16
Poluq Eq Sila Nhik Chyáng Timohti Châng É Hkyô
Poluq gi, Derbe wà mó má jé é htâng, Lustra wà mó má dum jé ri. Haú wà má, Timohti gâ é chángzo rayuq nyi ri. Yhâng nu gi, Yesuq lé lumjíng é Yudaq myiwe myhí nghut ri; yhâng wa kúm gi, Grik amyû nghut ri. Timohti gi, Lustra wà mó eq Ikoni wà mó má nyi é gumang wui èq hkya-ôn é hui sû nghut ri. Poluq gi, hkyowuì má yhang lé shuî chûng naù mù luî, ahpyo-kuq hpyit byî ri. Hkâsu mù gâ le, yhâng wa gi, Grik nghut é hkyô lé haû mâ é Yudaq byu pé lhunglhâng bang sé kômù, haú bang lé myit tê byî é yanmai nghut ri. Haû mù, yhangmoq gi, rawa htâng rawà mai laî ló uchyang, Yerusalem wà mó mâ é lagyô pé eq hpúng suwún wuî, chôm myit hpyit tô é hkyô lé, cháng kó sháng gaq ga, yhangmoq lé taî kyô akô. Haû mù luî, hpúng byû wuì gi, lumjíng hkyô má wum-o bo lò kômù, ra-nyí èq ra-nyí byù du myô jat lo nyi ri.
Makedoni Byù Rayuq Lé, Poluq Shing-rán Myang É Hkyô
Ahkuî, yhangmoq gi, Asia mau má mungdang ê hko kyo râ hkyô lé Chyoiyúng Woi-nyí èq yhangmoq lé hkûm pyâm é yanmai, Hprugi mau eq Galatiq mau dông sô laî ló mù, Musi mau kyo má jé ló kôjáng, Bihtuni mau shut wang ló râ dâ akô; nghut kôlhang, Yesuq é Woi-nyí gi, yhangmoq lé ahkáng a byi nghut ri. Haû mù, yhangmoq gi, Musi mau mai sô laî ló luî, Troa myuq má gyó jé ló akô. Haû má, myín lé, Poluq gi, Makedoni byù rayuq lé yap to mù, "Makedoni mau shut dap lé luî, ngamoq lé le garúm yû laq." ga luî, yhang lé dung wut nyi é shing-rán myang ri. 10 Shing-rán haû lé Poluq myang é eq, Makedoni byu pé lé gabú danglù hko kyo râ matú, ngamoq lé Garai Gasang wut yù bê nghut ri nghû myit yù luî, haú hkûn yhang, ngamoq gi, Makedoni mau shut dap ê râ matú rì rì kut ló bê nghut lhê.
Ludia Gâ É Myiwe Myhí Hpúng Byû Dut Lo É Hkyô
11 Haû mù luî, ngamoq gi, Troa myuq mai Samohtake zinlóng ang ang shut lhaî ji ê mù luî, htang nyí gi, Neapoli wà má jé bê nghut lhê. 12 Haû mai lai jáng, Makedoni mau má, Romaq byu pé xuq tô é, haú ginwáng mâ é ahkyak wà mó nghut é, Hpilipi myuq má ngamoq jé mù, haú má rayoq zo nyi nyi é nghut lhê.
13 Bánno buinyì jé jáng, ngamoq gi, kyûdung jowò joq nhô ngam mù, wà hkum shinggan mâ é, wuìlàng yàm shut htoq ê luî, haú má zîng to láng é myiwe wuì lé, zung gyó mù nyo hi é nghut lhê. 14 Haû dang gyo nyi é bang má, Garai Gasang lé noqkuq é, Htuatira myuq byû, pán nê ung zo sû Ludia gâ é myiwe myhí rayuq bo ri; Yhumsîng Garai gi, Poluq taî kyô é hkyô lé rago gyô yù sháng gaq ga, yhang lé myit hkum hpóng byî ri. 15 Yhang gi, yhang eq yhâng yhumbyù wuì wui-myhup ban hkâm yù kôjáng, "Nungmoq gi, ngo lé haû Yhumsîng Yesuq má lumjíng bê sû nghut é dông, myit yù byi kô é nghut jáng, ngá yhûm má lé bíng keq." ga luî, ngamoq lé zuq zuq ji yu ri.
Poluq Eq Sila Nhik Htóng Lúng É Hkyô
16 Ra-nyí lé, ngamoq gi, haû kyûdûng é jowò shut e ló nyi le, nat wang júng luî gumhpân hpan é jùnmyhí rayuq ngamoq lé lhom huî ri. Haú yuq gi, gumhpân hpan é dông yhâng yhumsîng wuì lé ngunzè gyai yhang hô byî é sû nghut lhê. 17 Myiwe haû gi, Poluq eq ngamoq htâng má châng to mù, "Shí bang gi, nungmoq lé hkyi yù hkyô taî kyô wún é, Myhang Htâng é Garai Gasâng é dui-nhâng zoshâng wuì nghut bum akô ô!" ga wut garû ri. 18 Buinyì myo myo haû su chyat châng garû wún é yanmai, Poluq gi, gyai yhang myit hpêbu byuq mù, lhing wú kat luî, nat haû lé, "Yesuq Hkrisduq é myìng lang luî ngò nang lé hkunmó hkyô kat lhê, yhâng chyáng mai htoq ló byuq aq." ga luî, nat haû lé, nhik-yô kat ri. Haú hkûn jáng, nat haû gi, yhâng chyáng mai htoq ló byuq bê nghut ri.
