18
Poluq, Korinhtuq Myuq Má Nyi É U Lhê Hkyô
Hau htâng má, Poluq gi, Ahten myuq mai htoq luî, Korinhtuq myuq má jé lo ri. Haû má, yhang gi, Romaq myuq mai Yudaq byù lhunglhâng bang htoq ló byuq râ dut lhê ga, hkohkâm Klodi èq hkunmó hkyô é yanmai, a myáng shi lé Itali ming mai yhangmyi Priskila eq htoq jé lo é, Pontuq mau byù nghut é, Akula gâ é Yudaq byù rayuq lé hui luî, yhangnhik chyáng ê ri. Yhangmoq gi, jonghpang saí zo bang chyat nghut kô é yanmai, muzó pûng kôluî, Poluq gi, yhangnhik eq rahá nyi nyì mù, muzó chôm saî akô. Bánno buinyì hkangmó, Poluq gi, tarajong má Yudaq byù eq, Grik pé lé, taî sân kyo luî, lhoq pun lhoq kyîng yu ri.
Ahkuî, Sila eq Timohti nhik Makedoni mau mai châng jé jáng, Poluq gi, mungdang hkô hkyô má za wum kat luî, haû Yesuq gi, Hkrisduq yhang nghut lhê ga, Yudaq byu pé lé saksé hkâm kyô ri. Nghut kôlhang, Yudaq byu pé gi, lhom he-ngik pyám kômù, yhang lé rhoî dang taî pyâm akô; haû mù, Poluq gi, yhâng mebu ko shit é dông yhangmoq lé a nau é hkyô tûn shit uchyang, "Nungmoq é sui mara gi, nungmoq é ulhum má jé sháng gaq, ngò eq haî a séng lo; ahkuî mai, ngò gi, tûngbaù pê chyáng e ló berâ nghut lhê." ga luî, yhangmoq lé taî ri.
Hau htâng, yhang gi, tarajong mai htoq luî, jong haû eq yhep nghut é, Garai Gasang lé noqkuq é Titu Yustu ga su é yhûm má wang ló ri. Krispu gâ é tarajong má up sû gi, yhâng yhumbyù lhunglhâng bang eq rahá, Yhumsing lé lumjíng akô. Korinhtuq myuq byu pé myo myo le, Poluq é dang lé gyô yù mù, lumjíng luî, wui-myhup hkâm yu bum akô nghut ri.
Ra-myìn lé, shing-rán ralhum má Yhumsîng mai Poluq lé taî é gi, "Hkâgyuq, taí aq, zim za hkâ-nyî. 10 Ngò nàng eq rahá nghut nyi lhê, nàng lé ó yuq èq le haî wó kut râ a nghut, hkâsu mù gâ le, myuq shî má, ngá é byù myo myo nyi bum lhê." gâ ri. 11 Haû mù luî, Poluq gi, Garai Gasâng é mungdang mhoqshit uchyang, razàn eq lhamó hkyuq hkyap yhang, haú myuq má nyi nyi ri.
12 Galio ga sû, Ahkaia mau mâ é ginwáng zau kut nyi é u lé, Yudaq byu pé gi, myit rahkat zâ èq Poluq lé chôm chyup yû kôluî, tarâ hpyit wap má she háng kômù, 13 "Byù shî yuq gi, jep é tarâ eq shai lhûm é dông, Garai Gasang lé noqkuq râ matú, byu pé lé mhoq hpyoq wún ri." ga mara hûn akô.
14 Haú hkûn, Poluq tû taí râ dâ lò jáng, Galio gi, Yudaq byu pé lé, "Yudaq byu pé ê, muzó shî gi, tarâ lu laî é muzó, haû a nghut jáng, agè ashop é muzó mai, dut lo é nghut le gi, nungmoq lé ngò gyo byi râ hkyô joq lhê. 15 Nghut kôlhang, muzó shî gi, nungmoq é tarâ eq séng luî, dang eq séng luî, myìng eq séng luî, taî lhum kô é hkyô nghut é yanmai, nungmoq yhang ru ló hpyit lhum keq. Haû sû é muzó má, ngò gi, tarâ agyì kut byi râ a nghut." ga taí mù, 16 tarâ hpyit wap mai yhangmoq lé hkat htoq pyám nhang ri. 17 Haú hkûn, yhangmoq lhunglhâng bang gi, tarajong má up sû Sositeni lé chyup yû mù, tarâ hpyit wap hí má chôm bat akô. Galio kúm gi, haû hkyô lé hai gùn a kut byi nghut ri.
