15
Ahpyo-kuq Hpyit Hkyô Eq Sêng É Manghkáng
Ahkuî, Yuda mau mâ é byù ra-am gi, Antioku wà mó má lé jé mù, gumang wuì lé, "Nungmoq gi, Mosheq é htûngtarâ eq rajung za, ahpyo-kuq a hpyit é nghut jáng, hkyi yu é hui râ a nghut." ga luî, mhoqshit bum akô. Hau é yanmai, myit a huî lhûm é hkyô htoq lô mù, Poluq eq Barnaba nhik gi, haú bang eq gyai yhang myíng myô lhûm akô; haû mù luî, gumang wuì gi, Yerusalem wà mó má nyi é lagyô pé eq suwún wui chyáng, haú hkyô lé ló hpyê lhum râ matú, Poluq, Barnaba nhik eq rahá, yhangmoq chyáng mâ é ra-am lé, nhang kat râ ga hkyin tô akô. Haû mù, hpúng byû wuì yhangmoq lé dé kat kôjáng, yhangmoq gi, Hpinisi mau eq Samariq mau gyoro mai sô laî ló uchyang, tûngbaù pé lhing wang lò bê hkyô lé taî kyô akô. Haú mâ é gumang wuì lé gyai yhang gabú nhang akô nghut ri. Yhangmoq, Yerusalem wà mó má jé kô é hkûn, hpúng byû wuì, lagyô pé eq suwún wuî gi, yhangmoq lé lhom hkûlum yù kô é nghut mù luî, yhangmoq gi, yhangmoq dông mai Garai Gasang kut é hkyô lhunglháng lé, haú bang lé shit kyô akô.
Haú hkûn, Hparishe hpúng mâ é lumjíng bang ra-am gi, toq mù luî, "Tûngbaù pé lé, ahpyo-kuq hpyit nhâng râ eq, Mosheq é tarâ dông cháng nhâng râ gi, ra yhang râ lhê." ga taî bum akô nghut ri.
Yerusalem Wà Mó Má Kut É Byìn Tú Wap Hpong
Ahkuî, lagyô pé eq hpúng suwún wuî gi, shí hkyô lé chôm myit wú râ ga, zup tô bum akô. Shí hkyô lé gyai yhang dang rhâng lhûm bùm kô é htâng má, Petruq gi, toq mù luî, "Gumang wuì ê, Garai Gasang gi, ngá nhut mai taî é, haû gabú danglù lé, tûngbaù pé gyô yù mù lumjíng kó sháng gaq ga, hí hkûn nungmoq chyáng mai ngo lé hkyin yù bê hkyô lé, nungmoq sé lugù nghut bê. Haû mù, myit nhiklhum lé sé byi sû Garai Gasang gi, nga-nhúng lé byî é eq rajung za, yhangmoq lé le Chyoiyúng Woi-nyí byî é dông, yhangmoq lé hap yù bê hkyô lé saksé tûn shit bê nghut ri. Garai Gasang gi, yhangmoq lumjíng luî, yhangmoq é myit nhiklhum lé lhoq san lhoq yúng byi bê nghut é yanmai, nga-nhúng eq yhangmoq é gyoro má gamhkuî é hkyô a joq nhâng lo nghut ri. 10 Haû nghut le gi, îchyí îwâ pê èq le, nga-nhûng èq le a ung é wòlai lé, haû chángzô pê é lingzing má ke byî é dông mai, haî mù, ahkuî Garai Gasang lé chyam wú nyi akô lhú? 11 Nghut kôlhang, ngamoq gi, yhangmoq eq rajung za, Yhumsîng Yesuq é jeju mai za hkyi yu é huî é hkyô lé lumjíng é bang nghut lhê." ga luî, yhangmoq lé taî ri.
12 Haú hkûn, zup míng tô é bang lhunglháng gi, zim za kut luî, Barnaba eq Poluq nhik mai, tûngbaù pê chyáng, Garai Gasâng èq yhangnhik é loq dông limik kumlhá pé eq mauhpo muzó pé kut shit é hkyô, taî kyô nyi é lé chôm gyô nyi akô. 13 Yhangnhik dang ban taí kôjáng, Yakuq gi, "Gumang wuì ê, ngá dang lé gyô wú keq. 14 Garai Gasang gi, tûngbaù pê chyáng mai Yhâng mying é matú byù ra-myû hkyin yù râ ga, yhangmoq lé sâng-hi mai hkâsu kut lé kûm nyi é hkyô lé, Simun taî kyo bê nghut ri. 15-16 Shí hkyô gi,
'Hau é htâng má gi, ngò dum taû lò mù luî, lêng gyop byuq bê Dawiq é yhûm* lé dum saí râ nghut lhê.
Haû byoq htên tô é pé lé saî saí mù, haû lé dum lhoq toq râ nghut lhê.
17 Haú hkûn sheq, ngá myîng mai ji yu é tûngbaù pé eq, myit gyo tô é byù lhunglhâng bang gi, Yhumsîng Garai lé hô kó râ nghut lhê ga,
18 a-nham mau htoq xâng hkun mai, shí hkyô pé lé sé nhang é Yhumsîng Garai taî ri.'
ga myiqhtoî pé kâ tô é dang eq rajung za nghut ri.
19 Haû mù luî, ngò taí nau é gi, tûngbaù pê chyáng mai Garai Gasâng shut lhing lo é bang lé, gotû haî le a lhoq wuî é za, 20 hparà lhô pé lé kyáng byî é a sansêng é zoshuq pé lé le, ashop é dông gungsho zùm yap é hkyô lé le, lingzing mai myhik sat é dusak sho lé le, sui lé zô é hkyô lé le, koi pyám râ matú za, yhangmoq lé, nga-nhúng laiká mai wó shit kat lhê. 21 Hkâsu mù gâ le, gó hkûn mai yhang, Mosheq é tarâ lé wà hkangmó má hko kyô ló kômù, Bánno buinyì hkangmó tarajong pé má nghap kyo kyo kut bûm kô é nghut lhê." ga taî ri.