19 Ahkuî, myiwe hau é yhumsîng wuì gi, ngunzè myàng zo râ myoqbyù jowò a joq lo é hkyô lé sé kôjáng, Poluq eq Sila nhik lé chyup yû mù, gaì mâ é suwún wui chyáng she hkyut e akô. 20 Dum, yhangmoq gi, yhangnhik lé tarâ agyì pê chyáng shuî ê mù, "Shí nhik gi, Yudaq byù nghut mù luî, ngamoq Romaq byu pé mai a ge châng é htunghking lé mhoqshit byî nyi é dông, 21 nga-nhûng é myuq lé gunjâng nyi akô nghut ri." ga taî akô.
22 Haû mù luî, shiwa byu pé gi, yhangnhik lé chôm htîm akô. Tarâ agyì pé gi, yhangnhik é mebu lé lâng hkyut pyám luî, wumchûm hkat èq bat râ matú, hkunmó hkyô kat akô. 23 Yhangmoq gi, yhangnhik lé gyai yhang nhuq bat yu é htâng, htong má lhûng kat mù, rago za wú zúng râ matú htóng suwún lé hkunmó hkyô tô akô. 24 Htóng suwún hpó gi, haû sû é hkunmó lé wó jáng, yhangnhik lé hkyî kyum hut luî, htóng mâ é, je ahtê gok má lhûng tô ri.
Htóng Suwún Hpó Hkyi Yù Huî É Hkyô
25 Nghut kôlhang, gunggàm yoq lé, Poluq eq Sila nhik gi, kyûdung luî, Garai Gasang lé mahkôn hkya-ôn nyì kô é hkûn, htóng byû góbang gi, yhangnhik é htê lé chôm gyô nyi bum akô. 26 Haú hkûn, byodàn ratung layàng mó nún lô mù htóng yhûm gón le nún lô luî, hkum pé banshoq le radá dâm bóng hâ lo bum ri; dum nghut jáng, yuq hkangmó mâ é toqjâng tui pé le gyut gyó byuq bê nghut ri. 27 Htóng suwún hpó gi, yhup bûn lò mù, htóng hkum pé bóng hâ tô bum é lé myang kat jáng, htóng byu pé ban hpang byuq bùm bekô râ nghut lhê ga myit yù luî, shâm shê mù, yhânggùng yhang sat shî râ dâ ri. 28 Nghut kôlhang, Poluq gi, "Ê, náng gûng yhang nàng haû su hkâkut, ngamoq banshoq shî má nyi tô lhê." ga luî, htê mó èq wut garu taî kat ri.
29 Haú hkûn, yhang gi, duq é myibung lé dûng yù mù, ahkaû shut din wang ló luî, Poluq eq Sila nhik é hí má gyuq nán é eq ngóm gop tô ri. 30 Hau htâng, yhang gi, yhangnhik lé shuî htoq yû luî, "Sará nhik ê, ngò hkyi yu é hui râ matú, haî kut ra râ lhú?" ga myi kat ri.
31 Haú hkûn, yhangnhik gi, "Yhumsîng Yesuq lé lumjíng jáng, nàng eq náng yhumbyù lhunglhâng bang hkyi yu é hui râ nghut lhê." ga taî akô. 32 Hau htâng, yhangnhik gi, haû htóng suwún hpó eq yhâng yhumbyù lhunglháng lé, Yhumsing é mungdang hko kyô akô. 33 Haû myîn haú u lé yhang, htóng suwún hpó gi, yhangnhik lé shuî ê mù, yhangnhik é dàm pé lé tsing chî pyám byi luî, haú htâng, yhang eq yhâng yhumbyù banshoq bang wui-myhup hkâm yù bekô nghut ri. 34 Hau htâng, yhang gi, yhangnhik lé, yhâng é yhúmhkaû má shuî wang ló mù, zoshuq hkang byî ri. Yhang eq yhâng yhumbyù banshoq bang gi, Garai Gasang lé wó lumjíng bekô nghut é yanmai, gyai gabú nyi bum akô nghut ri.
Haq Nhang Pyám Râ Lé A Dông É Hkyô
35 Ahkuî, maubó jáng, tarâ agyì wuì gi, "Haú nhik lé nhang pyám aq." ga, htóng suwún hpô chyáng pyata pé lé taí nhang kat akô. 36 Haú hkûn, htóng suwún hpó gi, "Nungnhik lé nhang pyám aq ga, tarâ agyì wuì mai byù nhang kat ri; haû mù, ahkuî, nungnhik gi, ngón za htoq ló lo keq." ga luî, Poluq lé taî ri.
37 Poluq kúm gi, "Nga-nhik gi, Romaq mingdán byû sheq ru nghut le wa, myî gôn wú é hkyô le a bo é, byu pê hí má ngá-nhik lé nhuq bat mù, htóng má hkyô kat kôluî nhîng, ahkuî tsik za haq nhang pyám râ dâ akô nhung lhi? A wó dut, yhangmoq yhang sheq lé shuî htoq yû kó sháng gaq." ga luî, yhangmoq lé tû taî kat ri.
38 Pyata pé gi, tarâ agyì wuì lé dang haú pé ló taî kyo kôjáng, tarâ agyì wuì gi, Poluq eq Sila nhik Romaq mingdán byù nghut é hkyô lé wó gyo kôjáng, gyô gyuq kôluî, 39 yhangmoq yhang, yhangnhik chyáng lé mù, tôngbán luî, shuî htoq yû mù, wà haû mai htoq ló byuq râ matú chôm dûng akô. 40 Haû mù, Poluq eq Sila nhik gi, htóng mai htoq ló é htâng, Ludia é yhûm má wang ló akô; haú má, gumang wuì eq le hui kômù, yhangmoq lé wum-o byi luî, htoq ló bekô nghut ri.