10
Koneli É Shing-rán
Ahkuî, Kesare wà mó má gyezo rashô up é Koneli gâ é gyezau rayuq nyi ri. Yhang gi, Itali gyedap mâ é nghut lhê. Yhang gi, tarâ hkungga myit bò luî, yhâng é yhumbyù banshoq bang eq rahá Garai Gasang lé gyuq hkunggâ nyi lhê eq, myùng bang lé alu myo myo byi uchyang, Garai Gasang lé hkâ-nhám le kyûdûng nyi ri. Ra-nyí lé, myinhtâng sum hkyíng kô má, Garai Gasâng é maumang lagyo rayuq gi, yhâng chyáng jé mù, "Koneli ê." ga luî, yhang lé wut é lé, shing-rán mai de de myang ri.
Haû mù, haú yuq lé wú tsuq to mù, "Yhumsîng ê, hai hkyô nghut lhê lhú?" ga gyuq myit eq myî ri.
Maumang kúm gi, "Náng é kyûdung dang eq alu byî é hkyô gi, Garai Gasâng é hí má, hkungga masat dông hkyâng bê nghut ri. Ahkuî, Yopa myuq shut byù nhang kat mù, Petruq gâ é sû Simun lé ê shuî lò nhâng aq. Yhang gi, wuimau yàm mâ é, shokuq hkyup zô é Simun yhûm má bíng nyi ri." ga taî ri.
Koneli gi, yhang eq dang taî é maumang lagyo ló byuq jáng, dui-nhâng zoshâng í yuq eq, yhâng chyáng hkâ-nhám le châng nyi bang mâ é, tarâ hkunggâ é gyezo rayuq lé ji yù mù, dut laî lo é hkyô banshoq, yhangmoq lé taî kyo luî, Yopa myuq shut nhang kat ri.
Petruq É Shing-rán
Htang nyí nyí-káng u lé, yhangmoq, Yopa myuq jé ló yâm má, Petruq gi, kyûdung râ ga, yhumhkûng shut doq ló ri. 10 Haú hkûn, yhang gi, zòmut luî rajung jung zô nau nyi ri; nghut kôlhang, zoshuq ru gaí nyi ashî le, yhang moq byuq ló mù myoqwup shing-rán myang é gi, 11 mauhkûng bóng lô mù, hpajóng mó sû é lé, myi chyûn má zui luî myigùng shut lhoq hkyô kat é azíng lé myang ri. 12 Haú hkaû má, myigùng htoq mâ é hkyî myi hkyî dap é jung dusak ahú hú eq dô yê é jung ahú hú, mau má dang é nghoq ahú hú, lúng tô ri. 13 "Petruq ê, toq mù, sat zo aq." gâ é danghtê le mying htoq lo ri.
14 Petruq kúm gi, "Yhumsîng ê, haû gi, a wó dut, achaq achyut é eq a sansêng é zè lé, ngò hkâ-nhám le a zô wú." ga tû taî ri.
15 Haú hkûn, "Garai Gasang lhoq san lhoq séng bê zè lé, a sanséng hkâ-nghû." ga luî, yhang lé dum taî kat ri.
16 Haû su ga sum dâm taî é htâng má, zè haû lé radá dâm mauhkûng shut wup yu ló bê nghut ri.
17 Ahkuî, Petruq gi, yhang myang é shing-rán lé haî wá nghut lhê lhú ga luî, myit maú nyi é hkûn, haû Koneli nhang kat é bang gi, Simun é yhûm lé myang hô kômù, hkumtot má yap to luî, 18 Petruq gâ é sû Simun, yhûm haú má nyì a nyi é lé, wut myî wú akô.
19 Petruq gi, shing-rán haû lé ru myit wú nyi ashî le, Woi-nyí gi, "Wú aq, byù sum yuq nang lé ho nyi akô, toq mù gyó ló aq; 20 yhangmoq gi, ngò nhang kat é bang nghut é yanmai, myit haî a úng-âng é za, yhangmoq eq rahá bo ló aq." ga taî ri.