Lumjíng É Tûngbaù Pê Chyáng Hun Kat É Laiká
22 Haú hkûn, lagyô pé, suwún wuî eq, hpúng byû wuì lhunglhâng bang gi, Poluq, Barnaba nhik eq rahá Antioku wà mó shut nhang kat râ byù lé, yhangmoq chyáng mai hkyin yù râ matú chôm myit hpyit akô. Haû eq rajung za, yhangmoq gi, gumang wui chyáng mâ é nhik bô suwún nhik Barsabaq gâ é Yudaq eq Sila lé hkyin yu akô nghut ri. 23 Yhangnhik é loq má, hun kat kô é laiká gi,
"Antioku wà mó, Suriq mau eq Kiliki mau pé má nyi é, tûngbaù gumang wuì ê, nungmoq é gumang wuì nghut é, ngamoq lagyô pé eq suwún wuî gi, nguingón dang shit kyô kat lhê.
24 Ngamoq nhang kat é le a nghut bang ra-am gi, ngamoq chyáng mai htoq lô mù, nungmoq lé dâng èq lhoq byok pyám luî, nungmoq é myit lé lhoq nhúng byî nyi é hkyô lé, ngamoq wó gyo bê. 25 Haû mù, ngamoq lhunglhâng bang gi, byù ra-am lé hkyin yù mù, 26 nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq Hkrisduq é matú, yhumsing asak lé lháng a hâ é nga-nhúng chyitdap é Barnaba, Poluq nhik eq rahá, nungmoq chyáng nhang kat râ matú chôm myit hui bê. 27 Haû mù luî, ngamoq gi, Yudaq eq Sila lé nhang kat lhê; yhangnhik gi, laiká má bo é eq rajung za, yhangnhik é nhut mai yhang taî kyo kó râ nghut lhê. 28 Nungmoq é matú gi, hparà lhó pé lé tîng byî é zoshuq eq sui, lingzing mai myhik sat é dusak sho eq ashop é dông gungsho zùm yap é hkyô pé lé, koi pyám râ hkyô mai lai luî, gotû wòwùn hûn râ hkyô a joq nghû luî, Chyoiyúng Woi-nyí le, ngamoq le, myit huî to bê. 29 Nungmoq haú pé lé koi pyâm nyì kôjáng gi, gè râ nghut lhê.
Nguingón wángzán nyî kó sháng gaq ô!" ga kâ tô ri.
30 Yhangmoq lé nhang kat kôjáng, yhangmoq gi, Antioku wà mó má gyó jé lô kômù, hpúng byû wuì lé ji tsîng to kôluî, haû hûn kat é laiká lé ap byî akô nghut ri. 31 Hpúng byû wuì gi, laiká haû lé ban nghap kôjáng, wum-o byî é danglù hau é yanmai, gabú nyi bum akô. 32 Yudaq eq Sila gi, myiqhtoî nhik le nghut kômù luî, gumang wuì lé mungdang myo myô èq lhoq pun lhoq kying kômù, wum-o lhoq gîng to byî akô. 33 Rayoq zo haú má nyi nyì kô é htâng má, gumang wuì gi, yhangmoq lé nhang kat é bâng chyáng, ngui ngui ngón ngón dum tau ló nhâng bekô nghut ri. 34 (Sila kúm gi, yhang ô nau é dông nyi gyó tô ri.) 35 Poluq eq Barnaba kúm gi, Antioku wà mó má nyi gyó to kômù, Yhumsîng Yesuq é mungdang lé, góbang myo myo eq, mhoq kyo hko kyô akô nghut ri.
Poluq Eq Barnaba Nhik Gâng Lhum É Hkyô
36 Hau htâng, buinyì tsómra myáng jáng, Poluq gi, Barnaba lé, "Yhumsing é mungdang hko kyô laî lo wú bê, wà hkyap hkangmó mâ é gumang wui chyáng taû lò luî, yhangmoq hkâsu dut nyi é hkyô lé, ló dum kûm wú lo goq." ga taî ri. 37 Barnaba gi, Markuq gâ é Yohan lé le shuî chûng nau ri. 38 Nghut kôlhang, Poluq gi, haú yuq lé a kâm shuî chûng naù nghut ri; hkâsu mù gâ le, yhang gi, Pamhpuli mau má yhangnhik lé tô pyâm to mù, yhangnhik eq rahá muzó a kâm xoq zui nau é sû nghut é yanmai nghut ri. 39 Hau é yanmai, yhangnhik gi, gyai yhang taî shai lhum kômù, rayuq eq rayuq gâng lhum bekô nghut ri. Barnaba gi, Markuq lé shuî chûng luî, lhaî ji mù Kupru zinlóng shut e ló byuq bê nghut ri. 40 Poluq kúm gi, Sila lé hkyin yù mù, gumang wui èq yhang lé Yhumsîng Garaî é jeju má ap kat kô é htâng má, yhangnhik gi, htoq e ló byuq bekô. 41 Haû mù, Poluq gi, Suriq mau eq Kiliki mau mai sô laî ló uchyang, haú mâ é noqkuq hpûng pé lé wum-o lhoq ging byî wún bê nghut ri.
* 15:15-16 Dawiq é yhûm gâ é gi, Dawiq eq yhâng é awut ashîn pé up é hkyô lé gâ é nghut lhê. 15:18 Amo 9:11-12 15:34 Bun zo shí lhum gi, Grik Chyúmlaiká myo myo má a bò nghut lhê.