8
Hpúng Byû Lé Sholuq Zing-rî É Hkyô
Sholuq gi, haû má nyi to mù, Stehpan lé sat pyâm é muzó má myit bo huî ri.
Haú nyí mai, Yerusalem wà mó mâ é noqkuq hpúng gi, zing-ri mó huî lo é nghut mù luî, lagyô pé mai lai luî, lumjíng bang lhunglháng gi, Yuda mau eq Samariq mau jowò hkangmó má byo myín ló bekô. Nghut kôlhang, tarâ hkunggâ é bang gi, Stehpan lé yhum pyâm é htâng má, yhang é yanmai iyon mó huî nyi akô nghut ri. Sholuq kúm gi, rayhum htâng rayhûm wàng mù, myiwe yuqgè lé she hkyut htoq yû luî, htóng má lhûng tô é dông mai, noqkuq hpúng haû lé lhoq hpyoq ló nyi ri.
Samariq Wà Má, Gabú Danglù Hkô Kyô É Hkyô
Byo htoq ló é bang kúm gi, jé é jowò hkangmó má mungdang lé hkô kyô ló akô. Haú hkûn, Hpilip gi, Samariq mau mâ é myuq ra-myuq shut e ló mù, Hkrisduq é hkyô lé hkô kyô ri. Byù ajùm ayò gi, Hpilip taî kyô é hkyô lé wó gyô é eq, yhang tûn shit é limik kumlhá lé myàng kôjáng, i-myit rahkat za eq yhâng é dang chôm gyô nyi bum akô. Nat wang júng é byù myo myô pê chyáng mai, agè ashop é nat pé wut garu uchyang htoq ló byuq bum akô; gùngjum shi é bang eq hkyî htên é bang myo myo le, ge ló byuq bum akô. Haû mù luî, haû myuq má gabú hkyô gyai yhang wó bekô nghut ri.
Myoqheq Sará Simun É Hkyô
Simun gâ é byù rayuq gi, hí lé haú myuq má myoqheq hpaqchyî kut shit mù, Samariq byu pé lé lhoq maú luî, yhâng gùng lé yhang, laklaí sû nghut lhê gâ ri. 10 Byù tiq ko banshoq le, "Byù shí yuq gi, 'haû a-tsam mó' gâ é, Garaî chyáng mai hpungwup a-tsam wó yû sû nghut ri." ga luî, yhâng é dang lé gyô bum akô. 11 Haú yuq gi, myáng myáng yhâng é myoqheq hpaqchyi èq yhangmoq lé lhoq maú lo é yanmai, yhâng dang lé chôm lum bum akô. 12 Nghut kôlhang, Hpilip hko kyô é Garai Gasâng é mingdán hkyô eq, Yesuq Hkrisduq é myìng eq sêng é gabú danglù hkyô lé, lumjíng kôjáng, myiwe yuqgè wui-myhup hkâm yu bum akô. 13 Simun yhang yhang le lumjíng mù luî, wui-myhup hkâm yù mù, Hpilip htâng châng wún ri. Hpilip é kumlhá mó eq laklaí kumlhá pé lé myàng jáng, yhang gi, gyai maú byuq ri.
14 Garai Gasâng é mungdang lé Samariq byu pé, lhom hap yù bê hkyô lé, Yerusalem wà mó má nyi é lagyô pé wó gyô bùm kôjáng, yhangmoq gi, Petruq eq Yohan nhik lé haú má nhang kat akô. 15 Yhangnhik gi, lé jé jáng, byù haú bang Chyoiyúng Woi-nyí wó yû râ matú kyûdung byî akô. 16 Hkâsu mù gâ le, Chyoiyúng Woi-nyí gi, yhangmoq chyáng ó yuq é ahtoq má lé, a gyó lô shi; Yhumsîng Yesuq é myìng mai wui-myhup hkâm yu é za ru nghut bùm ashî. 17 Haû mù luî, lagyô nhik yhangmoq é ahtoq má loq ke byi jáng, yhangmoq gi, haû Chyoiyúng Woi-nyí lé wó hkâm yù bekô nghut ri.
18 Lagyô nhik é loq ke kat jáng Chyoiyúng Woi-nyí wó hkâm yu é lé, Simun myàng jáng, yhang gi, yhangnhik lé ngùn ê byi wú mù, 19 "Hká yuq é ahtoq má nghut kôlhang, ngò loq ke byi jáng, haú yuq gi, Chyoiyúng Woi-nyí wó yû râ matú, haû su é a-tsam ngo lé le byi kó laq." ga dung ri.
20 Petruq kúm gi, "Garai Gasâng é chyunghuq lé ngun èq wó wui yù râ nghut lhê ga luî, myit é yanmai, náng é ngùn gi, nàng eq rahá htên byoq byuq sháng gaq. 21 Nàng gi, Garai Gasâng é hí má myit a díng sû nghut é yanmai, shí hkyô má nàng wó bo lhóm râ a nghut. 22 Haû mù luî, shî agè ashop é hkyô mai myit lhîng mù, Yhumsîng Garaî chyáng dûng tôngbán aq. Haú hkûn, náng é unghkaû má myit pyâm é hkyô lé, mara hkyut pyám byi abe. 23 Nàng gi, ladu lai shoq nhikhko zo mù, yubak marâ èq tuî zing to huî é lé, ngò myàng ri." ga yhang lé taî ri.
