn jáng, yhâng é myoq gi, myhì-myhà ga luî mauchut tuq dut lò byuq ri; haû mù, yhang lé shê râ byù ho sop lhîng wún ri. 12 Haú hkyô lé ginwáng zau hpó myàng jáng, Yhumsîng eq sêng é mhoqshit é hkyô lé wú maú luî lumjíng bê nghut ri.
Antioku Wà Mó Má Dut É Hkyô
13 Hau htâng, Poluq eq yhâng luzúm wuî gi, Pahpu wà mó mai lhaî ji mù, Pamhpuli mau mâ é Perga wà má jé ló akô. Markuq gâ é Yohan kúm gi, yhangmoq eq gang luî, Yerusalem wà mó shut taû lú byuq bê nghut ri. 14 Dum, yhangmoq gi, Perga mai toq e ló le, Pesidi ginwáng mâ é Antioku wà mó má jé ló akô. Bánno buinyì má, yhangmoq gi, tarajong má wang zung tô akô. 15 Haú hkûn, Mosheq é tarâ laiká eq myiqhtoi laiká pé lé ban nghap jáng, tarajong má up bang gi, "Gumang wuì ê, mingbyû wuì lé myit wum byi dang joq kô é nghut le gi, ahkuî taí lo keq." ga luî, yhangmoq chyáng taí nhang kat ri.
16 Haú hkûn, Poluq gi, toq yap mù, zîm byuq kó sháng gaq ga loq tû luî, "Israelaq byu pé eq Garai Gasang lé gyuq hkunggâ é byu pé ê, chôm gyô yù keq. 17 Israelaq byu pê é Garai Gasang gi, ngamoq é îchyí îkê pé lé hkyin yù bê nghut mù luî, Egutuq ming má byùbíng dut nyi to ashî hkûn, yhangmoq lé kô myhâng nhâng mù, hpungwup a-tsam bo é loq èq haú mau mai shuî htoq ló ri. 18 Dum, myi xê zàn kô, yoso pé má yhangmoq é a‑kyang lé jân pyám byi mù, 19 Hkanan ming mâ é byuhú nyhit hú lé lhoq htên pyám luî, haú bâng é mingdán mâ é silí wunlí yhangmoq lé gàm byî ri. Haû gi, myi shô ngo xê zàn kô myáng ri.
20 Hau htâng má, Garai Gasang gi, myiqhtoi Samuelaq é pyat jé shoq tarâ agyì pé lé to byî ri. 21 Hau htâng má, yhangmoq mai hkohkâm dung kômù, Garai Gasang gi, yhangmoq lé, Ben-yamyin amyû mâ é, Kisha é yhangzo Sholuq lé byi luî, yhang gi, myi xê zàn up bê nghut ri. 22 Hau htâng, Sholuq lé lhoq hkyô pyám mù, Dawiq lé, yhangmoq é hkohkâm kut nhang ri. Dawiq é hkyô lé Yhang saksé hkâm é gi, 'Ngò nhik dik é Yese é yhangzo Dawiq lé myàng bê; yhang gi, ngò kut nhang é hkyô banshoq lé kut râ nghut lhê.' gâ ri.
23 Garai Gasang gi, Yhâng é danggidiq joq é eq rajung za, Israelaq byu pê é matú, haú yuq é awut ashín mai, hkyi yù Sû Yesuq lé, pô htoq nhâng bê nghut ri. 24 Yesuq a jé lé shimá, Yohan gi, Israelaq byu pé banshoq lé myit lhîng hkyô eq sêng é baptisma hkyô lé hko kyo bê nghut ri. 25 Dum Yohan gi, yhang zuî é muzó ban ló é u lé, 'Ngo lé ó nghut é su ngâm tô akô lhú? Ngò gi, haú yuq a nghut, wú keq, ngá é htâng má rayuq jé râ nghut lhê, haú yuq é hkyî-tsung tui hpyî râ lháng ngò a gíng.' ga taî ri.
26 Abraham é yhangzo yhangshû pé eq Garai Gasang lé gyuq hkunggâ é tûngbaù, gumang wuì ê, shî hkyi yù hkyô mungdang lé, nga-nhûng chyáng byi kat bê nghut ri. 27 Yerusalem wà mó mâ é bang eq, yhangmoq é zau suwún wuî gi, Yhang hkyi yù sû nghut é lé le, Bánno buinyì hkangmó nghap é myiqhtoî pê é dang lé le, a sê gyo kô é yanmai, Yesuq lé sat râ doqdân é hkûn, myiqhtoî pê é dang lé lhoq dik pyám bekô nghut ri. 28 Yhâng chyáng shî gíng é mara a myàng kôlhang, Yhang lé sat pyám nhâng râ matú, Pilat chyáng dûng akô. 29 Yhangmoq gi, yhang eq séng luî, kâ to má kâ to ban lhoq dik kôjáng, Yhang lé tapzîng mai yu hkyó mù, lup má kat tô akô nghut ri. 30 Garai Gasang kúm gi, Yhang lé shi é mai lhoq dui toq yû bê nghut lhê. 31 Yhang gi, Galile mau mai Yerusalem wà mó jé shoq, hí lé Yhâng htâng châng é bâng chyáng buinyì tsómra myáng shoq htoq shit shit kut ri. Haú bang gi, ahkuî, nga-nhúng Israelaq byu pê é hí má, Yhâng é saksé dut bekô nghut ri.
