19
Poluq, Ehpesu Myuq Má Nyi U Lhê Hkyô
Ahkuî, Apolo gi, Korinhtuq myuq má nyi tô é hkûn, Poluq gi, mau káng mai sô laî ló mù, Ehpesu myuq má jé ri. Haú má, yhang gi, chángzô pé ra-am eq hui luî, yhangmoq lé, "Nungmoq gi, lumjíng é hkûn, Chyoiyúng Woi-nyí lé, wó yû bekô lhú?" ga myî ri.
Haú hkûn, yhangmoq gi, "Chyoiyúng Woi-nyí nyi lhê gâ é lháng, ngamoq a wó gyô wú." ga tû taî akô.
Haû mù, Poluq gi, "Haû nghut jáng, nungmoq gi, haí jung baptisma hkam yù kô é lhú?" ga luî, yhangmoq lé myi jáng, yhangmoq gi, "Yohan é baptisma hkam yu é nghut lhê." ga tû taî akô.
Haú hkûn, Poluq gi, "Yohan é baptisma nghu é gi, myit lhîng mù wui-myhup hkâm yu é hkyô lé gâ lhê. Yohan gi, yhang é htâng má jé lé râ sû, haû Yesuq lé sheq lumjíng râ lhê ga shiwa byu pé lé taî ri." ga taî ri. Yhangmoq gi, dang haû lé wó gyo kôjáng, Yesuq é myìng lang luî baptisma byî é lé, hkam yu bum akô. Poluq gi, yhangmoq é htoq má loq ke byi jáng, haû Chyoiyúng Woi-nyí gi, yhangmoq htoq má jé lé mù, yhangmoq gi, laklaí dang nyo lo é htoq agó myiqhtoi le htoî lo bum akô. Haú bang lhunglháng gi, yuqgè raxe í yuq kó nghut ri.
Hau htâng, Poluq gi, tarajong má wàng luî, gyuq kyûm myit a bo é za lhamó sum hkyap Garai Gasâng é mingdán hkyô lé taî sân kyo mù, lhoq pun lhoq kyîng yu ri. Nghut kôlhang, ra-am gi, myit htan lo bùm kôluî a kâm lumjíng kô é htoq agó, haû Yhumsing é Hkyô lé byu pê hí má lhoq hpoî pyám byi kôjáng, Poluq gi, yhangmoq chyáng mai htoq luî, chángzô pé lé shuî chûng mù, Turanu gá su é hpaqchyî mhoq jong má, nyí wuî taî sân kyô lhûm nyi akô. 10 Haû su kut í zân yhang mhoqshit nyi é yanmai, Asia mau gón mâ é Yudaq byu pé eq Grik pé lhunglhâng bang gi, Yhumsing é mungdang lé wó gyô yu bum akô nghut ri.
Skewa É Yhangzo Nyhit Yuq É Hkyô
11 Garai Gasang gi, Poluq é loq dông laklaí kumlhá kut ri. 12 Haû mù, Poluq chyáng mâ é hpajet eq hpyihit rajung jung lé, nò bâng chyáng yu ló mù, ló záng byi jáng lháng, yhangmoq é nòhpyo ge ló byuq é eq, agè ashop é nat pé lé yhangmoq chyáng mai htoq ló byuq bum akô.
13 Haú u lé, nat hkat htoq wun é Yudaq byu pé ra-am gi, agè ashop é nat pé lé, "Poluq hko taî é Yesuq é myìng mai, ngò, nungmoq lé hkat htoq lhê." ga, agè ashop é nat wang júng to bâng é ahtoq má, Yhumsîng Yesuq é myìng lé lang luî, hkat chyam wú akô. 14 Skewa gâ é, Yudaq hkyangjong agyì rayuq é yuqzo nyhit yuq le haû su kut wun akô. 15 Ra-nyí lé, agè ashop é nat gi, yhangmoq lé, "Yesuq lé ngò sê lhê; Poluq é hkyô lé le ngò sê lhê; nghut kôlhang, nungmoq gi, ó pé nghut akô?" ga tû taí mù, 16 agè ashop é nat haû wang júng é byù gi, yhangmoq htoq má byam doq jî to luî, nhuq bat yû mù yhangmoq lé ung pyâm ri. Yhangmoq gi, yhûm haû mai gùngchîn sui nê yang yang hpang htoq ló bekô nghut ri.
17 Haû hkyô lé, Ehpesu myuq má nyi é Yudaq byu pé eq Grik pé sé kôjáng, yhangmoq lhunglhâng bang gi, chôm gyô gyuq bum akô. Yhumsîng Yesuq é myìng gi, hkya-on lhoq toq é hui bê nghut ri. 18 Lumjíng bê bang myo myo gi, lé mù, yhumsîng kut shut é agè ashop hkyô lé, myo myô hí má yín yu akô. 19 Myoqheq hpaqchyî kut zô é bang le, yhangmoq é laiká lé yu lé kôluî, shiwa byu pê hí má nyhê hkyô pyâm akô. Mausau haú pê é ahpau lé sôn wú le, ngùn chap ngo mun záng ri. 20 Haú dông mai, haû Yhumsing é mungdang gi, ko lam lò mù, wum-o a-tsam je bo lò bê nghut ri.
