20
Makedoni Mau Éq Grik Mau Dông Laî Ló É U Lhê Hkyô
Haû gabyông é hkyô zîm byuq é htâng má, Poluq gi, chángzô pé lé ji yù luî, yhangmoq lé wum byi dang taî to mù, shi-kyâm to luî, Makedoni mau shut htoq e ló bê nghut ri. Yhang gi, haú mau mai sô laî ló uchyang, byu pé lé wum byî é dang myo myo taí luî, Grik mau má ló jé bê. Yhang haû má lhamó sum hkyap nyi yù mù, lhaî ji luî Suriq mau shut ê râ hen nyi é hkûn, Yudaq byu pé gi, yhang lé gyám nyî kô é yanmai, yhang gi, Makedoni mau dông tau lò râ lé myit hpyit bê nghut ri. Yhang eq rabyìn za châng é bang gi, Beria wà mó mâ é Purû yhangzo Sopata, Htesaloni wà mó mâ é Aristakuq eq Sekundu nhik, Derbe wà mó mâ é Ge-u, Timohti, Asia mau mâ é Tuhkiku eq Trohpimu nhik pé nghut akô. Yhangmoq gi, hí so láng luî, ngá-nhik lé Troa myuq má ló láng nyi akô. Nghut kôlhang, ngá-nhik gi, Azuma Poî* laî é htâng má, Hpilipi wà mó mai lhaî ji ló le, ngo nyí nghû jáng, Troa myuq má yhangmoq lé hui luî, haú má nyhit nyí chôm nyi é nghut lhê.
Troa Wà Má, Utuhku Ga Sû Lhoq Tui Toq Huî É Hkyô
Rabat é sâng-hi nyí lé, ngamoq gi, muk hpê gàm râ matú lé chôm zup zîng tô é hkûn, Poluq gi, htang nyí ló byuq râ ga hen tô é yanmai, chángzô pé lé gunggàm jé shoq hko kyô nyi ri. Ngamoq zup zîng nyi é haû ahtoq pyâm wap má, myibung myo myo le duq tô ri. Poluq dang nyo hing nyi é u lé, Utuhku gâ é zorâm zo rayuq gi, hkohot hkum yâm má yhup mui zung tô ri. Haú yuq gi, yhupmó myi byuq luî, yhûm sum tsáng mai byit gyó mù, yhang lé bún toq wú le shi byuq bê nghut ri. 10 Haú hkûn, Poluq gi, gyó ló mù, po ngop to luî, "Hkâdân ko, yhang soq bo ashî." ga taî ri. 11 Haû mù, yhang gi, dum tau doq ló luî, muk lé hpé mù, zo luî, maubó shoq yhangmoq eq dang nyo kún mù htoq ló bê nghut ri. 12 Zorâm zo haû lé duì gù shuî ló kômù, nhik tîng é gyai yhang hui bekô nghut ri.
Troa Wà Eq Melitu Wà Gyoro Mâ É Hkyowuì
13 Poluq gi, myì hkyô ló râ matú hen tô é yanmai, yhang lajang byî é eq rajung za, yhang lé Asu wà má lhaî lhom shuî ji râ matú, ngamoq gi, lhaî ji mù hí ló láng bê nghut lhê. 14 Haû mù, yhang gi, Asu wà má ngamoq eq hui luî, ngamoq gi, yhang lé lhaî má shuî jî chûng mù, Mitulene myuq shut e ló bê. 15 Htang nyi, ngamoq gi, haû mai lhaî ji mù, Kiu zinlóng yâm mai laî ló luî, hau htang nyí gi, Samu zinlóng má laî dap ló luî, htang nyí gi, Melitu wà mó má jé ló bê nghut lhê. 16 Poluq gi, wó dut é nghut jáng, Penteko-ti buinyì lé Yerusalem wà mó má wó jé shoq gâ é yanmai, Asia mau má buinyì a kâm lhoq htum naù mù luî, Ehpesu myuq lé lhaî pyâm to râ matú, myit hpyit to bê nghut ri.
Ehpesu Hpúng Suwún Wuî Lé, Poluq Shi-kyâm Tô É Dang
17 Poluq gi, Melitu wà mó mai Ehpesu shut byù nhang kat luî, hpúng suwún wuî lé ê jî nhang ri. 18 Haú bang jé lé kôjáng, yhang yhangmoq lé taî é gi, "Ngò, Asia mau má sâng-hi jé é buinyì mai, nungmoq eq hkâsu kut nyi nyi é ahkyíng banshoq lé le; 19 Yudaq byu pé jeq hô luî, ngò wuîhke jamjau hui zo kôlhang, haû Yhumsing é muzó lé, ngò myit gyai lhoq nyhûm é eq ngaubyi ngaù nhap é èq wùn waq é hkyô lé le; 20 nungmoq é matú akyû bo é hkyô banshoq lé, a myhit to loshoq taî é hkyô lé le; shiwa byu pê hí eq rayhûm htâng rayhûm má ngò nungmoq lé mhoqshit é hkyô lé le; 21 ngò gi, Yudaq byu pé eq Grik pé lé, myit lhîng mù Garai Gasâng chyáng lhing lò ra eq, nga-nhûng é Yhumsîng Yesuq lé lumjíng ra hkyô lé, saksé hkâm kyo lugù nghut bê lé le, nungmoq sê nyi akô.
