17
Htesaloni Wà Mó Má Mungdang Hko Kyô É Hkyô
Hau htâng, yhangmoq gi, Amhpipoli wà mó eq Apolon wà mó mai sô laî ló mù, Htesaloni wà mó má jé akô. Haú wâ má gi, Yudaq byu pê é tarajong ralhum joq ri. Poluq gi, yhang lhaq kut nyi é eq rajung za, tarajong má wàng luî, Bánno buinyì sum nyí yhang, Chyúmdang má bo é eq séng mù, yhangmoq eq chôm mîng lhum uchyang, Hkrisduq wuîhke jamjau hui mù, shî bê mai dum dui toq lô râ hkyô lé taî hkoq san kyo luî, "Nungmoq lé, ngò hko kyô nyi é haû Yesuq gi, Hkrisduq nghut lhê." ga taî ri. Yudaq byu pé mâ é ra-am gi, gyô jíng kômù, Poluq eq Sila nhik chyáng lé xoq yu akô; haû eq rajung za, Garai Gasang lé hkunggâ é Grik pé myo myo eq, ahkyak é myiwe wuì tsómra myo shoq le, gyô jíng kômù, lé xoq yu akô.
Nghut kôlhang, a gyô jíng é Yudaq byu pé gi, manôn kôluî, gaì mâ é byùgang jùm ra-am lé lung yù mù, byù moq mó tsîng yù luî, rawa é shuî gabyong kômù, shiwa byu pê é hí má Poluq eq Sila nhik lé wó shuî htoq shit shoq ga, Yason é yhûm má htîm e ló akô. Nghut kôlhang, yhangnhik lé a myàng kôjáng, yhangmoq gi, Yason eq gumang wuì ra-am lé, yhangmoq é wà suwún wui chyáng lâng she ê kômù, "Mingkan gón lé atau ahû kut é byù shí nhik, ahkuî shî má jé jáng, Yason gi, yhâng é yhûm má lhom hkûlum yu ri. Yhangmoq lhunglhâng bang gi, Yesuq gâ é hkohkâm góyuq nyi lhê ga kôluî, hkoséng Kehtaq é tarâ lé lhoq shai é dông kut é bang nghut akô." ga taî garû bum akô. Shiwa byu pé eq wà suwún wuî gi, dang haû lé wó gyo kôjáng, myit wui myit hke dut nyi bum akô. Hau htâng, yhangmoq gi, manghkáng a lhoq htoq râ matú Yason eq góbang lé danggidiq zè byi nhâng mù, nhang pyám bekô nghut ri.
Beria Wà Mó Bang, Mungdang Lé Lhom Yu É Hkyô
10 Haú myîn jáng yhang, gumang wuì gi, Poluq eq Sila nhik lé Beria wà mó shut nhang kat akô; yhangnhik gi, haú wà má jé jáng, Yudaq byu pê é tarajong má wang ló akô nghut ri. 11 Haû Beria wà mó byu pé gi, Htesaloni wà mó byu pê htoq má je riyhang nhik bo bum akô; haû mù, danglù haû lé gyai ô nau é myit èq hap yù mù, danglù shî teng a têng é hkyô lé wó sé shoq ga, nyí wuî Chyúmdang lé chôm nghap wú nyi akô nghut ri. 12 Haû mù luî, Yudaq byu pé myo myo gi, lumjíng bum akô, haû eq rajung za, aróng wó é Grik myiwe wuì eq yuqgè wuì myo myo le, lumjíng bûm bekô nghut ri.
13 Poluq gi, Beria wà mó má le, Garai Gasâng é mungdang hko kyô nyi é hkyô lé, Htesaloni wà mó mâ é Yudaq byu pé sé kôjáng, yhangmoq gi, haú má lé kômù, wà byù wuì lé mhoq hpyoq luî, gabyông lò nhang akô. 14 Haú hkûn, gumang wuì gi, Poluq lé wuimau yàm jé shoq, radá dâm dé kat akô; nghut kôlhang, Sila eq Timohti nhik gi, Beria wà mó má nyi gyó tô akô nghut ri. 15 Poluq lé châng dé é bang gi, Ahten myuq jé shoq lé dé to kômù, Sila eq Timohti nhik lé hân hân châng ló râ matú pying kat é dang lé wun chûng mù, dum taû lò bekô nghut ri.