21 Haû mù, Petruq gi, haú bâng chyáng gyó ló luî, "Nungmoq hô nyi é sû gi, ngò nghut lhê, haî ra luî lé kô é lhú?" ga myî ri.
22 Yhangmoq taî é gi, "Dingmán é, Garai Gasang lé gyuq hkunggâ é, Yudaq amyû lhunglhâng bâng é hí má myoqdong wó é, shô up gyezau Koneli gi, nang lé yhâng é yhûm má ji hâng yù mù, nàng taî é dang gyo yù râ matú, yhang lé chyoiyúng maumang lagyô èq taî shit kyô é hkyô lé wó yû luî, ngamoq lé nhang kat é nghut lhê." ga akô. 23 Haû mù luî, Petruq gi, yhangmoq lé wut hâng yù mù, bíng nhang ri. Hau htang nyi, yhang gi, toq mù, yhangmoq eq rahá bo ló ri; Yopa myuq mâ é gumang wuì ra-am le châng akô nghut ri.
Koneli Lé Petruq Huî É Hkyô
24 Hau htang nyí, yhangmoq gi, Kesare wà mó shut wang ló akô. Koneli gi, yhâng é gumang wuì eq buinùm ji-myi wuì lé ji tsîng to mù, yhangmoq lé láng nyi ri. 25 Petruq wang ló jáng, Koneli gi, te yù mù, yhâng é hkyî wang má paî gop noqkuq ri. 26 Petruq kúm gi, "Toq aq, ngò le byù ru nghut lhê." ga luî, taí uchyang yhang lé tu toq ri.
27 Haû mù, Petruq gi, yhang eq dang nyô uchyang wang ló wú le, byù myo myo zup zîng tô bum é lé myang ri. 28 Haú hkûn, yhang gi, yhangmoq lé, "Yudaq byù rayuq gi, noqkuq htûng dông tûngbaù rayuq eq a wó zùm yap é, htoq htoq wàng wàng a wó kut é hkyô lé, nungmoq sé lugù nghut akô. Nghut kôlhang, ó yuq lé le achaq achyut dut ri, a sanséng dut ri nghû a ge taî é hkyô lé gi, Garai Gasang, ngo lé tûn shit bê. 29 Hau é yanmai, nungmoq ngo lé ji kat é hkûn, ngò a he pyâm é za châng lé lo é nghut lhê. Haû mù luî, haî ra kô é yanmai, ngo lé ji akô nghû ngò myí nau ri." ga taî ri.
30 Haú hkûn, Koneli gi, "Laî lò bê myi nyí nyí, myinhtâng sum hkyíng má, ngá é yhûm má, ngò kyûdûng nyi le, danso loq, duqbó é mebu wut é byù rayuq ngá é hí má yap htoq shit mù, 31 'Koneli ê, Garai Gasang gi, náng é kyûdung danghtê lé le gyo byi bê; nàng alu byî é hkyô lé le, bun byi bê nghut ri. 32 Hau é yanmai, Yopa myuq shut byù nhang kat mù, Petruq gâ é Simun lé ji nhâng aq. Haú yuq gi, wuimau yàm mâ é shokuq hkyup zô é Simun yhûm má bíng nyi ri.' ga taî ri. 33 Haû mù luî, haú hkûn jáng ngò náng chyáng byù nhang kat bê nghut lhê. Ahkuî, nàng jé é gi, gyai gê bê nghut ri. Yhumsîng yhang nang lé taí nhang é gû banshoq gyô yù râ matú, ahkuî ngamoq lhunglhâng bang Garai Gasâng é hí má nghut nyi lhê." ga taî ri.