24 Haú hkûn, Simun gi, "Nungnhik taî é hkyô haî le ngá chyáng a jé sháng gaq, ngá é matú haû Yhumsing chyáng kyûdung byi kó laq." ga tû taî ri.
25 Yhangnhik kúm gi, haû Yhumsing é mungdang lé saksé hkám mù ban hko kyo jáng, Samariq byu pê é wà myo myo má, haû gabú danglù lé hko kyo uchyang, Yerusalem wà mó shut dum taû lò bekô nghut ri.
Hpilip Eq U-nuk Nhik É Hkyô
26 Ahkuî, Yhumsîng é maumang lagyo gi, Hpilip lé, "Toq aq, Yerusalem wà mó mai Gaza shut ló é hkyô jé shoq, maupyî shut nyâng za e ló aq. Hkyô haû gi, yoso hkyô nghut lhê." ga taî ri. 27 Haú hkûn, yhang toq mù e ló ri. Haú u lé, Ehtiopi ming lé up é hkohkâm myhí Kandake é hí má ahko ahkáng mó wó mù, yhâng é sutzè banshoq lé zûm é, Ehtiopi byù u-nuk rayuq gi, noqkuq râ ga Yerusalem wà mó má ê mù, 28 dum taû lo é hkûn, yhâng é myanglhêng má zùng luî, myiqhtoi Esai-aq laiká lé nghap nyi ri. 29 Woi-nyí gi, Hpilip lé, "Myanglhêng shut chyâng e ló aq." ga taî ri.
30 Haû mù, Hpilip gi, din ê mù, myiqhtoi Esai-aq laiká nghap nyi é lé wó gyo jáng, "Nàng nghap nyi é hkyô lé sê gyo ri lhú?" ga luî, yhang lé myî ri.
31 Haú yuq gi, "Mhoqshit sû yuq a nyi le, ngò hkâsu kut sê gyo râ lhú?" ga tû taí mù, yhang eq rahá lo doq zùng aq ga Hpilip lé lung ri.
32 Yhang nghap é Chyúmdang gi,
"Sat râ sau lé su, Yhang lé she e ló bê nghut ri;
sau zo gi, sau maú nyhám su é hí má zim za nyi tô é su, Yhang le nhut a hpông é za nyi tô ri.
33 Yhânggùng lé lhoq shôm pyâm to huî é hkûn, Yhang lé a tara é dông doqdân pyám bekô;
Yhâng é asak lé myigùng htoq mai yù pyám bekô nghut mù luî, Yhâng é awut ashín lé ó yuq wó gôn kyo râ lhú?"
gâ ri.
34 Haú hkûn, haû u-nuk wa gi, Hpilip lé, "Haû nghut le gi, ngo lé taî kyo laq! Myiqhtoi shí yuq gi, ó lé lhoq ang luî, taî é nghut lhê lhú? Yhânggùng lé taî é nghut lhê lhú? Haû a nghut jáng, góyuq é hkyô lé taî é nghut lhê lhú?" ga myî ri. 35 Haú hkûn, Hpilip gi, Chyúmdang haû lé yù mù, Yesuq eq sêng é gabú danglù lé taî kyô ri.
36 Haû su e ló kô le, wuì joq é má jé jáng, haû u-nuk hpó gi, "Wú aq, shî má wuì joq tô ri, wui-myhup hkâm yù râ matú ngo lé hkúm râ jang haî joq ashî lhú?" ga taî ri. 37 Hpilip gi, "Náng i-myit banshoq èq, nàng lumjíng bê nghut le gi, hkâm yu le ge lhê." ga taî ri; yhang le, "Yesuq Hkrisduq gi, Garai Gasâng é Yhangzo nghut é lé, ngò lumjíng bê." ga tû taî ri.* 38 Haú hkûn, yhâng é myanglhêng hkying nhâng mù, yhangnhik wuì má gyó wâng luî, Hpilip gi, u-nuk hpó lé wui-myhup hkám byî ri. 39 Wuì hkaû mai htoq ló kô é hkûn, haû Yhumsing é Woi-nyí gi, Hpilip lé myhik za shuî ló byuq mù, u-nuk hpó le Hpilip lé dum a myàng lo; nghut kôlhang, yhang gi, e ló é hkyô shut gabú myit èq xoq sô e ló bê nghut ri. 40 Hpilip kúm gi, Azutu wà má lo htoq jé kat mù luî, Kesare wà mó jé shoq haú mau mâ é myuq pé wà pé hkangmó má gabú danglù hkô kyô wún ri.
8:33 Esai 53:7-8 * 8:37 Bun zo 37 shí lé Chyúmlaiká ra-am má gi, bo lhê; ra-am má gi, a bò.