Poluq, Ahten Myuq Má Nyi É U Lhê Hkyô
16 Ahkuî, Poluq gi, Ahten myuq má haú nhik lé láng nyi tô é u lé, haú wâ má rawa é hparà lhô baú dut tô é lé myàng mù luî, yhâng i-myit gyai yhang a ngón dut byuq ri. 17 Hau é yanmai, yhang gi, tarajong pé má Yudaq byu pé eq Garai Gasang lé gyuq hkunggâ é Grik pé eq le, gaì pé má hui mihui bang eq le, nyí wuî taî sân kyô lhûm nyi akô nghut ri. 18 Haû mù luî, Epikuri hpaqchyî eq Sto-i hpaqchyî* lé sê é, myit wú hpaqchyî bo é bang ra-am gi, yhang eq dang chyin chyin lhûm akô; haú hkûn, yhang gi, Yesuq é hkyô eq dum dui toq hkyo é gabú danglù lé hko kyô é yanmai, ra-am gi, "Byù pyok shí yuq gi, haî wá taî nyi lhê lhú?" ga; ra-am gi, "Góming hparà pê é hkyô lé taî kyo sû nghut sam ri." ga, taî bum akô nghut ri. 19 Hau htâng, yhangmoq gi, Aripagu gâ é byìn tú wap shut Poluq lé shuî doq ló mù, "Nang mhoqshit é hkyô asik, ngamoq lé sé nhang le a gè lhú? 20 Nang èq taî é maú nhô za gâ é hkyô lé ngamoq wó gyô ri; haû é dang kyîng lé ngamoq sé nau ri." ga taî bum akô. 21 (Ahten byu pé eq haú má nyi é góming byu pé lhunglhâng bang gi, dang sik lù sik haû lé taî kún gyô kún mù, yhangmoq é ahkyíng lé lhoq pán nyi bum akô nghut ri.)
Poluq, Aripagu Zuphpong Má Mungdang Hko É Hkyô
22 Haú u lé, Poluq gi, Aripagu zuphpong má toq yap mù, "Ahten byu pé ê, nungmoq gi, hkyô hkat hkangmó má hparà lhô pé lé gyai yhang dat gyuq hkungga kô é lé, ngò myang ri. 23 Hkâsu mù gâ le, ngò sô lhing wún mù nungmoq jaú é ze pé lé rago wú wú lé, 'A sê é Garaî matú.', ga luî, kâ tô é hkungga gyap ralhum lé myang záng ri; haû nungmoq a sê é za jaú nyi é Garaî hkyô lé, ngò, nungmoq lé hkaî kyo kôlé.
24 Myidàm htoq eq haú má joq mijoq lé hpan tô é Garai Gasang gi, mauhkûng eq myigùng é Yhumsîng le nghut lhê mù luî, byu loq èq saî é noqkuq yhûm má nyì râ a nghut. 25 Yhang gi, byù lhunglhâng bang lé asak, soq, ra mira gumjup shoq byî to sû nghut nyi é yanmai, rajung jung râ é sû lé su, byu loq èq dojaú râ sû a nghut. 26 Yhang gi, gunchyung rayuq mai za byuhú chângjup myô lò nhâng mù, myidàm htoq jàm shoq má nyì nhâng luî, yhangmoq é matú hí hí mai ahkyíng yam-yoq eq nyì râ jowò masat to byi bê nghut ri. 27 Yhang gi, nga-nhúng yuq hkangmó eq a we to kôle, byu pé yhang lé châng hô mù, myang hô kó sháng gaq ga shí hkyô lé kut é nghut ri. 28 Hkâsu mù gâ le, nungmoq é jihkyang kat bang, 'Nga-nhúng le yhâng é awut ashîn pé nghut nyi lhê.' ga taí tô bum é eq rajung za, nga-nhúng gi, Yhang é yanmai wó nyî, wó dui é eq îsu wó dut é nghut lhê.
29 Haû mù, nga-nhúng gi, Garai Gasâng é yhangzô pé nghut nyi é yanmai, Garaî gùng gi, byu é hpaqchyî loq èq kyûng kâ tô é hîng, ngùn, luqgok pé eq pûng lhê nghû luî hkâ-myit yù kó. 30 Laî lò bê haû myoq a bóng shi é pyat lé, Garai Gasang gi, haî le a ga lhaî pyâm to kôlhang, ahkuî gi, jowò hkangmó mâ é byù lhunglhâng bang lé, myit lhîng keq ga hkunmó hkyô to bê nghut ri. 31 Hkâsu mù gâ le, Yhang hkyin to sû mai mingkan gón lé tara é dông jéyáng râ buinyì ra-nyí masat to bê nghut ri. Shí hkyô lé, byù lhunglhâng bâng é hí má wó lum é saksé dut sháng gaq ga, Yhang haú yuq lé shi é mai lhoq dui toq yû bê nghut ri." ga taî ri.
32 Shî é mai dum dui toq lo é hkyô lé wó gyô bùm kôjáng, ra-am gi, taî hpoî pyám byî akô; ra-am kúm gi, "Nàng shí hkyô taî é lé ngamoq dum gyô wú nau ashî." ga taî akô. 33 Hau htâng, Poluq gi, haû zuphpong mai htoq ló byuq bê nghut ri. 34 Nghut kôlhang, byù ra-am gi, Poluq é htâng cháng kômù, lumjíng bang dut bekô nghut ri. Haú bang má, Aripagu zuphpong má bo é Dionisi ga sû le bo ri. Hau htoq agó, Damari gâ é myiwe rayuq eq gotû byu pé le, bo bum akô nghut ri.
* 17:18 Epikuri hpaqchyî gi, htang pyat a joq, ahkuî ngón yû râ za ahkyak gâ é nghut lhê. Sto-i hpaqchyî gi, haî wá dut kôlhang i-myit zim za kut mù, htang pyat matú chiq a ra gâ é nghut lhê.