32 Haû mù, í dam lhê é Hkya-on Kungtôn Laiká má,
'Nàng gi, Ngá Zo nghut ri. Hkû-nyí, Ngò gi, Náng Wa dut bê nghut lhê.'
ga luî, kâ tô é eq rajung za, 33 Garai Gasang gi, îchyí îwâ pé lé byi tô é danggidiq lé, Yesuq lé lhoq dui toq byî é dông, yhangmoq é yhangzo yhangshu ngamoq é matú, lhoq dik byî é gabú danglù lé, nungmoq chyáng ngamoq wun lé byi bê. 34 Hau htoq agó, Yhang htên byoq é hkâ-nhám a hui shoq, shi é mai lhoq dui toq yû râ hkyô eq séng luî, Garai Gasang taî é gi,
'Dawiq lé byî tô é danggidiq eq rajung za, chyoiyúng é eq lumgíng é jeju lé, ngò nungmoq lé byi râ nghut lhê.'
gâ ri. 35 Hkya-on Kungtôn Laiká gó wô má le,
'Náng é Chyoiyúng Sû lé, Nàng htên byoq nhâng naù râ a nghut.'
ga taí tô ri.
36 Ahkuî, Dawiq gi, yhâng é pyat banshoq má Garai Gasang ô nau é dông ban wùn waq jáng, shi byuq luî, îchyí îwâ pé eq rahá myhup pyám hui mù, htên byoq byuq é hui bê nghut ri. 37 Garai Gasang lhoq dui toq yu é sû kúm gi, htên byoq huî é a nghut.
38 Haû nghut é yanmai, gumang wuì ê, haú yuq mai yubak wó hkyut pyám byî é hkyô lé, nungmoq lé hko kyô nyi é nghut é le, sê nyì keq. 39 Hau htoq agó, Mosheq é tarâ èq mara hkyut san byî é a hui kôlhang, haú yuq lé lumjíng é bang gi, hkyô lhumjup má mara hkyut san byî é hui râ nghut lhê. 40 Hau é yanmai,
'Wú keq, jihpoî é bang ê, maú mù luî htum byuq keq;
nungmoq é buinyì pé má ngò rajung jung kut htoq râ nghut lhê;
41 haú hkyô lé, rayuq yuq, nungmoq lé hkaî kyo kôlhang, jíng kó râ a nghut.'
ga luî, myiqhtoî pé taî é dang, nungmoq má a ang sháng gaq, sidiq nyì keq." ga hko kyô nyi ri.
42 Ahkuî, Poluq eq Barnaba nhik tarajong mai htoq ló le, htâng lhê é Bánno buinyì má le, haú pé lé dum hkaî kyo râ matú yhangmoq chôm dûng akô. 43 Chôm byo htoq ló kô é hkûn, Yudaq byu pé eq Yudaq noqkuq htûng má lhing wang lo é tarâ hkunggâ é byù myo myo gi, yhangnhik é htâng má châng bùm kô é nghut mù luî, Garai Gasâng jeju má gîng nyì râ matú, yhangnhik gi, yhangmoq lé lhoq pun lhoq kyîng akô nghut ri.
Tûngbaù Pê Chyáng Lhing Lo É Hkyô
44 Hau htang lhê é Bánno buinyì má, Garai Gasâng é mungdang gyô yù râ matú, rawa bang aluq shoî banshoq, lé zup zîng to bum akô. 45 Yudaq byu pé kúm gi, byù moq mó haû lé myàng jáng, manon myit baú byíng bûm kômù luî, Poluq taî é dang lé taî htîng é eq nhîng pyâm akô.
46 Poluq eq Barnaba le gyuq myit a bo é dông taî é gi, "Garai Gasâng é mungdang lé, nungmoq lé hí taî kyo râ dut é yanmai, ngá-nhik taí bê nghut lhê. Nghut kôlhang, nungmoq gi, haû lé lhom he-ngik pyám kômù, ahtum abyuq é asak eq gingdán é dông yhumsing gùng lé a myit yù kô é yanmai, wú keq, ahkuî, ngá-nhik gi, tûngbaù pê shut lhing ló berâ nghut lhê. 47 Hkâsu mù gâ le, haû Yhumsîng gi,
'Hkyi yù hkyô lé maumyî htum shoq wó chûng jé râ matú, Ngò, nàng lé tûngbaù pê é maubó dut nhâng bê.'
ga luî, ngamoq lé hkunmó hkyó kat bê." gâ ri.
48 Tûngbaù pé gi, dang haû lé wó gyo kôjáng, gabú é eq Yhumsing é mungdang lé hkya-on kungtôn nyi bum akô. Ahtum abyuq é asak lé wó râ matú hkyin to huî é lhunglhâng bang le, lumjíng bum akô nghut ri.
49 Yhumsîng é mungdang gi, haú ming gón jam lò bê nghut ri. 50 Yudaq byu pé kúm gi, Poluq eq Barnaba nhik lé zing-ri râ matú, aróng wó é myiwe wuì mâ é tarâ hkungga bang eq, haú wà mâ é suwún wuî lé, nhik lhoq yo kôluî, yhangnhik lé maukyo mai chôm hkat htoq pyâm akô. 51 Yhangnhik gi, yhangmoq lé a nau é hkyô tûn shit é dông, yhumsing é hkyî mâ é hpuilhaû lé yhangmoq chyáng ko hkyô pyâm to kômù, Ikoni wà mó shut ló byuq bekô nghut ri. 52 Chángzô pé kúm gi, gabú é htoq agó, Chyoiyúng Woi-nyí byíng nyi bum akô nghut ri.
* 13:1 Grik dong Niger gâ é gi, byù noq gâ é nghut lhê. 13:32 Hkya-on 2:7 13:34 Esai 55:3 13:35 Hkya-on 16:10 13:41 Hbk 1:5 13:47 Esai 49:6