Petruq Hko Kyô É Mungdang
34 Haú hkûn, Petruq dang-hi hpông é gi, "Garai Gasang, myoqdong a hkyin é hkyô lé, ahkuî ngò gè gè yhang sé bê. 35 Byù myû chângjup má, Yhang lé gyuq hkunggâ é eq tengmán é muzó jizó saî é sû gi, Yhang é hí má myoqdong wó nyi ri. 36 Nyì mi-nyì, joq mijoq é Yhumsîng, Yesuq Hkrisduq é yanmai, nguingón hkyô eq sêng é gabú danglù lé hko kyo sháng gaq ga, Israelaq byu pê chyáng Garai Gasang hun kat é mungdang eq rajung za, 37 baptisma hkyô lé, Yohan hko é htâng, Galile mau mai Yuda mau banshoq má taî pyo ló é hkyô lé, nungmoq sé gû nghut nyi lhê. 38 Haû gi, Garai Gasâng èq Chyoiyúng Woi-nyí eq wum-o a-tsam byî to bê sû, Nazaret wà byù Yesuq é hkyô nghut nyi ri. Garai Gasang yhang eq rahá nghut nyi é yanmai, yhang gi, ge é muzó lé kut wún é eq, nat èq zing-ri huî é bang banshoq lé lhoq gê byî wún ri.
39 Haû mù, Yudaq byu pê é ming má le, Yerusalem wà mó má le, yhang zui saí bê muzó banshoq é saksê pé gi, ngamoq nghut nyi lhê. Haú yuq lé yhang, yhangmoq sik zîng má jén sat pyám bekô nghut ri. 40 Garai Gasang kúm gi, sum nyí nghû râ buinyì má, haú yuq lé lhoq dui toq kat é nghut mù luî, byù banshoq é hí má a nghut e za, saksé kut râ matú Garai Gasang hkyin to gù nghut é bang ngamoq é hí má za htoq shit bê nghut ri. 41 Yhang shi é mai dum dui toq ló é htâng má, ngamoq yhang, Yhang eq rahá razo rashuq wó kut yu é nghut lhê. 42 Yhang gi, asak dui é bang eq shî bê bâng é tarâ agyì kut râ matú, Garai Gasâng èq Yhang lé hkyin tô é sû nghut é hkyô lé, byu pé lé hko kyo râ eq, saksé hkám râ matú, ngamoq lé hkunmó hkyô to bê nghut ri. 43 'Yhang lé lumjíng é bang yuq hkangmó gi, Yhâng é mying é yanmai, yubak hkyut pyám byî é hui kó râ nghut lhê.' ga luî, taî é myiqhtoi banshoq gi, Yhâng é hkyô lé saksé hkam byî é bang nghut nyi akô." ga taî ri.
Chyoiyúng Woi-nyí Lé, Tûngbaù Pé Wó Hap Yu É Hkyô
44 Petruq gi, haú hkyô lé ru taî nyi ashî le, dang haû wó gyô é banshoq bâng ahtoq má Chyoiyúng Woi-nyí gyó jé lo ri. 45 Tûngbaù pê é htoq má lháng Chyoiyúng Woi-nyí gâ é chyunghuq lé hut hkyô kat é yanmai, Petruq eq rahá lé é, ahpyo-kuq hpyit bê é lumjíng bang Yudaq byu pé gi, maú bum akô. 46 Hkâsu mù gâ le, yhangmoq gi, laklaí dang nyo é lé le, Garai Gasang lé hkya-on kô é lé le, wó gyô bùm kô é yanmai nghut ri.
47 Haû mù, Petruq gi, "Ngamoq su Chyoiyúng Woi-nyí hkâm yù bê bang lé, baptisma a byi nhâng râ gi, wuì lé ó yuq wó hkûm to râ lhú?" ga taî ri. 48 Hau htâng, yhang gi, yhangmoq lé Yesuq Hkrisduq é myìng lang luî wui-myhup hkâm yù râ matú pyîng tô ri. Haú hkûn, yhangmoq gi, Petruq lé buinyì ra-í nyí, nyi gyó shi aq ga chôm hkûm akô.
10:14 Nhong 11 lé wú aq.