9
Sholuq Lhik Wang Lo É Hkyô
Haú u lé, Sholuq kúm gi, Yhumsing é chángzô pé lé hkat kyuq nha râ eq sat pyám râ ga, nhikmó-yô nyi é nghut mù luî, hkyangjong mó chyáng ê mù, Yhumsing é Hkyô lé lumjíng é myiwe yuqgè myàng mi-myàng lé chyup yû luî, Yerusalem wà mó shut wó she ló râ matú, Damaskuq myuq mâ é tarajong pé má byi râ laiká pé lé dûng chûng ri. Yhang e ló le, Damaskuq myuq eq chyáng ló nyi é hkûn, yhâng é lhînghkyuq má mauhkûng mai dàn loq tung duqbó htoq ló ri. Yhang myigùng má lêng ngop tô é u lé, "Sholuq, Sholuq, nàng ngo lé haî mù zing-rî nyi lhê lhú?" ga luî, yhang lé taî é htê wó gyô ri.
Haú hkûn, yhang gi, "Yhumsîng ê, nàng gi, ó yuq nghut lhê lhú?" ga myi jáng, haû Yhumsîng gi, "Nàng zing-rî nyi é Yesuq nghut lhê, toq aq, myuq shut wang ló aq. Nàng zui saí râ hkyô lé lhom taî kyo râ nghut lhê." ga tû taî ri.
Yhang eq rahá e ló é luzúm wuî gi, htê haû wó gyo kôlhang, ó yuq lé le a myàng kô é yanmai, maú hong yap tô bum akô. Sholuq toq mù, myoq hpông kat wú le, haî lé le a myàng dut byuq mù luî, yhangmoq gi, yhang lé loq mai shê mù Damaskuq myuq shut shuî wang ló akô. Sholuq gi, sum nyí tup myoqjit byuq mù luî, a zo a shuq é nyi byuq ri.
10 Damaskuq myuq má Anani gâ é chángzo rayuq nyi ri. Yhumsîng gi, yhang lé, "Anani ê." ga shing-rán dông wut ri.
Yhang gi, "Yhumsîng ê, shî má nyi lhê." ga tû taî ri.
11 Haû Yhumsing dum taî é gi, "Toq aq, Hkyô-Nyàng gâ é wà hkyô shut ê mù, Yudaq é yhûm má, Tarshu byù Sholuq lé ê hô aq, yhang gi, kyûdûng nyi ri. 12 Yhang gi, Anani ga sû wang lé lô mù, yhâng é myoq dum myàng sháng gaq ga, yhâng é ahtoq má loq ke byî é lé, shing-rán dông myàng bê nghut ri." gâ ri.
13 Anani kúm gi, "Yhumsîng ê, shí yuq gi, Yerusalem wà mó má, náng é sân-yúng bang lé a ge é dông hkâ-myhó kut laî lo é hkyanglù lé ngò myo myo wó gyô wú bê; 14 Shí pé má le, náng é myìng lé lâng é bang banshoq lé chyup râ ga, hkyangjong agyi pê chyáng mâ é ahko ahkáng wó yu to sû nghut ri." ga tû taî ri.
15 Nghut kôlhang, Yhumsîng gi, "Ru ê aq, shí yuq gi, tûngbaù pé eq yhangmoq é hkohkam pê é hí má le, Israelaq byu pê é hí má le, ngá é myìng lé wùn waq râ matú, ngò chûng râ nghû luî hkyin to sû nghut lhê; 16 Ngá mying é yanmai hkâ-í hpuzo ra hkyô lé, Ngò, yhang lé tûn shit râ nghut lhê." ga taî ri.
17 Hau htâng, Anani gi, jé ê mù, yhûm haú má wàng luî, Sholuq é ahtoq má loq kê to mù, "Gumang Sholuq ê, náng myoq dum wó myàng mù, Chyoiyúng Woi-nyí byíng sháng gaq ga, nàng lé lo é hkyô má, nàng lé htoq shit é Yhumsing Yesuq èq ngo lé nhang kat é nghut lhê." ga taî ri. 18 Haú hkûn jáng, Sholuq é myoq mai akyap sû é wuí gyó byuq mù, yhang myoq dum wó myâng bê. Haú hkûn, yhang gi, toq mù wui-myhup hkâm yù luî, 19 zoshuq lé zo mù, wum-o dum lhoq pyîng yù bê nghut ri.
Sholuq, Damaskuq Myuq Má Mungdang Hko É Hkyô
Hau htâng, yhang gi, Damaskuq myuq mâ é chángzô pé eq rahá rayoq zo zùm yap nyì uchyang, 20 Yesuq gi, Garai Gasâng é Yhangzo nghut é hkyô, haú hkûn jáng tarajong pé má hko kyô nyì bê nghut ri. 21 Sholuq é dang lé wó gyô é lhunglhâng bang gi, maú byuq bùm kômù, "Shí yuq gi, Yerusalem wà mó má myìng haû lâng é bang lé lhoq hten lhoq hpyoq sû nghut lhê, a nghut kó lhú? Ahkuî, shî má le, haû su é bang lé chyup yû mù, hkyangjong agyi pê chyáng ló ap râ da luî jé lé é sû a nghut kó lhú?" ga myi bum akô. 22 Sholuq kúm gi, a-tsam je bo lò mù, Damaskuq myuq má nyi é Yudaq byu pé lé taî hpyi kyo luî, Yesuq gi, Hkrisduq yhang nghut nyi é hkyô lé saksé tûn shit ri.