Poluq, Antioku Wà Mó Má Dum Taû Jé É hkyô
18 Poluq gi, Korinhtuq myuq má buinyì tsómra myáng shoq lumjíng bang eq nyi nyi ri. Hau htâng, yhang gi, haú bang lé shi-kyâm to luî, Priskila eq Akula nhik lé byinzùm kut mù, lhaî ji luî Suriq mau shut e ló akô. Hau hí má, yhang gi, danggidiq tô tô é yanmai, Kenhkrea wà má xâm nyhâm pyâm ri.* 19 Yhangmoq Ehpesu myuq má jé kô é hkûn, Poluq gi, Priskila eq Akula nhik lé nyhi pyâm to luî, yhang baú tarajong má wàng mù, Yudaq byu pé lé taî sân kyo byî ri. 20 Haû mâ é bang gi, yhangmoq eq rahá rayoq zo nyì shi râ dông yhang lé dung kô é nghut kôlhang, yhang gi, a nhô lo nghut ri. 21 Haû mù, yhang gi, Ehpesu myuq mai lhaî ji mù htoq ló uchyang, "Garai Gasang ô nau é hkyô nghut le gi, ngò nungmoq chyáng dum jé lé râ nghut lhê." ga, yhangmoq lé danggidiq byî tô ri. 22 Ahkuî, Poluq gi, Kesare wà mó má ló jé dap jáng, Yerusalem wà mó shut doq ló mù, noqkuq hpúng lé ló huî tô é htâng, Antioku wà mó má dum gyó ló ri.
23 Yhang gi, haû wà má rayoq zo nyi é htâng, htoq ló mù, Galatiq mau eq Hprugi mau mai sô lai ló uchyang, rawa htâng rawà mâ é chángzô pé lé wum-o lhoq ging byî ri.
Apolo Zui Saî É Muzó
24 Ahkuî, Alesandru myuq byù nghut é sû, Apolo gâ é Yudaq byù rayuq gi, Ehpesu myuq má jé lé ri. Yhang gi, hpaqchyî bò sû nghut é htoq agó, Chyúmdang le gyai kûng é sû nghut ri. 25 Yhang gi, Yohan é baptisma hkyô lé za sé sû nghut kôlhang, Yhumsing é hkyô lé mhoq yû bê nghut luî, Yesuq é hkyô pé lé mhoq yu to bê eq rajung za wum zuq tung ga luî, hkyak hkyak mhoqshit byî ri. 26 Ahkuî, yhang gi, gyuq kyûm myit a bo é za tarajong má taî hi ló ri. Haú hkûn, Priskila eq Akula nhik gi, haû lé wó gyo kôjáng, yhang lé ji yù mù, Garai Gasâng é mungdang hkyô lé azó tung taî sân kyo byî akô nghut ri.
27 Apolo gi, Ahkaia mau shut dap e ló nau é hkûn, gumang wuì gi, yhang lé wum saî byi mù, yhang lé lhom hkûlum yù râ matú, chángzô pê chyáng laiká ká byî kat akô; yhang gi, jé jáng, Garai Gasâng jeju mai lumjíng bê bang lé, gyai yhang wó garúm sû dut bê nghut ri. 28 Hkâsu mù gâ le, yhang mai, Yesuq gi, Hkrisduq yhang nghut nyi ri ga luî Chyúmdang má tûn shit uchyang, byu pê hí má Yudaq byu pé lé, wum kat wó taî ung pyâm é yanmai nghut ri.
* 18:18 Xâm nyhâm pyâm é gi, Yudaq htûng dông rajung jung kut râ matú danggidiq to luî, haû lé ban kut jáng, yhumsing xâm lé nyhâm pyâm é nghut lhê.