Ehpesu Myuq Má Gabyông É Hkyô
21 Shí pé ban dut laî htâng má, Poluq gi, Makedoni mau eq Ahkaia mau dông sô laî ló mù, Yerusalem wà mó má ló jé râ ga myit hpyit yû luî, "Haû má ló jé tô é htâng má, ngò, Romaq myuq má le, jé wú râ dut ashî." ga taî ri. 22 Haû mù, yhang lé htuqbang garúm é Timohti eq Erastu nhik lé hí Makedoni mau shut nhang kat luî, yhang gi, Asia mau má rayoq rabun zo nyi gyó tô ri.
23 Haú yoq lé, haû Yhumsing é Hkyô yanmai gyai yhang gabyông lo bum akô. 24 Demetri gâ é ngùn bat zo sû rayuq gi, Artemi hpara é ngùn yhûm zòng zo saí luî, mû saí luzúm wuî lé wó sùt nhang nyi ri. 25 Yhang gi, yhâng é ngùn bat zo luzúm wuî eq haú jung amû kut é góbang lé le ji tsîng to mù, taî é gi, "Luzúm wuî ê, muzó shí lhûm é yanmai, nga-nhúng nyì ngón yuqyo nyi é hkyô lé, nungmoq sê lhê. 26 Nghut kôle, ahkuî gi, Ehpesu myuq má za le a nghut lo, Asia mau lháng aluq jàm shoq, byu loq èq saî é zè lé, garaî pé a nghut ga, shî Poluq ga sû mai byù myo myo lé mhoq hpyoq yû mù, hkyô shuî lhoq nghoq nyi é hkyô lé, nungmoq wó myâng, wó gyô nyi akô. 27 Haû mù luî, nga-nhûng é muzó shî gi, hpoî byuq râ lé chiq râ é za a nghut, hparà myhí mó Artemi é noqkuq yhûm gi, haî a dut byuq luî, Asia mau gón eq mingkan gón mai noq é hparà myhî é shingkang hpoî byuq râ lé le myit chiq râ dut bê." gâ ri.
28 Yhangmoq gi, dang haû lé wó gyô bùm kôjáng, nhik mó gyô yo kôluî, "Ehpesu myuq byu pê é Artemi gi, kô nyì sháng gaq ô!" ga chôm garû bum akô. 29 Hkâ-myháng a nghut má, rawa bang gabyông lò bekô. Shiwa byu pé gi, Poluq é byinzùm Makedoni byù Ge-u eq Aristakuq nhik lé chyup she yù mù, yhangmoq é poî wàng mó shut radá dâm chyîn chyap wang ló bum akô. 30 Poluq gi, moq hpúng hau hí má htoq shit naû kôlhang, chángzô pé gi, yhang lé a wàng nhâng kó nghut ri. 31 Poluq é luzúm wuî nghut é, haú mau mâ é suwún wuî ra-am lháng, yhang lé poî wàng hkaû má a ê râ matú, hkûm pyám nhang akô nghut ri.
32 Zîng tô é bang gi, hai hû háng le a sé lo dut byuq kômù luî, ra-am rajung ga garû bum akô. Myo mi-myo gi, haî mù luî yhangmoq haû má nyi tô é lé lháng a sê bùm kó nghut ri. 33 Yudaq byu pé gi, Alesander lé hí má chôm chyûn htoq kat kôluî, shiwa hpong mai ra-am gi, yhang hká dông taí râ hkyô lé mhoq byi kat akô. Alesander le shiwa hpong lé taî san kyo naû luî, zim byuq râ matú loq tu ri. 34 Nghut kôlhang, Alesander, Yudaq byù nghut é lé sé kôjáng, yhangmoq lhunglhâng bang gi, rahtê za kut kôluî, "Ehpesu myuq byu pê é Artemi gi, kô nyì sháng gaq ô!" ga hkyíng hkum í hkum kô garû bum akô.
35 Haû, myuq chyare hpó gi, shiwa moq mó lé lhoq zim luî taî é gi, "Ehpesu myuq byu pé ê, Ehpesu myuq shî gi, Artemi myhí mó é noqkuq yhûm eq mauhkûng mai byit gyó lo é yhâng é alhô lé, wú zúng nyi é wà nghut é hkyô lé, mingkan má a sê é ó yuq wa nyi lhê lhú? 36 Haû mù luî, shí hkyô pé gi, wó he pyâm jung a nghut é yanmai, zim za nyi le ge lhê, hân so hân dùn hkâkut ko. 37 Shí nhik gi, noqkuq yhûm lé hpyoq zo su nhik le a nghut, nga-nhûng é hparà myhí lé lhoq hpoi su nhik le a nghut kô é le nhîng, nungmoq shuî lé bekô nghut ri. 38 Demetri eq yhâng é ngùn bat zo luzúm wuî gi, rayuq yuq é ahtoq má mara hûn râ hkyô joq kô é nghut jáng, tarâ rûng pé hpông tô lhê. Tarâ agyì pé nyi lhê. Haú má yhangmoq ê kó sháng gaq. 39 Nungmoq taí nau é gó hkyô rajung jung joq é nghut le kúm gi, tarâ wang zuphpong mó má chôm taî pyám râ nghut lhê. 40 Hkû-nyí gabyông é mû shí má, mû htoq wang a bo é yanmai, nga-nhúng lé mara hûn râ chiq râ ri. Shî su kut chôm míng é hkyô lé, hai é yanmai nghut lhê nghû, nga-nhúng a wó taî kyo nghut ri." gâ ri. 41 Shí pé ban taî é htâng má, yhang gi, shiwa moq mó lé lhoq pyo kat bê nghut ri.