22 Ahkuî, ngò gi, Woi-nyí má tuî tô é hui bê yanmai, Yerusalem wà mó má e ló lhê; haú má, ngò haî ló dut râ lé kúm gi, a sé nghut ri. 23 Ngò gi, htóng eq wuîhke jamjau hkyô ngo lé láng tô ri ga, wà hkangmó má Chyoiyúng Woi-nyí èq lhoq pûn é hkyô lé za sê nyi lhê. 24 Nghut kôlhang, ngò gi, dìn râ hkyô ban dìn râ eq, Garai Gasâng jeju eq sêng é gabú danglù lé saksé hkám râ matú, Yhumsîng Yesuq ngo lé byi tô é muzó lé ban wùn waq râ za nghut jáng, ngá asak lé ratsuí le a myit ha lô é nghut lhê.
25 Garai Gasâng é mingdán hkyô lé hko kyô wún é hkûn, ngò eq huî é nungmoq lhunglhâng bang gi, htâng nùng má ngo lé a myàng lo kó râ nghut é lé, ahkuî ngò sê to bê. 26 Haû mù luî, ó yuq nghut kôlhang, yubak mara má shi byuq ló é nghut le, haú yuq é sui chyîn gi, ngò má a dap lô é hkyô lé, hkû-nyí, ngò saksé hkám tô lhê. 27 Hkâsu mù gâ le, Garai Gasang ô nau é hkyô banshoq nungmoq lé hko kyo râ matú, ngò zaú tô é hkyô a joq wú é yanmai nghut lhê. 28 Nungmoq gi, yhumsing gùng lé le, nungmoq lé Chyoiyúng Woi-nyí èq up zúng nhang é sau hpúng lhunglháng lé le, zúng nyî keq. Garai Gasang Yhâng suî èq wui tô é noqkuq hpúng lé le, rém zúng nyî keq. 29 Ngò ló byuq é htâng má, sau hpúng lé a shogyô é, ashop é wamhkui gi, nungmoq chyáng jé râ nghut é hkyô lé, ngò sê lhê. 30 Hau htoq agó, chángzô pé lé wó mhoq hpyoq yû shoq ga, shut é dông taî é byu pé lháng nungmoq chyáng mai htoq lô râ nghut lhê. 31 Haû mù luî, nungmoq yuq hkangmó lé, ngò sum zân tup ngaubyi ngau-nhap eq nyí myín a hkying loshoq, lhoq pun lhoq kyîng tô é dang pé lé, nungmoq gi, myit bun mù machya nyì keq.
32 Ahkuî, ngò gi, nungmoq lé, Garai Gasâng chyáng le, nungmoq lé wó lhoq ging lhoq tíng mù, lhoq chyoiyúng é hui bê bang eq nungmoq lé silí wunlí wó byî é, Yhâng é jeju mungdang má le, ap tô lhê. 33 Ngò gi, ó yuq é hîng, ngùn, mebu pé lé le a myoqnoq wú. 34 Ngá é loq shî í loq gi, ngò eq ngá htâng châng é bang ra châ é lé kut byi bê hkyô lé, nungmoq yhang sé gû nghut lhê. 35 Ngò kut é muzó banshoq gi, nungmoq é alik dut bê nghut luî, shî su kut shikut é dông mai, nga-nhúng gi, wum-o nyhóm bang lé htuq bang luî, 'Lhom yu é htoq má byî é gi, je riyhang hkungsô wó nyi ri.' ga luî, Yhumsîng Yesuq taî é dang lé bûn nyì sháng." gâ ri.
36 Poluq gi, haû su ga ban taí jáng, hkyihput htuq mù, yhangmoq lhunglhâng bang eq rahá za kyûdûng ri. 37 Yhangmoq lhunglhâng bang gi, yhang lé po to luî, bopuq puq mù, chôm ngaù akô. 38 Htâng nùng má, yhang lé dum myàng râ a nghut lo gâ é dang yanmai, yhangmoq gi, je riyhang yón kuq bum akô. Yhang lé, lhaî má jé shoq lé châng dé kat akô nghut ri.
* 20:6 Múnchi a bo é Muk zo Poî lé, Azuma Poî le gâ lhê. 20:28 Sau hpúng gâ é gi, lumjíng é bang lé gâ lhê.