11
Petruq, Yhang Kut É Muzó Lé Shit Kyô É Hkyô
Tûngbaù pé le, Garai Gasâng é mungdang lhom yù bê gâ é hkyô lé, lagyô pé eq Yuda mau pé mâ é gumang wuì wó gyô akô. Haû mù, Petruq, Yerusalem wà mó má doq ló é hkûn, ahpyo-kuq hpyit hkyô lé myit zuq é lumjíng bang gi, "Nàng gi, ahpyo-kuq a hpyit é bâng é yhûm má wàng mù, yhangmoq eq razo rashuq kut ri." ga luî, yhang lé mara lhom taî hun bum akô.
Haú hkûn, Petruq gi, haû dut lò bê hkyô lé awang mai ahpyo hpyot, yhangmoq lé taî sân kyô hi kat é má, "Ngò gi, Yopa myuq má kyûdûng nyi le, moq byuq ló mù shing-rán myang é gi, mauhkûng mai hpajóng mó sû é myi chyûn shut zui luî, ngá shut lhoq hkyô kat é zè gyó jé lo é lé, myang ri. Haû lé rago za saî wú le, myigùng htoq má hkyî myi hkyî dap é jung dusak, yosô zè, dô yê é jung eq, maulat nghoqzô pé bo tô é lé, ngò myàng luî, myit wú nyi é hkûn, 'Petruq ê, toq mù, sat zo aq.' gâ é danghtê lé, ngò wó gyô ri.
Ngò kúm gi, 'Yhumsîng ê, haû gi, a wó dut, achaq achyut é eq a sansêng é zè, ngá é nhut má hkâ-nhám le a wang wú.' nghû taî kat é nghut lhê.
Haú hkûn, 'Garai Gasang lhoq san lhoq yúng bê zè lé, a sanséng hkâ-nghû.' ga luî, mauhkûng mai dum taî kat ri. 10 Haû su ga sum dâm taî é htâng má, haú pé banshoq lé mauhkûng shut dum wup yu ló bê nghut ri.
11 Haú hkûn jáng, Kesare wà mó mai, ngá chyáng nhang kat é byù sum yuq gi, ngò nyi é yhûm hkumtot má jé nyi tô akô. 12 Chyoiyúng Woi-nyí gi, ngo lé myit a úng-âng é za, yhangmoq htâng châng ê aq ga taî ri; shî gumang hkyuq yuq le ngò eq rahá ê mù, Koneli é yhûm má ngamoq wang é. 13 Haú hkûn, haú yuq gi, yhâng é yhûm má maumang lagyo lé htoq shit é hkûn, yhang hkâsu myang é hkyô lé le; maumang lagyô èq yhang lé, 'Yopa myuq shut byù nhang kat mù, Petruq gâ é sû Simun lé ê jî nhâng aq; 14 nàng eq náng yhumbyù lhunglhâng bang hkyi yù hui râ danglù, yhang, náng chyáng wun lé lô byi râ nghut lhê.' ga taî é hkyô lé le, ngamoq lé taî kyô ri.
15 Ngò dang taî hi ló nyi é u lé, Chyoiyúng Woi-nyí gi, sâng-hi lé ngamoq é ahtoq má gyó lé é su, yhangmoq ahtoq má le gyó lé bê nghut ri. 16 Haú hkûn sheq, ngò gi, 'Yohan gi, wuì èq wui-myhup hkám byî ri; nungmoq kúm gi, Chyoiyúng Woi-nyí èq wui-myhup hkám byî é hui kó râ nghut lhê.' ga luî, Yhumsîng taî é dang lé bûn kat ri. 17 Haû mù luî, Yhumsîng Yesuq Hkrisduq lé lumjíng é hkûn, ngamoq lé Garai Gasâng jeju chyunghuq byî é su, Yhang, yhangmoq lé le byî é nghut le gi, ngò gi, hkasû é byù nghut luî, Garai Gasang lé wó lhom hkûm pyám râ lhú?" ga taî ri.
18 Yhangmoq gi, haú hkyô lé wó gyo kôjáng, taí jang a joq lo kômù, "Ó! Nghut bê, Garai Gasang gi, tûngbaù pé lé le, asak duì râ matú myit lhîng hkyô byi bu-nhung!" ga luî, Garai Gasang lé chôm hkya-ôn akô nghut ri.
Antioku Wà Mâ É Noqkuq Hpúng
19 Ahkuî, Stehpan lé sat pyám kô é htâng má, zing-ri hui kô é yanmai, byo myín ló é bang gi, Hpinisi mau, Kupru zinlóng eq Antioku wà mó jé shoq byo ló kômù, Yudaq byu pé lé baú za, mungdang haû hko kyô akô nghut ri. 20 Nghut kôlhang, yhangmoq mâ é Kupru byù eq Kuruni byù ra-am gi, Antioku wà mó má châng jé ló kômù, Yhumsîng Yesuq é gabú danglù lé, Grik pé lé le taî kyô bum akô. 21 Haû Yhumsing é loq gi, yhangmoq eq rahá nghut nyî mù luî, byù myo myo gi, lumjíng mù, Yhumsing chyáng lhing wang lo bùm bekô nghut ri.
22 Haú bâng é hkyô lé, Yerusalem noqkuq hpûng é no má hkyang jé ló é nghut mù luî, yhangmoq gi, Barnaba lé Antioku wà mó jé shoq nhang kat akô. 23 Yhang jé é hkûn, Garai Gasâng jeju bo nyi é lé myàng jáng, yhang gi, gabú luî, yhangmoq é myit nhiklhum banshoq èq haû Yhumsîng má lhumzuî nyì râ matú, lhunglhâng bang lé myit wum byî ri. 24 Hkâsu mù gâ le, Barnaba gi, byù gè nghut mù, Chyoiyúng Woi-nyí le, lumjíng myit le byíng tô é sû nghut nyi ri. Haû mù, byù myo myo gi, haû Yhumsing chyáng jat wang lo bùm bekô nghut ri.
25 Hau htâng, Barnaba gi, Sholuq lé ê hô râ ga Tarshu myuq shut ê mù, yhang lé myàng jáng, Antioku wà mó má shuî lo ri. 26 Haû mù, yhangnhik gi, razàn gón noqkuq hpúng haû eq rahá zum nyì kô é nghut mù luî, byù myo myo lé wó mhoqshit akô. Chángzô pé gi, Hkristan gâ é myìng lé, Antioku wà mó má sâng-hi wó yù bekô nghut ri.
27 Haú u lé, myiqhtoî pé ra-am gi, Yerusalem wà mó mai, Antioku wà mó má lé jé bum akô. 28 Haú bang mâ é Agabu gâ é sû gi, toq yap mù, Romaq mingkan tîng má mutmó gyó lô râ nghut é hkyô lé, Woi-nyí èq tûn shit é dông taî kyô ri; (Haû gi, hkohkâm Klodi é pyat má dut bê nghut lhê.) 29 Haû mù luî, chángzô pé gi, Yuda mau mâ é gumang wuì lé, ó le ó wó dut é myhó garum kat râ ga, myit hpyit yu bum akô. 30 Haû eq rajung za kut kômù, yhangmoq gi, chyunghuq haú pé lé Barnaba eq Sholuq nhik é loq mai suwún wui pê chyáng hun kat bekô nghut ri.