12
Petruq, Htóng Mai Wó Lut Htoq Lo É Hkyô
Haú u lé, Herut hkohkâm gi, hpúng byû ra-am lé chyup yû mù, zing-ri râ ga ngantsâ nyi ri. Haû mù, Yohan é yhangmang Yakuq lé sham èq sat pyám nhang ri. Haú hkyô lé Yudaq byu pé wú gabú é lé myàng jáng, yhang gi, Petruq lé le, jâng chyup yu ri. Haû dut é gi, mún a kat é muk zo poî u lé nghut ri. Herut gi, Lhoqlhai Poî lai jáng sheq, mingbyû wui hí má jéyáng râ ga myit tô é yanmai, yhang lé chyup yu é htâng má, htóng má lhûng to mù, yhang lé zúng râ matú, gyè myi yuq yuq kut myi hpúng lé ap tô ri.
Haû mù, Petruq gi, htóng má lúng tô ri; hpúng byû wuì kúm gi, yhang é matú Garai Gasâng chyáng kyû gyai chôm dung byî nyi akô nghut ri.
Petruq gi, Herut èq yhang lé jéyáng râ matú she htoq yû râ hî myìn lé, shamtoq-tui í hkat èq tuî é hui luî, gyezo í yuq é gyoro má yhup myhî tô ri; zúng é bang le htóng hkum má zúng nyi bum akô. Haú hkûn, Yhumsing é maumang lagyo rayuq lé htoq shit mù, gok haû má duqbó lo ri. Maumang lagyo haû gi, Petruq é namcham má ê hpuk kat mù, "Myap toq wú aq." ga nhaû ri; haú hkûn, Petruq é loq mâ é toqjâng tui pé le gyut gyó ló bê nghut ri.
Maumang dum taî é gi, "Hpyihit hit mù, hkyî-tsung tsung aq." gâ ri; Petruq le taî é eq rajung za kut ri. "Náng é bumó wut mù ngá htâng cháng aq." ga yhang lé maumang lagyo dum taî ri. Haú hkûn, yhang gi, htóng mai yhâng htâng châng htoq ló ri; nghut kôlhang, maumang lagyo kut é muzó haû gi, gè gè nghut é lé, yhang a sé mù, shing-rán myang é nghut ri ga myit yu ri. 10 Ahkuî, yhangnhik gi, zúng tô é jowò í wô lai mù, wà má htoq é shamtoq hkum má jé jáng, hkum haû le yhang baú bóng lô mù, yhangnhik htoq luî, wà hkyô rahkat má sô ló le, maumang lagyo gi, haú hkûn jáng, yhâng chyáng mai gâng ló byuq bê nghut ri.
11 Ahkuî, Petruq gi, dum bûn gyîng lò jáng, "Yhumsîng gi, Yhâng é maumang lagyo lé nhang kat mù, Herut é loq eq Yudaq byu pé myit myoqbyù tô é hkyô banshoq mai, ngo lé hkyi yù bê nghut é lé, ahkuî ngò gè gè sé bê." ga taî ri.
12 Haú hkyô lé myit sê kat jáng, yhang gi, byù myo myo zing mù, kyûdûng nyi é jowò, Markuq gâ é Yohan é yhângnu Mariq é yhûm má jé ló ri. 13 Haû mù, yhang gi, yhûm wàng hkum lé ló bat é hkûn, Roda gâ é dui-nhâng zoshâng myiwe zo rayuq gi, gyô wú râ ga htoq lé lo ri. 14 Yhang gi, Petruq é htê nghut é lé sê gyô kat jáng, lûm gabú luî hkum a hpóng byi shî é za, yhúmhkaû shut din wang ló mù, "Petruq gi, hkum mhó lut má lo yap tô ri." ga ló taî kyô ri.
15 Yhangmoq kúm gi, "Nàng na bê nghut ri." ga yhang lé taî akô. Yhang gi, gè gè nghut ri ga ru taî nyi ri. Dum, yhangmoq gi, "Yhâng é maumang lagyo nghut âng ri." ga taî akô.
16 Nghut kôlhang, Petruq gi, hkum ru bat nyî mù, yhangmoq hpông kat é hkûn, yhang lé myàng kôjáng, chôm maú byuq bum akô. 17 Yhang gi, yhangmoq lé zim za nyì keq ga loq lik shit mù, yhang lé Yhumsing èq htóng mai hkâsu kut shuî htoq yu é hkyô lé taî kyo luî, "Shí hkyô lé Yakuq eq gumang wuì lé taî kyô kat keq." ga taî ri. Hau htâng, yhang htoq ló luî, jowò gó shut e ló bê nghut ri.
18 Ahkuî, maubó jáng, gyezô pé gi, Petruq haî dut byuq é hkyô lé a sé kô é yanmai, gyai maú gabyông bum akô. 19 Herut kúm gi, Petruq lé ho wú le a myàng jáng, zúng é bang lé myî gôn wú mù, yhangmoq lé sat pyám râ matú hkunmó hkyô ri.
Herut Hkohkâm Shi Byuq É Hkyô
Hau htâng, yhang gi, Yuda mau mai Kesare wà mó má gyó ló mù ló nyi nyi ri. 20 Haú gyoro má, Herut hkohkâm gi, Turuq eq Sidun byu pé lé gyai nhik-yô nyi ri. Haû mù luî, yhangmoq gi, myit rahkat zâ èq yhâng chyáng ê mù, Blastu gâ é, hkohkâm wa lum tô é suwún hpó lé ê lûm hkaû mù, simsaq hkyô ê dûng akô. Hkâsu mù gâ le, yhangmoq é zoshuq wó râ matú gi, Herut é ming lé lùm hkaû nyì kô é yanmai nghut ri.
21 Haú hkûn, ding lhûm tô é buinyì má, Herut gi, hkohkâm hking wut chûng mù, hkohkâm tanghkuq má zùng luî, yhangmoq lé hkohkâm mungdang byî ri. 22 Haû jáng, mingbyû wuì gi, "Htê shî gi, waxâng byu é htê a nghut, garai wá é htê sheq nghut ri." ga garû bum akô. 23 Radá dâm, Herut gi, Garai Gasâng é hpungwup shingkang lé a tê byî é yanmai, Yhumsing é maumang lagyo gi, yhang lé dàm byi luî, yhang gi, luq èq hkê é hui mù, shi byuq bê nghut ri.
24 Haû Garai Gasâng é mungdang gi, sê é bang myô jat lò mù, je riyhang byo myín lô bê nghut ri.
25 Barnaba eq Sholuq nhik gi, Yerusalem wà mó má yhangnhik saî tûm nyi é muzó ban saí jáng, Markuq gâ é Yohan lé shuî chûng mù, Antioku wà mó shut taû ló bekô nghut ri.