23 Buinyí tsómra myáng é htâng má, Yudaq byu pé gi, yhang lé sat pyám râ matú haq dâ akô. 24 Nghut kôlhang, yhangmoq dâ é hkyô lé Sholuq sê pyâm ri. Yhangmoq gi, yhang lé wó sat pyám shoq ga, nyí lé myín lé myuq hkum pé má lhom nyi akô. 25 Sholuq é chángzô pé kúm gi, myín má yhang lé shuî yù mù, manghkoq má lúng nhâng luî, wà kyám xewâm mai lhoq nyhum hkyô kat akô nghut ri.
Sholuq, Yerusalem Wà Mó Má Taû Jé Lo É Hkyô
26 Hau htâng, yhang gi, Yerusalem wà mó má jé lo é hkûn, chángzô pé eq zùm yap râ matú shikut wú kôlhang, yhang gi, chángzo dut bê hkyô lé a jíng kô é yanmai, lhunglhâng bang gi, yhang lé gyuq bum akô. 27 Barnaba kúm gi, Sholuq lé lagyô pê chyáng shuî lò mù, Sholuq, hkyô má Yesuq eq hkâsu kut huî é hkyô lé le, Yesuq èq yhang lé taî é dang wó gyô é hkyô lé le, Damaskuq myuq má Yesuq é myìng mai gyuq myit a bo é za hkâsu kut hko kyô é hkyô lé le, yhangmoq lé taî kyô ri. 28 Haû mù, Sholuq gi, yhangmoq eq rahá Yerusalem wà mó má htoq htoq wàng wàng kut nyî uchyang, Yhumsîng é myìng mai a gyuq a kyum é za hko kyô nyi ri. 29 Grik dang nyo é Yudaq byu pé eq le, taî he lhûm nyi akô; nghut kôlhang, yhangmoq gi, yhang lé sat pyám râ dâ akô. 30 Haú hkyô lé, gumang wuì sé kôjáng, yhang lé Kesare wà mó má jé shoq dé mù, Tarshu myuq shut nhang kat akô nghut ri.
31 Yuda mau, Galile mau eq Samariq mau jowò hkangmó mâ é noqkuq hpúng gi, haú yoq pé má, lhoq ging lhoq tîng é hkyô wó yû mù, nguingón nyi akô; haû Yhumsîng lé gyuq hkunggâ é hkyô má le, Chyoiyúng Woi-nyí èq lhoq pun lhoq kyîng é hkyô pé má le châng nyì mù, myô jat lo bùm bekô nghut ri.
Ainea Ge Byuq É Hkyô
32 Haú hkûn, Petruq gi, haú mau pé má hkat kûm wún uchyang, Ludaq wà mó má nyi é sân-yúng bâng chyáng ê jé ri. 33 Haú wà má, gùngjum shî luî shit zân tup yhupjang mai a wó toq é Ainea gâ é byù rayuq lé ê myang ri. 34 Haû mù, Petruq gi, "Ainea ê, Yesuq Hkrisduq, nang lé lhoq gê byi bê nghut ri, toq mù, náng é yhuphpú hen yù aq." ga luî, yhang lé taî ri. Haú hkûn jáng, Ainea wó toq yap bê nghut ri. 35 Ludaq eq Sharon pá má nyi é lhunglhâng bang gi, haú yuq lé myàng mù luî, Yhumsîng Yesuq chyáng lhing wang lo bum akô.
Dorka Ga Sû Dum Dui Lo É Hkyô
36 Ahkuî, Yopa myuq má Tabihta gâ é chángzo myiwe rayuq nyi ri; myìng haû lé Grik dang dông gi, Dorka* gâ é nghut lhê. Myiwe haû gi, ge é muzó kut nyi é sû eq, asho awuî bang lé alu byî nyi é sû nghut ri. 37 Haú u lé, yhang gi, nòhpyo hui mù shi ló bê nghut ri. Yhâng màng lé gi, chi mù luî ahtoq gok má jang tô akô. 38 Ludaq wà mó gi, Yopa myuq eq chyáng é yanmai, haú myuq má Petruq nyi é lé chángzô pé wó gyo kôjáng, yhangmoq gi, byù í yuq lé nhang kat mù, "Ngamoq chyáng myap lé lô aq." ga jì nhang kat akô.
39 Haú hkûn, Petruq gi, toq mù, haú nhik htâng châng e ló ri. Yhang jé jáng, ahtoq pyâm gok má shuî hâng yu akô. Chuimó myhî pé lhunglhâng bang gi, yhâng nàm má yap mù ngaù uchyang, yhangmoq eq rahá nyi tô ashî hkûn Dorka hkyup é buhîng eq gotû mebu pé lé tûn shit nyi akô.
40 Petruq kúm gi, lhunglhâng bang lé htoq ló nhâng mù, hkyihput htuq luî, kyûdung mù, màng shut lhing wú luî, "Tabihta ê, toq aq!" ga taî ri, haú hkûn myiwe haû myoq hpóng lô mù, Petruq lé myàng jáng, toq zung lo ri. 41 Petruq gi, loq lhâm kat mù yhang lé lâng toq yù luî, lumjíng bang eq chuimó myhî pé lé wut yù mù, duì gû ap byî ri. 42 Haú hkyô lé, Yopa myuq mâ é bang banshoq wó gyô ló kômù luî, byù myo myo gi, haû Yhumsîng Yesuq lé lumjíng bum akô nghut ri. 43 Haû mù, Petruq gi, shokuq loqmú saî é Simun ga sû eq rahá, Yopa myuq má rayoq zo nyi nyi ri.
* 9:36 Dorka gâ é lichyúm gi, "chochî" gâ é nghut lhê.